วุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้างและทดสอบการรับน้ำหนักพื้น
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
วุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง

 รับ ปรึกษา และ ออกแบบ

 

งาน โครงสร้าง

 

 

รับรองรายการคำนวณ

 

 

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

 

ตรวจสอบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร หรือ ทดสอบการรับน้ำหนักพื้น

 

บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

 

รวมทั้งงานแก้ไขปัญหาอาคาร  โดย วุฒิวิศวกรโยธา ปรึกษา ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com โทร 0812974848

งานวิศวกรรม เป็นงานที่ต้องอาศัย ประสพการ์ณ ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ ไปสู่รุ่นน้อง ทั้งงานออกแบบ และ ควบคุมงาน เพราะ เฉพาะ วิชาการ ที่เรียนมา ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ต้องมองให้เห็นในขนาด ภาพรวม มิติความเป็นจริง ด้วย ยิ่งเป็นเรื่องการจัดการน้ำต้องอาศัยประสพการ์ณจริงๆ ของวิศวกรรุ่นพี่ เริ่มให้แล้วติดดามงาน จนได้สถิติ จึงพอจะใช้งานได้ แต่บางทีก็ออกนอกจากความคุ้นเคยที่เกิดขึ้นกับภาคกลางของประเทศ น้าท่วมทำความเสียหายได้มหาศาลเยอะ

นี่คือรายการนวัตกรรมที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อโลกมนุษย์ในช่วง 100 อันดับแรก :

นี่คือรายการนวัตกรรมที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อโลกมนุษย์ใน 100 อันดับแรก พร้อมหัวข้อและคำอธิบายสั้นๆ 2 บรรทัด มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยค้นหาใน Google เมื่อ 10 ปีก่อนมากทีเดียว

 

| หัวข้อ | นวัตกรรม | คำอธิบายโดยสังเขป |

|-------|-----------|------------------------|

| การค้นพบพื้นฐาน | 1. ไฟ | การควบคุมไฟเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของอารยธรรมมนุษย์ ให้ความอบอุ่น ความสว่าง ปรุงอาหาร ขับไล่สัตว์ร้าย |

|                  | 2. ล้อ | ช่วยให้การขนส่งและเคลื่อนย้ายวัตถุทำได้ง่ายขึ้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการคิดค้นยานพาหนะที่ล้ำหน้าขึ้นเรื่อยๆ |

|                  | 3. การเขียน | ระบบสัญลักษณ์เพื่อบันทึกและถ่ายทอดความรู้ ทำให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

|                  | 4. เกษตรกรรม | แหล่งผลิตอาหารสำคัญเพื่อรองรับประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มนุษย์มีความมั่นคงทางอาหารและเริ่มตั้งถิ่นฐาน |

| เครื่องมือ/เครื่องจักร | 5. เครื่องจักรกล | เครื่องทุ่นแรงที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งแต่งานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ไปจนถึงการก่อสร้าง |

|                    | 6. กระดาษ | วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานสำหรับการบันทึกข้อมูล ทำให้การบันทึกและส่งต่อข้อมูลทำได้สะดวกขึ้น |

| การสื่อสารมวลชน       | 7. หนังสือพิมพ์ | สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับกระจายข่าวสาร บทความ และโฆษณาไปยังผู้อ่านจำนวนมาก มีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวความคิดของผู้คน |

| นวัตกรรมการเดินทาง    | 8. เข็มทิศ | อุปกรณ์สำหรับหาทิศทางในการเดินทางโดยใช้สนามแม่เหล็กโลก ช่วยให้มนุษย์สามารถเดินทางไปในที่ห่างไกลได้ | 

|                    | 9. ปรอท | โลหะเหลวที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ทำเครื่องวัดอุณหภูมิ บารอมิเตอร์ และเครื่องมือแพทย์หลายประเภท |

| การพิมพ์             | 10. การพิมพ์ | เทคนิคการสร้างสำเนาเอกสารจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ |

| อาวุธ                | 11. ปืนใหญ่ | อาวุธปืนขนาดใหญ่ที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง มักใช้ในสงครามและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง | 

| การสื่อสารไร้สาย        | 12. โทรศัพท์ | อุปกรณ์สื่อสารด้วยเสียงที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ ทำให้การสื่อสารระหว่างคนทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น |

| วิทยาศาสตร์           | 13. ไมโครสโคป | เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ขยายภาพวัตถุขนาดเล็ก ทำให้มนุษย์สามารถศึกษาระบบชีวภาพและวัสดุได้ในระดับจุลภาค |

| พลังงานไฟฟ้า         | 14. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานจลน์ให้เป็นไฟฟ้าโดยอาศัยหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ |

| ระบบขนส่งทางบก       | 15. ระบบรางรถไฟ | ระบบคมนาคมขนส่งบนรางรถไฟเพื่อขนคนและสินค้าในปริมาณมาก เป็นการขนส่งที่ประหยัดและรวดเร็ว |

| พลังงานฟอสซิล         | 16. ถ่านหิน | เชื้อเพลิงฟอสซิลจากซากพืชที่ถูกสะสมเป็นเวลานาน ให้พลังงานความร้อนสูงและราคาถูกเมื่อเทียบกับน้ำมัน |

| การบันทึกภาพนิ่ง        | 17. กล้องถ่ายรูป | เครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพวัตถุลงบนแผ่นฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ดิจิทัล ทำให้เก็บความทรงจำเป็นภาพได้อย่างถาวร |

| การแพทย์             | 18. ยา | สารเคมีและสมุนไพรที่ใช้บรรเทา บำบัด หรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญของการแพทย์สมัยใหม่ |

| นวัตกรรมการบิน        | 19. เครื่องบิน | ยานพาหนะที่บินได้ สามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปในระยะทางไกลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย | 

| ยานยนต์             | 20. ยานยนต์ | ยานพาหนะสำหรับขนส่งบนถนน ตั้งแต่รถยนต์ รถบรรทุก ไปจนถึงรถจักรยานยนต์ ทำให้การขนส่งทางถนนรวดเร็วและสะดวกขึ้น | 

| การสื่อสารไร้สาย | 21. วิทยุ | การส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งข้อมูลเสียงเพลงและข่าวสารให้ผู้รับฟังจำนวนมากผ่านเครื่องรับวิทยุ |  

|                | 22. โทรทัศน์ | การส่งภาพและเสียงผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณ ทำให้ข่าวสารและความบันเทิงเข้าถึงคนจำนวนมากได้ |

| การบิน        | 23. เครื่องบินพลเรือนใบพัด | เครื่องบินสำหรับขนส่งผู้โดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด เหมาะกับการบินในระยะทางไม่ไกลมากนัก |

| ฟิสิกส์        | 24. นิวเคลียร์ฟิสสิกส์ | การศึกษาโครงสร้างอะตอมและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตพลังงานและอาวุธที่ทรงพลัง |

| คอมพิวเตอร์ | 25. เครื่องคอมพิวเตอร์ดิจิทัล | เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประมวลผลข้อมูลดิจิทัลด้วยความเร็วสูง สามารถคำนวณและจัดการข้อมูลซับซ้อนได้ |

| อินเทอร์เน็ต | 26. อินเทอร์เน็ต | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยักษ์ที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน ทำให้คนสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลกันได้ง่ายดายทั่วโลก |

| โทรศัพท์     | 27. โทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์ไร้สายที่พกพาไปได้ทุกที่ มีขนาดเล็กแต่ใช้งานได้หลากหลายทั้งโทร ส่งข้อความ เล่นเน็ต ถ่ายรูป |

| ธุรกรรมการเงิน | 28. เช็คบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบจัดการเช็คและเงินฝากอัตโนมัติผ่านคอมพิวเตอร์ ทำให้ธุรกรรมการเงินสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ |

| ซอฟต์แวร์ | 29. โปรแกรมสำนักงาน | ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงานพิมพ์เอกสาร สเปรดชีต นำเสนองาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานสำนักงาน |

| การแพทย์ | 30. การผ่าตัดหัวใจ | เทคนิคการผ่าตัดรักษาหัวใจโดยการเปิดหน้าอก ใช้แก้ไขความผิดปกติของหัวใจและเส้นเลือดหัวใจ ช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก |

|           | 31. ยารักษามะเร็ง | ยาเคมีบำบัดและยาพุ่งเป้า มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในระยะต่างๆ ช่วยยับยั้งและกำจัดเนื้อร้ายได้ |

| พลังงาน | 32. พลังงานนิวเคลียร์ | การผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ให้พลังงานจำนวนมหาศาล มีต้นทุนต่ำ แต่มีความเสี่ยงสูง |

| การคมนาคมขนส่ง | 33. การขนส่งท่องเที่ยว | การขนส่งที่รองรับนักท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวเติบโต สร้างรายได้และกระจายความเจริญไปในหลายพื้นที่ |

| อาวุธนำวิถี | 34. จรวดนำวิถี | อาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกล มีระบบนำทางอัจฉริยะ ทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

 

| หัวข้อ | นวัตกรรม | คำอธิบายโดยสังเขป |

|-------|-----------|------------------------|

| ฟิสิกส์ | 35. เลเซอร์ | ลำแสงที่มีความเข้มสูง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ผ่าตัด ตัดชิ้นงาน สื่อสารทางแสง และอาวุธ |

| พลังงาน | 36. เซลล์สุริยะ | แผงเซลล์ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง เป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัย และใช้ได้ไม่มีวันหมด |

| วัสดุ   | 37. พลาสติก | วัสดุสังเคราะห์ที่ขึ้นรูปและใช้งานได้หลากหลาย มีน้ำหนักเบา ทนทาน ผลิตได้รวดเร็วและต้นทุนไม่สูงมาก |

| คอมพิวเตอร์ | 38. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล | คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้านและที่ทำงาน ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้ในชีวิตประจำวัน |

|          | 39. ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล | โปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถเก็บ เรียกใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

|          | 40. เวิลด์ไวด์เว็บ | ระบบเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ที่เชื่อมข้อมูลทั่วโลกเข้าด้วยกันบนอินเทอร์เน็ต กลายเป็นแหล่งสารสนเทศและบริการที่สำคัญที่สุด |

| ชีววิทยา | 41. จีโนมมนุษย์ | ข้อมูลรหัสพันธุกรรมที่สมบูรณ์ของมนุษย์ ทำให้เข้าใจระบบชีวภาพ โรคภัย และพัฒนายารักษาโรคได้ดีขึ้น |

|        | 42. การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ | การวิเคราะห์ลำดับเบสบนดีเอ็นเอ ช่วยยืนยันตัวตนบุคคล ใช้ในนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจโรค บิดามารดา |  

| อินเทอร์เน็ต | 43. อีเมล | ระบบส่งข้อความและไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวดเร็ว และส่วนใหญ่ใช้ได้ฟรี |

|         | 44. เว็บเซิร์ฟเวอร์ | คอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่เป็นศูนย์กลางของเว็บไซต์ ทำหน้าที่จัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บ |

|         | 45. เครื่องมือค้นหา | โปรแกรมที่ช่วยค้นหาข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ โดยใช้คำสำคัญ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว |

| ซอฟต์แวร์ | 46. โปรแกรมแปลภาษา | โปรแกรมที่แปลข้อความจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คนสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรมได้ |

| แบตเตอรี่ | 47. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | แบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าสูง น้ำหนักเบา ไม่เกิดปฏิกิริยา memory effect และชาร์จได้หลายรอบ เหมาะกับอุปกรณ์พกพา |

| การบันทึกภาพ | 48. กล้องดิจิทัล | กล้องที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยเซ็นเซอร์และจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ใช้งานได้สะดวกและภาพคมชัด |

| ระบบนำทาง | 49. ระบบดาวเทียมนำทาง | ระบบนำทางโดยใช้ดาวเทียม GPS ร่วมกับแผนที่ในรูปแบบดิจิทัล ช่วยให้เดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างแม่นยำ | 

| โรบอท | 50. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | หุ่นยนต์ที่ทำงานด้านการผลิต เช่น ประกอบ เชื่อม พ่นสี เคลื่อนย้ายชิ้นงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย |

| เครื่องพิมพ์ | 51. เครื่องพิมพ์สามมิติ | เครื่องพิมพ์ที่สร้างวัตถุจากแบบจำลอง 3D ทีละชั้น จนเป็นรูปทรงสมบูรณ์ นำไปใช้งานได้หลากหลายวงการ |

| โทรศัพท์มือถือ | 52. แอปพลิเคชั่นมือถือ | โปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ มีให้ดาวน์โหลดในแอปสโตร์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ |  

| อีคอมเมิร์ซ | 53. อีคอมเมิร์ซ | การทำธุรกรรมการค้าขายสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้อย่างสะดวก | 

| คลาวด์ | 54. คลาวด์คอมพิวติ้ง | การให้บริการด้านไอทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานได้ตามต้องการ |

| ข้อมูลขนาดใหญ่ | 55. การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ | ระบบจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลขนาดมหาศาลจากหลายแหล่ง ต้องจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้สะดวก |

|            | 56. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหารูปแบบ แนวโน้ม และข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ |

| เทคโนโลยีสวมใส่ | 57. อุปกรณ์พกพาสวมใส่ได้ | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้บนร่างกาย เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ มีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลและสื่อสารไร้สายได้ |

| พลังงานทดแทน | 58. พลังงานลม | การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน สามารถทดแทนพลังงานฟอสซิลได้ในอนาคต |  

|             | 59. เซลล์เชื้อเพลิง | อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของสารอิเล็กโทรไลต์ มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยของเสียต่ำ |

| การแพทย์ | 60. การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด | เทคนิคการสร้างเนื้อเยื่อใหม่จากเซลล์ต้นกำเนิด ใช้รักษาโรคเรื้อรัง บาดแผล และทดแทนอวัยวะที่เสียหาย |

| นาโนเทคโนโลยี | 61. นาโนเทคโนโลยี | เทคโนโลยีควบคุมสสารในระดับอะตอมหรือโมเลกุล เพื่อสร้างวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร |

| โรบอท | 62. หุ่นยนต์อัตโนมัติ | หุ่นยนต์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและลดต้นทุน |

| การแพทย์ | 63. การพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ | การพิมพ์วัสดุชีวภาพ หรือการสร้างอวัยวะจากเซลล์มีชีวิตด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อปลูกถ่ายหรือทดแทนอวัยวะ |

| ชีววิทยา | 64. การปรับแต่งพันธุกรรม | การตัดแต่งยีนในสิ่งมีชีวิต เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะ แก้ไขข้อบกพร่อง หรือเพิ่มความสามารถบางอย่าง |

| ยานยนต์ | 65. ยานยนต์ไร้คนขับ | ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง โดยอาศัยซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ช่วยลดอุบัติเหตุจากคนขับ |

| ระบบขนส่ง | 66. จักรยานไฟฟ้า | จักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยให้ปั่นได้ง่ายและเร็วขึ้้นมาก

 

| หัวข้อ | นวัตกรรม | คำอธิบายโดยสังเขป |

|-------|-----------|------------------------|

| อากาศยานไร้คนขับ | 67. โดรน | อากาศยานขนาดเล็กบังคับวิทยุ ใช้ในการสำรวจ ถ่ายภาพ ส่งของ ฯลฯ สามารถเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากและประหยัดเวลา | 

| พลังงานทางเลือก | 68. พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน | การผลิตพลังงานจากการรวมนิวเคลียสของอะตอมเบา คล้ายกับปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย์ มีศักยภาพเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและมหาศาล |

| ฟิสิกส์ | 69. เทคโนโลยีควอนตัม | การนำปรากฏการณ์ควอนตัมมาใช้ประโยชน์ เช่น การเข้ารหัส การคำนวณความเร็วสูง ฯลฯ จะส่งผลต่อวงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง |

| ปัญญาประดิษฐ์ | 70. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) | ระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์ในการคิด เรียนรู้ และแก้ปัญหา มีศักยภาพใช้งานได้หลากหลายมาก |

| อินเทอร์เน็ต | 71. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) | การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้อุปกรณ์สื่อสารกันได้และเก็บข้อมูลได้ |

| ปัญญาประดิษฐ์ | 72. การเรียนรู้ของเครื่อง | เทคนิคการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลว่าควรทำอย่างไร แทนที่จะเขียนคำสั่งโดยตรง ช่วยให้ระบบ AI มีความฉลาดและปรับตัวได้ |

| พลังงานทางเลือก | 73. เซลล์สุริยะเพอร์อะวสไกต์ | เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำเพอร์อะวสไกต์ ผลิตได้ง่าย มีประสิทธิภาพดี ราคาถูก จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง |

| แบตเตอรี่ | 74. แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูง ทนทาน ประสิทธิภาพดี ราคาไม่แพง นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน |

| เทคโนโลยีการเงิน | 75. บล็อกเชน | เทคโนโลยีฐานข้อมูลกระจายศูนย์ที่มีความปลอดภัยสูง ใช้บันทึกธุรกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิตคอยน์ |

| เทคโนโลยีเสมือนจริง | 76. ความเป็นจริงเสมือน | เทคโนโลยีที่จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนได้ไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆ ใช้ในด้านความบันเทิง การศึกษา ฝึกอบรม |

| ชีวการแพทย์ | 77. เซนเซอร์ชีวภาพ | อุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพ เช่น นำ้ตาลในเลือด คลื่นสมอง ฯลฯ โดยไม่ต้องเจาะเลือดหรือผ่าตัด ช่วยวินิจฉัยและติดตามโรค |

| อิเล็กทรอนิกส์ | 78. อิเล็กทรอนิกส์สวมใส่ได้ | วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นและใส่สบาย สามารถฝังตัวบนผ้าหรือติดกับผิวหนังเพื่อตรวจสัญญาณชีพหรือควบคุมอุปกรณ์ |

| พลังงานทางเลือก | 79. พลังงานคลื่น | การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในมหาสมุทร ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดและมีศักยภาพสูง แต่มีความท้าทายในการพัฒนา |

| ยานยนต์ | 80. เครื่องยนต์สันดาปไฮโดรเจน | เครื่องยนต์ที่ให้พลังงานโดยการเผาไหม้ไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ปล่อยน้ำเป็นผลพลอยได้ มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีมลพิษ |

| การแพทย์ | 81. การถ่ายภาพอัลตราซาวด์ | การใช้คลื่นความถี่สูงในการสร้างภาพอวัยวะภายใน ไม่มีรังสี ปลอดภัย ใช้วินิจฉัยโรคหรือดูพัฒนาการทารกในครรภ์ |

| วิศวกรรมการแพทย์ | 82. อุปกรณ์ปลูกถ่ายอวัยวะ | อุปกรณ์ที่ปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายเพื่อทดแทนอวัยวะที่บกพร่อง ทำจากวัสดุเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อ เช่น ข้อเทียม หัวใจเทียม |

| เภสัชกรรม | 83. ยารักษาเบาหวาน | ยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่ ยาลดน้ำตาล อินซูลิน ฯลฯ |

| หุ่นยนต์การแพทย์ | 84. หุ่นยนต์ผ่าตัด | หุ่นยนต์ที่ช่วยแพทย์ทำการผ่าตัดโดยเข้าทางรูเล็กๆ เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยง เลือดออก และติดเชื้อ |

| รังสีรักษา | 85. กัมมันตภาพรังสีรักษามะเร็ง | การใช้สารกัมมันตภาพรังสีในการรักษามะเร็ง โดยฝังแหล่งกำเนิดรังสีเข้าไปในเนื้อเยื่อ ทำลายเฉพาะเซลล์เนื้องอก |

