วุฒิวิศวกรตรวจสอบป้าย
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
วุฒิวิศวกรตรวจสอบป้าย

 Credit https://www.thaipr.net/general/3330119

กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอมาตรการสร้างความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักจะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อยู่ในสภาพเก่า ชำรุด ไม่มั่นคงแข็งแรง หรือก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย มีความเสี่ยงต่อการโค่นล้มทับที่อยู่อาศัย ทำให้ทรัพย์สินประชาชนเสียหายหรืออาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง

จึงเสนอมาตรการสร้างความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยเสนอให้กระทรวงมหาดไทย สั่งการกรุงเทพมหานคร และจังหวัดทุกจังหวัดให้กำชับกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แจ้งเตือนประชาชนสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งดำเนินการสอดส่องดูแลตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดย วุฒิวิศวกรโยธา วย. อย่างเคร่งครัด

สำหรับกรณีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามมาตรการรายละเอียดดังนี้
  1. ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงให้ตรวจสอบและพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด และต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้คำนวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรง ในกรณีที่ป้ายมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป นอกจากมีวิศวกรเป็นผู้คำนวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างป้ายโดยวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา วุฒิวิศวกรโยธา วย. ด้วย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550
  2. ป้ายที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

               – ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายระงับการก่อสร้างหรือดัดแปลงตามมาตรา 40(1) คำสั่งห้ามใช้ป้ายดังกล่าวตามมาตรา 40(2) และพิจารณาออกคำสั่งให้ยื่นขออนุญาตหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา 41 หรือถ้าไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามมาตรา 41 ต้องออกคำสั่งให้รื้อถอนตามมาตรา 42

 

               – กรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีบทกำหนดโทษจะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายด้วย

  1. ป้ายที่ได้รับอนุญาตแต่มีสภาพเก่าชำรุดบกพร่องอันอาจไม่ปลอดภัยต้องดำเนินการตามมาตรา 46 โดยตรวจสอบและมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แก้ไขให้พิจารณาสั่งรื้อถอนป้ายนั้นต่อไป
  2. ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินที่มีความสูง 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป   ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย หากก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้แจ้งเจ้าของป้ายดำเนินการจัดหาผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคารมาทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ต่างๆ แล้วให้เจ้าของป้าย ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามมาตรา 65 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนด้วย

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์จากพายุดังกล่าวชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด