เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ เขียนแบบ เซ็นแบบ ทำรายการคำนวณ  

ทดสอบรับน้ำหนักพื้น ในอาคาร

และ รับ จัดเตรียมเอกสาร

สำหรับ ขออนุญาต เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้อาคาร และ จัดตั้ง โรงเรียน 

บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

ติดต่อ วีระ 0812974848

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 


:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-22 
 
 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (3) และ มาตรา 8 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

 "ส่วนปลอดภัย" หมายความว่า ตัวเลขที่ใช้หารหน่วยแรงประลัยลงให้ถึง ขนาดที่จะใช้ได้ปลอดภัย สำหรับวัสดุที่มีกำลังครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์ ให้ใช้ค่ากำลังคราก หรือหน่วยแรงพิสูจน์นั้นแทนหน่วยแรงประลัย
 "น้ำหนักบรรทุกจร" หมายความว่า น้ำหนักที่กำหนดว่าจะเพิ่มขึ้นบนอาคาร นอกจากน้ำหนักของตัวอาคารนั้นเอง
 "น้ำหนักบรรทุกประลัย" หมายความว่า น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนดให้ใช้ในการคำนวณตามทฤษฎีกำลังประลัย
 "ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร" หมายความว่า ส่วนของอาคารที่จะต้องแสดงรายการคำนวณการรับน้ำหนักและกำลังต้านทาง เช่น แผ่นพื้น คาน เสา และรากฐาน เป็นต้น


 "ฐานราก" หมายความว่า ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดิน
 "กำลังแบกทานของดิน" หมายความว่า ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้ โดยมีการทรุดตัวไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
 "สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภทวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม

 

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555

เอกสารดาวโหลด

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ขออนุญาต

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นั้นๆที่โรงเรียนตั้งอยู่

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชั้น 4  อาคารสวัสดิการ สป.  กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 0 2628 9047 , 0 2282 8652

โทร.02628 7000 ต่อ 320,321,327,602

โทรสาร 02282 8652, 02282 9635

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวโหลด

2.รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เอกสารดาวโหลด

3.โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวโหลด

4.หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร และ แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร เอกสารดาวโหลด