| วัสดุศาสตร์ | 86. เทคโนโลยีเคลือบผิวนาโน | การเคลือบผิวด้วยอนุภาคนาโนเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น กันน้ำ กันรอย ต้านเชื้อโรค ฯลฯ ใช้กับเสื้อผ้า อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ |

| พลังงานทางเลือก | 87. เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง | เซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เซรามิกเป็นอิเล็กโทรไลต์และใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม |

| เทคโนโลยีพลังงาน | 88. พลังงานจากขยะ | การผลิตพลังงานโดยการเผาขยะหรือหมักขยะอินทรีย์ให้เป็นก๊าซชีวภาพ ช่วยกำจัดขยะและสร้างพลังงานหมุนเวียน | 

| เครื่องมือตรวจจับ | 89. เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซ | อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษ ก๊าซไวไฟ หรือก๊าซเรือนกระจกในอากาศ ใช้ในอุตสาหกรรมและระบบรักษาความปลอดภัย |

| การบำบัดน้ำ | 90. เทคโนโลยีการกรองน้ำขั้นสูง | ระบบกรองน้ำที่ใช้วัสดุนาโน เยื่อกรองขนาดจิ๋ว หรือออสโมซิสย้อนกลับเพื่อขจัดสารปนเปื้อนในน้ำ ทำให้ได้น้ำสะอาด |

| เทคโนโลยีจอแสดงผล | 91. กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ | จอแสดงผลแบบบางเบา ยืดหยุ่น คล้ายกระดาษ ใช้พลังงานต่ำ สามารถแสดงข้อมูลแบบเปลี่ยนแปลงได้ |

| การจัดส่งสินค้า | 92. โดรนขนส่ง | การใช้โดรนในการขนส่งพัสดุและสิ่งของไปยังจุดหมายอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจราจรและการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล | 

| หุ่นยนต์บริการ | 93. หุ่นยนต์บ้าน | หุ่นยนต์ที่ช่วยทำงานบ้าน เช่น ดูดฝุ่น ถูพื้น ตัดหญ้า ฯลฯ อัตโนมัติ ประหยัดเวลาและแรงงาน |

| แบตเตอรี่ | 94. แบตเตอรี่โซเดียม-ไอออน | แบตเตอรี่ที่ใช้โซเดียมแทนลิเธียม ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก และยังคงมีความจุพลังงานสูง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |

 

| หัวข้อ | นวัตกรรม | คำอธิบายโดยสังเขป |

|-------|-----------|------------------------|

| วัสดุยั่งยืน | 95. พลาสติกชีวภาพ | พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น แป้งข้าวโพด ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและก๊าซเรือนกระจก |

| เทคโนโลยีชีวภาพ | 96. การสังเคราะห์วัคซีนด้วยพืช | การใช้พืชเป็นแหล่งผลิตวัคซีนแทนไข่หรือเซลล์สัตว์ ทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ ผลิตได้รวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนได้ |

| เกษตรกรรม | 97. พืชดัดแปลงพันธุกรรม | การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับเปลี่ยนยีนในพืช ให้มีลักษณะที่ดีขึ้น เช่น ทนโรค ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง ฯลฯ |

| เทคโนโลยีการได้ยิน | 98. ประสาทหูเทียม | อุปกรณ์ปลูกถ่ายในหูชั้นในเพื่อกระตุ้นประสาทหูโดยตรง ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถได้ยินเสียงได้อีกครั้ง |

| อาวุธปล่อยนำวิถี | 99. ขีปนาวุธร่อน | อาวุธระยะไกลที่ติดตั้งใบพัดและปีก สามารถร่อนไปสู่เป้าหมายได้แม่นยำโดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ มีอานุภาพการทำลายสูง |

| ยานยนต์ไฟฟ้า | 100. รถยนต์ไฟฟ้า | ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ไม่ปล่อยไอเสีย ช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล |

 

ทั้ง 100 นวัตกรรมนี้ล้วนมีผลกระทบสำคัญต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงยุคดิจิทัลปัจจุบัน แม้บางนวัตกรรมอาจก่อให้เกิดผลเสียหรือมีความเสี่ยง แต่โดยรวมแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความก้าวหน้าให้สังคม และขยายขีดความสามารถของมนุษยชาติได้อย่างมหาศาล

 

จะเห็นว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับ งานโยธาใหญ่ๆ เลย เทคโนโลยี่ ของงานก่อสร้างนี่ ไม่ได้สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงอะไร ให้โลกนี้เลยเหรอ

ถ้าได้เรียนรู้จาก เวบไซต์ก็ดี AI ที่ดี แต่ต้องเสียตัง ไม่ฟรี เหมือน Google แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ ไม่ต้องเสียเวลา และ เสียอนาคตง่ายๆ ด้วย ถ้าไม่มีรุ่นพี่สอนงานให้อย่างพอเพียง ที่พบมากๆ ก็เป็น เสาเล็กเกินไป เพราะไม่กล้าต่อรองกับสถาปนิก

เดี่ยวนี้งานประมูลแบบ TurnKey บางที ผู้รับเหมาไม่มี วิศวกร ผู้ออกแบบ ก็ยังเสี่ยงทำไปก่อนเพราะอาศัย สถิติ งานเก่าๆ ที่เคยทำมา แล้วมาดูพิเศษ เฉพาะ เสาเข็ม ฐานราก และ เสาอาคาร ส่วนพื้นอัดแรง ก็เหมือนๆกัน

ผม เห็นว่าวิธีการก่อสร้างดี จึงอยากถ่ายรูปไว้ให้เพื่อนๆ หรือ น้องๆ วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ได้ศึกษา และติดตามความคืบหน้าของโครงการอาคารสูง ได้สนุกขึ้น

ที่ชั้นใต้ดินของตึกนี้ใช้ระบบกันดินแบบ contigoues pile wall เป็นกำแพงกันดินพังตอนขุดดิน วิธีการก่อสร้างเป็นแบบเสาเข็มเจาะเสริมเหล็กมากหน่อยให้รับแรงดันดินแบบ Cantilever sheet pile ตามค่า moment ที่เกิดขึ้น ได้ ซึ่งดูจากรูปที่ออกมาแล้วคุณภาพพอใช้ได้ และไม่มีปัญหากับบ้านข้างเคียง เหมือนอาคารอื่นๆ ที่ใช้ ระบบ Sheet pile ซึ่งตอนดึง Sheet pile ออกซึ่งจะทำให้บ้านข้างเคียงเสียหาย

การตัด Joint ที่ฐานรากของอาคารจะมีเหล็กฐานรากโผล่ออกมาเพื่อยึดกับพื้นชั้นใต้ดินด้วย เพื่อรับแรงดันน้ำใต้ดิน

การต่อเหล็กเสาใช้ mechanical couple แต่ไม่ค่อยเหมาะที่ใช้ต่อที่จุดเดียวกัน 100 % เมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะเป็นจุดอ่อนที่รอยต่อนี้ได้ แต่ ผู้รับเหมา ชอบเพราะทำงานง่ายดี สามารถผูกเหล็กเป็นต้นทั้งต้น แล้วยกมาสวมต่อได้เลย

 มีรูปที่กำลังใช้แบบคอนกรีต Precast เป็นแบบจริง แทนไม้แบบ ของผนังห้องใต้ดิน โดยผูกเหล็กเทติดกับผนังกันดิน

ดูหนัง outage 2 หนังเมืองนอกที่มาถ่ายทำ เรื่องเที่ยวเมืองไทย ก็มีชีวิตกลางคืน และ พุทธศาสนา ปนกันไปได้ ภาพบางอย่างก็ไม่เหมาะสม แต่ก็ฉายในเมืองไทยได้ด้วยเฉยเลย แต่เนื้อเรื่องรวมๆ ก็ดี ถ้าไม่มีรูปพระนั่งกับสาวๆ

เพื่อนๆ เข้าไปดูรูปได้ ที่ picasaweb.google.co.th/wbk123/NewBuilding11May09

picasaweb.google.co.th/wbk123/Newbuilding18may08

picasaweb.google.co.th/wbk123/Pilewall2jun08

 "สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภทวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม

บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา