มาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา

รับ ออกแบบ งาน วิศวกรรม

รับรองรายการคำนวณ

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

ตรวจสอบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร หรือ ทดสอบการรับน้ำหนักพื้น

 

บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

รวมทั้งงานแก้ไขปัญหาวิศวกรรม  โดย วุฒิวิศวกร

ปรึกษา ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com  หรือ LineID: 4Wee 

 บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

โทร 0812974848

 

การเดิบโตในสาขาวิชาชีพของท่านเป็นสิ่งที่ต้องรู้ในการไปทำงานที่ไหนก็ตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
สายงาน วิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ
เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุมการก่อสร้าง
ในสาขาวิศวกรรมโยธา สํารวจ ซ่อมแซม บํารุงรักษาในด้านวิศวกรรมโยธา ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้บริการ
วิชาการ สอนหรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ชื่อและระดับของตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้ คือ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

วิศวกรโยธา 3 ระดับ 3
วิศวกรโยธา 4 ระดับ 4
วิศวกรโยธา 5 ระดับ 5
วิศวกรโยธา 6 ระดับ 6
วิศวกรโยธา 7 ระดับ 7
วิศวกรโยธา 8 ระดับ 8
วิศวกรโยธา 9
วิศวกรโยธา 10
ระดับ 9
ระดับ 10


ชื่อตําแหน่ง วิศวกรโยธา 3
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอย่างกว้างๆ และ
อยู่ภายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล สํารวจ ซ่อมแซม บํารุงรักษา ช่วยควบคุมการก่อสร้างในงาน
ด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการทางวิชาการ ช่วยสอนหรือฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

 
ชื่อตําแหน่ง วิศวกรโยธา 4
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยาก โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานทางด้านวิศวกรรมโยธา ช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
โยธา สํารวจ ซ่อมแซม บํารุงรักษาในงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการทางวิชาการ สอนหรือฝึกอบรมในสาขา
วิศวกรรมโยธา เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบชื่อตําแหน่ง วิศวกรโยธา 5
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ค่อนข้างยากมาก โดยใช้ความคิดริเริ่มบ้าง มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยู่ภายใต้การกํากับตรวจสอบน้อยมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้างใน
สาขาวิศวกรรมโยธา สํารวจ ซ่อมแซม บํารุงรักษา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น เผยแพร่ผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
ฝึกอบรมและให้ คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ งานแก่ เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่ มา
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 และได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 4
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 หรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 4 แล้วจะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชื่อตําแหน่ง วิศวกรโยธา 6
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากมาก โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัติน้อยมาก และ
อยู่ภายใต้การกํากับตรวจสอบน้อยมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณ์สูง ต้องคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น วางแผน ออกแบบ และคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา
วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํารวจ ซ่อมแซม บํารุงรักษาในงานด้านวิศวกรรมโยธา
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐ์ อุปกรณ์เครื่ องมือที่ไม่ ซับซ้อนมากนัก เพื่อใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัยงานทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น เผยแพร่ผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ทําความเห็น
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา จัดทําเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิ ดชอบ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
แก่ นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติ งาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดํารง
ตําแหน่งในระดับ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้
ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 5 แล้ว จะต้องมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์ชื่อตําแหน่ง วิศวกรโยธา 7
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ กํากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณ์สูงมาก โดยต้องคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา
สูงมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานวิศวกรรมโยธา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เป็นต้น พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ ฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติ งานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ


คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดํารง
ตําแหน่งในระดับ 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดํารง
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
หรือ 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 6 แล้ว จะต้องมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมาก ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชื่อตําแหน่ง วิศวกรโยธา 8
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหน่วยงาน
ด้านวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุ่งยากซับซ้อนมาก โดย
ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ แก้ไขปัญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ โดยต้องคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมโยธาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนคว้า ทดลอง
วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโยธา ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควาหาวิธีการในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดั งกลาวขางตนแลว ยั งทําหนาที่ กํ าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรื อเทียบเทามาแล วไมน้อยกวา 1 ป โดยจะต องปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหน่งไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไม นอยกว า 3 ป โดยจะตองปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ


ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรั บผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติ งานในฐานะผู เชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่ จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมโยธา
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติ งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหม หรือเทคนิควิธีการใหมที่ เปนประโยชนตองานวิศวกรรมโยธา ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลั กเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมโยธา และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานวิศวกรรมโยธาและในดานที่ เกี่ยวของ และนํามาประยุกต ใช ใหเหมาะสมกับลั กษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิศวกรรมโยธา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ ไดรับแตงตั้ ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่ สังกัด เปน
ผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาต างๆเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิ บัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ


คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ ยวชาญและมีประสบการณสู ง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโยธาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโยธาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548


ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 10
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหล งอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรรมโยธา โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรั พยากรสําหรับโครงการ
เพื่อให การดํ าเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวั ตถุ ประสงค ติ ดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรรมโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานวิศวกรรรมโยธา กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรรมโยธาเปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย
เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิศวกรรมโยธา
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรรมโยธา ศึกษา
วิเคราะห วิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในดานวิศวกรรรมโยธาและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรรมโยธา เสนอแนะรูปแบบและเทคนิค
เกี่ยวกับงานวิศวกรรรมโยธาที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิศวกรรรมโยธาในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุม
หรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรรมโยธาทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ


คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้ดํารง
ตําแหน่งในระดับ 9 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได้
ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 9 แล้ว จะต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณ์สูงมากทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านวิศวกรรมโยธา
แก่หน่วยงานที่สังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง