หน้าที่สถาปนิกที่ดี
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
Professional Architect

รับออกแบบ เขียนแบบ

ตรวจสอบและเซ็นแบบ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บ้าน อาคาร โรงงาน งานสถาปัตย์

ตามมาตรา 39ทวิ โดย วุฒิสถาปนิก และทีมวิศวกร

 บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

รับขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร และ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร อ5

ตรวจสอบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร หรือ ทดสอบการรับน้ำหนักพื้น 

 

ติดต่อ ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com  หรือ โทร 081 2974848

 

1. การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design)

เรียนรู้หลักการออกแบบ การจัดวางพื้นที่ใช้สอย และการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม

ฝึกปฏิบัติการออกแบบผ่านโครงการจำลองในสตูดิโอ

 

2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (History of Architecture)

ศึกษาวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน

วิเคราะห์ลักษณะเด่น รูปแบบ และแนวคิดของสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย

 

3. โครงสร้างอาคาร (Building Structures)

เรียนรู้หลักการทางวิศวกรรมโครงสร้าง การรับและถ่ายเทน้ำหนัก

ศึกษาการเลือกใช้วัสดุและระบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับอาคารแต่ละประเภท

 

4. วัสดุและการก่อสร้าง (Materials and Construction)

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ และเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่

เรียนรู้กระบวนการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางผัง การประมาณราคา จนถึงการบริหารโครงการ

 

5. การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)

ศึกษาหลักการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

เรียนรู้การวิเคราะห์บริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

 

6. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

เรียนรู้การออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ ทั้งพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่สร้างสรรค์

ศึกษาการเลือกใช้พืชพรรณและองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

 

7. การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design)

เรียนรู้แนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาเทคโนโลยีสีเขียวและวัสดุยั่งยืนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

 

8. คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Computer-Aided Design)

ฝึกการใช้ซอฟต์แวร์ CAD เพื่อเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

เรียนรู้การสร้างภาพเสมือนจริง (Rendering) และนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิทัล

 

9. กฎหมายและข้อบังคับอาคาร (Building Codes and Regulations)

ศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร

เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัย การออกแบบเพื่อคนทุกวัย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

 

10. เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

ศึกษาระบบประกอบอาคารสมัยใหม่ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง สุขาภิบาล

เรียนรู้การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับประเภทและการใช้งานของอาคาร

 

11. การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม (Architectural Photography)

เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพอาคารและงานสถาปัตยกรรมให้สวยงาม น่าสนใจ

ฝึกการจัดองค์ประกอบภาพ การเลือกใช้แสง และการตกแต่งภาพด้วยซอฟต์แวร์

 

12. การอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร (Building Conservation and Renovation)

ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม

เรียนรู้วิธีการปรับปรุงอาคารเก่าให้มีสภาพดี สอดคล้องกับการใช้งานร่วมสมัย

 

13. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

ศึกษาลักษณะเด่นและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เรียนรู้การผสมผสานรูปแบบไทยประยุกต์กับการออกแบบร่วมสมัย

 

14. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

เรียนรู้หลักการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร การเลือกใช้วัสดุ สี และเฟอร์นิเจอร์

ศึกษาการสร้างบรรยากาศและการใช้แสงเพื่อตอบสนองการใช้งานของพื้นที่

 

15. การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย

ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

 

16. การออกแบบพิพิธภัณฑ์ (Museum Design)

เรียนรู้หลักการจัดแสดงและการออกแบบพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ

ศึกษาการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านการเล่าเรื่องด้วยพื้นที่และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

17. การประมาณราคาและบริหารโครงการ (Cost Estimation and Project Management)

เรียนรู้วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้างและการจัดทำบัญชีรายการประกอบแบบ

ศึกษากระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง การวางแผน และการควบคุมคุณภาพ

 

18. สถาปัตยกรรมร่วมสมัย (Contemporary Architecture)

ศึกษาแนวโน้ม ทฤษฎี และผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยทั่วโลก

วิเคราะห์ปรัชญาและแนวคิดเบื้องหลังงานออกแบบของสถาปนิกชั้นนำ

 

19. การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Healthcare Design)

เรียนรู้หลักการออกแบบโรงพยาบาล คลินิก และสถานดูแลผู้สูงอายุ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการส่งเสริมการเยียวยาทางกายและใจ

 

20. วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นักศึกษาระดับปริญญาโทต้องทำโครงการวิจัยหรือออกแบบในหัวข้อที่สนใจ

นำเสนอกระบวนการค้นคว้า การวิเคราะห์ และข้อสรุปผ่านการเขียนและจัดแสดงผลงาน

 

1. การออกแบบ (Design Studio)

เรียนรู้กระบวนการออกแบบ ตั้งแต่การกำหนดโจทย์ การรวบรวมข้อมูล การร่างแบบ จนถึงการนำเสนอผลงาน

ฝึกปฏิบัติการออกแบบผ่านโครงการจำลองทั้งงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน

 

2. การเขียนแบบ (Drafting and Drawing)

ฝึกทักษะการเขียนแบบด้วยมือและการใช้เครื่องมือเขียนแบบ

เรียนรู้การใช้สัญลักษณ์ มาตราส่วน และการกำหนดรายละเอียดในแบบก่อสร้าง

 

3. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปะ (History of Architecture and Art)

ศึกษาวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และศิลปะตกแต่งยุคต่างๆ ทั่วโลก

วิเคราะห์ลักษณะเด่น รูปแบบ และปรัชญาของงานออกแบบในแต่ละยุคสมัย

 

4. ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ (Design Theories and Concepts)

เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนทัศน์ที่เป็นพื้นฐานของการออกแบบ

ศึกษาแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ เช่น การออกแบบอย่างยั่งยืน การออกแบบเพื่อทุกคน ฯลฯ

 

5. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

ศึกษาคุณสมบัติ การผลิต และการใช้งานของวัสดุก่อสร้างและตกแต่งประเภทต่างๆ

เรียนรู้การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม งบประมาณ และความงาม

 

6. โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม (Architectural Structures)

เรียนรู้หลักการทางวิศวกรรมโครงสร้างและการรับแรงในอาคาร

ศึกษาระบบโครงสร้างรูปแบบต่างๆ และการเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทอาคาร 

 

7. เทคโนโลยีอาคารและระบบ (Building Technology and Systems)

ศึกษาเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ วิธีการติดตั้งระบบประกอบอาคาร

เรียนรู้การทำงานของระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบอัจฉริยะในอาคาร

 

8. พืชพรรณและการเลือกใช้ (Plants and Planting Design)

ศึกษาพฤกษศาสตร์ ลักษณะ และการดูแลรักษาพืชพรรณแต่ละชนิด

เรียนรู้หลักการจัดวางและออกแบบพืชพรรณให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทแวดล้อม

 

9. การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Design)

เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบ 2 มิติ สร้างแบบจำลอง 3 มิติ และการทำภาพเสมือนจริง

ฝึกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยขั้นตอนการออกแบบและการนำเสนอผลงาน

 

10. กระบวนการก่อสร้างและการบริหารโครงการ (Construction Process and Project Management)

ศึกษาขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบงาน

เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ การประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และการควบคุมคุณภาพ

 

11. การออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate-Responsive Design)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศกับรูปทรงและวัสดุอาคาร

เรียนรู้เทคนิคการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

 

12. กฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ (Laws, Regulations, and Ethics)

ศึกษากฎหมายควบคุมอาคาร ข้อบังคับผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

เรียนรู้จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสถาปนิกและนักออกแบบ

 

13. ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)

เรียนรู้วิธีการนำเสนอแนวคิดและผลงานการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกการใช้เทคนิคต่างๆ ทั้งการวาดด้วยมือ การใช้สื่อดิจิทัล และการพูดหน้าชั้นเรียน

 

14. การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design) 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการออกแบบ

เรียนรู้เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดของเสีย

 

15. มนุษยปัจจัยในการออกแบบ (Human Factors in Design)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและจิตวิทยามนุษย์กับสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้น

เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับการใช้งานและส่งเสริมประสบการณ์ผู้ใช้

 

16. การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ (Design for Elderly and Disabled)

เรียนรู้ความต้องการและข้อจำกัดของผู้สูงอายุและผู้พิการในการใช้งานพื้นที่

ศึกษามาตรฐานการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและหลักการออกแบบเพื่อทุกคน

 

17. การประมาณราคาและการเขียนสัญญา (Cost Estimation and Contracts)

เรียนรู้การคำนวณปริมาณวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการก่อสร้างและตกแต่ง

ศึกษารูปแบบของสัญญาและเอกสารประกอบแบบที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

 

18. เทคนิคทางช่าง (Building Crafts and Techniques)

เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของช่างก่อสร้าง เช่น งานไม้ งานปูน งานประปา งานไฟฟ้า 

ฝึกลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุและข้อจำกัดของการก่อสร้างจริง

 

19. สัมมนาวิชาชีพ (Professional Seminar)

พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับสถาปนิกและนักออกแบบรุ่นพี่

เรียนรู้แนวโน้มและความท้าทายในเชิงวิชาชีพเพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานจริง

 

20. เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Co-Operative Education Preparation)

เรียนรู้ทักษะการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และการสัมภาษณ์

เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงผ่านระบบสหกิจศึกษา

 

หน้าที่หลักของสถาปนิกออกแบบที่ดีมีดังนี้

 

1. เข้าใจความต้องการของลูกค้า - รับฟังและทำความเข้าใจความต้องการ จุดประสงค์ และข้อจำกัดต่างๆของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

 

2. สร้างสรรค์งานออกแบบ - ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ โดยผสมผสานความต้องการของลูกค้า ข้อจำกัดทางกายภาพ งบประมาณ และองค์ประกอบสุนทรียภาพต่างๆ เข้าด้วยกัน

 

3. ประสานงานกับทีมงานและผู้รับเหมา - ทำงานร่วมกับวิศวกร ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในทางเทคนิคและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด 

 

4. ปฏิบัติตามกฎหมายอาคาร - ออกแบบโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายอาคาร ความปลอดภัย การเข้าถึงสำหรับคนพิการ ประสิทธิภาพพลังงาน ฯลฯ ให้ครบถ้วน

 

5. ติดตามดูแลโครงการ - ดูแลและให้คำปรึกษาในช่วงการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและให้แน่ใจว่างานเป็นไปตามแบบที่วางไว้

 

6. พัฒนาทักษะและความรู้ - หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านการออกแบบ วัสดุ เทคโนโลยี กฎหมาย ฯลฯ เพื่อนำมาพัฒนางานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหน้าที่สำคัญที่สถาปนิกออกแบบที่ดีพึงปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ได้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่าส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร โบราณสถาน ถนน และระบบสาธารณูปโภคหลายแห่งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง หลังจากแผ่นดินไหวได้มีการสำรวจความเสียหายและรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้จากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของโครงสรางและชั้นดิน สถาปนิก ควรตระหนักรู้ว่า การออกแบบในแง่มุมทางงวิศวกรรมแผ่นดินไหวเพื่อการเตรียมพร้อมที่ดี อีกทั้งจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผนวกกับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ทำงานร่วมกับวิศวกรและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องในการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวในอนาคตไม่ใช่เอาแต่ความสวยงานและประหยัดเพียงอย่างเดียว

น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ โรงงานที่ถูกน้ำท่วม ต่างๆ ก็ต้องปรับปรุง เรื่องการออกแบบ พื้นชั้นล่างใหม่ หมด ต้องยกระดับ ให้สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมใหม่ ครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่เกิดความเสียหายมากมาย เพราะมาคิดว่า มีเขื่อน มีคันดิน แบบสมัยโบราณ ไม่ได้แล้ว ตามสุภาษิต น้ำเชี่ยวอย่างเอาเรือเข้าไปขวาง

สนามบินเป็นงานสถาปัตย์ที่ดูแล้วสวยงามมากๆ เพราะเป็นทางผ่านเข้าของคนเป็นล้านๆ คน สุวรรณภูมิก้เริ่มติดอันดับ สนามบินที่ดีแล้ว ดูแล้วก็เรียบง่าย โชว์โครงสร้างให้เห็นชัดๆ ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมาย ก็ดูดีในตัวมันเองแล้ว

นานๆ เข้า กรุงเทพทีเห็นตึกใหม่ๆ ขึ้นมากมาย เร็วมาก พวกคอนโด ของ บริษัท อสังหา ใช้ระบบ Precast มากขึ้น ยกทั้งบานทั้งห้องเลย แต่ไม่มีความสวยงาม ทางสถาปัตย์ เลย ถึงแม้จะใช้ วุฒิวิศวกร ออกแบบ 55555   ก็ในเมื่อถ้าทำห้องชุดออกมา แพง ก็ขายไม่ได้ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ เขาก็ต้องทำแบบราคาถูกๆ เพื่อ รีบๆ ขายให้หมดเร้วที่สุด บางทีเปิดจอง 2 วันก็จองหมดแล้ว เรา ก็อยู่กันไปแบบประเทศกำลังพัฒนาแบบนี้แหละ

หลอด LED จะทำให้การใช้ไฟฟ้าประหยัดขั้น และ มีให้เล่นได้มากแบบด้วย งานตกแต่ง สถาปัตย์ใหม่ๆ ทันสมัยก็คงต้องเรียนรู้กัน

ข่าวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น แล้วก็มีตามกันเยอะมาก เช่นที่ สเปน และ ที่นิวซีแลนด์ เมืองไคท์เชิรท์ ที่ไหวไปแล้ว 4 เดือนต่อมากลับมาไหวหนัก 6 ริกเตอร์ได้อีก ต้องพิจารณาให้ดี  มีงานวิศวกรรม และ สถาปัตย์กรรม ที่ยื่นตาม มาตรา 39 ทวิมาให้ ออกแบบ หรือ แก้ไขใหม่ พอสมควร

 

 

งานโรงงาน ที่ทำงานสถาปัตย์ไม่สวย อย่างที่ควรจะเป็นเลย ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรได้สักเท่าไร เริ่มตั้งแต่ คุณภาพของแบบ ถ้าไม่ดี ไม่มีการ รวมงานระบบประกอบอาคาร ทุกระบบ เข้าไปก็จะมั่วๆ กันไป โดยเฉพาะโรงงานที่ต่อเติมโดยไม่มี ผู้ควบคุมงาน แล้ว บางทีดูรูปทรงก็พอดูได้ แต่ความแข็งแรง คงทน ใช้ไม่ได้เรื่องเลย เพิ่งทำเสร็จ 3 เดือน ก็ทั้งทรุด ทั้งร้าว ทั้งใช้น้ำห้องส้วมไม่ได้ และแก้ไขยากมากๆ เพราะเทกลบปูนปิดไปหมดแล้ว จะเข้าไปแก้ไข ก็เสียเวลาและค่าใช้จ่าย  การที่ วิศวกร ทำไปเรื่อยๆ ไม่ได้มี สถาปนิก วางแผนผังการใช้งานหลักให้ดี ก็มักจะเสียแบบนี้ งบบานปลาย และ ได้ของไม่ดี ไม่ทน ต้องซ่อมบำรุงสูง

 

งานที่สร้างต่อจากอาคารที่ ติดหนี้ธนาคาร  ส่วนใหญ่จะผุกร่อน จำเป็นต้องให้ วุฒิวิศวกร ตรวจสอบ แนะนำ วิธี่ซ่อม ก่อนเปิดให้ใช้งาน สถาปนิกเราก็คิดว่าเป็นงานกินหมู แต่ควรมองอีกมุมเรื่องความรับผิดชอบ ของ คนอยู่อาศัย ที่เขา ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย ค่าของวิชาชีพบ้านเรา ยังต่ำมากๆ เพราะพวก สถาปนิก วิศวกร เรากันเองด้วย คงต้องเพิ่มให้เรียนศีลธรรมในมหาวิทยาลัยเพิ่มจริงๆ

ไปงานสัปดาห์วิศวกรรม ก็มี วัสดุงานสถาปัตย์ ให้ดูเยอะเลย เช่น อิฐบล็อกแบบมีโฟมอยู่ตรงกลาง   แผงโซล่าเซลที่เป็นหลังคา ด้วย มีของแจงเพียบเลย แต่ส่วนใหญ่ วิศวกร จะหางานไม่เก่งเท่า สถาปนิก เค้ารับได้หมด เพราะความรับผิดชอบ ไม่เหมือนกัน และ วิศวกร ก็มีให้เลือกเยอะมากๆ กว่า สถาปนิก ฝีมือ ดีๆเยอะ บางคนก็เก่งในการหางานมากๆ เพราะเข้าใจเรื่องคนดีกว่า วิศวกร ที่ตรงไปตรงมา

เดี๋ยว บริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำ แบบที่เครื่องกรองน้ำติดอยู่ที่ขอบสระเลย ไม่ต้องเดินท่อให้ยุ่งยาก ยอมให้ สถาปนิก เราสร้างตัวโครงสร้าง สระว่ายน้ำ เองได้แล้ว เลยคิดว่าจะทำบ้านให้มีสระว่ายน้ำอยู่ที่ชั้น 2 ให้ได้   เพราะคนเรามี (ความโลภ ที่มีก็ยังไม่สามารถ ลดละได้ มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่รู้จักพอ ต้องหาเงินเยอะเลย กว่าจะก่อสร้าง ตรวจสอบโครงสร้างเก่า ปรับหน้าตาให้เข้ากับรูปบ้าน และ ต้องบำรุงรักษาอีก) แต่เพื่อ สุขภาพที่ดี และหน้าตาของเจ้าของบ้าน ก็จะมีคนทำ สระว่ายน้ำกันตลอด

งานทุกอย่างก็แข่งขันกันไปหมด พื้นที่ในกรุงเทพฯ ที่ว่างใกล้ห้าง โรงเรียน สถานีรถไฟฟ้า จะเป็นจุดดึงดูดให้มีการกระจุกของเมืองเป็นดาวกระจาย เกิด การสร้างสิ่งเหมือนๆกันขึ้นมาแข่งกันกันจำนวนมาก เหมือน นักการเมือง สถาปนิก ตอนอยากได้งาน ก็พูดให้เกินจริง ไปก่อน แล้วค่อยมา ปรับลดลงๆ

การเรียนก็แข่งกันเรียนให้ได้ วุฒิการศึกษามากๆ เพื่่อนมากๆ จะได้มีโอกาสหางานในสังคมมาก ขึ้น เรียนทุกๆทุก ห้า ปีน่าจะดีไม่มากเกินไป น้อยเกินไป

งานสถาปัตย์ อาคาร ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ก่อสร้างอยู่ ด้านหน้ามีกระจกดูดีมาก ตอนนี้ก็ เริ่มทำสี แล้ว ดูมีความคืบหน้า งานสถาปัตย์ดีมาก แต่ด้านข้างไม่มีงบ ทำเป็นแค่ลูกกรง ดูยังไงก็ธรรมดาไม่เข้ากันเลย เทียบกับ อาคาร ที่มีงบประมาณพอ แล้วคนละอารมณ์เลย

งานที่ไม่ทำ หัวใจของความสำเร็จ เลือกเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น

ดูผลงานต่างๆ ของเมืองนอกในเวบที่ทำดีๆ แล้ว ก็ประทับใจมาก อยากมีเวลาอ่าน ก็น่าจะดี

6/7/14  เช้า ดูเทปบอลคู่ตึก ที่อยู่ดูไม่ไหว จึงมาดูเช้าดีกว่า ไม่เสียสุขภาพ งานตรวจสอบอาคารที่ไปดูมาเมื่อวาน วันนี้เจ้าของเค้าคิดแล้ว ลงทุนต่อเติมให้พื้นที่มากขึ้นดีกว่า บางทีเจ้าของตึกเค้าก็ไม่รู้ คิดว่าจะต่อเติมแล้วทำเป็นระเบียง ยังไงก็ได้ แต่ด้านนั้นติดถนน คงจะขออนุญาติไม่ผ่านแน่

5/7/14 ไปดูงานบ้านหลังนึง สถาปนิก ก็ออกแบบให้ไม่เหมือนใครอีกแล้ว ท่าจะยากน่าดู พวกนี้อยากทำให้เป็นงานโชว์ แล้วเรียกค่าแบบแพงๆ 

 

เสร็จแล้วไปดูอีกงาน ที่เขาให้ตรวจสอบโครงสร้างเพื่อปรับปรุงเป็นโรงแรม ยากตรงที่ต้องรื้อฝ้าออกถึงจะเห็นแนวคาน มาใช้ออกแบบปรับปรุงใหม่ได้ 

3/7/14 ไปซ่อมแอร์รถยนต์ แล้วก็รอ แวะนวดไป2 ชม. ก็ยังซ่อมไม่เสร็จ แวะไปดู ช่างต้องถอดคอนโซลออกมาหมดเลย เพราะตู้แอร์รั่วต้องเปลี่ยนใหม่ กว่าจะได้ก็บ่ายสี่โมงเลย หมดไปสี่พัน ทำงานพิมพ์เอกสารจุกจิกๆ และตอบอีเมลย์ ไปช่วงนี้อยากจะพักสักหน่อย

 

2/7/14  ไปประชุม งานก่อสร้าง ไม่ค่อยคืบหน้าเลย หลังจากทดสอบเสาเข็มผ่านไปแล้ว ก็มารอเรื่องสำรวจ เสาเข็มหนีศูนย์อีก และเพิ่มเสาเข็มเจาะอีก ยังไม่ได้เทฐานรากเลย บ่ายก็ไปประชุมอีกงานนึง ที่อยู่ใกล้แต่ แอร์เสีย เลยนั่งแท็กซี่ ไป ไซต์นั้น ตอนแรกนึกว่า จะสรุปแบบสถาปัตย์เสร็จ จะได้เริ่มออกแบบได้ แต่เจ้าของ ยังอยากมีเพิ่มมาอีก 1 ชั้น เลยต้องรอ

1/7/14 ไปทำงานเซ็นแบบ แม้จะได้ตรวจสอบก่อนหน้านี้ จากไฟล์คอมแล้ว แต่บางทีดูในคอมที่เขาส่งเมลมาให้ก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าดูกระดาษA3 หรือ A1 และจะเซ็นจริงก็ต้องมาเลือกบางแผ่นที่ไม่อยากเซ็น ก็ต้องคัดออก ส่วนใหญ่เป็นงานจุกจิก แต่ก็ต้องทำเองอยู่ดี เพราะบางทีเขาก็ลักไก่ใส่ แบบส่วนอื่นๆเพิ่ม มาให้เยอะกว่าที่คุยกันไว้ และก็ต้องเซ็นตั้ง 5 6 ชุดไม่รู้ว่า แต่ละหน่วยงาน จะเก็บอะไรกันเยอะแยะ พอผ่านไปสักพัก จะหาจริงๆ ก็มักจะหายเสมอ

30/6/14 แปลกที่วิศวกรที่หน้างานมักกลัวอะไรแปลกๆ ให้ทำการทดสอบเสาเข็ม แบบ Dynamic เพื่อหาค่า ความปลอดภัย ทดสอบได้แค่ 2.3 นิดๆ ก็จะพอแล้ว เลิกแล้ว ทั้งที่แบบกำหนดให้ได้ FS ไม่น้อยกว่า 2.50 เราสามารถ ยกตุ้มสูงขึ้นอีกนิด แล้วจะรู้ได้ว่า ค่าน้ำหนักที่เสาเข็มรับได้มากขึ้น เท่าที่ต้องการ ในแบบ แต่กลับไปกลัวว่าเสาเข็มจะเสียหาย ไม่มีพื้นฐานกัน ถึงดินเหนียวมัน fail พอทิ้งไว้หน่อยดินมันก็จะดูดจับกับเสาเข็มกลับคืนมารับน้ำหนักได้เหมือนเดิม ดินทรายที่ปลายเสาเข็มก็คงจะไม่ถึงกับทะลุชั้นทรายไปได้ พอให้ทำใหม่อีกต้นก็ได้ ค่า FS 2.6 สบายๆ

29/6/14 ไม่ได้ทำอะไรมาก พักผ่อน มีอีเมล ที่เข้าใจผิด ส่งมาชี้แจง เพราะ บริษัท เขามีส่งเมลหลายคน มาให้เรา แล้วไม่รู้กัน ต่างคนต่างส่งคนละข้อมูล ทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ตั้งชื่อเรื่องไม่ดีด้วย เราก็ต้องเอาข้อมูลของคนที่ส่งมาก่อนไปดำเนินการ จนจบไปแล้ว ข้อมูลใหม่ส่งมาก็เลยไม่ยุ่งด้วยแจ้งไปว่าดำเนินการเสร็จไปแล้ว ตอบไปแล้ว เขายังไม่รู้เรื่องเลย อาจเพราะชื่อเรื่องไม่สื่อถึงข้อมูลเดียวกัน

 

28/6/14 ไปตรวจสอบงานโรงงานผลิต พลาสติก รีไซเคิล ของจีน มาเช่าที่ นิคม โรจนะ บ้านค่าย ระยอง แปลกที่เราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยทั้งที่อยู่แถวนั้นมาหลายปี มีหลายนิคมเลย ของ เหมราชก็มี ถนนก็มีการขยายเป็น สี่เลน กำลังจะเจริญมาก แต่ช่วงสร้าง นี้ถนนแย่มากๆ แต่คนก็ต้องใช้เพราะเป็นทางตรง ไม่อ้อม โรงงานทำเม็ดพลาสติก รีไซเคิล นี่ก็ดูเครื่องจักรเล็กๆ น่าลงทุน เพราะเขามารับซื้อวัสดุ ทำที่เมืองไทย ส่งออกไปเมืองจีนยังคุ้มเลย

27/6/14 ทำรายการคำนวณใหม่ ทั้งวันเลย ขึ้นโมเดลใหม่ ตอนวางตำแหน่งเสา ไม่ได้เช็ค เลยต้องจัดน้ำหนัก2ข้างใหม่ เพื่อให้น้ำหนักอาคารสมดุลย์ เหมือน เรือที่ถ้าน้ำหนัก ไม่ลงจุดศูนย์กลาง ก็จะล่มได้ง่ายๆ เพื่อให้สร้างมาแล้ว สบายใจขึ้น ลำบากทั้ง 2 ฝั่ง ผรม.ก็ต้องแก้ไขหน้างานตามด้วย

 

อีกงานจะเอาใบกส ส่งให้ดูก่อน กลัวเป็นของปลอม เราก็ไม่รู้ว่ายังไง เอะอะจะให้ส่งให้ดูทางเน็ตก่อน คงไม่ได้ต้องมาดูตอนจะเซ็นต์จริงๆ

26/6/14 ไปประชุมที่ ในห้าง คุยเรื่องตำแหน่งเสาชั้นบน กับเสาชั้นล่าง เสาเอียงๆ มันเลยมาฟ้อง ที่ชั้นบนเพราะเหลือเสาที่ระยะยื่น 2 ฝั่งมันไม่เท่ากัน ทำงานกับผู้รับเหมาไทยๆ ก็เบื่อตรงนี้แร่ะ การเคลียร์แบบ ไม่มีอะไรเป็นแบบมองทั้งระบบ ที่ว่าเขียนแบบสามมิติจำเป็นก็เพราะอย่างนี้นี่เอง ที่มันบังคับให้ต้องดูไล่ไปชั้นบนและชั้นล่างด้วย

 

ประชุมเสร็จเลยแวะเปลี่ยนโปรแกรมในเครื่องมือถือใหม่ เพราะที่ให้มาตอนซื้อเครื่องมันมีบัก จับสัญญาณไวไฟไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ ก็ต้องมาลงโปรแกรม กันใหม่อีกหมด ก็ได้ฝีกความจำในการใส่อีเมลและพาสเวอส ล็อกอินโปรแกรม ถ้าไม่มีการเปลี่ยน บังคับ ให้ต้องป้อนใหม่แบบนี้ นานๆก็จะลืม

25/6/14 ไปประชุมที่ งานบ้าน ช่วงตอกเสาเข็ม ที่ผ่านมา ผู้รับเหมา ไม่ได้ประสานงานกับผู้ออกแบบ เปลี่ยนแบบเสาเข็มไป เลยต้องเสียเวลาทดสอบเสาเข็ม และบางฐานก็ต้องเจาะเสาเข็มเพิ่มเติมอีก ระดับฐานรากก็คิดไม่ตรงกัน สรุปต้องเพิ่มและขยายตอม่อ อีกด้วย งานนี้

 

หน้างานเจอคนร่วมงานมี อายุแล้วก็ได้แต่ปลงๆ เขาก็เป็นอย่างนี้มานานคงไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้ ก็ได้แต่ประคองกันไป เราก็ต้องแก่ เจ็บ เหมือนเขาสักวัน คิดในแง่ธรรมะให้มากๆ ก็ค่อยๆปลงไปได้ ทุกอย่างไม่ได้ดังใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์

24/6/14 ไม่ได้ไปไหน ทำธุระเรื่องที่พักเสร็จ ช่วงเช้าเสร้จแล้วก็มาบ้านเพื่อ ดูงานเปลี่ยนปลั๊ก และเพิ่ม ปลั๊กไฟ เบรคเกอร์

เสร็จแล้ว ก็ตอบเมลงานที่ผรม.ส่งเอกสาร ขออนุมัติ เยอะเลย ส่งเรื่องไปผู้ออกแบบ บ้าง ตอบเมลบ้าง เยอะไปหมด เพราะเตรียมเรื่องไว้ประชุมพรุ่งนี้

ลองพิมพ์งาน ออกเครื่องพิมพ์ผ่าน แอพทางมือถือ เดี๋ยวนี้ทำไม่มันง่ายอย่างนี้ สมัยก่อน เล่นอะไรสักอย่าง ยังต้องหาโปรแกรมแทบตาย

ลำคาญต้นไม้ข้างบ้านขึ้นสูงขึ้นมาติดพามดเข้าบ้าน ต้องไปตัดทิ้งอีก 

23/6/14 ไปหา แม่บ้าน ให้ช่วยทำความสะอาดห้องคอนโด แล้วก็พัก ดูบอลรีรันคู่ต่างๆ ยาวเลย มีงานทวงเอกสารทางอีเมลย์ เพื่อเตรียมประชุม นิดหน่อย

เด็กสมัยนี้ ส่งเมล ให้กันครั้งแรก แล้วก็คิดว่าถึงแล้ว ถ้าเรา ไม่โทรตามว่ายังไม่ได้เมล ก็ปล่อยเลยตามเลย ดึกดูบอลได้หน่อยก็หลับแล้ว

22/6/14 ก็ยังงงๆ มีงานโกดังเล็กๆ แต่เมื่อรวมค่าออกแบบ ค่าเซ็นขออนุญาต ของ ทีมสถาปนิก วิศวกร ทุกระบบ แก้ไขปัญหาจนก่อสร้างได้ รวม แล้วก็ต้องคิดค่าแบบเกือบแสน

 

เจ้าของงาน เขาอาจจะคิดว่า ไปขอ Copy แบบที่ไหนมาก็ได้ แล้วก็คงถูกๆ แค่ สองหมื่น ก็เลยไม่ได้งาน เพราะคิดไม่ตรงกัน

21/6/14 นไม่ได้ทำอะไรเลย ฝนตกแดดออกทั้งวัน เย็นๆ ลมแรงมากๆ ได้ยินเสียงผ้าใบสะบัด เลยดู แล้วลุ้นว่า บ้านที่เขาต่อเติมหลังคาแล้วเอาผ้าใบปิดหลังคากระเบื้องไว้ชั่วคราวจะทนแรงลมได้ไหม แล้วก็เห็นว่าพอมันหลุดได้ 1จุดแล้วที่เหลือก็ไม่สามารถอยู่่ได้ ในทีุสุดก็หลุดออกไปทังผืน พอฝนหยุดตก คนออกไปกินข้าวข้างนอกคนเยอะเลย แต่แวะห้างซื้อของใช้ของกินในบ้านกลับไม่มีคนเลย

20/6/14 ไปดูงานปรับปรุงตึกเก่าของราชการ อายุมาก ก่อนเราเกิดอีก เสาบางต้นเหล็กเป็นสนิมปูนกระเทาะออกมา แต่ภายนอกก็ยังดูดี ดูบอลโลกติดพัน อิตาลีแพ้ คอสตาริก้า เฉยเลย

 

19/6/14 ไปตรวจงานบ้านต่างจังหวัด แบบมันซับซ้อนมากแก้กันส่งให้ทางอีเมลก็ อ้างว่าไม่ได้รับ หรือรับแล้วขี้เกียจแก้ไขก็ไม่รู้ แต่บางจุดเราก็หลุดเองด้วยก็มีเหมือนกัน พื้นกันสาดคสล.ก็เยอะ งานที่เจ้าของซื้อเหล็กเอง ผรม.ก็ใส่เพิ่มให้ก็มี กว่าจะกลับมาถึงกทม.ก็ดึกมาก ไม่ค่อยคุ้มค่าถ้ามองด้านรายได้

18/6/14 มีประชุมติดตามงานกับผรม.และผู้ออกแบบ ด้วย เหลือเชื่อเลย เดี๋ยวนี้เค้าเปลี่ยนแบบเสาเข็มกันเอง ไม่ต้องผ่านผู้ออกแบบเลย หรือบางทีก็เล่นเปลี่ยนผู้ออกแบบ เลย เพราะทางเจ้าของงาน มองว่าออกแบบเปลือง ซึ่งตามจรรยาบรรณวิศวกรก็มี กำหนดไว้แล้วว่า ถ้ารู้ว่ามีวิศวกรอื่นทำงานนี้อยู่ก่อน เราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยว ด้วย แต่ที่ผ่านมาจนถึงสมัยนี้ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ได้พอสมควร ที่ไปปรับเปลี่ยนแบบให้ถูกลง ก็คุณมาทำทีหลังเขา เห็นจุดบกพร่องของเขาได้ง่าย และก็ไปลดค่า Factor of Safety ลงไปดื้อๆเลย ถ้าคุณทำประหยัดได้ คนอื่นเขาก็ทประหยัดลงำได้ จึงมีจรรยาบรรณกำหนดไว้ แต่ก็ไม่ค่อยปฎิบัติตามกัน

17/6/14 มีงานออกแบบบ้านให้เสนอราคา ตอนแรกว่าจะไม่รับ แต่ลองให้คนช่วยทำ เพราะไม่ได้ซับซ้อนอะไร บ่ายๆ ดูแบบบ้านอีกหลังที่คุมงานก่อสร้างอยู่ เจอแบบรายละเอียดมีนิดเดียว  ส่วนตัวเนื้อแบบบ้านเองไม่มีอะไรเลย ทำแค่แปลนแล้วก็รูปด้านรูปตัดไม่กี่ที่

16/6/14 ดูบอลตอนเช้ายังง่วงๆ เบลอๆ พอเที่ยงแวะไปเยี่ยมเพื่อนที่เรียนวิศวฯมาด้วยกัน เขาต้องผ่าตัดเพราะมีเนื้องอกในสมอง เห็นผลชัด เลยว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ เราจะสั่งการอะไรตัวเราไม่ได้เลย กลับมาก็ไม่ได้ทำอะไร ดูบอลคู่เอก เยอรมัน กับ โปรตุเกส

15/6/14 ทำงานแก้ ส่งไฟล์ ทางอีเมลย์ ให้เขาพิมพ์ออกมา ปรากฎว่า อะไรที่เราแก้ไขไปเป็น comment ไม่ได้ถูกพิมพ์ออกมา เลย กลายเป็นไฟล์เก่าๆ ใช้ไม่ได้หมดเลย

คนสมัยนี้ ทำงานหยาบมากๆ เลย พิมพ์ออกมาแล้วก็ไม่ตรวจ รู้ว่าผิดก็เอาลิควิดแก้ไขอีก แล้ว มันจะเซ็นได้ยังไง เราต้องมาพิมพ์เองใหม่ ที่หลังคงต้องคิดค่าบริการใ้ห้ครอบคลุมส่วนนี้ด้วย

14/6/14 ตั้งแต่ ลดเวลาเคอร์ฟิว มา การท่องเที่ยวก็ไม่ได้จะฟื้นปุ๊ปปั๊บทันที มีนักท่องเที่ยวที่จองจะมาปลายปี ติดต่อเข้ามาดูห้องพักก่อนจองจริงๆ ช่วงนี้ก็ดูบอลกันไป สนุกเลย นอนไม่พอเลย

 

13/6/14 มีงานต้องไป ดูงานโรงพยาบาลเก่าที่ต่างจังหวัด กว่าจะหาเจอก็หลงไปหลายรอบ พอไปคุยต่อรองราคา เจอ หมอพา สถาปนิกรุ่นเก๋ากึก มาช่วยดูเลย เขาก็ต่อรองเป็นพิธี บางทียังไม่ได้ดูรายละเอียดกันเลย ทั้งที่เราก็พยายามทำให้ราคาไม่แพงแล้ว แต่เมื่อเป็นธุรกิจ เขาก็ต้องต่อรองเป็นธรรมดา เพียงแต่ชักไม่อยากจะทำแล้ว เพราะทีเราไปหาหมอรักษาโรค ไม่เห็นเราต่อรองราคาอะไรได้เลย

12/6/14 มีงาน แก้ไขอะไร จุกจิกๆ เยอะพอสมควร ต้องแวะเอาเอกสารไปให้เขาด้วย แล้วก็ไปประชุม หน่วยงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ผรม.แม้จะชื่อดัง ยังไงก็ดูมั่วๆ ไม่มีเอกสารชัดเจน ตั้งแต่การสำรวจ การย้ายตำแหน่งตอกเสาเข็มจากอุปสรรค์หน้างงาน แรงงานก็เป็นต่างด้าวหมด จะเทฐานรากแล้ว แบบแก้ไขเสาเข็มหัก ก็ยังไม่มี ผู้ออกแบบก็ดันออกแบบพื้นชั้นล่างสุดเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงอีก คุมงานแล้วมันก็ดูยุ่งๆ

 

กลับมาก็เจอ เขาแจ้งว่า บ้านอีกหลังนึงที่ออกแบบไว้ มี คานร้าว ช่วงยาวๆ มันก็ต้องมีการแอ่นตัวบ้าง เทโครงสร้างยังไม่ครบตัว ถ้าติดตั้งค้ำยันไม่แน่นพอ แต่เจ้าของบ้านเห็นก็มักจะไม่สบายใจ ผรม.ก็ต้องซ่อมไปตามระเบียบ เพี่ยงแต่อาจเสียความรู้สึก ก็เจ้าของบ้าน ประหยัดค่าคุมงาน ก็มักจะเป็นแบบนี้

11/6/14 ไม่มีงานค้าง เลยเอารถไปล้าง ไปส่งไปรษณีย์ ที่จอดรถก็หายากมาก เพราะคนมากันเยอะ

 

แล้วก็มีงานให้เสนอราคา บางทีเป็นงานเล็กๆ เรื่องประตูกันไฟ และผนังกระจก บันไดหนีไฟ แต่ความสำคัญมันสูงมาก เพราะ คนทั้งตึกต้องหนีไฟมาที่บันไดตัวนี้ ถ้าทำชุ่ยแล้ว เวลาไฟไหม้จริง แล้วมันกันไฟไม่ได้จริงๆ ก็คงแย่เลย ก็ต้องเสนอราคาแพงหน่อย เพื่อดูความตั้งใจของเขาว่า ถ้าเขาทำดีจริงก็ไม่ต้องกลัวเราไปตรวจ กล้าจ้างได้ ถ้าไม่ดีจะได้ไม่กล้าจ้าง

10/6/14 ต้องแก้ไขงานเก่าเมื่อวานต่ออีก บางทีก็ทำแบบเสาตกไป หน้าเสาเล็กกว่าคานเยอะเลย และก็แก้ไขแบบฐานรากเครื่องจักร อีกหนึ่งงาน เช็คหน้างานเพื่อ ตอบคำถามเรื่องแบบกับ ผู้ออกแบบอีกรายหนึ่ง เสนอราคางานใหม่อีกงาน

ทั้งส่งไลน์ ทั้งส่งอีเมลย์ เพื่อให้เขา

 

งง ระบบอีเมล ต้องส่งให้ใหม่อีกรอบ เพราะบางทีเขาก็เปิดไฟล์ที่แนบ ไปด้วยจากเครื่อง มือถือ ส่งต่อก็ไม่ได้อีก

9/6/14 วันนี้ มีงานเก่าหน้างานถามเข้ามาด่วน บางทีก็ทำแบบตกไป เลยรีบไปค้นหาแบบเก่าดู กว่าจะเจอ ทำอะไรเรื่อยเปื่อย จนจะถึงเวลานัดเจอลูกค้าอีกราย เกือบลืมไปเลย รีบกินข้าวเที่ยงแล้วขับรถไปเกือบไม่ทัน ไปเจอที่ร้านกาแฟ เซ็นต์แบบเสร็จ ก็กลับมาทำงานต่อเลย ทั้งส่งไลน์ ทั้งส่งอีเมลย์ เพื่อให้เขาแก้ไขได้ทัน

8/6/14 วันนี้ ไม่ได้ทำอะไรมาก มีเอกสารจุกจิกต้องพิมพ์ต้องสแกนนิดหน่อย ส่วนใหญ่จะดูทีวี ดูยาวเลย ทั้งวัน รายการ The Winneris แข่งกันร้องเพลง นี่ก็เป็นการท้าทายมากเลย ร้องเพลงๆเดียว มีเงินเป็นสองแสนห้า ห้าแสน ล้านบาท มาล่อ แลกกันเงิน สิบล้านบาท คนที่โลภมากก็ไม่ได้เงินเลย

7/6/14 วันนี้ ทำแบบนิดหน่อย ดูทรูวิชั่น หนังฮิตในอดีต มีเรื่อง XMen ตอนประจัญบาน โหดไปหน่อย ที่ฝ่ายดีฆ่าฝ่ายเลวไปเยอะเลย เหมือนกับที่เราไม่เคยดูตอนนี้ด้วย ตอนแรกคิดว่าเราตามดูหมดทุกตอน เราก็งง มีลืมดูด้วย ก็เหมือนหลายๆ เรื่องที่มันออกมาเยอะ หลายตอน เกินไปจำไม่ไหวแล้ว ช่วงนี้ฝนตก นอนสบายไม่ต้องเปิดแอร์เลย

6/6/14 วันนี้ ไปตรวจบ้านเก่าที่สร้างมา ยี่สิบกว่าปีแล้ว จะต่อเติมหลังคาเหล็ก เพิ่มที่พื้นชั้นดาดฟ้า สภาพกับนับว่าดูดีอยู่มาก มีชั้นดาดฟ้าที่เห็นคานเป็นสนิมอยู่แค่จุดเดียว ดูแบบสมัยก่อนใช้แค่เสาเข็ม 6ม. พื้นชั้นล่าง ที่วางบนดินก็ไม่มีปัญหาการทรุดตัวเลย เหล็กคานที่ใช้ก็ใช้แค่เหล็ก 9 มม. แต่ตัวที่ช่วงยาวมาก 7 ม.ก็ใช้เหล็ก25 มม. สมัยก่อนเขาใช้เหล็กกันประหยัดเท่าที่ต้องการจริงๆ

มีอีกงาน ปรึกษามา คือเขาใช้ที่มีแบบเดิมอยู่แล้วแต่ต้องการให้ประหยัดงานโครงถักรับหลังคาลง โดยคิดว่าใช้แปช่วงยาวๆแทนได้ เขาไม่เข้าใจว่า แค่โครงสร้าง รวมๆ มันไม่มั่นคง ก็อยู่ไม่ได้เวลาลมพายุแรงๆ

 

5/6/14 บางทีเขาส่งอีเมลย์มาให้เราแล้ว แต่ไม่ได้โทรคอนเฟริม มันเข้าไปอยู่ในถังขยะเฉยเลย เราก็นึกว่าเขาไม่ได้ส่งให้เรา ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีกันทั้งคู่ กว่าจะไปค้นเจอเวลาผ่านไป 3 วันแล้ว ดีที่งานไม่เร่งมากยังพอที่จะทำทัน

4/6/14 วันนี้ จบเรื่องรักษา แม่แล้ว ก็ตามงาน ตามเงิน นิดๆ หน่อยๆ ไม่มีอะไรมาก ดูสารคดีสร้างเรือบรรทุกเครื่องบิน Nimit ที่ขับเคลื่อนด้วยโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ แล้วก็ทึ่งในประสิทธิภาพ ของมันเลย เหมือนเป็นเมืองลอยน้ำได้ อยู่ในทำเล โดดเดี๋ยว ได้หลายๆเดือนเลย เขาก็มีวิวัฒนากร ก่อสร้างให้ได้รวดเร็วและดีขึ้น เรื่อยๆ ดูแล้วบ้านเราจะไปงัดข้อกับเขาได้ยังไงคนละเรื่องเลย

3/6/14 วันนี้ ไม่ได้ทำอะไรเลย แม่หกล้ม ต้องพาแม่ไปหาหมอ ตึกอุบัติเหตุ คนเยอะมากๆ กว่าจะได้ตรวจก็นาน X-Ray เสร็จ หมอบอกดูฟิลม ไม่ค่อยเก่ง บอกว่าวินิจฉัยไม่ได้

ให้มาหาหมอที่เก่งเรื่องนี้ จะออกพรุ่งนี้ อีกครั้งนึง

ก็ดีหรือป่าว ไม่รู้นะ แต่ไม่เหมือนวิศวกร ที่เขามีจรรยาบรรณ ว่าไม่ทำในสิ่งที่ไม่มีความสามารถ

ก็เห็นมี ที่ทำแบบป้ายสูงๆ ไม่เป็นก็ยังจะทำ คำนวณไม่ได้ก็มั่วๆมา เอาให้ขนาดใหญ่ๆไว้ก่อน บางทีซวยเห็นถล่มลงมาก็มี เจ้าของงานไม่รู้เรื่องก็สร้างกันไป

 

2/6/14 ได้มีงานคุมงานบ้าน หลังนึง ทำเป็นงานอดิเรก สร้างความสัมพันธ์กันไว้ เจ้าของบ้าน เขาก็เก่งมาก ไปลงทุนในพม่าสิบกว่าปีมาแล้วก่อนที่มันจะบูมมาก ในขณะนี้ ตามงานโรงงานอยู่อีกหลังนึง สร้างไปแล้วใช้ระบบสำเร็จรูปผลิตจากเวียดนามแล้ว ส่งมาทางเรือ แล้วมาประกอบขันน็อต เดี๋ยวเดียวเสร็จเลย หลังนี้ไป ช่วยๆ เขาเซ็นรับรองงานคำนวณออกแบบ เพราะสร้างไป แล้วเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆ จนเกิน 1 หมื่นตรม. ระบบก่อสร้างแบบโบราณที่ทำอยู่กับที่ จากล่างขึ้นบนทีละชั้น ก็เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น

1/6/14 วันนี้ไปคุยงานกับ เจ้าของโรงงาน ที่สร้างโรงงานไปแล้ว ก็ขยายไปเรื่อยๆ จนเกิน หนึ่งหมื่นตรม. ทาง อบต.ก็สั่งระงับการก่อสร้างอยู่ เพราะ กฎหมาย ต้องมี วุฒิวิศวกรโยธา ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณ ด้วย งานตรวจเอกสารส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายยังไม่ยากเท่าไร แม้โครงเหล็กสำเร็จรูปจะดูแบบ และตรวจสอบ ยากหน่อย 

แต่งานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง มันจะต้องเพิ่มหัวฉีดน้ำอัตโนมัติด้วย นี่สิที่ทำให้งบประมาณเขาบานปลายมาก เค้าก็เลยคิดว่าจะ ลดพื้นที่ก่อสร้างลง ให้ไม่เกินหมื่นแล้ว ค่อยมาแอบต่อเติมเพิ่มภายหลัง จะได้ประหยัด ก็ว่ากันไป

บ้านเราก็เป็นแบบนี้เยอะ แต่พอเจ้าหน้าที่เค้ามาตรวจเจอภายหลังแล้วไม่ยอมจริงๆ เค้าก็สามารถบังคับให้ทำให้ถูกต้องได้

ไม่งั้นก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะกัน ไปเรื่อยๆ

31/5/14 เจอลูกค้า หลอกให้ไปดูงานแก้ไขปรับปรุง ออกแบบอาคารเก่าที่ยังไม่ได้สร้าง โดยตอนโทรมาตาม บอกว่าช่าง ดูแบบไม่รู้เรื่อง ขอให้ช่วยไปอธิบายแบบให้ช่างฟังที่หน้างานหน่อย

ทั้งที่งานนี้ อยู่ไกล ต่างจังหวัด ขับรถไปก็ติดน่าดู

แต่เราก็กะจะไปช่วยเขา แต่ที่ไหนได้

กลายเป็นว่า เขาจะเปลี่ยนแบบใหม่อีกแบบนึงเลย และแถม แก้ไขงานที่พบจุดบกพร่องใหม่ๆ ที่ผู้รับเหมาเดิมทำไว้ไม่ดี

โดยกลายเป็นว่า ให้เราออกแบบใหม่สดๆ และ ฟรีๆ

ทำไงได้เมื่อ ไปเจอช่างแล้ว เจ้าตัวก็ไม่ยอมมาเจอเราอีก เราก็สงสาร ช่างเขาจะทำงานต่อไม่ได้

 

เลยต้องช่วยสเก็ตแบบ แนะนำให้เขา ใหม่ทั้งหมดเสียเวลาไป 2 ชั่วโมง แล้วก็ขับรถกลับ คราวหน้าต้องเคลียกันให้ชัดเจนดีกว่านี้

30/5/14 วันนี้ต้องเข้าเมืองไป รับเช็ค นั่งรถไฟฟ้าเข้าไปดีกว่า ขับรถไม่ไหว ยังมีการปิดอนุสาวรีย์ อยู่เลย รู้สึกอึดอัดมากเวลาเดินทางในเมือง ต้องไปต่อมอเตอร์ไซด์ พอเอาเช็คเข้าธนาคารเสร็จ ก็พอว่าง ไปเดินดูนิทรรศการ ที่หอศิลป กรุงเทพมหานคร บริษัท Froster ของอังกฤษ ทำงานออกแบบมาสี่สิบกว่าปี เกือบห้าสิบปี มีพนักงานทั่วโลก หลายพันคน ผลงาน อาคาร สะพาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แม้แต่เรือยอรช์ ที่มีชื่อเสียง มากมาย แค่ดูคำอธิบายนิดๆ หน่อยๆ โมเดล และรูปถ่าย อยู่ได้ 2 ชั่วโมง รู้สึกมีสมาธิดีมากๆ ไม่ต้องเสียเงินเหมือนดูหนัง

29/5/14 ทำใบเสนอราคา งานคุมงานก่อสร้าง บ้านหลังนึง ไป เสร็จแล้ว ก็ทำรวบรวมแบบให้ครบชุด อะไรจุกๆจิกๆ แล้วก็มาออกแบบ อาคารอีกหลังนึง ดูรูปแปลน กับรูปตัดมันขัดแย้งกัน แต่ก็ลองทำยึดถือแปลนเป็นหลักไปให้เขาดู เขาดันบอกว่า แบบแปลนผิด เลยหยุดรอก่อน ขอเบิกเงินงวดแรกก่อนดีกว่า เดี๋ยวทำไปเสร็จ แล้วหาเรื่องไม่เอางานอีก จะเสียเวลาฟรีๆ 

28/5/14 ไปคุยงาน คุมงานก่อสร้างบ้าน เจ้าของเขาลงทุนจ้าง ผู้ออกแบบแพงๆได้ จ้าง ผู้รับเหมาแพงมากเลยก็ได้ แต่พอ จะจ้างคนคุมงาน กลับจะจ้างถูกๆ ให้มาแบบ ไม่ประจำ ดูแล้วงานก็ยากเสาห่างมากเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงด้วย ถ้าทำไม่ดี ไม่ทำดีกว่า ถ้าไม่มีคนเฝ้าประจำ 1 คน มีอะไรพังมา เสียเชื่อ แล้วไม่คุ้ม ก็เสนอเค้าไป แต่มันก็เหมือนโรงไฟฟ้าที่เคยทำมา เค้าก็ใช้ระบบนี้ ใช้คนคุมงานน้อยมากๆ แล้วไง เปิดใช้งานก็ล่าช้า แล้วยังต้องมาซ่อมไปเรื่อยๆ ตอนเดินเครื่องจักร ต้องหยุดซ่อมหลายเดือน ตึกก็สั่นไปหมด

 

งานคุมงานที่ไม่ค่อยอยากทำ เพราะถ้าทำไม่ดีก็พังให้เห็นบ่อยเลย

27/5/14 ไปส่งไปรษณีย์อีกที่นึง บางทีเขาก็ไม่อยู่บ้านโดน ตีกลับไปที่สาขา แต่ก็ไม่รู้ทำไงได้ ค่าเดินทางค่าเสียเวลาในการเดินทางไปไหนมาไหมก็แพงมากๆ ใช้วิธีนี้คุ้มค่าที่สุดแล้ว ถ้าไม่ต้องการอะไรเร่งด่วนมาก

ที่ลองปลูก ข้าว พอขายข้าวไปได้ทั้งราคาและปริมาณน้อยมากๆ ขาดทุน เราไม่ได้ทำเองให้คนอื่นทำให้ก็เป็นอย่างนี้แร่ะ

ชาวนาต้องทำเองถึงจะพอเหลือบ้าง นิดหน่อย

ทำงานที่เราถนัดดีกว่า งานออกแบบ ถ้าไม่ได้ทำ งานพิศดารอะไร งานที่ทำแบบรายละเอียดก็ซ้ำๆเดิม ไม่ค่อยมีอะไรใหม่

 

เพียงแต่งานคุมงานที่ไม่ค่อยอยากทำ เพราะถ้าทำไม่ดีก็พังให้เห็นบ่อยเลย

26/5/14 ปรับเครื่องพิมพ์ที่ศูนย์ซ่อม ช่างก็ไม่เห็นเป็นปื้นดำๆ ต้องเอาที่พิมพ์ออกมาไปให้ได้ดู ถึงได้รู้ว่า อะไหล่ที่ช่างคนเก่าเขามาใส่ให้เราเป็นของเก่า อายุมากกว่าของเครื่องเดิมเราซะอีก โดนหลอกอีกแล้ว

 

เสร็จแล้วก็มาออกแบบ จากประสพการณ์ไปก่อน เพราะยังไม่มี ทำคาน พื้น ที่เหลือ ส่งให้ลูกค้าไป คิดราคาเสนอราคาค่าก่อสร้างให้ได้ก่อน

25/5/14 แก้ไขงานเก่าๆ เจอเด็กสมัยนี้ บางทีแบบแปลกๆ วิธีการก่อสร้าง ที่จะทำให้ได้ คิดกันไม่เป็นเลย

ม้แต่แบบป้ายโฆษณา ก็ทำกันมั่วๆ ระยะความกว้าง ของป้าย แต่ละรูปไม่เหมือนกัน เฉยๆเลย ทั้งที่เป็นจุดสำคัญมาก เจ้าของป้ายก็ไม่เข้าใจ พอเราคิดค่ารับรองแบบ ก็บ่นว่าแพง กลับเป็นว่าต้องไปเขียนแบบแก้ไข รายละเอียดให้ทั้งหมด ทุกจุดจนถึงเสาเข็มฐานรากเลย

ทั้งที่ บางงาน ที่ทำแบบมาดีๆ ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย กลับให้ค่าเซ็นรับรองมากกว่าเยอะเลย

24/5/14 ทำโมเดลงานออกแบบ อาคารจอดรถ พวกโปรแกรมฝรั่งมันใช้งานดีกว่า โปรแกรมของคนไทยเยอะเลย แต่ส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้ใช้งานกันบ้างหรือป่าวก็ไม่รู้ คือมันใส่ Load case ได้เยอะๆ เท่าไรก็ได้ แม้ส่วนใหญ่ ถ้าโครงสร้างไม่พิศดารมาก น้ำหนักถ่วงหลายๆแบบ จะไม่ค่อยได้ใช้ควบคุมเท่าไร

 

23/5/14 นั่งพิมพ์แบบออกกระดาษ บางทีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไร เพราะจัดเส้นหนาบาง ไม่ค่อยเป็น ถ้าไม่มี Plot style มาให้ ก็ต้องปล่อยๆไป ดีกว่าแบบสวยแต่ ไม่ประหยัดหรือไม่มั่นคง

22/5/14 ประชุมเรื่องงานออกแบบอาคารจอดรถ อยู่ดีๆ เขาบอกว่า ทหารปฎิวัติแล้ว ตอนแรกไม่เชื่อ ลองเช็ค ทวีตเตอร์ รู้เรื่องเลยไวจริงๆ เพิ่งประกาศกฎอัยการศึกไปหยกๆ สงสัยว่าจะเอาไม่อยู่ เลยเอาให้สุดซอยไปเลย สงครามนี้ต้องจบ ดึกๆมาทำอะไรจุกจิก อีกงานนึง

 

21/5/14 นั่งเขียนแบบ เอง เผลอเดี๋ยวเดียว ใช้เวลาไปครึ่งวันเลย ทั้งที่อากาศร้อน  ไปส่งเอกสารแบบ งานรับรองแบบ ที่ไปรษณีย์ แล้วเอาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไปซ่อมที่ศูนย์ และซื้อ หมึก เครื่องพิมพ์อีกเครื่อง ก็หมดเวลาแล้ว

20/5/14 ดูเดินทางขับรถ พาแม่ไปรพ.ศิริราช แต่ 6 โมงเช้า ลงทางด่วนจะเข้าไปทางสะพานพระราม 8 สะพานพระปิ่นเกล้า เข้าไปไม่ได้เลย ยังงงๆ นึกว่าสุเทพ ปิดถนนเพิ่มเติม กว่าจะหาทางไป สนามหลวง แล้วข้ามสะพานไปได้ ก็เสียเวลาไปมาก พอมาดูข่าว อ้าวนี่มันประกาศกฎอัยการศึก นี่เองที่ทำให้รถติดไปทั่วเมือง เสร็จก็ไปเคลียเรื่อง แบบหลังคาที่ติดตั้งโซล่าแซล ที่เซ็นรับรอง ให้ที่เขตคันนายาว เจอทหารมาคุมเต็มไปหมด แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่ต้องพูดแรงๆ ว่าที่ให้ไปพอสมควรที่จะอนุมัติได้แล้ว ไม่งั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเอาแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ เพิ่มให้ครบทุกชั้นทั้งหลัง แล้วก็มาเซ็นคุมงานอีกที่นึง

เสร็จแวะ วัสดุเชื่อมยึด รอยต่อ ของจุกจิก ซื้อโบลท์ ที่ห้างโฮมโปร จ่ายเงินไปแล้ว สงสัยทำไมมันแพงมากๆ เลยให้เขาไล่ใบเสร็จดู ปรากฎว่า มันติดบาร์โค๊ด ที่โบลท์ทุกตัว แต่ติดโค็ดผิดทุกตัวเลย ราคาป้าย ตัวละ 5 บาท

เครื่องยิงราคาออกมาตัวละ 424 บาท เจอไป 6 ตัว ถ้าเราไม่แย้ง บริษัทฯก็ได้เงินได้ฟรีๆ 2400 กว่าบาท เชื่อถือไม่ได้จริงๆ ระบบนี้ 

 

19/5/14 ข้างบ้านติดกัน มาโวยวาย ว่าใบกล้วยบ้านเรา เลยเข้าไปในบ้านเขา ทั้งที่ มีรั้วคอนกรีตกั้นถาวร และที่ล้ำเข้าไปก็ เป็นไม้ล้มลุก สังคมคนเมืองมันก็ยอมกันไม่ได้ เลยต้องมาปีนขี้นไปตัดต้นและใบออกบ้าง และดึงกลับเข้ามาให้อยู่ในรั้วเราให้หมด

 

ว่างๆ แล้วก็เลยไป สวนสยาม ลองเล่นเครื่องเล่น เครื่องเล็กๆ และไม่ได้เตือนว่า คนที่มีปัญหาหัวใจ ความดัน ห้ามขึ้น เรา นึกว่าจะไม่แรง ที่ไหนได้ทั้งหมุน ทั้งเหงี่ยง ม้วนตีลังกา โยกซะจะอ๋วกเลย ไม่มีีปุ่มกดให้หยุดด้วย ต้องฝืนสู้กับมันจน เขาปิดเครื่อง อันตรายมาก สายรัดก็ใช้แบบเขื้อกผ้าที่ผูกด้วยมือรัดพันกับห่วงเข็มขัดเหล็ก ไม่ชัวร์เลย แรงเหวี่ยงก็แรงมากๆ คนอาจุหลุดออกจากเครื่องเล่นตก มาได้เลย เมืองนอกเค้าใช้ระบบกดล๊อคที่ง่ายและชัวร์มากๆ เล่นได้แบบเดียวก็ไม่กล้าเล่นเครื่องอื่นอีกเลย

18/5/14 ดูสารคดี Super Skyscraper  ตอน ตึก Shanghai Tower ตึกสูงที่สุดในจีน มีการออกแบบ ที่ให้พื้นที่สีเขียว อยู่ในตีก เป็นกระจก 2 ชั้น เป็นที่สาธารณะให้คนไปใช้สอย พักผ่อน ตากแอร์ ชมวิวได้ เป็นการก่อสร้างที่ท้าทายมากๆ เลย งานกระจกเต็มไปหมด แล้วตึกยังบิดตัว 120 องศาเพื่อการสั่นไหว ลดผลกระทบจากแรงลมได้ดี คนงานที่ไปติดตั้งแผง curtain wall นี่ใจกล้ามากๆเลย เพราะพื้นที่ให้เดินไม่แน่นเหมือนตึกทั่วไป โครงสร้างที่ดึงไว้ ห้อยมาจากชั้นบน บ้านเรายังไม่มีทีวีให้ ดูเรื่องแบบนี้

กระจก ซ้อนกัน

17/5/14 กลับมาฟังรายการ เพลง อเมริกันท๊อป40 อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ฟังมาเป็นเวลานาน ยี่สิบกว่าปี เป็นการถ่ายทอดสดจากอเมริกา อีกที ไม่มีคนภาคภาษาไทยช่วยเลย ก็ดีอย่างได้ฝึกภาษาอังกฤษ

 

ลองต่อโครงนั่งร้านชั่วคราวยึดคานเหล็กแบบ ไม่มีโบลท์ ลวดเชื่อม ใช้ลวดมัดเอา รู้ซึ้งเลยว่ายากมากๆ เรื่องรอยต่อนี่น่าจะเป็นหัวใจของงานก่อสร้างเลย น่าจะทำอะไรกับมันได้อีกเยอะนะ

16/5/14 อากาศร้อนมากๆ เลย ว่าจะทำระเบียงส่วนที่อยู่ทิศตะวันออกยื่นออกจากระเบียงเดิม จะได้ไปนอนเล่นช่วงบ่ายหลบแดดได้

แค่ออกแรง ทำปรับระดับพื้น และวางเสาและ นั่งร้านชั่วคราวขึ้นมา รับคานชั้น2 ก็เหนื่อย แล้ว รอไว้ คานชั่วคราวทำต่อพรุ่งนี้ดีกว่า

บ่ายมีงานเซ็นแบบ อาคารเก่าที่เคยไปตรวจมาแล้ว แต่เขาแค่ต้องการเปลี่ยนเป็นเซ็นในแบบชุดA3 แทน ชุดเดิมที่ใหญ่เกินไป

ช่วงนี้จะเซ็นรับรองอะไร ก็ต้องไปดูที่จริงๆ เพราะเห็น อะไรก็พังบ่อยๆ

15/5/14 พาแม่ไปทำบุญ ครบรอบวันเสียของพ่อ ที่วัดใกล้บ้าน ก็เป็นการท่แบ่งปันให้พระประจำวัด แต่ความรู้สึกที่ว่า บางทีพระในเมืองก็สบายมากเกินไป คนไม่รู้ไปทำบุญที่ไหน ก็ต้องไปหาวัดเหล่านี้ เห็นพร ะที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ความลำบาก เปรียบเทียบกันไม่ได้เลย ดูการเมืองแล้วก็เข้มข้นขึ้น วุฒิสภาใส่เกียรเดินหน้าเต็มที่ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไป นอนอยู่เฉยๆมีการมาไล่ฆ่าล้มตายกัน มันไม่ใช่เมืองพุทธแล้ว

14/5/14 ติดต่องานนิดหน่อย ทำเอกสารประกอบการเซ็นแบบ เดี๋ยวนี้เขาต้องเอาสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของสถาปนิก วิศวกรด้วย คงมีการปลอมตัวกันเยอะ ไป อากาศร้อนมากๆ อยากทำระเบียงไป นอนนอกบ้านไว้ เพราะมันร่มดี แต่ทำคนเดียวก็คงช้ามากๆ ต้องหาระบบสำเร็จรูป

 

13/5/14 วันนี้ได้ไปร่วม คอร์สอบรม ธรรมะกับการรักษาคนป่วยโรคมะเร็ง ที่รักษาแบบทางเลือก ที่เลือกมารักษาอยู่ที่วัด หรือ สถานสงเคราะห์เอกชน ในช่วงสุดท้ายของชีวิต แบบให้ฟรีด้วย ให้เห็นอะไรๆ ที่ช่วยคนป่วยได้บ้าง ภายใต้ความเลวของนักการเมือง ก็ยังมีพระและคนดีๆ ที่เสียสละ อยู่บ้าง เย็นๆก็ไปเวียนเทียนที่วัด คนก็เยอะมากๆ ที่จอดรถแทบหาไม่ได้ ไม่รู้ได้บุญหรือป่าว 

12/5/14 ขับ รถไปทางที่ไม่ค่อยได้ไป ก็พบเห็นการเปลี่ยนแปลง พอสมควร ในเมืองพื้นที่ใต้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ก็ใช้งานกันเต็มที่เป็นถนน เป็นโรงงาน สำนักงาน เพราะที่มันแพง ทำงานอะไรนิดหน่อย ส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร บางทีเป็นงานแบบติดตั้งโซล่าบนหลังคาบ้านเล็กๆ ใช้แบบเก่า เซ้นรับรองธรรมดา จนท.เขต ก็ไ่ม่ยอม จะให้พิมพ์แบบใหม่ พร้อมใส่ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ตรวจสอบแบบด้วย ทั้งที่ไม่รู้จะเก็บไว้จริงๆหรือป่าว ส่วนใหญ่ก็เห็นทำหายหมด

11/5/14 วันนี้ได้เจอผรม.ทำเสาเข็มเจาะ เขาว่าช่วงก่อนงานหายไปเลย แต่ช่วงนี้งานเริ่มกลับมาอีกแล้ว เราก็ยังงงๆ บางทีนักลงทุนเขาก็อาจจะเห็นว่า ช่วงที่งานรับเหมาแย่ๆ จะได้ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่า ก็เลยหันมาเริ่มสร้างกันใหม่ก็เป็นไปได้ แต่งานออกแบบก็ยังเงียบๆอยู่นะอาจจะออกแบบไว้ก่อนหน้านี้นานแล้ว ทยอยเอามาสร้าง

10/5/14 วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลย บ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันจริงๆ ไม่เที่ยง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่แต่ละฝ่าย ใฝ่ฝันจะยึดติดกับอำนาจ ก็ต้องสู้รบกันต่อไป มีงานเอกสารให้กรอกก็ ดูแล้วงงๆ บางทีเด็กพิมพ์มาก็ผิด ผู้จัดการก็ไม่ค่อยได้ตรวจส่งต่อเมลมาให้เลย เรากรอกข้อมูลส่วนของเราเสร็จ ว่าจะพิมพ์ออกมา ก็เลยพิมพ์ไม่ได้ วันที่ที่ลงไว้ก็ย้อนหลังไปเยอะ คงต้องรอแก้ไขใหม่ให้ถูกก่อน ช่วงนี้ก็หยุดราชการติดต่อกันนานเลย ดูไลน์ เห็นเพื่อนบางคน บอกว่า แต่ละวันอ่านหนังสือ ได้มากกว่า 8 ชั่วโมง เห็นแล้วก็งง ขยันจริงๆคนชอบอ่านก็อ่าน แล้วแต่จริตของแต่ละคน

9/5/14 รองานที่เสนอราคาไปเยอะ อาจจะ มี 10 งานถึงจะได้ มาทำสักงานนึง ดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับ บ้านเรือน เวลาโดนแผ่นดินไหว หรือพายุลมหมุน ค่อยเห็นความสำคัญของ สถาปนิก วิศวกร ไม่งั้นเจ้าของก็มักจะให้ช่างรับเหมาทำไปยังไงก็ได้ให้ราคาถูกๆ พอพังมาทั้งหลังแล้วก็ค่อยมายืนงง

8/5/14 ดู ปปช แถลงสรุป ส่งเรื่องต่อให้วุฒิสภา ไปตัดสิทธิทางการเมืองเท่านั้น ไม่ค่อยมีอะไรสุดๆ บ้านเรา ยังไม่กล้าเอาคนผิด ทำเรื่องให้ติดคุกกันไปเลย กว่าจะตัดสินว่าผิดยากเย็นต้องผ่านหลายด่าน อัยการ กับศาลนัการเมืองอีก ขนาดเรื่องที่มันเสียหายมากขนาดนี้ยังเกรงใจกัน พอตัดสินว่าผิดแล้วก็ ปล่อยให้หนีออกเมืองนอกไปได้อีก ตลกมาก

4/5/14 ดู สารดี Discovery การสร้างตึกที่ทันสมัยมากๆ งานโครงสร้างมีวิธีการปรับให้เอียงตัวชดเชยกับการทรุดตัวที่เกิดขึ้นจาก น้ำหนักของโมดูลงานระบบที่ยกมาติดตั้งภายหลังที่ซีกหนึ่่งซีกเดียว เพื่อให้อาคารสูงเป็นร้อยเมตร เสร็จภายใน 2 ปี ห้องเครื่องสำคัญๆก็ยกมาใส่ชิ้นใหญ่ๆ จากด้านบนสุดของอาคารเพื่อประหยัดเวลาติดตั้งท่องานระบบต่างๆทีละท่อเหมือน ระบบงานก่อสร้างปกติทั่วไป

ไปตรวจร่างกายมา ไขมันเกินไปหน่อย ก็คงต้องเริ่มลดอาหารเย็นลง คล้ายๆกับพระที่ฉันน้อยๆ แม้จะยากแต่จำเป็นต้องทำแล้ว

3/5/14 ไปเรียนรู้ หลักสูตร เรื่องความตายออกแบบได้ ก็แปลกๆดี มีให้ลองนึกว่า ถ้าอยู่ได้อีกแค่3 วัน เราอยากจะทำสิ่งใดมากที่สุด ตอบคำถามนี้ไปเรื่อยๆ เราก็จะได้รู้ว่า สิ่งไหนที่จำเป็นต้องทำก่อน แล้วก็มาให้เราเขียน บุคคล บทบาทหน้าที่ ทรัพย์สมบัติ และ กิจกรรมประจำวัน ที่เรารักมากที่สุด 3 คน แล้ว สมมุติว่า สิ่งต่างๆที่เรารักนี้ จะค่อยๆ ถูกมัจจุราช เก็บไปจนเกือบหมด แล้ว เราจะรู้สึกอย่างไร มียกตัวอย่าง อาสาสมัครมาเล่าประวัติการสูญเสียจริงๆ ให้เห็นตามลำดับเวลา แล้วก็เลือกว่าถ้ากลับไปคุยกับคนที่เรารักที่เสียไปแล้วได้เราอยากจะพูดอะไร กับเขา ปมปัญหาที่ผ่านมาเราได้แก้ไขอะไรไปบ้างและ บอกเขาว่าจากนี้ไปเราจะอยู่ต่อไปอย่างไร ใช้การเขียนบนกระดาษก็ได้ เสร็จ แล้วก็อ่านให้พระพุทธรูป ฟัง แล้วก็เผาส่งไปให้เขารู้ เสร็จแล้วก็นำเราให้ผ่านกระบวนการเกิดใหม่เหมือนทารก ที่ได้รับความรักความหวังดีจากพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย มากมาย เมื่อโตขึ้น พบคนแวดล้อมต่อไปอีก ที่เจอพบเมื่อโตขึ้น สื่อสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ

2/5/14 คงต้องลงทุนหาเครื่องมือวัดระยะดีๆ มาใช้ได้แล้ว ตอนไปดูหน้างานจะได้วัดขนาดหน้าตัดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น มีบางงานหลังคาเล็กๆเขียนแบบส่งไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ราชการ จะขอเอาเอกสารทุกอย่างละเอียดเลยแปลกมากๆ ที่ว่าแต่ละคนเห็นอะไรแตกต่างกัน เหมือนคนตาบอด 5 คนคลำช้างเฉพาะในส่วนต่างๆ ก็จะบอกว่าไม่เหมือนกันเลย ขับรถไปในเมืองหาหมอ บางแยก เจอรอเป็นครึ่งชั่วโมงยังไม่ไปไหนเลย แม้จะหงุดหงิดแต่ก็ต้องทน แค่เข้าผิดเลนแต่แรก ก็ออกยากแล้ว เจอของกินในเมือง อะไรก็แพงไปหมด น้ำเปล่าก็ไม่มีให้กินกันแล้ว ขากลับเจอเครื่อง GPS กวนหลอกให้ข้ามสะพานอีกแล้ว ดีที่ตัดสินใจไม่เชื่อเครื่อง ใช้ทางลอดใต้สะพานที่ เคยผ่านสมัยเด็กๆ ก็ยังใช้ได้ดีอยู่

1/5/14 เอาผ้าม่านบังแดดสำเร็จรูปที่ซื้อจากงานเมื่อวานมา มาปีนบันไดยึดขาตั้ง ติดตั้ง กับฝ้าเพดาน ที่บ้าน มันสูงเลยยืนไม่ถนัด กว่าจะติดตั้งเสร็จ ก็เสียแรง ไปเยอะเลย ทั้งที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แค่เจาะสว่าน และก็ขันสกูรเข้าไปยึดให้ครบ แต่ทำคนเดียว และเครื่องมือก็ไม่พร้อม ระยะเจาะไม่แม่น ติดผิดใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเจาะใหม่อีก เข้าใจรสชาด วันกรรมกรเลยจริงๆ อาบเหงื่อต่างน้ำ แค่ครึ่งวัน ก็แย่แล้ว

30/4/14 ไป งานสถาปนิก ที่เมืองทอง ลืมไปเลย ว่ายังมีประท้วงปิดถนนกันอยู่ ก็ดีได้ขับรถอ้อมเข้าไปในศูนย์ราชการ ข้างในใหญ่โตมากกว่าที่คิดเยอะเลย ในงานก็จัดได้ดี มีที่พักผ่อนบ้าง และก็ลงทุนทำบูทกันใหญ่โตมาก โดยเฉพาะของปูนซิเมนต์ไทย ที่มีโปรดักเกือบทุกอย่างแม้แต่หลังคาโซล่าแซลก็ยังมีด้วย บ้านสำเร็จรูปเป็นหลังๆ เลย ชิ้นส่วนต่างๆ สร้างในโรงงานเหมือนสร้างรถยนต์เลย แต่วันนี้คนน้อย และบูตก็ไม่แน่น คงเป็นเพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงมาสักพักแล้ว ได้เจอเพื่อนที่จบสำรวจ มาเปิดร้านขายเครื่องมือสำรวจ เดี๋ยวนี้เครื่องมือวันระยะเป็นแสงเลเซอร์แล้วความละเอียดก็สูงมากๆ แค่ 1 มม.เอง ได้ไกลในระยะ 200 เมตร นับว่าพอใช้งานได้สบายๆเลย ราคาก็ไม่แพงมากเท่าไร เดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็เชื่อมต่อกับแอพในมือถือกัน หมด เครื่องวัดระยะ นี่ก็ส่งผ่านบูลทูธเข้ามือถือ แล้วก็ส่งเมลต่อไปที่สำนักงาน ออกแบบต่อได้เลย มีอะไรให้ดูเบ็ตเตล็ด ให้เรียนรู้ เยอะ ดูไม่หมด ถ้าว่างจริงๆ อาจจะมาอีกวันนึง

29/4/14 มีติดต่องานนิดๆหน่อย ไม่มีอะไรมาก ส่วนใหญ่พักผ่อน ดีที่วันนี้แดด ไม่แรงมากเท่าไร แต่ก็ร้อนพอสมควร ทำงานล้างมุ้งลวดนิดหน่อย แล้วก็ไปเดินตลาดนัดเปิดใหม๋หน้าปากซอย เมื่อสิบปีก่อนยังไม่ค่อยมีรถเลยแต่ เดี๋ยวนี้เจริญมาก หมู่บ้านจัดสรรเยอะ รถก็เยอะแยะ แต่ก็ช่วยให้หากินง่ายหน่อย 

ดูสารคดี พลาสติก วิวัฒนาการ การผลิต ต่อยอดมากว่า 100 ปี ก้าวหน้าไปมากๆ สามารถ ทำเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็ก ในขณะที่น้ำหนักน้อยกว่าเหล็ก 3 เท่า การวิจัยและพัฒนาการ ให้เกิดแผ่นการ์ฟอน ขนาด 1 อะตอม เป็นแผ่นที่บางที่สุดที่นำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีด้วย

 

ศึกษาพวกวัสดุที่วิเศษ จากสัตว์และธรรมชาติผสมผสานเข้าไป อย่างต่อเนื่องจน สามารถนำมาร่วมกับเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน สเต็มเซล ของมนุษย์ ช่วยให้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย ที่เมื่อก่อนไม่มีทางรักษาได้ แล้วด้วย ทึ่งกับพวกฝรั่งนี่จริงๆ การที่โลกเราวิวัฒนการทำวัสดุต่างๆ ออกมาจนเต็มโลก นี่ก็เพราะชาติเขาจริงๆ ดูแล้ว ประเทศเราแค่ตามเขาไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีสิทธิ์เลย

28/4/14 มีงานติดต่อมา จะให้เราไปดูหน้างานก่อน แล้วค่อยเสนอราคา แต่ดูแล้วขอดูรูปถ่ายหน้างานก่อนดีกว่า ถ้าต้องขับรถไปดูทุกงานที่ติดต่อมา คงจะไม่คุ้มค่าเสียเวลา สุขภาพ และค่าบำรุงรักษาและ ค่าน้ำมันรถ คนทั่วไปที่เข้าใจเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมของงานวิศวกรรม เท่าที่ผ่าน มาดูแล้วมีไม่มากหรอก ส่วนใหญ่จะเน้นขอราคาถูกที่สุด ยิ่งไปรับงานต่อจากสถาปนิก นี่ยิ่งดูแล้ว ค่าออกแบบของวิศวกรที่แบ่งออกมา แตกต่างกันลิบลับเลย

 

ไปพักผ่อนดูหนัง4 มิติ มี แรงลมพัด มีสายน้ ำ  มีการเขย่าเก้าอี้ตามเหตุการณ์ขับรถ ขับเครื่องบิน ที่ฉายอยู่ ก็แตกต่างจากหนังธรรมดาเยอะเหมือนกัน นานๆดูทีก็ดีนะเพราะแพงมากกว่า 5 เท่า

27/4/14 อยู่ บ้านทั้งวัน อาบน้ำไป 4 รอบ แก้ร้อน ลองรดน้ำต้นไม้รอบบ้านๆ เพื่อมันจะได้ช่วยให้เย็นขึ้นบ้าง สงสัยก๊อกน้ำเปิดแล้วน้ำไม่ไหล เลยขุดดินต่อไปเจอท่อน้ำที่ต่อไว้ไม่เหมือนเดิม ก็เลยงงๆ สงสัยตอนไม่อยู่บ้าน ท่อน้ำแตก แล้วมีช่างมาดัดแปลงการเดินท่อใหม่ ช่างพวกนี้มักจะทำแบบสุกเอาเผากิน มั่วไปหมด ไม่เอามันซ่อมก็ค่อยไม่ได้ แต่ที่ไหนๆ พวกนี้มันก็เป็นตัวที่หากินกับ คุมงานซ่อมในโครงการทั้งหมด ยิ่งเป็นห้องในคอนโดด้วย ต้องอาศัยลิฟท์ส่วนกลางในการขนของแล้ว ใครเอาช่างที่อื่นมาซ่อมไม่ได้เลยเจอแกล้ง จนงานไม่เดินเลย

26/4/14 เจอ ลูกค้ามาเช่าห้องเป็นคนจีน ถามว่าจะออกกี่โมง ก็ยังตอบเราไม่ได้ พวกเรานี้จะไม่เหมือนลูกค้าฝรั่งเลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเวลาแน่นอน ฝรั่ง ที่เจอ เขาจะกำหนดเวลาเข้าออกแต่ละที่ ไว้แน่นอน คงเป็นวัฒนธรรมของเขาที่ตรงเวลามาก เดือนนี้ก็จะผ่านไปอีกแล้ว  อะไรก็คงเปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ต้องตามกำหนดรู้ให้ทัน

25/4/14 อยู่ คอนโด ลืมกุญแจไว้ในห้อง ทีตามช่างมาเปิดประตูห้องให้ เค้าคิด ุ600 บาท ว่าจะไปหาช่างข้างถนน ก็ไม่มีเวลา ต้องยอมๆไป เพราะติดธุระจะรีบทำงานให้เสร็จ

ก็ คงคล้ายๆ กับที่เราเสนอราคาเวลา ไปตรวจหน้างานที่มีปัญหา เช่นตึกเก่า ไฟไหม้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ออกแบบ แก้ไข เราคิดเขาไป เกือบหมื่น ก็มันเป็นเรื่องที่ ว่ากว่าเรียนจบวิศวกรมาได้ และทำงานหาประสพการณ์มาหลายสิบปี ไม่ได้ใครก็ทำได้ เขาไม่เข้าใจก็ต้องปล่อยเขาไป

ให้ไปโดนช่างชาวบ้านๆ ทำมั่วๆสั่วๆ ปิดๆไปก็ได้ อาจจะถูกหลอก ก็แล้วแต่เขาเป็นคนเลือก เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอ

24/4/14 ไป ตรวจงานบ้านที่ตจว. สร้างไปได้เยอะแล้ว แต่ดูแล้วงานก็ไม่ได้เดินหน้าเท่าไรเลย คุยไปเรื่องเก่าๆ ที่เราให้ เขาทำแบบ Asbuilt อะไร หรือเสริมโครงสร้าง แก้ไขปัญหาหน้างาน แล้ว

เขาก็มาโวยเอะอะอะไร ทำยาก ทำไม่ได้ จะให้ทำแบบรายละเอียดมาให้ มาบอกเราว่า ผรม.ไม่มีหน้าที่ทำแบบรายละเอียด อดโมโหไม่ได้ ก็เลยด่าไป ไม่คุยกันเลย ปล่อยให้เขาทำของเขาต่อไปก็แล้วกัน

บางทีเราก็ยังไม่สามารถอดทน ลดตัวตนและ รู้ทันเพื่อ หยุดความโมโห ไว้ได้ มันเลยวงจรเกิดทุกข์ไปครบเลย แต่อย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่าเกิดทุกข์ไปแล้ว ไม่ง่ายเลย กว่าจะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าสัตว์ทั่วไปได้

23/4/14 อยู่บ้านก็ต้องเปิดแอร์ทั้งวันเลย ไม่งั้นอยู่ไม่ได้เลย ทำงานต่อไปนิดหน่อย บางทีก็เบื่อที่เป็น งานเก่า เสียเวลา มาหาไฟล์ โขคดีที่หาเจอ แต่บางงานทิ้งไว้ 3ปี มาหาก็หายากมาก มีงานเล็กๆ ติดต่อเข้ามา จะเอาราคาถูกอย่างเดียวเลย ส่งรูปงานที่มีปัญหามาให้ดู ยังไม่ได้ออกแบบ ยังไม่จ้างก็จะเอาราคาค่าก่อสร้างแล้ว บางทีต้องไปดูหน้างานก่อนถึงจะ บอกไว้ว่าต้องแก้ไขอะไรบ้าง

22/4/14 ฟังซีดีท่าพุทธธาต สอนธรรมะ ตอนขับรถ ก็พอจะฟังรู้เรื่องมากขึ้น หลังจากการที่ไปอบรมกับลูกศิษย์ท่านมา

แม้เมื่อก่อนตอนยังวัยรุ่น เคยอ่านหนังสือของท่าน จบไปหลายเล่ม แต่ตอนนั้น ไม่เข้าใจในหลักการเท่าไรเลย ลืมๆไปหมดแล้ว

 

ไปหาหมอ ก็ไปรักษาตามอาการ ทำงานก็ทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องมีตัวตน อย่าให้เป็นภาระที่ต้องเราถือเอาไว้ เล่นเน็ตก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับมันมาก ก็จะมีความสุขขึ้นมาง่ายๆ

21/4/14 ออก ไปเซ็นแบบ ที่สำนักงาน บางทีเด็กรุ่นใหม่ใช้โปรแกรมมากๆ แต่การให้รายละเอียดจะยังตกๆหล่นๆ ไป เวลาตรวจสอบก็น้อยมากๆ งานทุกอย่างก็รีบไปหมด แม้ว่าจะยื่นขอตามมาตรา 39ทวิ ก็ต้องเชื่อใน ระบบบริษัทฯ แถมเจอให้เซ็นสดในแบบพิมพ์เขียวตั้ง 5 ชุด เสียเวลาเซ็นมากกว่าเวลาตรวจแบบอีก ได้คุยกับเพื่อนเก่าทางไลน์ แต่พอจะเข้าไปพบส่วนตัวที่สำนักงานอีกชั้นนึง กลับกลัวเวลาคุยเรื่องงานนอก พนักงานประจำ ทำ ยังไงก็ไม่รวย แต่ส่วนใหญ่ก็ยังกลัวไม่กล้าออกมาทำเอง

เสร็จแล้วแวะ เอาหูฟังไปซ่อม เขาก็เชียร์ให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ การใช้งานมันก็เหมือนเดิม คงไม่เปลี่ยน แม้จะเดินทางรถไฟฟ้า แต่ช่วงนี้ก็ร้อนมากๆ มีงานบ้าน และโรงงานติดต่อเข้ามาบ้าง แต่ราคาที่เราทำไป อาจจะไม่ได้งาน

20/4/14 ไป นั่งอบรม คู่มือมนุษย์ ที่หอหนังสือพุทธทาส สอนวิธีดับทุกษ์ ฟังดูเหมือนง่าย แต่การที่จะมีสติและสมาธิ ที่จะเข้าไปหยุดไม่ให้เกิด อุปาทาน(การติดยึด) ทำได้ยากมากๆ เพราะเราเคยชินกับกลไกเกิดทุกขุมานานมากแล้ว จะต้องสร้างกลไกใหม่ๆที่จะไปแทนที่ ตามวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ มากมาย เช่น การเพ่งโทษ, มรณะสติ, ธาตุ, อาณาปาณสติ ช่วงบ่ายเลยลองฝึกดู แค่นั่งสมาธิ และ เดินจงกรม 2 รอบ ก็เบื่อเลย กว่าจะเสร็จก็ 5 โมงเย็นแล้ว กลับห้อง หาอะไรกิน แล้วก็พักผ่อนเลย

19/4/14 วันนี้ ไปสวนจตุจักร2 กินข้าวแล้ว ซื้ออะไรนิดหน่อย เจอค่าที่จอดรถไป 20 นับว่าแพงมาก แต่คนก็ยังเยอะแทบไม่มีที่จอดเลย เอารถไปล้างที่ ล้างประจำก็ คิวยาวมาก เลยลองมาหาอีกที่นึง มีเสนอเก็บสีให้และลงแว๊กด้วยแต่คิด500 ระหว่างรอ ลองนวดกับหมอนวดตาบอด แปลกที่นวดไม่เหมือน ร้านทั่วๆไปเลย ที่นี่กดเจ็บมากๆ แต่ฟังการดำเนินชีวิตของ เขาก็เหมือนคนปกติ เขาไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรเลย ยังอยู่ในทุกข์เหมือนเราๆ ทุกประการ แล้วก็เลยมาตัดผม เสร็จแล้วก็พักผ่อนต่อ

18/4/14 วันนี้ ยังเหนื่อยอยู่เลย พักผ่อนทั้งช่วงเช้า บ่าย มี ตอบโทรศัพท์ และ ไลน์ เรื่องงานนิดหน่อย ยังไม่อยากทำงานมาก เย็นๆ ค่อยไปเดินเล่นและรดน้ำต้นไม้ ร้อนมากๆ งานก็เริ่มนัดหมายเข้ามา หลังจากที่หยุดยาวไปนานเลย

17/4/14 เที่ยว พักผ่อน ชายหาด เขาสามร้อยยอด เห็นเขาทำถนนกัน มีเลนจักรยานให้อย่างดีเลย แต่พี่ไทย ก็เอารถเข้าไปจอดขวางทางรถจักรยานเขาอีกแล้ว แวะซื้อขนม ที่เพชรบุรี และปลาทู สมุทรสงคราม อากาศร้อนมากๆ เลย ลงมาเดินนิดเดียวปวดหัวเลย ดีที่ถึงบ้านรถไม่ติดมาก

16/4/14 นั่ง เรือเล็ก ออกจาก เกาะมุก และ ขับรถกลับผ่านหาดที่ขามา รถ ติดมากเพราะคนมาเล่นสงกรานต์กัน แล้วก็หลงไปทางลูกรังนิดหน่อย ก็กลับเข้าทางหลักได้ แต่รถกลับกทม ก็มาก และฝนตกอีกต่างหาก เลยแวะพัก ที่ประจวบ หาด เขาสามร้อยยอด อีก 1 คืน ก็ดีมากติดทะเลเลย

15/4/14 นั่งเรือหางยาว ไป ถ้าำมรกต และเกาะกระดาน ดำเน้ำดูประการัง แล้วก็กลับมาพักผ่อน ดีที่ช่วงนี้ลมยังไม่แรงมาก ไม่งั้นเรือล่มแน่ๆเลย

14/4/14 ออกจากเกาะ ลันตา แต่เช้า ข้ามเรือเหมือนเดิม แล้วก็ขับรถเข้า ตรัง มีงานก่อสร้าง ถนน เพิ่มเป็น 4 เลน ตลอดเส้นทาง ระดับก็ราบขึ้น ไม่มีสันมากเหมือนก่อน แวะดูโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ก่อสร้างแบบชาวบ้านๆ ต้องปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรงตามสภาพหน้างาน ให้ประหยัดมากที่สุดด้วย แล้วก็แวะจอดรถทิ้งไว้ ก่อนขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะมุก ต่อไป

12/4/14 ออกจากภูเก็ต ผ่านสะพานสารสิน นับว่าวิวสวยงามมาก มาแวะสนามบินกระบี่ เจอระบบ สถานีผู้โดยสาร 2 สถานี แต่แบ่งตามสายการบิน ไม่ได้แบ่งตาม ขาเข้า และขาออก ใครมาก็ต้องจอดรถผิด ไป ครึ่งนึง ที่จอดรถช่วงนี้ก็แน่นมากๆ เห็นเขามีต้นไม้เต็มๆ ดูดีกว่า เขาแถวภาคอื่นๆ เยอะเลย

10/4/14 ได้ ไปดูวัดพระใหญ่ ทีภูเก็ตใหญ่มากจริงๆ ถมดินทำกำแพงกันดินกันสูงมากๆ ดูลงมาที่ 3 อ่าวดังของเกาะเลย แล้วก็ไล่มาดูที่ชายหาด ตามอ่าวต่างๆ ขนาดหน้าที่ฝรั่งน้อยแล้ว ก็ยังพอมีให้เห็นมากกว่าคนไทยอีกเยอะ แล้วก็มาดูหมู่บ้านที่มี ท่าเทียบเรือยอร์ช 2 ที่ ก็นับว่าสร้างสรรค์งานบ้าน ที่พักอาศัย มีมากมาย ได้ลงตัวดี เป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวได้ดี

9/4/14 ออก จากประจวบ แต่เช้า วิ่งมาจนถึง สุราษฯ แล้วก็มีถนน วันเวย์ คุ่ใหม่ วิ่งเข้ากระบี่ เร็วมากๆ มีทางเชื่อมเข้าหากันเป็นระยะๆ แบบเมืองนอกเลย แต่ชาวบ้านไทยๆ ก็ขับรถ วิ่งย้อนทิศ กันบ้างเหมือนกัน กว่าจะถึงภูเก็ต ก็ห้าโมงเย็นแล้ว มาถึงก็เจอสร้างงานสร้างอุโมงค์ที่แยกโลตัส รถติดเลย กว่าจะหาบ้านพักเจอก็ทุ่มนึงพอดี

8/4/14 ออก จากกรุงเทพฯไปประจวบ มีงานให้ดูหลังคาที่จะติดตั้งแผ่นโซลาแซล แต่ว่าชาวบ้านทำเป็นโครงไม้แบบประหยัดๆ ใช้ไม้ต้นมะพร้าวมาผ่าเอาเองแล้วใช้เป็นจันทัน แป อกไก่ ใส่รับแค่กระเบื้องก็แอ่นเห็นๆ แล้ว ถ้าจะให้รับรองความมั่นคงแข็งแรงของหลังคา ก็ต้องเสริมเพิ่มอีกเยอะเหมือนกัน เที่ยวอ่าวมะนาว อ่าวประจวบ กองบิน ก็เห็นว่าเมืองนี้น่าอยู่เหมือนกัน มีฝรั่งมาอยู่พอสมควร แต่ก็ยังน้อยถ้าเทียบกับ ชำอำ หัวหิน ทั้งที่น่าเที่ยวกว่า หัวหินเยอะเลย

7/4/14 ไป เจอลูกค้า นัดไว้ในห้าง ลืมไปวันนี้เป็นวันหยุดราชการ คนเลยเยอะ ทำงานเสร็จแล้ว ไม่มีอารมณ์ดูอะไร เลย แม้แต่กล่องต่อดูดิจิทัลทีวี เราก็งงๆ ว่าเอาสายอากาศ เสียบกับ จานเดิมแล้วมันจะชัดไหม และเป็นช่วงทดลองออกอากาศไปอีกนาน เลยยังไม่รีบซื้อดีกว่า ออกมาแวะกินข้าวแล้วก็เอารถมาล้าง คนก็เยอะอีก เลยนวดตัวรอ ไป 2 ชั่วโมงเลย กลับมาก็มีงานติดต่อมาแต่ว่า ช่วงนี้ปิดรับงานไปแล้ว รอไปหลังสงกรานต์ค่อยมาว่ากัน

6/4/14 ออก ไปอบรม คู่มือมนุษย์ ที่หอพุทธทาส แกอธิบายแบบคนที่ปฎิบัติ ไม่ใช่แบบภาษา บาลี ที่ฟังไม่รู้เรื่อง แกสรุปย่อๆ เอา สาเหตุของความทุกข์ ให้เห็นตามที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เร็วมาก ถ้าหยุดที่ อุปทานจะเกิด (ก่อนติดยึดมาอย่างแน่นหนา) ช่วงนั้น ก็จะตัดวงจรทุกข์ได้ พอมีกำลังใจในการปฎิบัติได้ดีขึ้น เสร็จแล้วก็ประชุมแก้ปัญหาก่อสร้างต่อเลย แล้วค่อยกินข้าวเที่ยง กลับมาพักผ่อน มีงานเตรียมส่งห้องให้ฝรั่งพัก ก็มาซะดึกเลย ไม่ค่อยได้คุยอะไรมาก ต่างคนต่างเหนื่อย รีบๆ กลับมาพักผ่อนต่อดีกว่า

5/4/14 พิมพ์เอกสารที่จะใช้นิดหน่อย แล้วก็ออกไปพบลูกค้า ที่ร้านกาแฟ แล้วก็มา เตรียมห้อง ให้ฝรั่งเช่า แล้วก็ทำงานนิดหน่อยเตรียมประชุมวันพรุ่งนี้ วันนี้มีฝนตกเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไร

 

4/4/14 ออกไปกินข้าวเที่ยงแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายคล้ายๆเป็นหวัด ก็ลืมว่า เมื่อก่อนพอเป็นหวัด กินวิตามินซีเยอะๆ กว่าจะเริ่มกินก็หลังมื้อเย็นไปแล้ว และก็กินยาแผนปัจจุบันด้วย ช่วงดึกเลยยังเป็นหวัดอยู่ทำงานไม่ได้ ไว้ไปทำต่อพรุ่งนี้แทน

3/4/14 แก้ไขใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า เขาจำผิดจ่ายเงิน มาให้เกินกว่า ที่ส่งใบแจ้งหนี้ไป ทั้งที่เราพิมพ์เตรียมจะส่งให้พร้อมแล้ว ต้องมาเปลี่ยนใหม่หมด แต่ก็เป็นลูกค้าที่ดี ไม่เคยตุกติกอะไรเลย แล้วก็ไปส่งไปรษณีย์ด่วน ให้เขา ก็เสียเงิน หกสิบกว่าบาทแล้ว เมื่อก่อนแค่ สามสิบกว่าบาท แล้วก็เลยไปห้างจะซื้อสายต่อจากมือถือ ออก HDMI ทั้งที่เอาช่างที่ติดตั้งเครื่องเสียงไปเดินดูด้วย มันมั่วตั้งแต่ติดตั้งมาจาก ร้าน โอเวอร์ฮอร์นซาวด์ที่ไปโชว์ที่ห้างแฟชั่น ที่ติดตั้งแบบสายตัวผู้มาให้ทั้งที่สายต่อมือถือที่แถมมาก็เป็นตัวผู้เหมือนกัน เลยต่อกันไม่ได้ ไปร้านซัมซุม ก็บอกของยังไม่มาพอหาซื้อสายตัวเมืยรุ่นเก่ามาได้เสียบไปแล้วมันเฉยเลย ก็บอกให้ไปแก้ไขที่ร้าน ถ้าแก้ไขไม่ได้จะเปลี่ยนรุ่นก็ได้ แต่พอไปร้าน ก็อธิบายแล้วไม่เข้าไป ไม่มีสายชารต์ช่วยเร่งไฟเข้าเครื่อง ขณะปล่อยสัญญานให้HDMI แค่นั้นเอง เลยแก้ไขง่ายๆ แบบต้องรื้อเครื่องออกมาใหม่แล้วต่อสายที่แถมมาตรงเข้าตัวเมียของเครื่องเลย เราก็งงๆ น่าจะให้เปลี่ยนเป็นสายตัวเมีย ก็จบแล้ว ไฟฉายในรถก็หายไปตามคืนไม่ได้ด้วย ดูแล้วบริการไม่ค่อยประทับใจเลย ร้านใหญ่ๆก็ไม่ใช่บริการดีเสมอไป

2/4/14 กว่าจะทำอะไรจุกจิกๆ ได้กินมื้อเช้า 10 โมงกว่า ไปหาหมอ แล้ว ก็เลยไปติดเครื่องเสียงพร้อมจอ ที่ร้านมันก็ ห้องเครื่องเสียงเปิดลำโพง ตัวที่จอง เทียบกับตัวใหม่ มีแนะนำให้ ซื้อลำโพงใหม่ที่แพงกว่า บางทีก็มีลำโพงเสียงแหลมด้านหน้าอีก เลยเสียบเงินเพิ่มไปอีก 4500 เลย แต่ชอบตรงที่มันต่อสาย HDMI ได้ จะลองดูว่า อาจจะใช้ดูทีวีทางอินเตอร์เน็ตได้

1/4/14 ไปส่งแม่หาหมอ ที่รพ. แล้วก็เลย ไปที่พักในเมือง นอนจนเย็นแล้วตื่นมาค่อยหาข้าวกิน และจึงเริ่มทำงานอะไรนิดๆหน่อยๆ พอวางแผนว่าจะไปเที่ยวสงกรานต์ งานดันเข้ามาอีก 2 งาน ต้องหาทีมงานมาทำแบบ ให้ครบทุกระบบอีกด้วย คนอื่นเค้าก็จะไปเที่ยวกันหมดแล้ว ช่างมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป รอได้ก็รอ รอไม่ได้ก็ไปหาคนอื่นทำก็แล้วกัน มาเร่งอะไรกันช่วงนี้

31/3/14 ไป ไหว้เชงเม้ง แวะซื้อเป็ด ตั้งแต่เมื่อวาน ร้านที่เคยขาย ปิดหมดเลย เลยได้แต่ของกินสมัยใหม่ๆ ตามแต่ที่จะซื้อได้ วันหยุดดีไม่ค่อยมีคนเลย สบายมาก แต่ขับรถก็เบื่อๆ กลับมาก็นอนยาวเลย ตื่นมาไปแวะซื้อข้าวเย็น แล้วค่อยทำงานนิดๆหน่อยๆ

30/3/14 ไปเลือกตั้ง สว.เสร็จ ก็ไปรอลูกค้าเช่าห้องพัก แล้วก็กลับมาแวะที่ห้าง ดูประกวด นางแบบมิสโฟโตจินิก แล้วก็กินบุฟเฟ่ ค่อยกลับบ้าน ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ดูเครื่องเสียงรถยนต์ที่พัฒนาการไปเยอะมาก กว่าแต่ก่อน ไม่ต้องมีแอมป์ แล้ว ต่อมือถือได้ทั้งทางสาย HDMI และพูดคุยเป็นบลูทูธ ได้ด้วย มีจอระบบทัชสกรีนและ เป็นกล้องส่องหลัง ส่องข้างได้หมดเลย

 

 29/3/14 ไม่ได้ทำอะไรเป็นวันหยุด ไปกินข้าวมื้อค่ำที่ห้าง แวะกินที่ ร้านไก่ทอด เคเอฟซี คนก็เยอะเกิน อย่างกะแจกฟรี จนช้อนซ่อม หมด ต้องรอไปล้างมาใหม่ ทั้งที่คุณประโยชน์ก็งั้นๆ เสร็จแล้วเลยแวะ ซื้อของกิน ของใช้ประจำวัน อาหาร ก็หมดไปเกือบพันนึง เพราะมันมีหลอกล่อ ต้องซื้อหลายชิ้นแล้วมีของแถม 

28/3/14 ไปนั่งทำงาน ที่ห้าง เพราะหนีอากาศร้อน ใช้มือถือทำงาน ทางอีเมล ทางไลน์ ก็ยุ่งๆ ได้ทั้งวัน เดี๋ยวนี้ดู google earth บนมือถือยังได้เลย ไม่ต้องพอเครื่องโน๊ตบุ๊คด้วยซ้ำไป วิศวกรที่ชวนมาทำงานเขียนแบบ ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของแบบ บางทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรละเอียดขนาดนั้น ก็คิดราคามาซะแพงมากๆ ไม่เข้าใจอะไร เราเองก็อาจเคยเป็นเหมือนเขาบ้างเหมือนกันสมัยก่อนตอนแรกกะซื้อแรมมาเพิ่มแล้วใช้เครื่องเดิมมาลงใหม่ แต่มันเข้ากับเมนบอร์ดไม่ได้เฉยเลย หรือเราทำอะไรไม่ถูกก็ไม่รู้นะ เลยเอาไปร้านประกอบเครื่องให้ประกอบให้ใหม่เลย แล้วใช้วินโดส์8 ดู เผื่อจะมีอะไรดีกว่า วินโดว7 หรือ XP ที่ใช้มานานแล้ว

27/3/14 ทำ งานตอบเมล งานสร้างบ้านที่แปลกๆมากๆ รายละเอียดเยอะจริงๆ ที่ว่า ไม่จำเป็นไม่อยากทำเลย เพราะวิศวกรที่ผู้รับเหมาจ้างมาเคลียแบบหน้างาน ก็ยังเด็กๆ ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกับที่ ทำตึกกันในเมือง พอมาเจอแบบบ้านละเอียดแบบนี้ ทำไปทุบไป จนไม่กล้าทำอะไรต่อเลย จะถามๆๆ อย่างเดียว ดูแล้ววิศวกรต่างชาติอื่นๆ ทำแบบเก่งกว่าเยอะเลย

26/3/14 ไป ดูงาน ต่างจังหวัด ที่จะรับรองดัดแปลงอาคารที่พักอาศัยรวม เปลี่ยนการใช้งานเป็นโรงพยาบาล เขาก็ทำของเขามานานมากแล้ว ก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุมอาคารปี35 และ กฎหมายตรวจสอบอาคาร จะมีผลบังคับใช้ ก็เลยต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซักที งานโครงสร้างก็มีต้องซ่อมแซมเล็กน้อย แต่งานเรื่องความปลอดภัยนี่อาจจะต้องเสียเงินปรับปรุงเพิ่มพอสมควร

ขาก ลับ เห็นงานก่อสร้างอีก ก็ผ่านแยก ทางไปสะพานกรุงเทพฯ ถนนแยกฝั่งธนบุรี กำลังก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด อยู่ ถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนคงรถติดมากๆ เลยเพราะกินพื้นที่ถนนไปเยอะมากๆ แล้วยังมีรถจอดกันมั่วอีก

23/3/14 ไม่ ได้ทำอะไรเลย รู้สึกเมื่อยๆ เลยพักผ่อน ยาว มีติดต่อหาที่พัก ที่เตรียมไปเที่ยวช่วงสงกรานต์ บ้าง ลองใช้บริการที่พักที่ เจ้าของบ้านแบ่งห้องให้เช่าดูบ้าง แต่เมืองไทย ต่างจังหวัด ยังมีที่พักให้เลือก ไม่มากพอ เพราะไม่มีเวบศูนย์รวมที่ดีๆ อย่างของเมืองนอก เช่นเวบ Airbnb ถ้าทำช้าก็เสร็จเขาไปอีก ว่า

22/3/14 ทำ การเซ็ตโปรแกรมมือถือใหม่ ให้มีการเชือมโยง อีเมล รายชื่อเบอร์โทร อะไร จุกๆจิกๆ การเชื่อมต่อกับคอม หมดเวลาไปครึ่งวัน แล้วก็ออกไป ฝึกทำบริหารโยคะ แบบมีสติด้วย ไม่หนักมากเหมือนที่เคยไปฝึกที่อื่นมา แล้วก็นัดเพื่อนมาคุยเรื่องงานปรับแก้ไขแบบและปัญหาก่อสร้างหน้างาน เป็นบ้านโชว์ผิวคอนกรีต ต่อไปเลย จนเย็นค่อยไปจองตั๋วที่จะไปเที่ยวเดือนหน้า

โมโห เรื่องการจัดรถเมล บริการ หน้าสถานีขนส่งสายเหนือ ปล่อยปละละเลย เกิดระบบที่ เลวมากๆ ขนาด วันนี้ ไม่ใช่ช่วงเทศกาล ออกมาจะหาต่อรถเมล์ไปขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าไม่ได้เลย มีแต่วินรถมอเตอร์ไซต์ และแท๊กซี ราคาโหด วิ่งไปก็วิ่งไม่ได้เพราะรถติด

รอรถเมลเกือบครึ่งชัวโมง กว่าจะมา พอมาคนขับ ก็ไม่จอดมั่ง กว่าจะมาจอดก็แกล้งจอดรถไกลๆ แบบให้เราต้องวิ่งไปหามันอีก มันทำกันเป็นขบวนการเลย ดีที่มีมอเตอร์ไซด์บางคันก็เข้ามาถามและคิดลดราคาให้ครึ่งนึง เลยได้ไป 

ขนาด จำนวนผู้โดยสาร ไม่ใช่ชุมสายรถไฟฟ้าความเร็วสูง ยังอ่วมขนาดนี้ อีกหน่อย ถ้ามีผู้โดยสารรถไฟ มาจากทุกสาย มารวมกันที่สถานีบางซื่อที่กำลังสร้างกันอยู่ แต่ละภาคหลายๆ สายมารวมกันทุกๆ ครึ่งชั่วโมง

ไม่อยากคิดเลย ว่า คอย ต่อคิว มอเตอร์ไซต์ แท๊กซี่ คงแพงมหาศาล เสียเวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะออกไปถึงจุดต่อรถอื่นๆ ได้

25/3/14 ไม่ได้ทำงานเลย ลืมกระเป๋าเงิน ไว้ที่ไหน ไม่รู้ มารู้ตอนจะออกไปกินข้าว หากระเป๋าตังไม่เจอ  ต้องขับรถกลับไปหาว่าอยู่ที่พัก อีกที่นึงหรือป่าว โชคดีที่เจอ เลยได้ความคิดว่า เราต้องถ่าย บัตรและบัญชีธนาคาร ต่างๆที่สำคัญเก็บไว้ เผื่อมันหายไป จะได้รู่ว่า ต้องติดต่ออะไรที่ไหน บ้าง กว่าจะเก็บเป็นระบบ ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ 

 

24/3/14 ลองเสก็ตแบบ บนกระดานเท็บเล็ตแบบใช้ถ่าน แล้วค่อยเอาไปโหลดเซฟในคอมอีกที เป็นไฟล์รูปภาพ แปะไปใน ไฟล์ Autocad เลย เพราะเขียน แก้ไข แบบไม่ไหว แล้วมันช้ากว่าใช้มือเขียนเยอะเลย แต่รูปที่เก็บจากเซ็นเซอร์ปากกา ไม่ได้ดีดังที่หวังไว้ เลยใช้วิธีแสกนเนอร์ธรรมดา สแกน กระดาษที่เขียนมือไว้แทน พอออกมาแล้ว จะสวยกว่า เดี๋ยวนี้เครื่องพิมพ์เอนกประส่งค์ แสกน พิมพ์ แฟกซ์ ถูกมากๆ ไม่ถึง 5000 บาทก็ดีแล้ว

21/3/14 ทำ อะไรนิดหน่อย แล้วก็ไปเดินงาน Commart ช่วงนี้เห็นได้ชัดเลย ว่าเศรษฐกิจตกต่ำลงไปกว่าเดิมเยอะมาก ไม่คึกคักเหมือนเดิม ร้านค้าก็น้อยลงไปเยอะมาก โปรโมชั่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไร มีแต่ตัวตกรุ่นที่เอามาลดราคา ยกเว้นเครื่องพิมพ์ราคาถูกเยอะมาก เน้นให้ไปซื้อหมึกแพงๆ ภายหลัง ดูไปดูมา เครื่องใหม่ๆให้ Ram น้อยมาก เลยไม่ค่อยอยากซื้อเลย จะซื้อรุ่นถูกๆก็ผ่อน 0% ไม่ได้อีก เลยได้แค่ซื้อเมมโมรี มาใส่เพิ่มเครื่องเก่าเล่นๆ แล้วก็เปลี่ยนมือถือใหม่เพราะเครื่องเก่าที่เคยซื้อแพงมากกลายเป็นเต่าไป แล้ว เล่นเน็ตอืดมากๆ

20/3/14 เจอ แบบที่พื้นชั้นลอย รับน้ำหนัก 5 ตันต่อตรม. ตอนเพื่อนพูดให้ฟัง ดูแล้วเหมือนชั้นลอยง่ายๆทั่วไป แต่พอโหดๆ เจออย่างนี้เลยต้องเช็คละเอียดหน่อย ก็เสียเวลาไปพอสมควร ทำงานในห้าง มีแอร์ให้ใช้ มีเครื่องถ่ายเอกสารพร้อม หิวก็มีของกิน เบื่อก็ไปเดินเล่น ถ้าอยู่ใกล้ๆ บ้านก็ประหยัดดีเหมือนกัน อีกงานเป็น รับรองกำลังรับน้ำหนัก งานเสาเข็มเจาะ ที่คำนวณง่าย แต่ความรับผิดชอบสูงกว่า เพราะพลาดไม่ได้ บางทีหน้างานมีปัญหาคอนกรีตนิดหน่อย แต่คอนซัลท์เค้าไม่ยอม ต้องมีคนรับรองให้ เพื่อตัวเขาเอง จะได้ปลอดภัย

ทางไลน์ ก็ต้องตอบ ปัญหาเรื่องแบบบ้านที่สร้างอยู่ปวดหัวเลย เปลี่ยนแปลงแบบ มันไม่ได้ทำแบบ As built ฐานราก ตอม่อ คาน พื้น กำแพวอะไรไว้เลย วิศวกรใหม่ๆ จะทำงานไม่ได้ เพราะบางทีงานก็ล้นมือ เพราะทำงานไม่มีระบบและไม่มีประสิทธิภาพพอ

19/3/14 เจอ แบบที่เสาไม่ตรงกัน ปวดหัวเลย คนออกแบบบางทีมันก็ไม่ได้คิดว่าจะทำยังไง แค่รูปออกมาดูดีก็พอ แต่สร้างไม่ได้ ผู้รับเหมาก็โวยตามแบบมา ตอนแรกเราก็งงว่ามันผิดตรงไหน พอมาไล่ถึงได้รู้ว่าสร้างไม่ได้จริงๆ ด้วยคงต้องแก้กันอีกนาน เลยไปทำสระว่ายน้ำแทน ช้าตรงที่ต้องเขียนแบบนี่แร่ะ ดูเหมือนง่ายๆ แต่ก็หมดเวลาเป็นหลายชั่วโมง ที่เขาคิดค่า แบบ นี่ค่าเขียนแบบก็แพงเหมือนกันนะ แต่งานเมืองไทย มันก็ไม่ได้ราคาอย่างที่ควรเป็นเลย

 

18/3/14 เจอ ร้านกิฟฟาริน มันมั่วอีกแล้ว คราวก่อนไปซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ บอกว่ามารับเงินปันผลคืนได้ที่สาขาที่ซื้อ พอวันนี้ไปรับคืน มันบอกว่าไม่ได้ต้องไปรับสาขาที่สมัคร เจอคนพูด มั่วๆ ไม่รับผิดชอบ แล้วก็ซวยเลย เสียเวลาขับรถไปเปล่าๆ

แล้วก็ไปเซ็นเอกสารยื่นเสียภาษีบริษัทฯ อีก

เสร็จก็ไปหาหมอ แล้วก็กลับบ้าน แค่นี้ก็เหนื่อยพอแล้ว

พักผ่อนแล้วก็มาแก้ไขแบบนิดหน่อย ที่ไซต์ตอนประชุมก็ว่าเคลียร์แบบไปเยอะแล้ว แต่ บางทีการแก้ไขแบบก็ไม่ได้เร็วอย่างนั้น ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 สัปดาห์ ตามที่เคยทำงานมาสมัยก่อนมีอินเตอร์เน็ต อยู่ดีเพราะมันมีหลายหลังมาก

 

17/3/14 เตรียม เอกสารที่ใช้กรอกยื่นภาษีรายได้บุคคลประจำปี พอได้แล้วก็ลองกรอกตามโปรแกรมในเวบดู แล้วก็ปวดหัวเลย ไปพักผ่อนเล่นน้ำสักพัก แล้วค่อยมายื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดหรือป่าวนะมีเงินคืนด้วย เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมากเหมือนเมื่อก่อน พออายุมาขึ้นแล้ว ถึงรู้่ซึ้งเรื่อง สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชยังรู้พลั้ง มันเกินขึ้นได้จริงๆ ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง ทำงานต่ออีกนิดหน่อยก็ต้องนอนแล้ว

16/3/14 ขับ รถไปเรียนเรื่องคู่มือมนุษย์ ตอนจอดรถรีบไปหน่อยลืมดูฟุตบาตถนนที่สูงมาก ล้อและกันชนหน้าเบียดเป็นรอยเลย ตอนอบรม ก็เห็นอาการเสียดายความสวยของรถเดิม คอยปลุกให้รู้สึกอยู่หลายครั้ง แต่พอมารู้ว่า เราสามารถฝึก ตามรู้ ทุกๆอาการของ ผัสสะ ได้ แล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา ก็จะทำให้เราก้าวหน้าได้ดีขึ้น กลับมา พักผ่อน แล้ว ก็ทำงานอะไรได้นิดหน่อย

15/3/14 มี งานที่ทำกับ คนมีตัง แม้จะได้เงิน แต่แล้วก็ไม่ค่อยอยากทำ แต่บางงานไม่ได้เงิน คิดว่าช่วยทำบุญ กลับมาแรงจูงใจที่จะทำให้มากกว่า ที่ว่า ศาสนา เป็นแรงบันดาลใจให้ทำอะไรได้มากมายจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ก็ดีสบายใจ กว่าทำเพื่อเงินอย่างเดียว

14/3/14 มี นัดไปเซ็นรับรองรายการคำนวณ หลังนึง ไม่รู้เป็นอะไรพอเบิกเงินไม่ได้ มีปัญหา ต้องใช้คนกลางมารับรองให้ แต่ดูแบบแล้วก็มีความปลอดภัยสูงอยู่ก็เลยตกลงรับงาน แล้วก็หาซื้อถ่านกระดุม เปลี่ยนย้ายค่ายเบอร์มือถือเดิม  หาซื้อเสื้อผ้า ก็หมดเวลาไปทั้งวันแล้ว

13/3/14 ไปดูไซต์ต่างจังหวัด กว่าจะไปถึงก็เที่ยงแล้ว ดี ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เห็นงานที่ตัวเองออกแบบ ผู้รับเหมาที่ทำอยู่ก็คงงงกับแบบมาก ทำไปทุบออกไป สกัดไป แก้ไขกันไป งานบางงานแบบไม่รู้หายไปตอนไหน แต่ก็ประมูลได้งานไปแล้ว โครงสร้าง สระว่ายน้ำ หายไปทั้งสระ โครงหลังคาหายไปทั้งหลัง คิดว่า คงคิดเป็นราคาต่อตรม.คลุมไว้ แต่พอทำไปๆ เจ้าของก็มักจะซื้อวัสดุต่างๆให้เอง ก็จะมีงานลดงานเพิ่มอีก พอคุยกันไม่รู้เรื่อง ส่วนใหญ่ก็จะหยุดงานกันไปสักพัก แล้วค่อยเริ่มกันใหม่ หรือเปลี่ยนหา ผรม.เจ้าใหม่ กันไปเลย ปัญหาแทนที่จะแจ้งให้ทราบก่อนไป ก็เล่นไปแจ้งกันที่ไซต์ เสียเวลามากๆ กว่าจะกลับก็ดึกเลย

12/3/14 ไปติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ ทำสัญญาเสร็จ ว่างๆพอดีเขามีงานแข่ง ขัน NSC 2014 รอบชิงชนะเลิศ ก็เลยดูงานของเด็กๆมัธยม นักศึกษา ได้ความรู้ดีเหมือนกัน เพราะเราก็ห่างๆ จากความรู้ใหม่ๆที่เด็กสมัยนี้เรียนกัน ก็ดูแล้วยังมีความหวังกับเด็กไทยพอสมควร มีทั้งงาน ชีววิทยา เคมี ไฟฟ้า ฟิสิค และโปรแกรมคอมพิ้วเตอร์ เกมส์ และแอพมือถือ แม้จะพัฒนาการช้ากว่า ต่างชาติเรื่องมือถือ ที่เพิ่มบูมจากมี3G ช้ามาก ถ้ามีเวลาเจาะลึกมากก็จะดี

11/3/14 ยุ่งๆ แก้ไขแบบบ้านอีกแล้ว หน้างานทำตามแบบเดิมไปแล้วเลยปรับใหม่ จากพื้นไม่มีคาน เป็นแบบมีคาน และเรื่องวิธีการก่อสร้าง ที่เราอุตส่าห์แจ้งไปแล้ว ว่าให้เทคานพื้นพื้น และตัดหยุดคานที่กลางช่วงเสา ยังทำมึนๆ พวกวิศวกร ผู้รับเหมา ที่ทำผิดๆ มั่วๆ นี่มีเต็มบ้านเต็มเมืองเลย ใช้เวลาทั้งวันเลย ได้เวลาลองใช้โปรแกรมใหม่ที่ลงไปด้วย 3 โปรแกรม ถ้าไม่มีอะไรบีบก็คงไม่ได้ใช้ โปรแกรมใหม่ๆ สักที รอฝรั่งมาเข้าห้องพักให้เช่า พวกนี้ฉลาดมาก รู้ เมืองไทย ไม่ใช้แท็กซี่ ตอน 5 โมงเย็น เพราะรถติดมาก เขา สามารถมาโดยใช้รถไฟฟ้าได้เฉยเลย ทั้งที่เราไม่ได้บอก คงถามใคร และใช้โทรศัพท์ สาธารณะ หรือ วานคนไทย ที่พูดฝรั่งได้ ช่วยคุยมือถือ ให้อีกที หาที่ไปเที่ยวทั่วเมืองไทย ได้เก่งกว่าเราซะอีก เรากลับมา เลยเจอรถติดจริงๆ เลย

10/3/14 เอา รถไปซ่อมโชคอัพ เลยเห็นระบบที่โชคอัพค้ำยันมาที่ตัวถังรถด้านบนด้วย ช่างก็แนะให้เพิ่มแหวนรองเพิ่มส่วนสูงชดเชยกับน้ำหนักถังแก๊ส และก็เปลี่ยนลูกหมากอีก ออกมาเลยตัวเบาเลย กลับมารับจักรยานเครื่องออกกำลังกายใหม่ แล้วก็ไปเตรียมทำความสะอาดคอนโดอีก นานๆไปที ไม่ได้เล่นเครื่อง Tablet รุ่นเก่า ใช้ไฟฟ้านานๆ ถ่านหมดไปนานแล้ว ลืมแกะมาเปลี่ยนถ่านทีบางที ถ่านผุไปแล้ว ดีไม่กัดเหล็กพังอีก แต่ถ่านกระดุมบางรุ่นก็หายากมากๆ อาจจะไม่ได้ใช้อีก เพราะเดี่ยวนี้ใช้มือถือ ง่ายกว่าเยอะเลย เสร็จก็มาติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ บางอันก็ใช้ได้ ประมาณครึ่งนึงที่ใช้ไม่ได้

9/3/14 ไม่รู้ว่าหน้างานเขา ผูกเหล็ก เข้าแบบ ไปแล้ว ที่แก้ไขแบบไป ก็เลยเสียเวลาเปล่า เลยเบื่อๆ ไม่ค่อยอยากคิดอะไรมาก สถาปนิกส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบเช็คแบบโครงสร้าง ผู้รับเหมาก็ไม่ชอบเช็คแบบสถาปัตย์ ทั้งที่ทำออกมาแล้วก็ จะแย้งกับรูปด้าน ก็ค่อยไปแก้ไขกันภายหลังตอนทำงานสถาปัตย์ ระบบที่ต่างคนต่างเขียนแบบต่างทำแบบก่อสร้าง มันก็เป็นอย่างนี้ ต่างประเทศเขาถึงทำระบบ Bim ขึ้นมาให้ แต่ราคามันก็แพงมากเกินไปที่คนไทยจะใช้กัน เรื่องจริงๆ ค่าจ้างวิศวกรและสถาปนิก รวมกัน เซ็นต์คุมงานบ้านทั้งหลัง ยังถูกกว่าจักรยานปั้นเครื่องออกกำลังกาย เครื่องนึง

8/3/14 ไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้ เปิดห้อง line คุยกับกลุ่มที่หน้างานก่อสร้าง ทำไปได้เยอะพอสมควร แต่ก็ไม่เข้าใจวิธีการจัดเหล็ก การตัดหยุดเทคอนกรีตคาน ที่ไหนดี พอโครงสร้างมันใหญ่แล้ว ไม้แบบค้ำยันมันจะมากมายกว่าที่คิด บางทีพื้น 2 ชั้นถอดไม้แบบมาใช้ซ้ำไม่ได้เลย ต้องรอเทเสร็จแล้วถอดพร้อมกันถึงจะรับแรงได้ บางทีถ้าไม่เขียนรูปตัดตามยาวคาน แล้ว หน้างานที่ช่วงเสา หรือผนังที่รับคาน มันไม่ธรรมดา ก็ทำผิดเป็นธรรมดา

7/3/14 ไปหาโปรแกรมมาลงเครื่องให้น้อง ลงไม่ได้มันมี อะไรของวินโดว์ต้องลงใหม่ด้วย เลยต้องไปจ้างให้เด็กร้านคอมช่วยลงให้ แล้วยังต้องลงโปรแกรมอื่นๆ ไปก่อนตามลำดับ อีกไปใจร้อนลงตัวนั้นเลยไม่ได้ มันมีเทคนิคใครเทคนิคมันเยอะเลย ปวดหัวเรื่องผู้รับเหมาทำผิดแบบ จะไปโทษเขาก็ไม่ได้ พวกเราไปเปลี่ยนตำแหน่งเสาใหม่ และเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่ด้วย เขาไม่รู้นึกว่าเปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งดีที่มันเช็คแล้วที่นั้นยังพอรับแรงได้ ไว้ไปเสริมเพิ่่มตรงส่วนข้างบนที่รับแรงมากกว่าได้ ค่อยยังชั่วหน่อย

6/3/14 ได้นัดเจอลูกค้า มาเจอใกล้ๆ ที่เขาจะให้ออกแบบให้ ธรรมดาของ ผู้รับเหมา เขาก็ต้องการให้ประหยัดที่สุด แต่ดูจากขนาดเหล็กที่เขาทำแบบมาให้แล้ว ก็ใกล้เคียงความจริงมากพอสมควร เพราะใช้แบบเก่าที่เคยทำมาแล้ว แต่ก็มีเปลี่ยนแปลงจำนวน และความยาวช่วงเสาและคานนิดหน่อย แบบไม่ได้ซับซ้อนอะไร ขอเงินมัดจำไป เขาก็ให้ง่ายๆ ดี ลูกค้าที่ดีก็มักจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะเขาเข้าใจว่าผลที่ได้รับเทียบกับค่าจ้างแล้วคุ้มค่า

5/3/14 ไม่ได้ไปสัมมนาเลย เมื่อคืนมีงานเมลมาตอนดึกๆ เลยขี้เกียจขับไปแถวอ่อนนุช ตอนเช้า รถคงติดมากๆ ทำงานแก้ไขแบบ บ้าน หลายรอบมากๆ แล้ว รูปทรงไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดา ทั้งระดับ ทั้งแนวเสา มันไม่ตรงกันเลย ทำไปแก้ไขไป ผู้รับเหมาก็ตามความคิดเราไม่ทัน ต้องให้คนกลางมาวาดแบบ 3 มิติ สเก็ตมือให้ ถึงพอจะเข้าใจได้ 

4/3/14 ไม่ได้ทำงานเลย มีติดต่องานไว้นิดหน่อย กลับมาบ้าน ลองแก้ไขกล่องทีวี เสร็จ หม้อหุงข้าวเสียอีก ทุกอย่างนี้ ไม่เที่ยงจริงๆ ถ้าเราไปยึดว่าเป็นของเรา เราก็จะเป็นทุกข์ แต่เราก็ยึดมันมาตั้งแต่เด็กๆ จำความได้แล้ว จะละได้นี่มันต้อง เห็นทันทุกขณะจิตจริงๆ 

3/3/14 ไปหาหมอ 2 ที่เลย วันนี้ ทั้งหมอคอ และ หมอฟัน กลับมาแก้ไขแบบเก่า ที่เขาเร่งมา แบบมันแปลกๆ ทำยากหน่อย ดีที่ใช้โปรแกรมที่เป็น 3มิติ ทำเป็นโมเดลไว้ เลยแก้ไขง่ายหน่อย แต่ยากตรงที่เขียนแบบส่งให้เขา บางทีเขาบอกให้เสก็ตมือง่ายๆ ส่งไปให้ก็ได้ แต่บางที ส่งเป็นชิ้นๆ มันจะหายไป ตอนหลัง มันไม่ครบถ้วน พวกนี้ดูผลลัพธ์สุดท้าย ที่ออกมาแล้วสวยงานก็พอ แต่ถ้าทำเป็นระบบบริษัทฯ แบบงานใหญ่ๆ ถ้าไม่เป็นระบบ แล้วมันจะยุ่งยาก ทำงาน ภายหลังหาอะไรไม่ได้เลย

1/3/14 ไปกินข้าว แถวบ้าน รู้สึกร้านขายอาหารเพิ่มจำนวน มากขึ้นมากๆ เลย ไม่รู้ที่อื่นเป็นบ้างหรือป่าว ดีที่รถไม่ติดไป นัดช่างซ่อมเครื่องกรองน้ำ เขามาดูนิดเดียวก็รู้ว่าเป็นอะไร พอดีเป็นจุดอ่อนของเราที่ รูไส้กรองมันเล็กมากๆ ตาเราไม่ค่อยดีเลยมองไม่เห็นว่ามีจุกใหม่ที่ซ่อนรูป ค้างอยู่ คู่มือก็ไม่ได้บอกว่าต้องถอดจุกปิดท่อไส้กรองออก พอใส่เข้ารูเครื่องกรองมันก็เลยไปค้างปิดรูแล้วซ่อนรูปเหมือนรูเดิมอีกต่างหาก ช่างเขามาใช้คีมปากนกแก้วคีบออกมา หมดก็ใช้ได้แล้ว ก็คงเหมือนอาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหมอ วิศวกร ที่เขาทำจนชำนาญ มาดูทีเดียวก็ดูออกแล้วว่า สาเหตุ เป็นเพราะอะไร ว่างๆ ก็ดู อะไรไปเรื่อยเปื่อย มี สารคดีท่องเที่ยว พาชม คฤหาสในยุโรป จากเรือที่วิ่งในทะเล นี่มันหรูหรามากมายจริงๆ เห็นภาพมุมสูงแล้วเหลือเชื่อเลย

28/2/14 ไปกินข้าวแกง แล้วก็มาดู สารคดี เรื่อง ที่เขาทำการทดลอง ระบบขนย้ายคนออกจากอาคาร จากเหตุไฟไหม้ โดยใช้แรงโน้มถ่วงและระบบเบรคแบบแม่เหล็ก ทดลองเป็นหลักเป็นการมากเลย ระบบเซฟตี้ มี 2 3 ชั้น ก็ต้องใช้ระบบสตั้นแมนของทีมถ่ายหนังมืออาชีพ การทดลองเป็นขั้นเป็นตอน จากง่ายไปหายาก เปรียบเทียบความเร็วในการที่ปกติคนต้องวิ่งหนีลงทางบันไดหนีไฟ ผลที่ได้เป็นความเร็วในแนวดิ่งแล้วต้องดีกว่าและปลอดภัยมากๆ ด้วย เห็นถึงหลักการจัดวางขั้วแม่เหล็กหลายๆชิ้นเพื่อ เสริมเพิ่มสนามแม่เหล็ก ให้เข้มข้นในจุดที่ต้องการ งบที่ใช้ในการทำการทดลองแต่ละอย่างนี่สูงมากๆ เลย แต่ฝรั่งเค้าทำแล้วคุ้มเพราะ มันทำแล้วนำมา ให้คนรุ่นใหม่ใช้ต่อยอดได้เรื่อยๆ ไม่ใช่หายไปเลยแล้วรุ่นใหม่ก็มาเริ่มใหม่ เหมือนบ้านเรา

 

2/3/14 ไป ลองเรียน ทำความเข้าใจ ตามหลักสูตร คู่มือมนุษย์ ของหอประวัติพุทธทาส เค้าบรรยายง่ายๆ แบบชาวบ้านธรรมดา ไม่เหมือนฟังพระ ก็เลยไม่เครียดดี ได้ความสงบและมุมมองง่าย แล้วก็เลยไปดูงานเที่ยวทั่วไทย รู้สึก ว่าถ้าถูกเกินไป มันแปลกๆ ไว้ใจไม่ได้เต็มที่ เพราะวัน ที่เราอยากไปก็อาจจะไม่ว่างได้ สู้หาที่พักเองจาก เจาของห้องพักจากเวบเช่น Airbnb จะสะดวกกว่ายืดหยุ่นกว่าเยอะ เลยไม่ได้จองอะไรเลย แค่ซื้อ บางอย่างที่จับต้องได้ ลดราคาให้เห็นชัดๆ แค่นั้นเอง แล้วก็เลยไปชุมนุมที่สวนลุม คนก็แน่นไปหน่อย ของกินเยอะดี รถก็ติดมากแถวนั้น

27/2/14 ไปเอารถที่เข้าศูนย์ เขาจะให้เปลี่ยนโช็ค ไม่เปลี่ยนดูแล้ว ไม่คุ้ม ลองให้เปลี่ยนผ้าเบรค ดูแล้วยังเหลืออีกตั้งเยอะ ยังมาบอกให้เราเปลี่ยนเฉยเลย กลับมา วันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไร ดูข่าว ยิงอะไรกันได้ทุกวัน ทุกคน ทุกอาชีพ หากินกันง่ายๆ อย่างนี้เลยเหรอ

 

วันนี้ ขับรถถอยหลังเกือบจะชนกับเสา และเปิดประตูรถก็เกือบโดนมอเตอร์ไซด์อีก หวุดหวิดมากเลย ตกใจมากเลย ช่วงนี้ชีวิตไม่แน่นอนเลย

26/2/14 ไปติดต่อธนาคาร ปิดบัญชีเก่า ที่ลืมทำเล่มหายไปแล้ว เอาใบแจ้งความแล้วก็ไปติดต่อสาขาที่เปิดบัญชี เสร็จก็ไปติดต่อเรื่องบัญชีเงินกู้อีกหน่อย เสร็จแล้วก็เลยมา ประชุม เรื่องงานบ้านที่ีอุทัย ที่สำนักงานเพื่อนใกล้ๆกัน เพราะ ไหนๆ จะออกมาทั้งทีก็ทำธุระให้พร้อมๆกัน จะได้ประหยัด ขากลับบ้านเลยแวะ เอารถเข้าศูนย์บริการ เพื่อเปลี่ยนแอร์แบคใหม่ และบำรุงรักษาตามระยะ แสนโลตามที่นัดหมายไว้

 

วันนี้ ขับรถตรงทางโค้งเกือบจะชนกับรถที่วิ่งมาทางตรงตั้ง 2 ครั้ง หวุดหวิดมากเลย ตกใจมากเลย ชีวิตไม่แน่นอนเลย

25/2/14 ไปติดต่อธนาคาร ทำอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งอีกรอบ มีเอกสารที่ต้องพิมพ์ด่วนอีก ไปร้านเน็ต ไฟล์ที่เก็บไว้ใน onedrive ดันไม่มี เลยรู้ว่าบางทีมันก็ไม่เก็บให้เฉยเลยต้องไปเอาโน๊ตบุ๊คมาเปิดแล้ว ดูดไฟล์มาพิมพ์อีกที เสียเวลาไป 20 นาทีอีก กลับมาบ้านดูรายการสารคดี การก่อสร้างตึก Burg Al Arub ที่เป็นรูปเรือใบ สัญญลักษณ์ของดูไบ วิธีการออกแบบและ ก่อสร้าง น่าสนใจจริงๆ บางเรื่องก็ไม่เคยคิดมาก่อน ว่างๆก็ดี มีเวลาพักเยอะหน่อย ก็ดูสารคดีไปเรื่อยๆ

24/2/14 ว่างๆ ลองไปที่ สถาบันฮวงจุ้ย ของอาจารย์ ม. แกก้พูดคุยดี แต่ไม่ว่างออกไปก่อน แต่ทีมงาน สงสัยจะงานเยอะ ไม่ต้อนรับเท่าไร เราไปรอซื้อหนังสือตั้งนาน ก็ไม่มาขาย บอกให้รอก่อนๆ ลูกค้าเค้าเยอะจริงๆ คงไม่ต้องง้อใคร ก็เลยออกมาเลย ไม่ได้ซื้อหรือผูกดวงอะไรเลย ทำงานนิดหน่อย ดูแบบเสริมเหล็กคานช่องเปิดผนังส่งแบบไปให้ ฝ่ายก่อสร้าง บ้านหลังใหญ่ ช่องแอร์ก็ใหญ่ แบบก็ยังไม่ค่อยเคลีย ยังต้องไปประชุมอีก

22/2/14 ว่าจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ที่เป็นเรื่องทางธรรม ให้มากขึ้น ดีกว่า ทำแต่งานมา 20 กว่าปีแล้ว รู้สึกเบื่อๆ เรื่องทางโลกแล้ว เห็นรุ่นพี่วิศวกร ที่แกทำได้ แล้วก็มีความสุขดี น่าจะเอาอย่างเขาบ้าง

23/2/14 ว่างๆ เอาไส้กรองเครื่องกรองน้ำของ กิฟฟาริน มาติดตั้ง แพงก็แพง แล้วยังติดตั้งยุ่งยาก ติดตั้งเสร็จน้ำไม่ไหลอีก ลองหลายรอบก็ไม่หาย สู้เครื่องของ แอมเวย์ไม่ได้จริงๆ ไม่มีความแน่นอนอะไรเลย หัวไส้กรองติดตั้งยากมากๆ แล้วยังไม่ชัวร์อีก ระบบก็ต้องต่อสายไฟตั้งหลายจุด ขันน็อตอีก แสดงให้เห็นคุณค่าของการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณท จริงๆ บ้านเรายังห่างไกลกับเขามากจริงๆ 

21/2/14 ไปติดต่อ ธนาคาร เรื่องเช็คเด้ง ต้องทำเรื่องลายเซ็นเช็คใหม่ และ ขอทำธุรกรรมธนาคารทางอินเตอร์เน็ต เที่ยวที่แล้วไปก็ บอกไม่มาครบทำให้ ต้องพิมพ์รายงานประชุมบริษัทฯ ด่วนเพิ่ม ให้ธนาคารอีก1ชุด โชคดีที่มีร้านคอมต่อเน็ตและรับพิมพ์งานอยู่ใกล้ๆ เจ้าของนิสัยดี คิดไม่แพงเลย แค่ 5 บาท ทั้งเล่นเน็ตทั้งพิมพ์กระดาษ มาบริการสอนวิธีพิมพ์ให้ด้วย ดูแล้วเมืองไทยก็มีเหลือ อะไรที่ดีๆ เหมือนกัน ไม่เหมือนธนาคาร ที่ทำให้มีปัญหา แล้วยังจะมาอ้อนขายประกันให้เราอีก

20/2/14 ไปส่งงานและเจอลูกค้า กินข้าวกัน คุยกัน แกทำรับเหมา โดนเก็บค่ามัดจำค้ำประกันสัญญา จนบางทีก็ต้องหยุดงาน รอเงินเข้า เป็นเรื่องธรรมดาของบ.รับเหมาเล็กๆ ที่ต้องโดน บังคับตามสัญญากับ บริษัทฯส่วนใหญ่ เหมือนโดนบังคับ เก็บเงินไว้ 1 ถึง 2 ปี กว่าจะโตไปได้ก็เลยใช้เวลา ไม่มีอะไรง่ายเหมือน การทุจริตของ นักการเมืองและระบบราชการ

 

19/2/14 ตรวจความเรียบร้อยของงานรายการคำนวณ ก่อนเย็บเล่ม เซ็นส่ง ให้ลูกค้า เอารถไปล้าง แล้วก็ทำอะไรจุกจิก

 

18/2/14 ทำ รายการคำนวณ อาคารหลังเล็กๆ โครงหลังคาเหล็ก นานๆวิเคราะห์ทีก็ต้องมาฟื้นความจำกันที ก็เสียเวลาพอสมควร ไปเดินห้างรู้สึกเงียบมากๆ ประเทศไทย คงต้องผ่านเข้าสู่ ยุคมืดแล้วจริงๆ

17/2/14 ไปติดต่อ สำนักงานประกันสังคม จะขึ้นทะเบียนนายจ้าง หรือ ลูกจ้าง อะไรมันก็ไม่ง่ายเลยไป 4 รอบแล้ว ทีรัฐบาล ขอเงินไปใช้หาเสียง นโยบายจำนำข้าวเป็นหมื่นล้าน ทำได้ง่ายดาย เงินของเรากว่าจะหาได้หมด ไปกับ นักการเมือง ที่หาผลประโยชน์จาก ช่วงโหว่ เลวๆ ได้ในพริบตาเลย เลยไปติดต่อธนาคาร เรื่องเช็ค เดี๋ยวนี้เขาไม่อยากให้ใช้ตรายางแล้ว ต้องไปยกเลิกอีก แล้วก็เลยไปหาหมอ รถก็ยังติดพอสมควร หมดเวลาไปเลยวันนึง

16/2/14 ไปงานสัมมนาความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ยปี 57 มีทิศดี ทิศร้าย สำหรับ บ้านของเรา ระวังไม่ทำอะไรหนักๆ ในทิศนั้น และ เสริมของที่เหมาะกับธาตุประจำทิศต่างๆ ช่วยเสริมเรื่องต่างๆ กันไป ก็ลองทำ ระวังไว้ ดูดีกว่าไม่เชื่อเลย

 

15/2/14 มีงานเก่าที่เคยไปดูนานมา 1 ปีแล้ว แต่เขา ต้องการรายการคำนวณเพิ่ม เลยว่า จะหาไฟล์แบบเก่าในคอม มาดูหน่อย แต่หาไม่เจอเฉยเลย ไม่เข้าใจทำไม ระบบการจัดเก็บไฟล์ยังไม่ดีพอ ก็ต้องขอเขากลับไปให้ส่งไฟล์มาให้ใหม่ ถ้าเป็นสิบปีแล้วจะหาเจอได้ไง คงต้องหาวิธีใหม่ๆแล้ว

 

 

12/2/14 พนักงานบัญชีเรียกไปเซ็นเอกสารอีกวันกว่าจะทำแต่ละเรื่องเสร็จนี่ใช้เวลามาก คนทำธุรกิจนี่ ถ้าไม่คิดบวกและตั้งใจทำจริงๆ นี่ก็รอดยาก เพราะทุกอย่างมีการแข่งขัน ราคากันเยอะ แต่ก็ทำไปเรื่อยๆ คงเสร็จได้สักวัน ไปไหนมาไหน ก็หมดเวลาไปครึ่งวันแล้ว ขับรถมากๆ ก็เบื่อแต่ทำไงได้ 

11/2/14 เดือนนี้ถือเป็นการเก็บงานเก่า เป็นงานบริการหลังงานออกแบบ แก้ไขแบบรายละเอียด ไม่มีงานใหม่ ไปคุยกับพนักงานบัญชี แล้วมีเรื่องต้องไปติดต่อขอเอกสารรับรองจาก หน่วยงานราชการอีก บางอย่างก็ขอทางธนาคารได้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้อยู่ดี มีเสนอราคาบ้างเหมือนกัน แต่ ราคาได้ไม่ดี คงแข่งราคากันเยอะ 

10/2/14 วันนี้พอว่างแล้ว ดูรายการ สารคดี Discovery Channel  King of Construction เรื่องการสร้างตอม่อยักษ์ ของสะพาน StoneCutter ที่ฮ่องกง เป็นงานใหญ่ และสูง มากจริงๆ ได้ความรู้มากกว่าเดินอยู่ไซต์งานเมืองไทยเยอะเลย งานแบบนี้บ้านเราไม่มีให้ทำ แต่โลกอินเตอร์เน็ต และเคเบิลทีวี ทำให้เราได้ดูประสพการณ์ของฝรั่งเขา

 

9/2/14 งานแก้ไข ต้องรีบทำแล้ว เช็ครายการคำนวณใหม่ หัดเขียนแบบไป ต้องเร่งให้เสร็จในคืนนี้ เขาจะใช้ประชุมกันพรุ่งนี้แล้ว ก็ยังแก้ไขไม่หมด เพราะว่ารายละเอียดเยอะมาก กว่าบ้านธรรมดามาก ค่อยกลับมาแก้ไขใหม่วันหน้า

8/2/14 ยังมีงานแก้ไข ค่อยๆทำไป หัดเขียนแบบไป ตอนเย็นไปกินข้าวที่ห้างแฟชันไอรแลน รู้สึกว่าของกินต่างๆก็แพงมากขึ้นไปอีกแล้ว พอจะซื้อตั๋วหนัง เดี๋ยวนี้ไม่มีคนขายตั๋วประจำอยู่หน้าเคาเตอร์แล้ว มีพนักงานไปอยู่ตามตู้จะตื้อให้ซื้อบัตรสมาชิก ไว้กดซื้อตั๋วอีกที พอเราไม่ซื้อ เค้าค่อยไปตามพนักงานขายหน้าเคาเตอรออกมา ทำไมต้องเสียเงินเพิ่มด้วยก็เรากดซื้อเองกับตู้อยู่แล้ว  โรงหนัง เอาเปรียบคนดูทุกอย่าง เลยไม่ดูมันเลย กลับมาดูเคเบิ้ลทีวี ที่บ้านดีกว่า

7/2/14 ยังมีอะไรจุกจิกๆ แม้จะไม่มีงานใหม่อะไร ก็รู้สึกว่าไม่ว่างเลยทีเดียว ผรม.ถามคำถามเรื่องแบบมา แบบบ้าน ส่วนใหญ่ แก้ไขแบบบ่อย มันไม่มีรายละเอียดพอ ก็ต้องค่อยๆแก้ไขให้เขาไป  

6/2/14 กำลังจะออกไปส่งงาน มีงานแก้ไขด่วนอีกหน่อย ก็เลยต้อง รีบๆ แก้ไข จะได้ไม่ต้องไปใหม่อีกรอบ ทุกฝ่ายก็มีค่าใช้จ่ายกัน จะมากบ้างน้อยบ้าง ว่าจะทวงเงินเขาก็ต้องรอจังหวะอีกหน่อย แต่ทิ้งช่วงห่างไปก็ไม่ดี ขับรถบางทีก็ใจลอย ไม่มีเครื่องGPS เตือนก็เลย ไม่ได้เข้าเลนที่จะเลี้ยว จะเข้าก็ไม่ทันแล้ว ก็เลยๆ ไปทางอื่นแทน ประโยชน์มันก็มีแม้จะเป็นทางที่ใช้ประจำ เปิดๆไว้น่าจะดีกว่า 

 

5/2/14 เร่งทำงานใหม่ และ แก้ไขงานเก่าที่เป็นแบบซับซ้อน งานเขียนแบบเราก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไร แค่พอทำได้ แต่ทำมากๆ ก็ไม่ไหวอีก เลยให้ทีมงานแคด ช่วยใส่รายละเอียดที่ยากๆมาให้แล้วค่อยแก้ไขต่อดีกว่า

4/2/14 ยังเบื่อๆ ไม่อยากทำงาน แต่มีกำหนดการบังคับอยู่ ยังไงก็ต้องรีบทำให้เสร็จ จะได้จบๆไป บางทีเสนอราคาทำแบบและ เซ็นแบบไป ส่วนใหญ่ก็จะพอๆกับที่ จนท.เขต เค้ารับทำกัน ก็เลยไม่ได้งาน ขนาดนี้เค้าก็คิดว่าแพง ทั้งที่ต้องใช้ทั้ง สถาปนิก และวิศวกร ออกแบบและคุมงาน 

3/2/14 วันนี้อุตสาห์รีบมาดู ถ่ายทอดสดชิงแชมป์ซูเปอร์โบลว์ เดนเวอร์ เริ่มมาก็เสียคะแนนเซฟตี้ง่ายๆเลย จากนั้นก็เสียมาตลอดจนหมดครึ่งแรก ทำแต้มไม่ได้เลย โดยนำไป 22 คะแนน แล้ว เลยเลิกดู ทีมบุกอันดับหนึ่ง เจอทีมรับอันดับหนึ่งอัดซะเสียไปเลย จากนั้นก็ทำความสะอาดห้อง แล้วเลยไปหาหมอ จนมืด กลับบ้าน จัดห้อง ขนแบบเก่าๆ ทิ้ง แล้วก็พิมพ์งานนิดหน่อย เลือกตั้งไปแล้วเงียบมากๆ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

2/2/14 วันนี้เริ่มทำงานนิดหน่อย แนะนำน้องให้ใช้ วิธีขยายหัวเสาเพื่อ ให้เทปูนและจี้เขย่าคอนกรีต ได้ในกรณีที่คานและเสามีเหล็กเยอะ สถาปนิกมักจะไม่ให้เสาเกินขนาด 20 cm และคานทั้งสองทิศทางก็มีเหล็ก ทางละ 3 เส้น หลายชั้นอีกต่างหาก ในแง่ออกแบบมันก็ไม่ได้คิดรายละเอียดการทำงานให้ ถ้าทำตามแบบเป็ะๆ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะเทไม่ลง ไม่ได้ไปเลือกตั้ง ได้แต่ข่าว ดูเหมือนพิธีกรรมอะไร สักอย่าง ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

 1/2/14 กลับมาใช้ชีวิตปกติ เริ่มมีของกินขาย หลังตรุษจีน แต่ไม่ได้ทำงานนี้ ไปกินข้าวในห้าง แล้วก็ดูสินค้าอะไรเรื่อยเปื่อย เครื่องไฟฟ้าจะมีราคาถูกลง แต่ไม่ได้ซื้ออะไรเลย ดูเล่นๆ เพลินๆ ไปอย่างนั้น เห็นข่าวที่หลักสี่ ยิงกัน กลางถนน เหมือนในหนังเลย ไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วบ้านเรา

30/1/14 วันนี้ ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ แล้วก็กินๆ นอนๆ แต่ก็ต้อง ไปเดินออกกำลังกาย บ้าง แม้จะเหนื่อยบ้าง แต่ก็ต้องทำให้ได้ไม่งั้น สุขภาพก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ แม้ตามกฎแล้วจะไม่ได้ทำงาน แต่ก็มีงานติดต่อมาบ้าง ก็ต้องตอบไป จะยึดกฎไม่ทำงานตายตัวเลย ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไร กับยุคสมัยนี้

29/1/14 วันนี้เริ่มเห็นตำรวจ และทหาร ตั้งด่านกันตามถนนเยอะมากๆ กำลังจะไปส่งงาน เจอทั้งด่านตรวจ ทั้งผู้ชุมนุม ได้ฝึกหัดให้ปล่อยวางอดทนได้ดี ไม่โมโห ขับรถไปเรื่อยๆ ติดก็ช่างมัน มีแก้ไขแบบนิดหน่อย ก็เสร็จงาน ขากลับ แวะซื้อของไหว้เจ้า เราก็ซื้ออาหาร มามั่วๆ อยากกินอะไร ก็ซื้อ ของที่แพงมากๆ ก็ไม่ซื้อ ยังทำกับข้าวไม่เป็นหรอก ให้ผญ.เค้าทำต่อไป พรุ่งนี้ก็ได้หยุดไหว้เจ้าและเที่ยวยาวแล้ว 

27/1/14 วันนี้ทำงาน ได้ แต่เผลอไปลบโปรแกรมนึงออก เพราะมันเตือนว่าดิสค์เต็มแล้ว เราดูโฟลเดอร์แล้วนึกว่าเป็นสำรองแผ่นติดตั้ง เพราะคิดว่า อยู่ไดร์ว D ไม่ใช่ที่อยู่ของโปรแกรม ลบแล้วเอากลับไม่ได้ด้วย เลยต้องเลยตามเลย ใช้อีกโปรแกรม แทน เครื่องพิมพ์ก็Error อะไรของมันพิมพ์ ไม่ได้ต้องไปพิมพ์อีกเครื่องนึง ถ้ามีเครื่องเดียวเสีย ก็ต้องรอตายเลย เหมือนอวัยวะของคนที่ส่วนใหญ่แล้วต้องมี 2 สำรองไว้ 

 

26/1/14 ไม่มีอารมณ์ทำงานเลย เห็นเค้าเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว มีคนเลวไปไล่ยิงคนไทยกลางถนน กลางวันแสกๆ ไม่ต้องกลัวใครเลย กล้องวีดีโอ บนตึก ในรถที่วิ่งผ่านมา ก็ถ่ายแล้ว โพสลง เน็ตกันเต็มไปหมด เห็นแล้วก็รู้ว่าใครโกหก ดูสารคดีที่สร้างสะพานยื่นโค้งๆ ออกไปชมวิว ที่แกรนแคนยอน ก็ได้ความรู้ดีมากๆ เลย ขนาดนี้อะไร ก็ต้องติดตั้ง Tune mass damper เพื่อลดการเคลื่อนตัวจากแรงสั่นจากแรงลม หรือ แรงคนเดิน บนสะพานยื่น ขนาด อเมริกาสร้าง แค่นี้ ยังใช้เวลาก่อสร้างถึง 4 ปีเลยทีเดียว แต่มันก็สร้างยากจริงๆ

25/1/14 เมื่อ วานไปที่เซ็นแบบงานเก่า เรารับรองตรวจสอบรายการคำนวณและแบบโครงสร้าง ซ้อนวิศวกรออกแบบอีกทีนึง ปกติทั่วไป เค้าก็ให้วิศวกรโยธาเซ็นเฉพาะแบบโครงสร้างเท่านั้น ไม่ต้องเซ็นในแบบ สถาปัตย์ และ แบบงานระบบประกอบอาคาร ก็ขออนุญาตก่อสร้างก็ได้แล้ว  แต่ที่ชลบุรี บางเขต เจ้าหน้าที่มันก็เพี้ยน บอกว่าต้องเซ็นในแบบทุกอย่างทุกแผ่นให้ครบ ถึงจะยอมทำเรื่องให้ เรื่องอย่างนี้ไม่รู้จะไปขึ้นศาลอะไรดี น่าจะเป็นศาลปกครอง แต่ทุกอย่างต้องวางเงินค้ำประกันศาล หรือป่าว ก็เลยต้องยอมเซ็นเพิ่มๆ ตามที่ท่านๆ ผู้กินภาษีของเรา ต้องการ นี่ก็ควรปฎิรูปเหมือนกัน

ดูสารคดี Big Bigger Biggeast เรื่องงานออกแบบ เรือสำราญ เดินสมุทรขนาดใหญ่ ขนผู้โดยสารมากมายหรูหราข้ามทวีป มันก็มีวิวัฒนาการ ความรวดเร็วในการสร้าง ที่ทำเป็นระบบโมดูล และยกขึ้นวางต่อกันไปและเชื่อมตามไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างให้แข็งแรงขึ้น การออแบบระบบดันน้ำ เพื่อให้เรือ วิ่งได้เร็วขึ้น และ ใช้ไจโรสโคป และใส่ชิ้นส่วนที่หัวเรือเพื่อประยุกษ์โดยให้เกิดการใชหลักการคลื่นตัดคลื่น ทั้งที่หัวเรือ และที่ท้ายเรือ การลดการโยกตัวของเรือเมื่อเจอคลื่น การทำโถงกลางเรือขนาดใหญ่ การอพยพลงเรือชูชีพ กรณีที่ต้องสละเรือ ดูแล้วได้ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่ต่างชาติ เขาสะสมกันมาหลายสิบปีและถ่ายทอดให้เราได้รู้เพียงเวลาแค่ 1 ชั่วโมง

24/1/14 ออกไปเซ็นแบบงานเก่า ที่ขอดัดแปลงอาคาร เพื่อที่ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง โดยไม่ต้องขอทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ เจอรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันสมัยเค้าจบป.โทจากเมืองนอกมาใหม่ๆ เดี๋ยวนี้กลายเป็น VP บริษัท TCC land ไปแล้ว แต่ก็ดูแก่ไปเยอะ คงจะทำงานหนักกว่าจะรอดมาได้จนถึงตำแหน่งสูงสุดบน ยอดเขานี้ได้ แต่ที่นี่ก็ดีกว่าที่อื่นที่ไม่มีการเมืองมาทำให้ต้องเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆ เหมือนบริษัททำบ้านทาวเฮ้าส์ชื่อดัง มีอีกงานคุยตั้งนาน เพิ่งมาบอกว่า ใช้แค่ระดับสามัญก็พอ ไม่ต้องใช้ระดับวุฒิ ขออนุญาตแบบ39 ทวิ ทั้งที่ว่าจะสร้างวันจันทร์นี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งแบบขออนุญาตเลย ระบบราชการ มันก็ปล่อยๆกันไป พอมีผลประโยชน์ มันก็ไม่บังคับใช้กฎหมาย จะทำไม ยิ่ง บางที ถ้าเป็นผู้มีชื่อเสียง มีอำนาจ ก็ก่อสร้างกันไปเลย ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างก็ได้ เสร็จแล้วค่อยมาว่ากัน นี่ก็ควรปฎิรูปเหมือนกัน

23/1/14 อากาศกรุงเทพฯ หนาวมาก ไม่เคยเจอเลย เป็นยี่สิบปีแล้ว แต่วันนี้สบายมาก นอนดูสารคดีเมืองนอก งานก่อสร้าง สะพานขึงที่เวียดนาม งานสถาปัตย์สร้าง หลังคาหินแกรนิตแผ่น ติดตั้ง ระบบแห้งลง บนโครงหลังคาเหล็ก ขนาดพื้นที่ใหญ่มากๆ จำลองเหมือนแผนที่ของถนนทั้งเมืองเลย ทำเอางานบ้านเรากลายเป็นเด็กๆ ไปเลย

22/1/14 คนไทยนี่ยังไม่เข้าใจเรื่องวิชาชีพวิศวกรรมอีกเยอะเลย เวลาบ้านมีปัญหาเรื่องทรุด ร้าว กลัวจะพัง แล้ว มาเรียกให้เข้าไปดู คิดว่าค่าบริการคงเป็นหลักร้อย เหมือนเรียกไปซ่อมเครื่องซักผ้ามั้ง ตามหลักบ.ประกัน แล้วบางทีเค้าคิดกันถึง 10 % ของค่าซ่อมเลยทีเดียว ส่วนใหญ่ยัง คิดว่าเป็นของฟรี เหมือนที่ สถาปนิกเค้าตอบแทนวิศวกร ตามที่จัดออกอากาศกันตามรายการสถานีวิทยุ ถ้าอยากได้ของฟรี จริงๆ ต้องรอ ไปหาเค้าเองเหมือนงานสถาปนิก งานสัปดาห์วิศวกรรม คงต้องค่อยๆปฎิรูปอีกเหมือนกัน แต่ก็ไม่เห็นคนไปกันเลยเห็นซุ้มนี้โล่งตลอด

21/1/14 ไปเซ็นเอกสาร ส่วนวิศวกรโยธา เพื่อ ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และขออนุญาตตั้งโรงงาน ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อขายให้การไฟฟ้าฯ เราทำไปเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้เจ้าของบ้านลงนามให้ครบก่อนไปยื่นที่หน่วยงานราชการ เอกสารก็ตีไปตีกลับหลายรอบ ยุ่งจริงๆ กว่าจะขายไฟฟ้าได้ เมืองไทยขั้นตอนนี้เสียเวลามาก งานเล็กๆยังเสีย ไป 2 เดือน แล้วเขายังไม่จบ ทำให้ขายไฟ ให้การไฟฟ้าฯ ไม่ได้เลย ทุกอย่างล่าช้าไปหมด ลงทุนไปแล้ว ดอกเบี๊ยก็เดินไป ทุกคนต้องเสียภาษีให้ราชการไป แล้ว กลับต้องไปขอให้ข้าราชการ อนุมัติขั้นตอนอะไรยุ่งยากเต็มไปหมด น่าจะปรับปรุงให้รวดเร็ว ไม่ต้องมีการคอรัปชั้น เหมือนต่างชาติได้แล้ว

20/1/14 ดู อเมริกันฟุตบอล ดึกๆ จนเช้า 2 คู่ รอบชิงแชมป์สาย หลับๆตื่นๆ สนุกดีลุ้นๆได้ 1 คู่ เลยไม่ได้ทำอะไรเท่าไรเลย มีนัดไปเซ็นแบบเก่าต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ที่หนึง และอีกทีต่อราคาเหมือนผักเหมือนปลา เลยไม่ได้ไปยุ่งด้วย


19/1/14 พัก ผ่อน ดูหนังเกาหลี แล้ว นอน นานมากเลย จนเบื่อ ออกไปเดินออกกำลัง หน่อย บางทีกินน้ำฟรีที่ร้านขายข้าว ก็ทำให้ท้องเสีย ช่วงนี้ก็ไม่สบายบ่อย อากาศก็หนาวอีก

18/1/14 เสนอราคาค่าตรวจสอบเซ็นรับรองงานออกแบบ งานตึก 30 ชั้น ตอนแรกคิดว่าต้องทำโมเดลตรวจสอบ งานละเอียดเหมือน จริงๆ พอเสนอราคาไป บอกว่าไม่ต้องตรวจสอบอะไรมาก มีราคาให้เท่านี้ เราก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบบ้าง แจ้งเขาไป คงไม่ได้งาน เพราะคงมีคนเซ็นถูกๆให้เลือกเยอะ

17/1/14 ไปตรวจงานหลังคาโรงงาน ทำขายและติดตั้ง กระจก กรอบอลูมิเนียม ที่ทำเรื่องขอติดตั้ง แผ่นโซล่าแซล เพิ่มเติม ไว้ขายไฟให้การไฟฟ้า หลังคาส่วนที่รับน้ำหนักเพิ่มเขาก็เสริมเสาขึ้นไปลดช่วงคาน รับให้แล้ว เพียงแต่ดูแล้วเสาต้นเล็กไปหน่อย แนะนำให้เขาเพิ่มขนาดเพราะมีรถเข้าออก อาจจะชนได้ง่ายๆ และ หลังคาส่วนอื่นที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้ ที่ใช้วิธีดึงลวดไว้กับเสาข้างบน เราเห็นว่าไหนๆก็ตั้งเสาแล้วน่าจะเสริมโครงถักเพิ่มอีกนิดเดียวก็จะปลอดภัย ชัวร์ๆเลย แต่ก็คงไม่แก้ไขอะไร เพราะ เขาก็มั่นใจในช่างของเขามาก ก็คงปล่อยเขาไปเพราะ ไม่ใช่งานในส่วนของเรา เราก็ได้แนะนำไปแล้ว กลับมาลงไดร์เวอร์ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่อีก กว่าจะได้ก็นานเป็นชั่วโมง ไม่รู้เป็นอะไร รุ่นนี้ไม่ยอมทำโปรแกรมให้ง่ายๆ

16/1/14 ไปตรวจงาน ที่อุทัย ขาออกรถติดหน่อยรอ ผู้ชุมนุมเดินผ่านถนน ก็ไม่นานเท่าไร กว่าไปถึงไซต์ก็บ่ายแล้ว ดูงาน คุยงานแล้ว งานสมัยนี้ เด็กๆ ทำShop drawing ไม่เป็นกันแล้ว แบบทีีใช้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ชุดล่าสุด ทำผิดทำถูก เห็นตัดเหล็ก ที่ทำเกินผิดแบบ ออกเป็นว่าเล่น เหล็กคานก็ไม่ล้วงงอฉากลงหัวเสา ทำงานง่ายดี  ปล่อยปลายตรงๆแหย่เข้าไปในเสานิดเดียวเอง กลายเป็นว่าต้องออกแบบเผื่อไว้เยอะๆหน่อย งานก่อสร้าง ยิ่งทำยิ่งถอยหลังเข้าคลอง แต่งานคอนโดสูงๆ ก็ทำกันเต็มเมืองโดยเด็กรุ่นใหม่ มีงานที่ต้องรีบทำ ก็วาดบนTablet ได้ ดูแบบได้ แม้จะเล็กไปหน่อย ก็พอทำงานได้ ส่งแบบให้เขาไปก่อน แต่งานคำนวณยังต้องรอกลับมาทำบนคอมอยู่ แล้วค่อยส่งตามหลัง

15/1/14 อยู่ที่เราเลือก งานที่เขาให้เราเซ็นรับผิดชอบ ถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องทำ อยู่ที่ความคิดของวิศวกรไทยแต่ละคน เราไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้ ก็เหมือนนักการเมืองที่มันยัง ซื้อเสียงกันอยู่ ได้ คนเลือก มันก็เสือกให้เขาซื้อเสียงได้ คนที่ทนไม่ได้ก็เลือกที่จะออกมาประท้วงกัน เพราะมันเข้ามาก็โกงมากจนน่าเกลียด โลกมันก็ยังต้องดำเนินต่อไป

14/1/14 อยู่ๆอากาศเปลี่ยนหนาวขึ้นมาอีกรอบนึงเฉยเลย เราก็เลย เป็นหวัดใหม่อีกรอบ พยายาม เอาเครื่องพิมพ์ไปซ่อม ที่ศูนย์ ไม่ได้ซ่อมง่ายๆ แม้ศูนย์ของมันเองก็ใช้เวลาหลายวัน เครื่องจักรยังเสียได้ ร่างกายเราก็เสียได้ง่ายๆเหมือนกัน อาชีพช่างซ่อม และหมอ ก็เป็นงานที่ดี มีของให้ซ่อมเรื่อยๆ งานช่วงนี้ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆ แต่รู้สึกว่าราคาจะน้อยลงไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

13/1/14 วันนี้ดูถ่ายทอด การชุมนุม ShutDown กรุงเทพฯ วันแรก ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอย่างที่กลัวกัน ตามช่างทางอีินเตอเน็ต เพื่อมาซ่อมเครื่องซักผ้า กว่าจะหาได้ก็เสียเวลาโทรหลายครั้ง บางทีบอกว่าแบบเปิดฝาบนก็ซ่อมไม่ได้ หรือ เลิกทำไปแล้ว กว่าจะนัดได้จริงๆ ตอนสามโมง ก็ฟาวอีก กว่าจะโทรมา ก็มืดแล้วบอกว่าขอเลื่อนมาพรุ่งนี้ เราเลยขี้เกียจไม่ซ่อมแล้ว ไป ใช้บริการของศูนย์บริการ อีเล็คโทรลัค เลย แน่นอนกว่า แม้จะช้าหน่อยแต่ก็เป็นระบบกว่า

12/1/14 ดูอเมริกันฟุตบอล ไม่ค่อยมีคู่ที่สูสีกันจริงๆ เลย ทีมจากไวด์การ์ด ผ่านเข้าไปรอบตัดเชือกชิงแชมป์สาย ได้แค่ทีมเดียว บางช่วงก็เบื่อๆ ไม่อยากเปิดคอมตัวใหญ่ แค่ใช้แท็บเล็ต สะดวกกว่า เล่นแค่โปรแกรม และอีเมลย์ ไม่กี่ตัว การดู ช่องดาวเทียมทีวี ที่เป็นทางการเมืองทางอินเตอร์เน็ต เวลาที่ไม่ได้ไปร่วมชุมนุม ก็ได้ติดตามข่าวสาร

 

11/1/14 วันนี้เหนื่อยอีกวัน ไปคุยกับผู้รับเหมารายหนึ่งที่ จะเขาสับงานให้ เขาก็ยกบาง เป็ฯส่วนที่ยากๆให้ ดูแล้วไม่คุ้มค่า น่าจะเลือกที่ไม่ทำดีกว่า การจะเลือกงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทำ และการเลือกข้างทางการเมืองก็คงเป็นสิ่งที่ต้องทำเช่นกัน

10/1/14 วันนี้เหนื่อยหน่อย เช้าไปดูงานประมูลก่อสร้าง สะพานเชื่อมตึก2ตึก ข้าม ซอย แต่มีงานสถาปัตย์ งานระบบ ลิฟท์ ด้วย งานเล็กๆ แต่ต้องใช้คนเหมือนทำงานตึกใหญ่ๆ เลย ตัวแทนเจ้าของก็เก็กน่าดู จะเอาโน่นเอานี่เหมือนงานใหญ่ๆ เลย แต่ไม่ใช่เงินของตัวเอง มีหน้าที่ใช้เงินของผู้ถือหุ้นอย่างเรา ก็เลยเอาสบายๆตัวเองไว้ก่อน แม้ค่าดำเนินการอาจจะพุ่งสูงเท่าเนื้องานก่อสร้างเลยก็ได้  อีกงานเป็นงานต่อเติมสระว่ายน้ำเชื่อมระหว่างบ้านพัก 2 หลัง ก็ยากตรงที่จะเจาะเสาเข็มใหม่ยังไง ไม่ให้ตึกเก่าทรุดลงมาด้วย

9/1/14 นใช้เครื่องดาวเทียมนำทางไปแถว สรงประภา มันให้ไปทางด่วน อ้อมไปหน่อย แต่เร็วมากๆเลย เป็นส่วนน้อยที่มันนำทางถูกต้อง ไปเซ็นแบบ แล้วดันทำตกไป และ เขาให้ข้อมูลผิดไป ต้องแก้ไขแบบสดๆ แล้วพิมพ์ ดันใช้คนละเครื่องไม่มี plot style ในเครื่องนี้ เลยต้องมาแก้ไขสีใหม่ ค่อยพิมพ์ได้ แต่ก็ทำให้เสียเวลา ต้องไปหาหมออีกที่ ต้องผ่านแถวที่ชุมนุมเดินต่อต้านรัฐบาล ตอนรอเข้าไฟแดงนานมากๆ ไม่เห็นมันน่าจะติดแต่ก็ติดอะไร ไม่รู้พอขับผ่านแล้วก็ผ่านฉลุยเลย งงๆติดอะไร รถก็ชนกันอีกดีผ่านมาได้ก่อนทัน ไม่งั้นอีกยาวแน่

8/1/14 นานๆตื่นเช้าขับรถออกมาเข้าเมืองที สองโมงเช้ายัง เจอหมอกเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลย แต่พอเจอรถติดในเมืองก็หมดอารมณ์แล้ว มาจอดรถในคอนโด แล้วค่อยขึ้นรถไฟฟ้าไปทำธุระ และหาหมอ ห่างกันไกลหลายที่ งานต่างๆ ที่เห็นก็ดูก้าวหน้าไปเยอะ แต่ค่าทางด่วน รวมกับ รถไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซต์ที่นั่งทั้งวันก็นับว่าแพงมากๆ ถ้ามีรายได้น้อยไม่พออยู่จริงๆ

7/1/14 ทำไม บางคืนเปิดผ้าม่าน มีไฟข้างนอกส่องมาบ้าง ก็นอนไม่ค่อยหลับแล้ว ตื่นสายอีกวัน กว่าจะทำงานได้ก็ช่วงบ่าย หลังจากออกไปกินข้าวเที่ยง และซื้อของจุกๆจิก ช่วงนี้บางคนก็กลัวจะติดขัด วัน ShutDown Bangkok ให้รีบเร่งส่งแบบ ขออนุญาต ล่วงหน้าก่อนหลายวันเลย จะได้มีเวลาตามเรื่องได้ดีกว่า ไปส่งหลังวันนั้น

6/1/14 ทำงานตรวจสอบแบบ ต่อจากเมื่อคืน นอนดึก แต่ไม่คุ้มเลย เพราะตื่นไม่ไหว กว่าจะเริ่มงานได้ก็เที่ยง วันนี้มีงานหลังคาเก่า ที่เป็นโครงสร้างไม้ มาให้เช็ค จริงๆ แล้วเคยทำอยู่ไม่กี่หลัง เพราะ สมัยนี้ไม่คุ้มแล้ว งานไม้แพงกว่าเหล็กไปแล้ว ช่างฝีมือก็ไม่มีด้วย แต่เมื่อ ยังใช้ได้ก็ เลยจะเปลี่ยนเฉพาะกระเบื้องด้วยวัสดุใหม่แทน งานเอกสารพยามยามใช้ไฟล์คอมให้มากที่สุด เพราะจะได้เก็บไปในตัว ดีกว่าเขียนแล้วก็ลืม

5/1/14 เริ่มทำงานจริงๆ มันก็ใช้รูปแบบเดิมๆ ของงานเก่าเดือนที่แล้ว แต่พอห่างมาสักพัก จะเริ่มใหม่ก็ลืมๆ ไปบ้าง กว่าจะหาไฟล์ต่างๆ ครบ ก็หมดเวลาไปหลายชั่วโมง ใช้เวลาปรับปรุงโปรแกรมใหม่ ให้อ่านภาษาไทย ได้ พล็อตได้ เขียนแบบ ได้ พร้อมๆ กันทั้่ง 3 เครื่อง ยังติดขัดอีกนิดหน่อย และพิมพ์ไปเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง

4/1/14 ไปสัมมนา เรื่องวิธีหารรายได้โดย เวบ Ebey มีการพัฒนาการ ต่อยอด แทนที่จะขายทั่วโลก ผ่านการประมูล เป็นชื้อมา ขายไป และ เป็นตัวแทนขายสินค้า ที่เป็นธุรกิจใหม่ๆ ได้เลย แต่การดำเนินการค่อนข้างจะจุกจิก และคงต้องลองผิดลองถูกมาก กว่าจะได้เรื่อง ถ้าอบรมกับเขาก็คิดราคาแพงมาก เกือบ 20000 บาท ไม่ธรรมดา เหมือนกัน คนธรรมดา คงไม่ยอมเสียเงินแต่ เขาก็เอารายได้หลักแสนบาทต่อเดือนมาล่อ ดูๆ แล้วก็คล้ายๆกับ งานขายตรงที่พัฒนารูปแบบใหม่ขึ้น ผู้ผลิตมีมากมายมหาศาล ให้เราเลือกได้ทั่วโลกเป็นล้านเวบ ไม่จำกัดอยู่เจ้าเดียว อย่างแอมเวย์ ทุกอย่างพัฒนาจนมีคนที่ทำเป็นหัวๆ มีรายได้หลัก ร้อยล้านเลย และที่ทำการก็ขยายใหญ่มากขึ้น ใหญ่โต เต็มเมืองเลย ลองศึกษาดูเผื่อว่างๆ จะลองทำดูบ้าง

3/1/14 กว่าจะได้ทำงาน ปรับสมุดบันทึกธนาคาร ไปทำบัญชีบริษัท แล้วก็เอารถไปตรวจสภาพ ซื้อประกัน ต่อทะเบียน จ้างสถานตรวจสภาพเขาไปต่อทะเบียนให้ แพงกว่าไปทำที่ขนส่งเอง 300 บาท แต่เสียเวลาขับรถทั้งวัน ว่าจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ทีละนิดๆ น่าจะดี 

 

2/1/14  มีตู้เก่า ประกอบค้างไว้ จะต้องประกอบต่อให้เสร็จ เดี๋ยวนี้ทำอะไรหน่อยก็เมื่อยแล้ว มีที่นาอยู่นิดเดียว เคยให้ญาติทำแล้วเขาก็ไม่ให้ค่าเช่า เลยลองจ้างเขาทำนาปรังดูบ้าง ถึง เข้าใจนโยบาย ประชานิยม จำนำข้าว ทำซะงงเลย ชาวนาไม่มีทางเลือก ต้องจำนำ แล้วก็รอ ลงทุนไปตั้งแต่แรกกว่าจะได้เงิน ทรมานมากๆ จะขายคนอื่นก็ขายไม่ได้ราคาอีก ประเทศนี้มันเป็นอะไรไปแล้ว

1/1/14  มีรถที่ส่งเก้าอี้และโต๊ะที่สั่งไว้ มาส่งให้แต่เช้าเลย ลองประกอบเก้าอี้หมุน น่าจะเป็นของจีน เค้าก็ทำมาได้ดีพอสมควร แพคมาในกล่องประหยัดพื้นที่แล้วก็ให้เรามาขันน็อต แต่นั่งแล้วไม่สบายเท่าไร คงจะตัวเล็กเกินไปหน่อย เอาไว้เปลี่ยนอริยาบท นั่งเก้าอี้เดิมๆ ร่างกายเราก็จะติดยึดแบบเดิมๆ ออกไปหาข้าวกิน นอกบ้าน ถ้าไม่ใช่ห้าง แล้วก็ยังหายากอยู่ รอคิวยาวเลย แต่ก็คงดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ว ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นๆ

 

 

31/12/13  มีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมแม่ แล้วก็ออกมากินข้าว ที่บิ๊กซี แล้วก็เลยเดินเล่น ได้ซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ให้เขาส่งมาให้ แล้วก็ซื้อของกินของใช้ แล้ว ก็เข้าเมืองมากินข้าวกับน้องและหลาน ได้มีโอกาสทำบุญแก้ปีชง ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิม ขอให้ ทุกท่าน อยู่รอดปลอดภัยไปให้ได้อีก 1 ปี ทุกส่ิงทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆ

30/12/13  เอาโน็ตบุ๊คที่เปลี่ยนถ่านไบออสใหม่ มาใช้ ต้องลอกข้อมูลที่จะให้อยู่ในคลาวด์ Dropbox มาอยู่ในเครื่องนี้ แต่ลองให้ผ่านอินเตอร์เน็ตช้ามาก เลยต้องใช้วิธี Copy มาลงแทน แล้วค่อย ซิ้งค์ใหม่ กว่าจะใช้ได้ก็เป็นช่วงบ่าย ส่วนใหญ่ก็ดูอเมริกันฟุตบอล รอบแรกนัดสุดท้าย มีลุ้นเปลี่ยนแปลงทีม ไวด์คาร์ด หลายทีมเลย อยากจะไปต่างจังหวัดแต่ก็เป็นหวัด อากาศยังหนาวอยู่ เลยไม่ได้ไป พักผ่อนที่บ้านอีก 1 ปี

29/12/13  วันนี้ออกไปห้าง เพื่อนัดเซ็นแบบ งานเก่าที่เคยรับรองความมั่นคงของอาคาร ให้ยื่นขออนุญาตกระทรวงศึกษาไป 2 ปีแล้ว แต่กฎหมายใหม่ต้อง ให้เจ้าของทำแบบสถาปัตย์ใหม่เพื่อขออนุญาต ดัดแปลง เป็นสถานศึกษา  เราก็เซ็นต์แบบใหม่ฟรีๆ แล้วก็ไปเลยเปลี่ยน แบต ไบออสเครื่องโน็ตบุ๊คอีกเครื่อง 800 บาท เหมือนถ่านนาฬิกา แพงมากเลย เพราะไม่รู้สถานที่อื่นที่ใกล้ๆ และราคาถูกว่านี้ แปลกที่มันต้องมารวมกันที่เดียวแล้วรวมตัวกันขึ้นราคาเท่าไรก็ได้ ดีกว่าไปเปิดร้านข้างนอกเยอะเลย ซื้อหม้อแปลงสายไฟ จอคอม เครื่องนึงใหม่จากจีน ใหญ่กว่าตั้งเยอะ ราคายังถูกกว่ากว่าเปลียนถ่านเลย งงจริงๆ ของขายเต็มห้างเลย แต่ที่บ้านยังรอการจัดใหม่ ต้องทิ้งของเก่า อีกเยอะ เลยไม่ได้ซื้ออะไรใหม่อีก

 

28/12/13 วันนี้เบื่อๆ เลยมาประกอบตู้หนังสือ สำเร็จรูป เขาทำมาง่ายดีแต่ยังไม่เสร็จ บางชิ้นใหญ่ๆทำคนเดียว ก็ยากนิดหน่อย แต่เห็นเป็นรูปเป็นร่าง แล้วก็ภูมิใจในผลงานของเรา มากกว่าไปซื้อตู้มาจากร้านเยอะเลย อากาศหนาวๆ ไม่อยากทำอะไรเลย เรียนภาษา HTML ทางยูทูป นิดหน่อยไว้เขียนเว็บได้ดีขึ้น ต้องขยันอีกหน่อยรู้สึกอายฝรั่งที่มันหนาวกว่าเรา ยังทำผลงานนำหน้าชาวโลกอื่นๆตลอดเลย

27/12/13  วันนี้ก็เร่งคำนวณ ภาษี แล้วก็ต้องเร่งไปซื้อกองทุน LTF/RMF เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่เห็นทั้งราคาหุ้น และทอง ก็อยู่ในช่วงขาลงหมด จะซื้อก็เสียดาย แต่ไม่ซื้อวันนี้ ก็ไม่ได้แล้วเพราะเป็นววันสุดท้ายที่ธนาคารเปิดแล้ว แล้วก็ไปหาหมออีก รถก็ติดมากเพราะเป็นเย็นวันศุกร์ คนเขาหยุดยาวปีใหม่ และเริ่ม ออกต่างจังหวัดกันแล้ว 

26/12/13 วันนี้เลยพักผ่อน แต่ก็ต้องไปธนาคาร อีกเพราะมีบัญชีที่มันไม่เคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน แล้วโดนล็อคเลย ต้องไปแสดงตัวแล้วมันยังบังคับให้ฝากเงินอีก แล้วก็เลยไปปั๊มลูกกุญแจ ในตลาด กว่าจะเข้าไปได้รถติดมาก และหาที่จอดรถไม่ได้เลย เพราะมีแต่คิวรถตู้เข้ามาเต็มไปหมด ไม่น่าไปเลย แต่ก็กลายเป็นที่ชุมชนอีก เพราะคนต้องมาขึ้นรถตู้กันที่นี่ มันกระจายๆจุดขึ้นรถ กันไม่ได้หรือไง เอาโน็คบุ๊คไปเปลี่ยนถ่านไบออส ที่ถ่านหมด เวลาในเครื่องเพี้ยน เรื่อง ง่ายๆ แค่นี้ หามา 2 ร้าน ช่างคอมไทยเปิดร้านใหญ่โตแต่ทำไม่ได้ น่าสงสารจริงๆ

 

25/12/13 บางทีเราก็ชะล่าใจ เริ่มงานช้าไปหน่อย นัดเขาไป ตรวจเอกสารขออนุญาตดัดแปลงอาคาร งานหลังคารับแผงโซล่าแซลเล็กๆ แต่มันมีหลายหลัง และต้องขออนุญาตทั้งฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายโรงงาน ให้เซ็นสดอย่างละ 3 ชุด ต้องเสียเวลาถ่ายเอกสาร และเซ็นต์แบบ กันจนกว่าจะเสร็จก็ ทุ่มกว่าๆ เหนื่อยมาก หิวด้วย ขับรถกลับ เส้นที่ไม่คุ้นอีก จะออกเลนซ้ายดันเผลอโดนบังคับขึ้นทางด่วนไปเลย

23/12/13 ทำโน่นทำนี่ยุ่งๆ มีไปพิมพ์งานนิดหน่อย แล้วก็นัดไปเซ็นต์แบบ กับลูกค้า แต่ละคนนี่ก็ทำงานกันเต็มมือ ใครๆก็หา ช่างหน้างานกัน แต่ก็หาไม่ได้ ต้องสอนกันขึ้นมา แล้วก็ลาออกไปหาที่ให้เงินเดือนที่ดีกว่า นี่ถ้าหาพวก อินเดียมาได้ คงจะดี แต่อาจจะทำให้เราตกงานกันหมด แค่เปิดเสรีอาเซียน วิศวกรไทย ก็ไม่รู้จะรอดหรือป่าว

22/12/13 กว่าจะดูถ่ายทอดทางทีวีผ่านดาวเทียม ช่องบูลสกายได้ ต้องโทรไปต่ออายุเคเบิลไอพีทีวีเถื่อน เขาก็มีวิธีดำเนินธุรกิจแบบแปลกๆ ของเขา แต่ในเมื่อ ทีวีช่องปกติไม่มีให้ดูก็เลยต้องแอบดูเอา กว่าจะได้ทำงานจริงๆ ก็มืดเลย เจอปัญหาอีก ระบบเก็บไฟล์ใน คลาวด์ ของ Dropbox เจ็งหมดเลย เพราะเราไปเปิดโน็ตบุ๊ค ตัวหนึ่งที่ถ่านในเครื่องหมด ทำให้ระบบวันที่ผิดพลาด แล้วเราลืมปรับให้ตรงกับปัจจุบัน ข้อมูลหายหมดเลย กว่าจะกู้กลับมาบางส่วนจากบางเครื่องที่ยังไม่ได้ถูกอัพเดท ก็เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงกว่าจะปรับให้ได้ตรงกันทุกเครื่อง ไม่ง่ายเลยบางทีคอมพิวเตอร์มันเสียขึ้นมาแล้ว ไม่มีสำรองนี่เสียหายหมดเลย จะมาเก็บกระดาษไว้ก็ไม่ไหวแล้วรกบ้านเต็มไปหมดอีก

21/12/13 สำหรับเสาที่ช่วงคานยาวมากๆ ขนาดเสาก็ต้องใหญ่ตามไป เวลามีแค่ 2 ต้น เวลามีแบบมาให้รับรอง เห็นแล้วก็หงุดหงิด มันไม่เป็น Frame แล้วจะรับแรงลมได้ยังไง การจัด โบลท์ยึดเสา ก็ไม่ค่อยถูกอีก ต้องแก้ไข เยอะ พอมีงานหลังคาบ้านเข้ามาอีก เลยแบ่งๆให้รุ่นน้องช่วยทำบ้างดีกว่า ดีกว่าทำแล้วป่วยไม่ได้ใช้เงินกันพอดี

 

20/12/13 อากาศหนาวคราวนี้ หมู่บ้านสัมมากร ที่อยู่มี บึงสระน้ำขนาดใหญ่ ปัญหากลิ่นเหม็น เนื่องจาก ผู้จัดการหมู่บ้าน ไม่ได้เอาใจใส่เลย น้ำในบ่อหนาวมากๆ ปล่อยให้ปลาตาย เพราะขาดอ๊อกซิเจน โดนด่าแล้วค่อยมาเปิดเครื่องเติมอากาศ สระว่ายน้ำส่วนกลางของหมู่บ้านก็เอาไป ให้หน้าม้า เช่าต่อไป หาประโยชน์ให้ นักเรียนนอกหมู่บ้าน ขนมาเป็นรถบัส มาว่ายน้ำกัน หนวกหู ทั้งวัน นี่ขนาดหมู่บ้านเดียวแค่นี้ การเมืองยังไม่โปร่งใสเลย แล้วการเมืองของประเทศชาติ ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ ละจะควบคุมกันยังไง ยากมากเลยถ้าไม่ได้คณะบุคคลที่ดีจริงๆ

19/12/13 ว่างๆ ก็ดี มีเวลาได้จัดบ้าน ของต่างๆ ที่เก็บไว้ตั้งนาน แล้ว เช่น ม้วนวีดีโอ ล้าสมัยไปหมดแล้ว เครื่องเล่นเก่าก็ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่า เห็นแล้วก็เสียดาย ถ้าเราใช้เงินได้เก่งๆ แบบ วอร์แรน บัฟเฟต ก็น่าจะดีกว่านี้ เก็บเงินไปซื้อหุ้นดีๆ เก็บไว้ ได้ผลตอบแทนมากกว่าเป็นแค่ขยะ เยอะเลย เสียเวลาทำตู้เก็บของ เกะกะที่บ้านไปด้วย 

18/12/13 ห้างกะจะดูหนังวันพุธ ประหยัดหน่อย ห้างมันดันปิดเร็ว หมดรอบไปแล้ว ได้แต่กินข้าว แล้วก็เลยแวะซื้อหมึกพิมพ์ กลับมา เสียค่าน้ำมันไป แล้วไม่ได้ดู มีงานประมูลนิดหน่อย แล้วก็ลองคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายเพิ่มปีนี้ วางแผนซื้อกองทุนดีหรือป่าว กลางวันไม่มีอะไรดูถ่ายทอด กีฬาซีเกมส์ ที่พม่า

17/12/13 ไปหาหมอ แก้ไข สภาพไปตามเรื่อง ก็ยังดีที่ยังพอทำงานได้ มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เป็นไปตามกฎของ ความต้องการ และการตอบสนองที่มีในตลาด ลองฟัง สุเทพเค้าปราศัยในเวที กปปส. นับว่าพูดจูงใจคนได้ดี มิน่าคนถึงออกมาเยอะพอสมควร


16/12/13 พักผ่อน ไปกินข้าวนอกบ้าน ไม่ใช่วันหยุด คนไม่เยอะดี กลับมา ว่าจะทำอะไรนิดๆ หน่อยๆ แค่พอให้ ทันตามแผนงานคร่าวๆ ตอนนี้ดูเหมือน ไม่เร่งด่วนอะไร ว่าจะพักร้อน ดูการขออนุญาต โครงการ Roof Top PV ที่เริ่มมีการติดตั้งเยอะบ้างแล้ว

15/12/13 ไปดูที่พัก เอา เครื่องพิมพ์ตัวใหญ่กลับมาใช้งาน แล้วก็แวะซื้อของใช้เช่น ปลอกผ้านวม ที่ห้าง แพงเหมือนกัน ขนาดลดราคา แล้วยัง ตั้ง 2500 บาท กลับมา ดูเดอะว๊อยส์ รอบชิง ไม่ค่อยได้มีข่าวการเมืองเท่าไร เหมือนรออะไรบางอย่าง เงียบๆ ผิดปกติ ทำงานนิดหน่อย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ยกมาใหม่ และดูแบบนิดหน่อย ว่าจะหัดเขียนแบบก็แสบตาอีก

14/12/13 ได้พักผ่อนดีขึ้นแล้ว ลองสเก็ตแบบด้วยโปรแกรม BIM ที่ไปอบรมมา พอใช้งานได้ แต่พิมพ์ออกมาไม่ได้ เลยใช้โปรแกรมจับหน้าจอ แล้วค่อยๆ พิมพ์ทีละหน้า สำหรับงานเล็กๆ ก็พอได้ ช่วงเริ่มต้นก็ดีจะได้ดูอะไรละเอียดหน่อย ออกมาทีละเยอะๆ ก็ตรวจไม่ไหว ถ้าคล่องแล้ว แต่ถ้าเป็นงานใหญ่ก็คงจะเสียเวลามาก ต้องใช้โปรแกรมตัวใหม่ที่ดีกว่านี้หน่อย 

13/12/13 รู้สึกเหนื่อยๆ พักผ่อน ดูอเมริกันฟุตบอล กับ ซีเกมส์ ที่พม่า แล้วเห็นเวียดนาม แซงไทยไปลิ่วๆ เลย กรรมเริ่มแสดงให้เห็นผลแล้ว การทุจริตที่มีแม้แต่ในวงการกีฬา ทำให้เราอ่อนแอลงไปมาก ต้องเริ่มกติกากันใหม่ด้วย ดึกแล้วค่อยมาเริ่มทำรายการคำนวณ เล็กๆน้อยๆ แต่กว่าจะเสร็จก็ดึกเลย ว่าจะลองสเก็ตแบบด้วยโปรแกรม BIM ที่ไปอบรมมา ไม่รู้จะได้ไหม เพราะไม่ค่อยสบายเล่นคอมมากไม่ได้

12/12/13 วันนี้ไปจัดห้องพักที่ให้ฝรั่ง เช่า เลยไม่ได้ทำงานเลย แค่พิมพ์แบบมาเตรียมทำงาน แล้วก็เหนื่อย กว่าจะจบเรื่องเอกสาร ส่งมอบห้องก็บ่ายมากๆ แล้ว ก็ยังนึกว่าเขาไม่มาเที่ยวเมืองไทยแล้ว แต่คนที่จำเป็นต้องมาก็ยังมาอยู่ดี

11/12/13 วันนี้ไปไกลถึงระยองเลย งานเหล็กที่เป็นแบบ ที่ผู้รับเหมาสร้างเองออกแบบเอง เจ้าของงานดูแล้วประหยัดเกินไป ต้องการให้เราไปเสริมความมั่นคง ก่อนเปิดใช้งาน ทำประหยัดจริงๆ คานรัดหัวเสาไม่ใส่เลย กลับมาแวะพัทยา ดูมุมตึกเก่าทรุดอีกรอบ ก็ยังไม่เข้าใจพฤติกรรมมัน เพราะมองไม่เห็นระบบคานคอดินและฐานรากเลย

10/12/13 วันนี้ทำรายการคำนวณเสร็จ กระดาษหมด จะพิมพ์ไปให้เขาอยู่แล้ว เลยลองไปขอ ที่สำนักงานส่วนกลางของคอนโด พนักงานคนนี้ก็ไม่เคยเห็นหน้า แต่เค้าก็ให้มาเฉยเลย ก็นับว่าคนไทย ยังใจดีอยู่ ไปหน้างานตรวจหลังคาเหล็กที่เป็นบ้าน ลงทุนติดตั้งแผงโซล่าแซล เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าลงทุนไปหลายแสน แต่มีเวลาให้ใช้ 25 ปี ถ้าไม่เสียก็คงจะคืนทุนอยู่ ของเดิมที่ทำไว้คานสันตะเข้ บางส่วนที่ช่วงยาวๆ คำนวณแล้วไม่ค่อยดี ก็แนะให้เขาเสริม ดั้งเหล็ก ไปรับถ่ายน้ำหนักลงผนังปูนด้านล่าง เค้าก็ชอบ

9/12/13 วันนี้เราอยู่ในเมือง ได้เห็นคนเดินชุมนุมผ่านมาเป็นระลอก จากหลายเส้นทาง ไม่น่าเชื่อว่าจะรวบรวมคนมาได้มากขนาดนี้ แม้ว่า รัฐบาลได้แถลงขอยุบสภาตอนเข้าแล้ว แต่คนก็ยังออกมา เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการ ร้านค้าข้าวในเมืองก็โล่งไปเยอะด้วย ตามงานบ้างนิดหน่อย ก็มีนัดไปต่างจังหวัดอีก

8/12/13 วันนี้ไปอบรมโปรแกรมเขียนแบบ BIM 3D ต่ออีก วัน พอ ใช้งานง่ายๆ ได้ แต่พออะไรที่เริ่มยากๆ ทำให้เห็นความแตกต่างของประสิทธิภาพของสมอง ของคนที่อายุต่างกัน สิบปี ว่า ความไวลดหมายไปหลายเท่าเลย เด็กที่อยู่ข้างๆ ทำได้ตามที่ ผู้อบรมสอน ตามไวๆได้ แต่เราตามไม่ทันแล้ว ที่น่าเสียดาย ที่เราอยากได้คือเป็นการที่ขึ้นโมเดล ด้วยตัวนี้แล้ว ส่งต่อไปให้อีกโปรแกรม วิเคราะห์ ยังไม่ได้ให้รายละเอียดแสดงให้ ส่วนใหญ่จะเป็น การเน้นการเขียนแบบ เหมือนโปรแกรม Autocad or Solidwork หรือรับข้อมูลจาก โมเดลที่วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมออกแบบอื่น แล้วมาทำแบบ ต่อให้ดูสวยๆ 

7/12/13 วันนี้ไปอบรมโปรแกรมเขียนแบบ BIM 3D เดี๊ยวนี้ ใช้งานง่ายขึ้นมาก แต่ก็มีอะไรจุกจิกๆ ตามรายละเอียด และ จำนวน ความยากที่ต้องการของโครงการ แต่ทำให้เห็นรูปร่างได้ชัดมากกว่า แบบพิมพ์เขียว แบบเดิมๆ จริงๆ แล้วไม่มีอะไรมาก เป็นฐานข้อมูล ถ้าลงทุนพัฒนาคนไทยก็น่าจะเขียนโปรแกรมออกมาใช้ได้ ไม่ต้องซื้อเขา เป็น ล้านๆ บาท ดูงานสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เมืองนนท์ แห่งใหม่ก็ทำไปได้เยอะพอสมควร ไม่ได้ผ่าน เส้นรถไฟฟ้าบางใหญ่ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากแล้ว


6/12/13 วันนี้ออกไปดูไซต์นึงที่เสริมเหล็กคานรูปพรรณรับพื้นไว้ เจอวิศวกรเด็กๆรุ่นใหม่ดื้อจริงๆ เลยแบบ เขาออกแบบเป็น Grid beam รับน้ำหนักทั้งสองทางเหมือน Flat slab ที่ทำจริงหน้าไปยอมให้ทำงานง่ายๆ กลายเป็น simple beam หมดเลย เสียของจริงๆ ถ้าระบบคานต้องรับน้ำหนักจริงๆ คงพังไปแล้ว พอโทรไปโวย ผู้จัดการรุ่นพี่เจ้าของบริษัท แกก็ป่วยเพิ่งผ่าตัดหัวใจ ทำอะไรไม่ได้อีก เคยออกหนังสือไปแล้ว มันก็ไม่แก้ไข ทาสีกันไฟทับเข้าไปอีก แล้วก็เซ็นแบบ เก่าที่เคยทำไว้ตั้ง สองปีแล้ว แก้แล้วแก้อีก มีสามตึก รายการคำนวณ รายการตรวจสอบรายการคำนวณ วิเคราะห์แผ่นดินไหว รวมเป็น 9 เล่ม เซ็นต์แบบ จนเบื่อเลย เสร็จแล้วกลับมาที่ห้อง แล้ว เขาโทรมาบอกว่า ลืมเซ็นต์ไป เล่มนึง เขาเอามาให้เซ็นที่ห้อง เลยสบายหน่อย ออกไปไหนก็รถติด ไปรถไฟฟ้าก็ต้องต่อมอเตอร์ไซด์อีก รอที่ห้องดีที่สุด 

5/12/13 วันนี้ตักบารตแต่เช้า ดูถ่ายทอดทีวี ลองดูยูทูปที่สอนใช้งานโปรแกรม บางทีก็ยังไม่มีภาษาไทย แต่ ต่อไป ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วๆ เพราะ Tumcivil เขามีจัดอบรม แล้วก็ไม่ได้หวง อัพขึ้นยูทูปให้คนที่ไม่ได้ไปอบรม ได้ดูด้วย นานๆ ก็ช่วยไปอบรมกับเขาที ยุ่งกับงานบ่อเลี้ยงปลาหางนกยูงในสวน ใบไม้ลงไปจนเน่าหมดแล้วต้องเปลี่ยนไป ต้นไม้ที่เอียงไปข้างบ้านก็ตัดๆ รดน้ำต้นไม้ ได้เก็บมะยมกินด้วย

4/12/13 กำลังจะไปสัมมนาใช้โปรแกรมออกแบบ จำเป็นมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำทุกสิ่งต่อเนื่องกันเป็นระบบ เคยลงโปรแกรมแล้วยังไงก็ใช้ไม่ได้ แต่วันนี้ลงครั้งเดียวแล้วใช้ได้เลย โชคดีจริงๆ ความจริงเคยเข้าอบรมไปทีนึงแล้วเมื่อปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้เลยลืมหมดเลย เพราะไม่ได้ใช้ต่อ หรือสอนใครต่อ คราวที่แล้วแค่ห้องนึง 20 คนยังไม่ค่อยทั่วเลย คราวนี้อบรมห้อง 80 คนน่าจะตามไม่ทันแน่เลย ถ้าไม่มีพื้นฐานเลย แต่ก็เป็นหวัดทำอะไรไม่ได้มากเลย วันนี้ อากาศหนาวได้ด้วยที่กทม. แปลกจริงๆ 

3/12/13 ดูทีวี ตามข่าวบ้านเมือง งงมากๆ เลย เมื่อวาน ตำรวจใช้ความรุนแรง ระดมยิงทุกอย่าง ไม่ให้เข้าพื้นที่ วันนี้อารมณ์ดี ปล่อยให้เข้าไปจับมือกับตำรวจเฉยเลย หุ้นก็แปลกอีก เช้าบวกได้เยอะ แต่พอปิดตลาดกลับมาเป็นบวกแค่นิดเดียว เหตุการณดีขึ้นตั้งเยอะ กลับไม่ค่อยมีผลกับการลงทุน แปลก ขับรถกลับบ้าน รถไม่ค่อยติดมากเท่าไร การชุมนุมคงจะมีผล

 2/12/13 ไม่ได้ออกไปไหนเลย ดูทีวี ตามข่าวบ้านเมือง แม้จะรุนแรงเพราะไปคุกคามสื่อไปบ้าง แต่ก็ทำให้มีเริ่มมี ข่าวดีๆ ให้ชาวบ้านเราได้เห็นทางฟรีทีวี มากขึ้นนิดนึง โดยเฉพาะช่อง 7สีทำได้ดีเยี่ยมกว่าช่องอื่นๆ ตัดสลับมาให้ดูบ่อยๆ ช่วงนี้งานก็ไม่ต้องทำ เพราะไหนๆ มันสะดุดไปหมดแล้ว ก็ต้องพักต่อบ้าง พอดูตลาดหุ้นแล้วยิ่ง งงมากๆ เลย คิดว่าเ เหตุการณ ประท้วงช่วงวันหยุดจนมี นศ.รามตายไป คิดว่าปิดมาวันนี้คงร่วงมาก แต่ที่ไหนได้ พอปิดตลาดกลับมาเป็นบวกได้เฉยเลย ไหนว่ากระทบการลงทุนมากๆ 

 1/12/13 ไปดูงานโรงงาน ที่สระบุรี เจอ รปภ. ให้เปลี่ยน รองเท้า ใส่หมวก เอากล้องออกให้หมด แล้วจะใช้มือถือได้ไง เลย ไม่เข้าไปดูเลย เพราะเห็นจากหน้ารั้ว 1 งานก็พอแล้ว งานข้างในคงไม่ต่างกันมาก คิดว่าเป็นความลับ อยู่มาก เพราะแค่ได้กลิ่นน้ำมัน จากในโรงงานโชยออกมานิดหน่อย แล้วทนไม่ได้เลย กระบวนการบำบัดมลพิษในอากาศ บ้านเรายังใช้ไม่ได้เลย จริงๆ แม้จะเป็นโรงงานใหญ่ๆ เห็นมาหลายโรงแล้ว  แต่อาศัยรวมซ่อนอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เลยรอดไปได้ เพราะมีแต่พวกโรงงานด้วยกัน จะไปร้องเรียนใครได้ กลับมาว่าจะชุมนุม แต่เห็นข่าวว่าอาจมีการสลายการชุมนุม เลยไม่ไปดีกว่า แต่ช่วงนี้ก็ดูทีวีออนไลน์ทางเน็ตก็ไม่ได้อีก สัญญาณดาวเทียมโดนรบกวน หรือ เซอฟเวอร์ในตึก กสท. ร่มทั้งตึกได้ วิชามารเยอะจริงๆ

 30/11/13 ลองเข้าไปแสดงความเห็นการเมือง ใน ไลน์กลุ่ม นักศักษา ป.โท สถาบันที่กำลังมีเรื่อง ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของบ้านเมือง อยากคุยแต่เรื่องเที่ยวสนุกๆ ไปวันๆ เห็นมานานแล้ว วันนี้เลยได้โอกาส ออกจากกลุ่มมาเลย ความกลัวทำให้ไม่กล้าทำอะไรเลย ขนาดปัญหาชนยังเป็นอย่างนี้ แล้ว ชาวนา เขาจะคิดอย่างไร คนไทยสบายกันมามากจนเคยตัว จนตอนนี้ กทม.จะกลายเป็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บวกกับวิกฤติฟองสบู่แตกรวมกันแล้วไปแล้ว ยังไม่รู้สำนัก ต่างกันกับต่างชาติเยอะเลย เราผ่านวิกฤติมาได้หลายครั้ง แต่คราวนี้คงเจ็บนาน

 29/11/13 ลองเช็ครายการคำนวณ ดูหน่อย ใช้โปรแกรมรุ่นเก่ามาก ลองพลิกฟื้นความจำ สมัยเรียนจบใหม่ๆ แล้วก็ เซ็นต์แบบไปนิดหน่อย จัดทิ้งแบบเก่าๆ ที่เป็นกระดาษ ไม่มีที่เก็บแล้ว ฝุ่นเยอะไปหมด คิดว่าน่าจะมี ไฟล์เก็บไว้ อยู่ใน ฮารด์ดิสต์ แต่ก็คงจะหาเจอยากอยู่ดี หากทิ้งระยะเวลานานไป


28/11/13 ไม่ ได้ไปไหนเลย แต่ก็ยุ่งๆ เสนอราคางานนึง เราก็อาจจะคิดแพงไป พอบอกราคา แล้วเขาก็เงียบหายไปเลย ก็ต้องปล่อยเขาไป ความคาดหวังของคน ไม่เหมือนกัน อีกงานก็ติงตองจะให้เราเซ็นต์แบบขออนุญาต ตั้ง 10 ชุด บอกว่าจะเอาไปเก็บไว้ก่อน เลยด่าไป ว่า เอาที่ที่ขออนุญาติได้ 5 ชุดก็พอแล้ว ที่เหลืออยากเก็บก็ไปถ่าย ซีร็อกเก็บไว้เองสิ คงเหมือนการเมืองในตอนนี้ที่ต่างคน ก็ต่างคิดว่า ตัวเองถูก คนอื่นผิด

27/11/13 ไปหาหมอ แถวพัฒนาการ ช่วงรอหมอมา ว่าง พอดี ขับรถวันหา ธนาคาร จึง ได้เห็น งานทำถนนศรีนครินใหม่ เหมือนจะยกระดับสะพานใหม่ให้สูงขึ้น เลยเละไปเลย และที่ถนนพัฒนาการไปชน อ่อนนุช ก็มีการสร้างทางข้ามยกระดับ ไปใหญ่โตน่าดู ดูแล้วงานก่อสร้าง ข้างเคียงถนน ตามมาอีก มี เยอะจริงๆ

 26/11/13 ไปส่งงานแบบ และดูงานใหม่ที่สมุทรสาคร เลยเลือกไปทาง ถนน เพรชเกษม ที่กำลังเร่งรัดงานก่อสร้าง รถไฟฟ้า2 สาย ทั้งที่รถติดมากกว่าถนนเส้นอื่นๆ แต่เพราะอยากจะได้เห็นความคืบหน้า และ วิธีการก่อสร้าง การจัดการจราจร ของระบบโครงสร้างลอยฟ้า ขนาดใหญ่บนพื้นที่รถวิ่งหน้าแน่น นานๆผ่านไปทีก็น่าทึ่ง ดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ทั้งสองข้างทาง

คิดง่ายๆแค่ทำให้ กทม.เดินทางสะดวกเหมือน สิงคโปร์ โดยไม่มีการทุจริต ก็จะทำให้เกิดงานตามมาในประเทศ เยอะแยะแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปเขย่งจะเอาสร้างรถไฟความเร็วสูง พร้อมๆ กันไปด้วย ทั้งสี่สาย ที่อนาคตไม่รู้ว่ามีความคุ้มค่าหรือป่าว และไม่ได้ช่วยการแข่งขันการส่งออกแต่อย่างใด เพราะมันเป็นแค่ทางผ่านไปเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว แล้วเราจะได้อะไร 

25/11/13 ไม่ได้ไปไหนเลย แค่จะออกไปกินข้าวเที่ยง ฝนยังตกเลย ดูทีวี พิมพ์แบบรอส่งงานอยู่ที่ห้อง เห็นเขาดาวกระจายไปตามกระทรวงอะไร แล้วก็ยึดเลย พอตกเย็นๆ รัฐบาลก็ต้องตอบโต้ออกทีวี พรุ่งนี้ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร ต่างฝ่ายต่างแรงขึ้นไปเรื่อยๆ

24/11/13 ไป ร่วมชุมนุมที่สนามหลวง ๆ ได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆ ดีกว่าดูแต่ โซเชียลเน็ตเวิรก์ ได้ออกกำลัง กินข้าวข้างนอกบ้าน เห็นผู้คน ตั้งแต่เด็ก จนคนมีอายุ แม้กระทั่งพระภิกษุก็มี มีอารมณ์หิว ปวดท้องเข้าห้องน้ำ ถ้ายังเป็นลูกจ้างประจำ ก็ยังคงไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขา มัวแต่กลัวเสียงาน กลัวตกงาน เห็นความลำบากของคนที่มาแล้ว ก็เสียดาย

23/11/13 ไป สัมมนางาน การตลาดออนไลน์ ได้ความรู้ดี กว่าอยู่บ้านเฉยๆ เป็นแรงกระตุ้นบางอย่าง ก็นำมาปรับใช้ได้ คนสนใจมาฟังมากจริงๆ เห็นคนที่มีอาชีพต่างๆ มากมาย แต่คนที่ประสพความสำเร็จมีน้อยมาก ทั้งที่บางทีก็จ้างให้บริษัทรับโปรโมทเวบเสียเงิน ของที่สำเร็จรูป ของทุกอย่าง ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ทำเอง จริงๆ กับมือ ก็ไม่สามารถประสพผลสำเร็จได้ง่ายๆ

 22/11/13 รู้สึกว่าข้าวของแพงมาก กินข้าวคนเดียว มื้อนึงเกือบร้อยแล้ว แปลกการที่บ้านเมืองประท้วงกัน ได้ก็คงจะมีคนที่มี เวลา และ รายได้พอสมควร มากจำนวนหนึ่งที่มาร่วม ประท้วงกันได้ยาวนาน รู้สึกว่างานก็เงียบๆไปเหมือนกัน แต่การที่เอา ทุกอย่าง ประชานิยม นิรโทษกรรม แก้รัฐธรรมนูญแบบสุดซอย ทั้งที่นักการเมือง ตัวเองไม่ได้เป็นคนดีแบบสิงคโปร์ อะไร กู้มากมาย ใครจะไปไว้ใจให้มาบริหารเงินของประเทศได้

21/11/13 บางงานไม่มี ผลเจาะสำรวจดิน ถ้าเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียง งานเก่า ก็ต้องทำ รายการคำนวณ เผื่อๆ ไป จะให้เขาทำมาให้เราก่อนก็คงไม่ทัน ส่วนใหญ่ใน กทม. ก็มักจะรู้ๆกันอยู่แล้ว ว่าเสาเข็ม รับน้ำหนักได้เท่าไร ว่างๆ ประกอบตู้เก็บของ แบบDIY ที่ซื้อมาจากห้าง ก็เพลินๆ ดีเหมือนกัน ต้องมีแบบละเอียดแล้วก็ทำตาม ไม่งั้นงงแย่เลย

 20/11/13 งงๆ ที่เราสเก็ตแบบอาคาร ส่งไปให้เขา แล้ว เขาไม่ชอบ ว่ามันเปลืองพื้นที่ อยากให้อยู่ติดรั้ว ทั้งที่เป็น เชื้อเพลิง ไวไฟปานกลาง ต้องห่างอยางน้อย หลายเมตร ตามขนาดถังเชื้อเพลิง ทั้งที่ก็มีที่ดินเยอะ แต่ก็มีแผนใช้งานขยาย ต่อเติมเต็มไปหมด ก็เลยต้องรอเค้าหาที่ใหม่อีก

 อีกงานก็เป็นงานขออนุญาต เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ที่เป็นอาคารเดิมใช้งาน พานิชกรรม มานานแล้ว เป็นงานเอกสารที่ต้อง เสียเวลาและต้องให้สถาปนิกวิศวกร เซ็นต์เอกสารใหม่หมด ทุกอย่างทั้งออกแบบ คุมงาน เปลี่ยนเป็นสถานศึกษา ดูแล้วบางทีกฎหมายใหม่ ก็ถอยหลังเข้าคลอง

19/11/13 ทำแบบ เสก็ต อาคาร หลังเล็ก ๆ เสร็จแล้ว ดูทีวีไปด้วยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไร ทำได้ทีละอย่าง ไปกินข้าวเที่ยง ร้านที่ขายดีๆ เขาก็ไม่สนใจ ลูกค้าเท่าไร ถ้าเราไม่สั่งน้ำ ก็ไม่สน เป็นแบบนี้ไปหมดแล้ว ทำงานเป็นแบบเน้น ปริมาณ ขับรถกลับบ้านก็เบื่อรถติดเหมือนกัน สร้างถนนกันเท่าไรก็ไม่พอ อยู่ไปวันๆ ยังมีพวกตจว.รับจ้างมาประท้วงในเมือง ก็เอา

18/11/13 เหนื่อยๆ ดูทีวีเยอะๆ นอนพัก กว่าจะหายเพลีย ก็เย็นแล้ว ไว้ค่อยทำงานพรุ่งนี้แล้วกัน 

17/11/13 ไทำความสะอาดห้อง จัดของใหม่ แล้วก็ออกไปเที่ยวลอยกระทง ที่เอเชียทีค ไม่ไหวเลย คนแน่นมากๆ กว่าจะเดินทางไปถึงทางเรือ ก็แน่นจนกลัวล่ม ขากลับรถติดไม่ขยับเลย ต้องเดินกลับอีกทางเดินก็แน่น เพราะร้านค้าเต็มไปหมด ฟุตบาทเหลือนิดเดียว ไม่เห็นจะมีอะไรเลย ไม่สนุกเลย เหนื่อยก็เดินกิน น้ำส้ม อะไรปิ้งๆ ย่างๆ ข้างทางไป สนุกกว่า

16/11/13 ไปงานสัปดาห์วิศวกรรม ปัญหางานดินที่มานำเสนอ ก็ดีมากๆ อาจารย์รุ่นใหม่ๆ มีรูป มีเครื่องมือ ในการทดสอบ การวิเคราะห์ การนำเสนอ ได้ดีมากขึ้น ดูแล้วก็ เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้น แม้แต่ ผู้รับเหมาใหญ่ๆ ก็มีงานที่ตัวเองทำแล้ว เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้นำเสนอโครงการ ปัญหางานก่อสร้างใหญ่ๆ ที่เราเห็นว่าสวยเมื่อสร้างเสร็จแล้ว พอมาเห็นรูปการวิบัติที่เกิดขึ้น ในโครงการใหญ่ๆ แล้วก็น่ากลัวมาก ถึงต้องทำประกันไว้ ไม่งั้นอาจถึงขั้นเจ็งได้เลย ด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย แบ่งหมวดหมู่งาน ราคาในหมวดต่างๆให้เป็นรูปแบบใหม่ตามมาตราฐาน วสท. ก็เป็นอีกก้าวที่ริเริ่มกัน แต่มันจะทันไหม ต่างชาติเค้ามี BIM และ ERP ในการทำงานธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้าง นำหน้ากันไปไกลแล้ว 

15/11/13 ไปงานสัปดาห์วิศวกรรม เริ่มมีอะไรแปลกใหม่ เช่นค่าจ้างบุคคลกรหลัก ในการประมาณการงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ได้มีการปรับปรุงใหม่ ส่วนใหญ่ก็ขึ้นมามากพอสมควร มีการเพิ่มให้สำหรับการพัฒนาองค์กร ด้วยเช่นถ้าได้ ISO ค่าตัวคูณก็เพิ่มขึ้นอีก งานเฉพาะทางด้านก่อสร้าง ต่างๆ ก็มีการปรับปรุง App โปรแกรมบนมือถือให้ช่วยงาน มากขึ้น โปรแกรมออกแบบเขียนแบบงานโครงสร้างก็น่าใช้มากขึ้น เพียงแต่นำการต่อยอดจาก Autocad Sketchup มาใช้ประกอบ ก็ทำงาน ออกแบบ เขียนแบบ ทั้งโครงสร้าง สถาปัตย์ เองได้ง่ายๆแล้ว

14/11/13 ดูงานอาคารทรุดที่นึง ถ้าจะทำการแบบปกติก็ต้องเสริมเสาเข็มใหม่ แต่เขาเป็นโรงแรมเปิดใช้งานตลอดเลย และเป็นอาคารเก่าแล้ว คงใช้ต่อไปอีกไม่นาน เลย จะลองใช้วิธีเสริมค้ำยันไปที่พื้นข้างเคียง แทน น่าจะลดการทรุดตัวลงไปได้ เพราะบางทีมันทรุดตัวไปแล้วก็ปรับตัวให้รับน้ำหนักได้ระดับนึงแล้ว

13/11/13 ยังดีที่ฝนตกบ้าง ไม่งั้นร้อนมาก อ่านเอกสาร ทีโออาร์ งานใหม่ และก็ตรวจแบบ ผังบริเวณอีกงาน แนะนำงานให้เพื่อนวิศวกรเครื่องกลไป สำหรับโรงงานที่ไปตรวจมา แล้วเขาขอข้อมูลและวิศวกรรับรองงานระบายอากาศเพิ่มเติม

12/11/13 ช่วงที่ ปรับห้องพักใหม่ ต้อง เปลี่ยนคอมพิวเตอร์กับ เครื่องพิมพ์ใหม่ เด๊่ยวนี้ ใช้เชื่อมกันแบบไร้สาย ได้สบายไปเลย ไม่ต้องมีสายให้ปวดหัว ตอนแรกคิดว่าถ้าว่างๆ จะไปร่วมชุมนุมกับเขา พอดีช่วงนี้มีงานเข้ามา เลยไม่ได้ไปเลย บางงานก็ต้องส่ง Resume ให้เขาดู นานๆก็ต้องปรับแต่งที

 

11/11/13 รอฟังข่าวบ้านเมือง ประท้วงรัฐบาลกันเต็มเมืองเคลื่อนที่ไปรวมกัน และ ศาลโลกตัดสินคดีเขาพระวิหาร ทั้งที่ รู้ว่ามีแต่เสียกับเสีย ฟังแล้วก็ต้องมาเจรจากันอยู่ดี ส่วนใหญ่ งานที่ทำ ก็เป็นงานเอกสาร บางงานคิดว่าไม่ทำแล้วเพิ่งติดต่อมา จนจะลืมข้อมูลเก่าๆ หมดแล้ว 

10/11/13 ไปตรวจโรงงานเก่า 20 กว่าปี ที่สร้างแล้วมี ปัญหาขยายโรงงานใหญ่มาก ขออนุญาตอาคารใหม่ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ต้องให้วุฒิวิศวกร ไปตรวจสอบรับรองแบบ งานทำไปแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานที่ต่อเติมขยายเพิ่มเติมทั้งพื้น เพิ่มชั้น เพิ่มพื้นที่ใช้งาน และยกห้องเครื่องไฟฟ้าขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมใหญ่ เข้าโรงงานปี 54 ดูแล้วก็มั่วไปหมดเลย แบบที่ให้รับรองก็เป็นแบบเก่าตอนก่อสร้าง ไม่เคยปรับปรุงเลย เขาว่าส่งแบบ ให้หน่วยงานราชการ เป็นพิธี ไม่มีเจ้าหน้าที่ ใครมาตรวจหรอก ก็ลองรับรองแบบไปดู ถ้าไม่ได้ ต้องมาเขียนแบบใหม่หมด  โรงงานบ้านเราเป็นแบบนี้เยอะมากเลย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานใหญ่ หรือ เล็กๆ

9/11/13 ไปตรวจโรงงานใหม่ๆ ที่สร้างแล้วมี ปัญหา ระบบสายพาน ระหว่างอาคารมาเชื่อมต่อกันแล้ว ทำให้พื้นที่รวมใหญ่เกิน ต้องคิดเป็นอาคารขนาดใหญ่เลย ต้องให้วุฒิวิศวกร ไปตรวจสอบรับรองแบบ งานทำไปแล้ว พบว่าบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ก็ให้เขาแก้ไข ก็พอจะรับรองแบบได้

8/11/13 ไปประชุม กับนักลงทุนที่ซื้อบริษัทรับเหมา ก่อสร้างมาแล้ว ตัวเองไม่เคยทำงานก่อสร้างมาก่อนเลย กลัวว่าจะถูกโกงผลประโยชน์จากการดำเนินงานของ ทีมงานของบริษัทเก่า เลยอยากจะจ้างที่ปรึกษา ให้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆให้ได้กำไรสูงสุด ลดความสูญเสียจากการดำเนินงานรับเหมางานเป็นพันล้าน ก็ลองดูว่าจะทำได้สักเท่าไร รอเสนอราคาไปถ้าได้ร่วมงานกันก็คงดี

7/11/13 ได้ออกต่างจังหวัดไปตรวจรับรองความมั่นคงของอาคาร ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางที่ผ่่านมา เยอะมาก งานก่อสร้างก็ยังมีให้เห็นตลอดทาง กลับมาดูงานคอมมาตท์ ก็ไม่มีอะไรน่าซื้อสักเท่าไรเลย เพราะมีหมดแล้ว จอที่อยากได้ 2 จอพอใช้จริงๆ ก็ไม่ไหวปวดตาอีก ของใหม่ก็จะแพงรอให้ ผ่านไปหน่อยเดี๋ยวก็ลงมา เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี เหลือไม่ถึง 4 พันบาทแล้ว จะซื้อมาก็ไม่มีที่ตั้งอีก รอของเ่ก่าเสียก่อนดีกว่า การเมืองก็คงจะร้อนระอุแน่ๆเลย อีกไม่กี่วัน ไ่ม่อยากคิดเลย 

6/11/13 ลองเข้าไปในสถานีตำรวจ ระหว่างรอแจ้งความ ตำรวจเค้าก็พูดคุยกันเรื่อง ม๋อบประท้วง พรม.นิรฯ เคลื่อนขบวนไปใกล้กันแล้ว เหมือนอยากให้เข้ามาตีกัน และการปฎิบัติงานแล้วก็โดนถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์ ฟังดูก็รู้ว่า เป็นคนละพวกกับชาวม๋อบเลย สังคมไทยแตกแยกกันไปโดยอัตโนมัติ ไปแล้ว คงเป็นกรรมเก่า

5/11/13 มีงานแปลกๆเข้ามา คิดว่าเราจะรู้ไปทุกเรื่องหรือไง บ้านมีปัญหา แล้วสร้างเสร็จไปแล้ว มุงหลังคาปิดฝ้าไปหมดแล้ว จะให้ไปตรวจสอบว่า อดีตผรม.สร้างไม่ดีจะพังเอา ฟ้องร้องกันหาเหตุผลที่จะเอาเงินกัน ไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกัน 

3/11/13 บางอย่าง ก็แปลกๆ ดี เพื่อน วิศวกร โทรมาถามว่า จะต่อเติมพื้นเพิ่มอีก 1 ชั้นได้ไหม ของเดิม สามชั้น จะเพิ่มอีก เป็น สี่ชั้น โดยไม่ได้เจาะเสาเข็มยาว ไว้ ใช้แค่เสาเข็มสั้น หกเมตร อยู่แถวสะพานควาย กทม. เราก็ไม่เคยออกแบบเองได้เลย อย่างเก่งก็แค่ สามชั้น ก็ทรุดพอสมควรแล้ว เลยไม่กล้าแนะนำให้ แต่เขาบอกว่าของเดิมไม่ทรุดตัวเลย ทำไมดินเหนี่ยวในกทม. จะแข็งเป็นดินทราย ไปได้ ยังงงอยู่ เห็นที่เยาวราช ตึกเก่าๆเค้า ก็ทำฐานแผ่ได้สูง 8 ชั้นเหมือนกัน แต่เข้าใจว่าค่อยๆ ต่อเติมเพิ่มไปเรื่อยๆ ไม่ไ้ด้สร้างทีเดียว

4/11/13 ออกไปดู เป่านกหวีด ประท้วงที่สีลม แล้วก็เลยไปดูไซต์งานใหญ่ๆ งานนึง สร้างนานมากๆ เลย เพราะเป็นงานใต้ดินลึก คนก็ยังออกมา ประท้วงในที่อื่นๆ ด้วย ดูแล้วก็แปลกๆ แก้เบื่อไปได้วันนึง

2/11/13 ดีใจ ที่ได้ เมลย์ ติดต่อ จากลูกค้าที่สนใจมา เช่าห้องพัก แบบรายวัน ที่ประกาศไว้ในเวบ airbnb เพื่อ หารายได้เสริม จากการจองในเวบไซต์ของฝรั่ง แต่ทุกอย่างก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทุกอย่าง แม้แต่การโอนเงิน ผ่าน Paypal ฝรั่งมันวางระบบไว้หมด จะทำอะไรไวๆ ก็ต้องตามมันไป จะไปคิดอะไรใหม่ๆ ได้ไง แค่ทำตามกระแสได้ก็ยากแล้ว

1/11/13 บาง ทีเราก็รำคาญคนไทย ที่ แม้จะต่อสู้กับ ยักษ์ อย่าง ทักษิณ ก็ยังไม่รวมเป็นหนึ่งเดียว แล้วจะไปสู้เขาได้ไง คงจะเข้าสู่ยุค การตกต่ำยาวนาน หลายสิบปี

 31/10/13 ดูทีวี ถ่ายทด พรบ.นิรโทษกรรม มันก็เป็นเพียงพิธีกรรม ที่ใช้ระบบพรรคมากำหนด จะมาอ้างเสียงข้างมาก แล้วทำอะไรได้ทุกอย่างมันก็ดูแปลกๆนะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

 

30/10/13 บางทีเราก็ตกม้าตาย เหมือนกัน เคเบิลทีวี มันแฮ้งค์ จะรีสตาร์ทใหม่ เรานึกไม่ออกว่าต้องถอดปลั๊ก แล้วเสียบใหม่ มัวแต่ไปปิดเปิดรีโมท หรือ ปุ่มที่หน้าเครื่องรับ ไม่ได้ผล ต้องเสียเวลาโทรไปถามเขา บางทีเช้ายังดีๆอยู่แต่ ช่วงบ่ายขับรถกลับบ้าน แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเลย 

 

29/10/13 ดูรายการสารคดี เรื่องประวัติ แผ่นดินไหวใหญ่ๆ ทั่วโลก ในหลายๆ แบบ ถึงได้เข้าใจได้ดีขึ้น มีคุณค่ามากกว่าไปอบรม กับ วิศวกรที่เอาแต่รายการคำนวณ ที่มีแต่ตัวเลข กราฟคลื่น สูตรอะไร เต็มไปหมด

มันไม่เห็นภาพเลย พอเห็นการสอนที่ฝรั่งเขาทำให้ดู อธิบายปรากฎการ์ณต่างๆ ให้ดู สามมิติ แล้ว มีรูปเหตุการ์ณการวิบัติ จริงๆ ประกอบด้วยแล้ว มันน่าสนใจกว่าเยอะเลย ที่ว่าบ้านเรายังคงตามหลัง ต่างชาติอีกไกลเลย 

28/10/13 ดูรายการสารคดี มีสองชีวิต ที่แข็งแกร่งมาก คนนึงตกภูเขาหิมะมา ขาหัก ไม่มีน้ำ แต่ก็ยังลากตัวลงเขา และหาแมลงกิน จนอยุ่ มาได้ 3 - 4 วัน จนรอดมาได้ อีกคนติดอยู่ในร่องหินขยับตัวไม่ได้ รอจน 9 วันถึงจะเสียชีวิต ไม่มีน้ำกินจนต้องกินฉี่ตัวเอง พยายามรอคอยคนมาช่วย แต่ก็ได้เขียนบันทึกไว้ก่อนตาย สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น สามารถรอคอยอะไร ได้ดีขึ้น เช่น วันนี้ แค่เคเบิ้ลทีวีเสีย ไม่ถึงครึ่งวัน เราก็โมโหแล้ว เทียบกับคนอื่นแล้วต่างกันลิบลับเลย 

27/10/13 บางทีเราคิดว่า ตาเราเห็นๆ สิ่งต่างๆ เคลื่อนไหว สดๆ จริงๆในขณะความเร็วแสง แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้น สมองมนุษย์มีความมหัศจรรย์มากกว่านั้น มันจะคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ให้เรา ก่อนที่จะเป็นแส่งจริงเล็กน้อย เพื่อให้เรามีปฎิกริยาทันท่วงทีได้ ความรู้ต่างๆสมัยนี้มีมากจริงๆ แต่ที่ใช้ดับทุกข์ได้มีน้อยนัก 

26/10/13 ปลั๊กไปในบ้าน ไม่เคยพอกับความต้องการเลย บางจุดต้องเดินสายใหม่ เพื่อความสวยงาม ไปบนฝ้า ไม่ใช่มีสายม้วนๆ ไปตามพื้นตลอด ก็เลย ต้องเสียเวลา ทำงานเอง ไปจ้างเขาคิดเป็นจุด ก็ได้ แต่ว่างๆ ก็เลยทำเอง ฝึกฝีมือไว้ ทำงานแต่ฝ่ายออกแบบ คุมงาน ไม่ได้ลงมือจริงๆ บางทีก็เบื่อๆ

25/10/13 เดี๋ยวนี้มีรายการเคเบิ้ลทีวี ให้ดูบนมือถือได้แล้ว ก็เลย สบายเลย โทรศัพท์ทำอะไรได้ทุกอย่างเลย ค่าอินเตอร์เน็ตกลายเป็นความจำเป็นในการทำงาน และ ความบันเทิง สมัยใหม่ ไปแล้ว แต่ผลประโยชน์ที่ชาติได้รับจริงๆ มันน้อยนิด เทียบกับ คนที่ได้สิทธิประมูลคลื่นแบบหลอกไป

24/10/13 เจอลูกค้าบางคนเล่น ดูรายงาน 2 ฉบับ ตามตัวหนังสือเลย เทียบภาษาไทย กับ ภาษาฝรั่ง ไม่เหมือนกันนิดนึงก็ไม่ได้ ทั้งที่เคยทำรายงานแบบนี้ไปตั้ง หลายตีกแล้ว ไม่เคยเห็นมีคอมเม้นต์เลย และสมัยนี้ ส่งเมลมาปุ๊ป จะเอาปั๋บเลย ใครเขาจะว่างอยู่หน้าเครื่องคอม และว่างๆทั้งวัน แต่ถ้าไม่แก้ให้เขาเลยก็คง ไม่ได้อีก เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกัน ก็ต้องแก้ไขเป็นพิธี 

23/10/13 บางทีดูทีวีของต่างประเทศ คุณภาพ และเนื้อหา ความรู้ ท่องเที่ยว หลายหลายมากมาย ต่างกับของเรามากมาย รายการนึงเค้าลงทุนทำสูงมากๆ เพราะคงฉายได้เป็นร้อยประเทศ คุ้มค่ากว่า บ้านเราที่เห็นก็มีแต่ของ ไทยพีบีเอส กับช่อง 9 ที่เอารายการเขามาเผยแพร่ต่อ บ้านเราก็เพิ่งจะประมูลที่วีดิจิตัลกัน ไม่รู้ว่าจะได้ดูละคร เกมส์ เพลง เพิ่มกันไปอีกเท่าไร 

22/10/13 เจอลูกค้าต่อรองค่าทำแบบ แปลกที่เขาไม่เข้าใจว่าถ้าจ้างในรูปบริษัทฯ แล้ว มันก็จะราคาแพงขึ้นกว่าจ้างวิศวกรอิสระ แต่บางช่วงที่อยากได้งานก็ต้องลดเป็นพิธีนิดหน่อย ไม่งั้นก็อยู่เมืองไทย ไม่ได้อีก 

21/10/13 บางทีก็แกล้งไม่สนใจ เสนอราคา ดูว่าเขาจะตามเราหรือไม่ งานบางอย่างมันก็เล็กๆ ไม่ได้มีอะไรยากทางด้านวิศวกรรมเลย แต่ต้องทำให้มีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างต่ำ

20/10/13 ช่วงพักก็ดูทีวี สาระคดี ไป ฝรั่ง อเมริกา เขาเก่งมาก ขนาดลงทุนทำหนังเรื่อง เมื่อโลกหมดน้ำมัน แล้วจำลองมาว่า แต่ละเมืองใหญ่ๆ ในแต่ละวันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร บ้าง และ เวลาผ่านไป เรื่อยๆ จะมีวิวัฒนาการต่อไป อย่างไร ของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา หมดพลังงานน้ำมัน นี่ขนาดเขามีน้ำมันสำรองมหาศาล ยังต้องคิดขนาดนี้ แล้วเราละทำอะไรกันอยู่นี่

 19/10/13 ไปๆ มาๆ ที่ทำงาน กับบ้าน ก็อาศัยช่วงที่รถไม่ติดเลย สบายหน่อย แต่เจอค่าทางด่วนไปหลายต่อก็มึนๆ ว่างๆ ได้ดูสารคดีที่ัขั้วโลกใต้ยังมีสถานีใต้ดินลึกมากๆ และยังมีสถานีสำรวจอนุภาคในอวกาศอีก มีอะไรที่ไม่ได้เคยคิดว่าเขาจะลงทุนกันได้ขนาดนี้ก็ได้เห็น 

18/10/13 กะจะกลับบ้าน เจอฝนตกเลยขี้เกียจ ดูทีวีอยู่คอนโดดีกว่า ดูระบบ ดิจิตอล ไฮเดฟ แล้วก็ติดใจ ไม่ค่อยอยากยกเลิกเลย แต่ไม่ค่อยได้อยู่ดูๆว่าจะไม่คุ้มมีทีวีอินเตอร์เน็ตดูแทนได้

17/10/13 ฝนตกแต่นัดไปดูงานที่สมุทรสาคร ไปตามเครื่องนำทาง มันก็เพี้ยนพาเราไปวนอ้อมกลับรถเล่นเฉยเลย แต่ก็ยังดีกว่าไม่มี อาศัยไปตามจุดที่เขาบอกหลักๆ ทีละจุด ก็ไปถึงจนได้ แม้จะซับซ้อนหน่อย เจอน้ำท่วมแค่ช่วงเดียวเรายังเซ็งเลย คิดถึง ภาคตะวันออกที่เขาท่วมมานานแล้ว น่าสงสารมาก

16/10/13 ฝนตกยาวนานมากตั้งแต่คืนจนถึงเที่ยงวัน ไม่ได้ทำอะไรเลย ในเมืองรถติดน้ำท่วมเต็มไปหมด เบื่อ แต่ทำอะไรไม่ได้ ก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ มีนัดไปอีกดูงานข้างนอกก็ยังกลัวๆ รถติดเหมือนกัน

15/10/13 ไปดูไซต์งาน ที่เสริมความแข็งแรงของพื้นที่ถูกไฟไหม้ โดยเสริมโครงสร้างเหล็ก เข้าไปรองใต้พื้นเดิม ดูแล้วก็พอไปได้ แต่งานเก็บงานเชื่อมเยอะเลย วิศวกรที่ไซต์ยังไม่เข้าใจวิธีทำงาน เค้าจะขึ้นงานหลักๆไปให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยมาเก็บงานกัน ทีหลัง บางไซต์งานก็โชคดีที่มีไซต์งานก่อสร้างอยู่ด้านข้าง เลยอาศัย ทาวเวอร์เครนของเขา ช่วยยกคานเหล็กขึ้นมาที่ตึกของเราที่เสร็จแล้ว กว่าจะดูงานละเอียดๆ นี่ก็เสียงมาก เพราะไม่มีอากาศ เลยในที่ปิดๆ ฝุ่นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แล้วก็ไปหาหมอ เสร็จกลับบ้านก็เย็นพอดี 

14/10/13 ได้ดูอเมริกันฟุตบอลช่องที่ถ่ายทอดแบบ HD แล้ว ไม่อยากดูแบบธรรมดาอีกเลย ทุกอย่างได้พัฒนาไปเรื่อยๆ ไม่หยุด ทำยังไงเราถึงจะเข้าไปอยู่ในกระแสได้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน ทุกอย่างก็มีลิขสิทธิ์ แต่ค่าเงินค่าครองชีพของเรากับของฝรั่งต่างกันมากมาย ก็คงทำได้เท่าที่ทำอยู่อย่างพอเพียง

13/10/13 ได้มีเวลา ปรับขนาดเหล็ก ทำการคำนวณ ให้ละเอียดขึ้น และ ประหยัดขึ้นอีกหน่อย พอดีเค้ายังไม่เร่งมาก ก็เลยทำละเอียดขึ้นหน่อย ออกไปข้างนอก ขึ้นรถไฟฟ้าบ้าง รถเมลย์บ้าง แก้เบื่อ เดินห้างก็ไม่ได้ซื้ออะไร ทั้งที่ตั้งใจจะไป ซื้อของสัก พันกว่าบาท ดูสาระคดี เมกาสตรัคเจอ อเมริกาทำ พิพิทธภัณพ์ สัตว์น้ำใต้ทะเล สวนป่า หลังใหญ่เลย ข้างบนหลังคาปลูกต้นไม้ บนโครงเหล็ก ปรับให้เป็นเนินสูงมากๆ และมีระบบระบายอากาศปรับให้ภายในไม่ร้อนเกินไปด้วย  สระน้ำก็ทำให้เป็นธรรมชาติมาก ๆ ปั้นให้เป็นรูปร่างฟรีฟอร์มแล้วปลูกประการังลงไป ห้องกระจกสูงใหญ่มากๆ แถมยังวางแผนระบบ ออกแบบให้ทนกับแผ่นดินไหวได้ระดับหนึ่งด้วย ลงทุนไปเยอะมากทั้งการออกแบบและการก่อสร้างไม่ง่ายเลย สร้างหลายปี กว่าจะปล่อยสัตว์น้ำ หลายพันตัว ลงไปได้ เห็นแล้วเหมือนเรือโนอาร์ ที่มีสิ่งมีชิวิตในนั้นครบถ้วนเลย 

12/10/13 ไม่ได้ทำอะไรมาก พักผ่อน กินๆ นอนๆ หาไฟล์ที่เผลอลบไป มาพิมพ์ รายการคำนวณ นีกว่าเสร็จแล้วไม่มีปัญหาอะไร พอหาไม่เจอก้เสียเวลา ดูร อบๆ ตัวก็ยังมีงานก่อสร้างขึ้นอยู่เรื่อยๆ ที่ว่าในเมืองก็ยังโตไปได้เรื่อยๆ

11/10/13 ไปประชุมกับ ฝ่ายนิติของอาคาร ก็งงๆ มากเพราะ พวกนี้มักจะกลัวมากๆ ในการที่ลูกค้าห้องไหน จะทำการเปลี่ยนแปลง ที่คิดว่าอะไรนิดหน่อยก็มีผลกระทบกับโครงสร้าง ทั้งที่เรา ก็ได้ไปตรวจสถานที่ก่อสร้างจริงๆ และทำ รายการคำนวณและ ส่งใบกวเป็นหนังสือรับรองให้ไปแล้วว่าแก้ไขได้ เขาก็ไม่ยอม บางทีเจ้าของห้องเป็นฝรั่งก็เลยไปฟ้องศาล กว่าจะไกล่เกลี่ยได้ก็เป็นปีๆ ทั้งทีบางทีเขาแค่ทุบทับหนังรับผนังอิฐเหนือช่องประตูทางเข้า ก็คิดกว่าเป็นคาน ค.ส.ล. แต่ตัวเองเจ้าของตึกก็ขี้เกียจต้องไปทำเรื่องขออนุญาติดัดแปลงอาคารที่เขตอีก   คนที่อยู่ไปแบบไม่รู้ เอาความกลัวของตัวเป็นใหญ่ ก็ทำให้เสียโอกาสของเจ้าของห้อง เราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วย ได้แต่สงสาร 

10/10/13 งงมากเลย ลองติดตั้งโปรแกรมใหม่ ไม่ได้ แล้วมันค้างอยู่ในเครื่อง พอไปหาในเวบ มีรุ่นฟรีให้ทดลองใช้ ก็ลงไม่ได้อีก มันบอกว่าเคยมีไฟล์เก่าอยู่ พวกนี้บางทีก็ลบแบบธรรมดาออกไม่หมด แก้ไขอยู่นานก็ไม่ได้ เลยทำงานแทนดีกว่า เดี๊ยวนี้ วันๆนี่ทำอะไรไม่ได้มากเลย ถ้าทำทีละนิดๆ ไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่า ไปหวังทำทีละมากๆ

9/10/13 วันนี้ต้องซ่อม ก็อกน้ำ ไฟนีออน ที่ใช้มานาน ก็เสีย ของทุกอย่างมันมีอายุของมันจริงๆ บทจะเสียก็ต้องเสียเงินซ่อม ก็เลยลดค่าใช้จ่ายค่าเคเบิลทีวี และมือถือ ที่เยอะเกินไปออกไปบ้าง ดูหนัง gravity แล้วเหลือเชื่อเลย ที่มนุษย์จะรอดใน อวกาศได้ อย่างที่เนื้อเรื่องพยายามทำ

 

8/10/13 ทีจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเช็คแรงที่เกิดในโครงถัก ไม่ได้ใช้นานๆ โปรแกรมที่ลงไว้ หมดอายุไปก็มี หรือ ไม่สมบูรณ์ก็มี เลยใช้หลายๆ โปรแกรมผสมกัน จนออกมาได้ พยายามใช้โปรแกรมใหม่ แต่มันไม่คล่องจริงๆ ดูอเมริกันฟุตบอล สนุกตรงที่มาลุ้นในช่วง 2 นาทีสุดท้าย ที่จะพลิกกลับมาได้ 

7/10/13 บางวันก็ยุ่งๆ มีงานที่ต้องตรวจและเซ็นต์รับรอง เล็กๆ หลายๆ งาน แม้ว่างานที่ดูเหมือนว่าเสี่ยง ก็ต้องแก้ไขให้เราพอใจ จะมัวแต่ไปเกรงใจ แล้วมันพังขึ้นมา ก็จะทำให้คนตายมายุ่งเลย บางทีก็เหมือนว่าไม่ได้มีผลอะไรมาก แค่ทำให้เป็นพิธีก็มี ไม่ซีเรียส แต่งานป้ายใหญ่ๆ สูงๆ ก็ต้องให้ได้ ความกว้าง ก็ต้องให้ได้ อัตราส่วน ที่เหมาะสมด้วย ลองขอเขาไป ดีกว่าเกรงใจ


6/10/13 บางทีเราก็อยากดูรายการต่างประเทศ เลยไปซื้ออุปกรณ์ดูทีวี สตรีมมิ่ง จาก คนโกงที่เขาดูดสัญญาณ มาจาก เคเบิ้ลทีวี เราเห็นว่าเขาไปตั้งบูทขายในงานใหญ่ๆ กลางศูนย์สิริกิตเลย ไม่น่าจะมีเรื่องผิดกฎหมายขายได้ แต่เมืองไทย อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ก็เพราะความโลภของเรา ที่จะดูของถูกกว่าของ ที่เป็นลิขสิทธิผูกขาดแพงๆ พอเขาโดนจับ ก็ดูไม่ได้แล้ว ในโลกที่ผูกขาดมั่วๆ แบบบ้านเรา ก็เป็นสิทธิของเขา ที่จะตั้งราคาขายต่อเดือนเท่าไร ถ้าเราไม่พอใจก็ไม่ต้องดู วิธีการที่ไปแอบดูของเขา ก็คงไม่ถูกต้อง ต้องยอมรับ เมื่อโดนปิดไป

5/10/13 บทจะได้กินอาหารเจ ง่ายๆ ตามร้านสะดวกซื้อ ก็ไม่อยากกินอีก เพราะคงมีสารกันบูดเยอะไป กินอาหารสดธรรมดาน่าจะดีกว่า แต่พยายามลดเนื้อสัตว์ใหญ่ให้น้อยลงก็พอแล้ว ทำงานได้นิดหน่อย ดูสารคดี Mega Structure เจอเครื่องบินบรรทุก C5 ของอเมริกัน สูงเท่าตึก 6 ชั้น ยาว 70 เมตร ขนรถถังได้ครั้งละ 2 ตัว วิ่งไกลโดยเติมน้ำมันทางอากาศได้อีก ทุกอย่างเป็นเหมือนธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรในการปฎิบัตการ และ บำรุงรักษามาก มิน่า สหรัฐถึงต้องทำสงคราม ตลอด เพื่อหาทางนำเงินมาใช้ไปกับกิจกรรม เจ้าโลกเช่นนี้ เห็นแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า บ้านเราเป็น เหมือนมดตัวเล็กๆ เลย ถ้าไปรบเดี่ยวๆ 

4/10/13 ไดูงานแสดงโชว์ ของ ลาสเวกัส ในทีวี แตกต่างจากที่เคยไปดูสดๆ ที่ผ่านไป สิบกว่าปี แล้วมากมาย เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ใส่เข้าไป ทั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ยาวเป็นถนนเลย  เวทีการแสดงขนาดใหญ่ ยกตัวได้ หมุนรอบตัวเองได้ ทั้งสองแกน สามมิติ ทำให้เปลี่ยนมุมมอง ได้ทุกแบบเลย เช่น เปลี่ยนพื้นผิวเป็นหาดทรายก็ได้  คนดูสามารถ มองการแสดง เหมือนแบบ Top view ก็ได้ ดูการแสดงการตกจากหน้าผาสูงๆ จริงๆ ก็ได้ เพราะเขามี ตาข่ายและถุงลมนิรภัย รองรับตนตกมาไว้ 2 ชั้น แต่พวกนี้ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงมากตามไปด้วย

 

3/10/13 บางงานก็ต้องใจแข็ง ไม่ใช่ว่า จะเรียกเราเข้าไปหาง่ายๆ เพราะเขาก็มีพนักงานส่งเอกสาร และใช้โปรแกรมที่ดูหน้าจอร่วมกันได้ ก็สามารถอธิบายงานได้ แต่บางทีก็ต้องการ โปรแกรมที่หมุนรอบได้ 360 องศา เพื่อที่จะใส่รายละเอียดได้ทุกมุมที่ต้องการ บางบริษัทก็ยังไม่มีในส่วนนี้

2/10/13 ไม่รู้ว่า คงเจอกันบ้าง ที่สั่งพื้นสำเร็จรูปมาวางบนคาน แล้วเกือบจะหลุดหน้าคาน ถ้าไม่มีผู้ควบคุมงาน ของเจ้าของงานไปเห็น บางที ผรม.ก็อาจจะทำเป็นวัดดวง เทคอนกรีตทับหน้าปิดไปก็มองไม่เห็นแล้ว เขาให้เรามาช่วยแก้ไขดู เราก็ลองคำนวณแก้ไขโดยวิธีของเราเอง ไม่รู้ว่ามันจะแพงไปหรือป่าว 

 

1/10/13 ยังมีอเมริกันฟุตบอลให้ดูอีกคู่นึง นัดคืนวันจันทร์ กีฬาก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากมาย สนามกีฬาแต่ละเมือง ของทีมดังๆ ก็มีการสร้างใหม่กัน พอเก่าขึ้นมา ก็ต้องทำให้ต้องออกแบบให้ดีขึ้น ใหญ่ขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น งานวิศวกรรมก็พัฒนาการ ไปได้ เพราะมีคนลงทุนหนักๆ เช่นนี้

30/9/13 ไเช้าทำงานไปได้หน่อย แล้วก็ดูอเมริกันฟุตบอล ต่อไปเลย 4 คู่ ไม่ได้ดูมานาน หลายปี เหมือนกันแล้ว การวาดเส้นให้เห็นในสนามก็ดีขึ้น ดูสารคดี ดีสเคอเวอรี่ มีเรื่อง สร้างสนามอเมริกันฟุตบอล ใช้โครงเหล็กในการทำผนัง และหลังคา ระบบรางในการเลื่อนพื้นสนามผืนใหญ่ๆทั้งผืน และ หลังคา เพื่อให้ได้แสงสว่าง เข้ามาได้ เห็นลมพายุที่มาระหว่างก่อสร้างก็น่ากลัวมาก วัสดุต่างๆเป็นสมัยใหม่หมด หลังคาผ้าใบรับแรงดึงสูง ลงทุนสูงมากเลยสนามนึงๆ

29/9/13 ไปตรวจตึก ที่เขาปรับปรุงใหม่ ไม่รู้ว่าทำไม บางที่ก็ทำเป็นสำนักงานไม่ขึ้น กลับทำเป็นสถานบันเทิงดีกว่า กว่าจะหาตำแหน่งเสา แต่ละชั้นได้ครบ ก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมง ทางผู้รับเหมา ก็จะทุบคานเดิมเค้าออก ก็เลยสั่งหยุดงานไว้ก่อน เพราะไม่มีวิศวกรมารับผิดชอบ ข้างบน และ ช้างล่าง ก็มีอีก 2 ฃั้น ที่ชาวบ้าน ไม่รู้เรื่องรู้ราว

 

28/9/13 เป็นหวัดอีกแล้ว เบื่อจริงๆ เลย ทำอะไรไม่ได้เลย งานก็ต้องเลื่อนออกไปทำ พรุ่งนี้แทน ทั้งที่เขาก็อยากเร่งให้ไปตรวจเร็วๆ ทำไงได้ฝนก็ตกทุกวัน ทำงานกลางแจ้งไม่ได้เลย

27/9/13 ดูหนังฝรั่ง ฝึกภาษาฝรั่ง ไป แล้วก็ ทำงานแปลรายงานภาษาอังกฤษไปได้นิดหน่อย เดินเล่นหน่อย ก็หมดเวลาแล้ว มีงานที่ต่อราคามากเกินไป ก็คงไม่เอา ปล่อยไปดีกว่า ทำแล้วไม่คุ้ม แล้วก็ทวงเงินค่าจ้าง กว่าจะได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกัน

26/9/13 ดูเปาบุ้นจุ้น ช่อง 7 สี ภาคนี้ สนุกดีเหมือนกัน ถ้าบ้านเมืองเรายังมี ข้าราชการดีๆ เช่นนี้ ก็นับว่า เยี่ยมมาก แต่ยังหายากอยู่ ในโลกที่มีผลประโยชน์ที่ไม่เพียงพอกับ ความโลภของมนุษย์ คนรวยก็ใช้ชีวิตแบบสุดเลว ไม่ได้เผื่อแผ่ คนจนก็ดิ้นรนกว่าจะอยู่ผ่านไปแต่ละเดือนก็ลำบาก ยิ่งในเมืองยิ่งไม่น่าอยู่เลย

25/9/13 ไปส่งคนไป โรงพยาบาล อีกแล้ว บางคนก็ป่วยบ่อย ทั้งที่ไม่มีใครอยากป่วยเลย แต่สังขาร มันไม่ใช่ของเราจริงๆ ไม่สามารถควบคุมมันได้ งานบางงานเขาก็ต้องการตัดอาคาร บางส่วน ออก แล้วอาคารก็หลังเล็กลง ถ้าไม่คิดอะไรมาก ก็รับน้ำหนักแนวดิ่งได้เท่าเดิม แต่สมัยนี้ต้องคิดเรื่องแรงลม แรงแผ่นดินไหวด้วย บางทีอาคารแคบเกินไปก็ไม่มั่นคงพอ

24/9/13 ไปจ่ายประกันสังคม คนลืมจ่าย ก็เยอะเหมือนกันนะ ไม่ค่อยแฟร์เลย ถ้าลืมจ่ายนิดหน่อย ก็หมดเลย ทั้งที่ผ่านมาจ่ายมาเป็นสิบๆปี มันน่าจะมีระบบกู้มาจ่ายแทน ระบบผูกขาดนี่ทำอะไรก็ได้ ไม่ชอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ช่วงนี้น้ำท่วมรู้สึกว่างานลดลงไปหน่อย ไม่รู้เกี่ยวหรือป่าว

23/9/13 ไปประชุม ช่วงรอ เจอสถาปนิก บังเอิญ เค้าก็ชอบพรีเซ็นต์ ผลงาน ของตัวเอง คงจะเป็นการฝึกไว้ให้คล่องๆ ด้วย พวกนี้ขายความสวยงานได้ ในบางงาน ที่เค้าต้องการ แบบที่เหมือนศิลปินๆ วิศวกร ก็ทำแต่งานโครงสร้าง งานระบบ ไปให้ เค้าโชว์ออกมาได้ ในแบบที่ต้องการ

22/9/13 ไปเดินเล่นที่ตลาดน้ำ ขวัญ เรียม เค้าลงทุนทำเป็นอาคารโครงเหล็กรูปพรรณ เทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 2 ชั้นเลย แต่ฝีมือดูไม่ค่อยได้เลย พื้นที่ขัดมันไว้ แตกรอยใหญ่มากๆ งานราชการก็เป็นแบบนี้ไปหมดแล้ว ฝีมือช่างทำยังไงก็ได้อย่างนั้น ไม่มีคนคุมงานจริงๆจัง นักการเมือง ก็กินไปทอดนึงแล้ว ที่เหลือไว้ให้ มีแต่ของเตรียมชำรุด ทำได้ไม่ถึงปี ก็เสียเยอะแล้ว แล้วมันก็เข็นโครงการเป็น ล้านๆ บาทออกมาหาเรื่องแดกกัน มองไม่ค่อยเห็นอนาคตเลย

 

21/9/13 ฝนตกทั้งวัน ไม่ได้ทำอะไร ดูวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย ทีมหญิงไทยต้อน ญี่ปุ่น เฉยเลย มันน่าเอางบประมาณ ของสมาคมฟุตบอล มาให้ สมาคม กีฬา อื่นที่เขาทำผลงานได้ดีๆแทน จำได้มีกำลังใจ ผู้บริหารที่ ไม่มีผลงานแล้วมันยังหน้าด้าน ลาก อยู่กันต่อไป อีก เวรกรรมจริงๆเลย

20/9/13 เหลือเชื่อแต่มัน ก็เป็นเรื่องจริง แม้โครงการใหญ่ๆ เป็นพัน เป็นหมื่น ล้าน แต่ผูู้รับเหมา ต่างชาติ ที่ได้รับงานไป เช่น จีน อินเดีย หรือ เกาหลี จะแทบไม่จ้าง วิศวกรไทยเลย แม้แต่งานที่ต้องเซ้นต์ออกแบบ ก็จ้างถูกมาก หรืองาน ควบคุุมงาน ยื่นต่อ หน่วยงานราชการ ก็จ้างกันถูกมากๆ เลย ทั้งที่ความรับผิดชอบก็เต็มๆ ก็ยังมีวิศวกรไทย ยอมให้เขาเอาเปรียบ เจ้าของงานแม้จะเป็นหน่วยงานใหญ่อย่าง ปตท หรือ บ.มหาชน ใหญ่ๆ ก็ไม่ได้บังคับอะไรในสัญญา ปล่อยให้ ผรม.ไปหาจ้างตาม กลไกตลาดทำงานไป ไม่เข้าใจทำไมตัดราคากันมากขนาดนั้น  นับประสาอะไรกับ เวลาเปิด เออีซี ดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเลย

 

19/9/13 กลัวรถติดตอนฝนตก แต่ต้องมีนัดไปหาหมอ ก็เลยต้องออกไป โชคดี เส้นทางที่ไปก็นับว่า รถติดไม่มากเท่าไรนี้ แต่ตอนเดินออกมาลืมเอาร่มออกมาด้วย ก็โดนฝนจนได้ 

18/9/13 ำงานไปเรื่อยๆ จะเห็นว่า โลกกลมจริงๆ มีงานนึงที่ออกแบบไปได้สักพัก แล้ว พอไปก่อสร้าง ก็มีงานต่อเนื่องที่เค้าไม่รู้จักเรา แต่ไปค้นหาใน เน็ต พอตกลงราคาแล้วให้เขาส่งแบบมาให้ดู พอเห็นก็จำได้เลย นี่มันงานของเรานี่เอง ย้อนกลับมาให้เราทำใหม่ได้อีกงานนึง อะไรก็เป็นไปได้ในโลกนี้

17/9/13 ำอะไรไม่ได้อีก ต้องช่วย คนป่วย เต็มบ้าน ต้องไปซื้อยา ไปหาหมอ คนเราถ้าไม่ป่วยได้ก็ดีที่สุดแล้ว ออกไปเจอลูกค้าในห้าง ทำงานเสร็จก็ไปจ่ายบิล ค่าเน็ต และก็เดินซื้อของกิน ออกมาเจอรถติดอีก แค่ให้มันผ่านไปแต่ละวัน อย่าไปกังวลกับมันได้ดีที่สุด อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

16/9/13 ไม่ได้ทำอะไรเท่าไรเลย มีแต่งานเสนอราคา กำลังติดนิยาย อ่านมาได้เดือนนึงแร่ะ เกือบจบแล้ว ทุกสิ่งก็ต้องเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรแน่นอน

13/9/13 ดูรายการ Big biger biggest เรื่องชิงช้าสวรรค์ ตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไร แต่ที่ไหนได้ ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่มากๆ ในโลกนี้ กว่าจะสร้างขึ้นมาได้ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเยอะมากเลย กว่าจะให้มันหมุนได้ ด้วยความปลอดภัย มุมมองในกระเช้าที่ไม่มีอะไรบัง ระบบปรับอากาศ ความสะดวกสบายในอากาศร้อน การออกแบบต้านทานการสั้นไหวจากทางแรงลม และความแข็มแรงของชิ้นส่วนต่างๆ ในการติดตั้ง การยก การรับแรงลม เป็นพัฒนาการที่ ต้องใช้เทคนิคออกแบบ และการก่อสร้างที่ไม่ธรรมดาเลย บ้านเรายังทำไม่ได้เล

12/9/13 โปรแกรม line นี่มันฉลาดจริงๆ เลย คอยสแกนหมายเลขมือถือ ที่ลงโปรแกรมไว้ แล้วก็โชว์รูปที่เจ้าของเบอร์ใส่ไว้ในโปรแกรม คนมาดูก็รู้เลยว่าเป็นใครๆ จะติดต่อก็ส่งข้อความ รูป สติ๋กเกอร์ ไปให้ ไม่ต้องไปกวนเขามาก พอเขาว่างค่อยมาตอบเรา และยังประหยัดที่ใช้โทรศัพท์ไม่เสียเงินได้สบายๆ ด้วย ทำให้ ยอดขาย สมาร์ทโฟน เริ่มนำหน้า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๋ะไปแล้ว สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆ การทำมาหากินนี่ก็ต้องพัฒนาการตามไปให้ทัน ไม่งั้น คนเมืองแท้ๆ ก็สู้ค่าครองชีพไม่ได้

11/9/13 ดูการขึ้นลงของตลาดหุ้นบ้านเรานี่มันน่าจะเพื้ยนไปแล้ว ลงมา 10 วัน ขึ้นต่อเลยอีก 5 วัน อะไรคือปัจจัยพื้นฐาน มันจะเปลี่ยนกันได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอ คงต้องค่อยๆวางมือ ลงไปทำงานจะดีกว่าเยอะเลย คนที่เก็งกำไรนี่ รวยเพราะมันได้จริงๆคงมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นแมงเม่ากัน มีแต่พวกที่รู้ข้อมูลภายใน ชัดๆ เป็นตัวๆ ไป ถึงจะตามแนวมันทัน

9/9/13 บางเรื่องก็ต้อง ยอมๆ เพื่อให้ระบบ มันเดินไปได้ แม้จะผิดหลักการบริหาร ไปบ้าง ทำกับระบบเถ้าแก่ช่วงแรกๆ ก็ยังมั่วๆ แต่ก็ต้องเชื่อใจว่าเขาจะกลับมาแก้ไขงานให้ ไม่งั้นเขาก็จะไม่มีเงินออกมาหมุนเริ่มงานทั้งโครงการได้

8/9/13 งาน ตรวจสอบอาคาร บางงานอาจจะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัด แต่ก็เป็นประสพการณ์ส่วนหนึ่ง และถือว่าช่วยเหลือให้ เขาเปิดใช้อาคาร ทำมาหากินต่อไปได้

7/9/13 ในเมืองกรุง เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไรเลย ค่าครองชีพแพงมาก มีแต่คนเอาเปรียบ อย่างขึ้นมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ขาไป ราคานึง พอขากลับ ก็ควรราคาเท่าเดิม เลยไม่ถามราคา แต่ก็โก่ง เพิ่มราคาอีกหน้าตาเฉยเลย พูดยังไงก็ไม่ยอม แต่ก็อาจจะมองมุมกลับ ที่เค้าคิดว่า ค่าบริการวิชาชีพสถาปัตย์ วิศวกรรม ที่เราเรียกไป ก็แพงไปเหมือนกัน

 

 

6/9/13 มีธุระต้องเข้าไปในเมือง รู้สึกว่าเริ่มมีสัญญา ฟองสบู่แตกบ้างแล้ว งานออกแบบ บางงานแค่ตอกเสาเข็มแล้วก็หยุดไป แต่ยังดีที่มีงาน ตามเส้นรถไฟฟ้าที่ยังมีเรื่อยๆ และงานออกแบบ ในประเทศพม่าเข้ามา ช่วยมาก พอสมควร หุ้นก็ตกมาสักพักแล้วคงไม่ได้ขึ้นกลับไปอีก สถานการณ์ม๊อบสวนยาง ก็เริ่มรุนแรง พวกที่แก้ไขกฎหมายก็แก้ไข พรบ.กู้เงินเป็นล้านๆ กันไป กู้เงินกันเข้ามาปั่นต่ออีก งงมากเหมือนกัน

5/9/13 มีธุระต้องเข้าไปในเมือง รู้สึกว่าเริ่มมีสัญญา ฟองสบู่แตกบ้างแล้ว งานออกแบบ บางงานแค่ตอกเสาเข็มแล้วก็หยุดไป แต่ยังดีที่มีงาน ตามเส้นรถไฟฟ้าที่ยังมีเรื่อยๆ และงานออกแบบ ในประเทศพม่าเข้ามา ช่วยมาก พอสมควร หุ้นก็ตกมาสักพักแล้วคงไม่ได้ขึ้นกลับไปอีก สถานการณ์ม๊อบสวนยาง ก็เริ่มรุนแรง พวกที่แก้ไขกฎหมายก็แก้ไข พรบ.กู้เงินเป็นล้านๆ กันไป กู้เงินกันเข้ามาปั่นต่ออีก งงมากเหมือนกัน

4/9/13 ไปๆมาๆ ที่บ้าน กับ ที่ทำงาน เดี่ยวนี้พอไฟดับ ก็แทบจะทำงานไม่ได้เลย บางทีเราเกรงใจไม่ได้ติดตามงาน เค้าก็คิดว่าเรื่องจบไปแล้ว ถ้าช้าไปหน่อยก็คงจะยุ่งยากมากขึ้น บางทีงานที่เราไม่ได้ทำบ่อย ออกแบบไปแล้วก็ต้องแก้ไขให้ เหมาะสมขึ้น เป็นประสพการณ์ของรุ่นพี่ที่ำได้ดีกว่าเราก็ต้องศึกษาไว้

 

3/9/13 มีแต่งานเสนอราคาไป รอเค้าตอบกลับมา ว่างดี ก็ดูทีวีไป ฝึกภาษาอังกฤษ แต่ก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมาก แค่ไม่ให้ลืมก็เก่งแล้ว

2/9/13 ไปหาหมอในเมือง รถไม่ค่อยติดเท่าไร ไม่มีฝนก็ร้อนมากๆ กว่าจะกลับห้อง ก็มืดแล้ว ทำอะไรได้นิดหน่อยก็ต้องนอนอีกแล้ว เจอค่าทางด่วนที่ขึ้นราคาไปอีก ว่าจะเริ่มลองทำงาน หลักจากพักมาได้สักพัก แล้ว

 

1/9/13 ดูทีวี ซีรีเกาหลี เค้าก็ทำอะไรจนคนดูไปได้ทั่วโลก แม้จะเป็นแบบเวอร์ๆ ของเขา อากาศที่หนาว ทำให้เขาต้องอยู่ใน ห้องศึกษากันอย่างจริงจัง พอออกมาข้างนอกก็ทำอะไร ที่เจริญมากๆ ได้แต่ก็ทนอากาศหนาวๆเอา เห็นแล้วก็ห่างไกลกับบ้านเรามาก

31/8/13 แปลกที่เดินรอบหมู่บ้านมานานแล้ว แต่ทำไมวันนี้รู้สึกว่า ต้นไม้ต่างๆ สวยงามมากกว่าทุกวัน อาจจะเป็นไปตามที่ดวงชะตา มีเวลาของมัน ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละเวลา ใบไม้ ดอกไม้ ดูมันสดใสกว่าที่เคยเห็น เผลอคิดอีกทีก็ผ่านไปอีก 1 เดือนแล้วช่างไวจริงๆ มัวแต่อ่านนิยายก็เลยไม่ค่อยได้งานอะไรซักเท่าไร

30/8/13 ออกไปเจอลูกค้า รับเอกสารมา แล้วก็ซื้อหนังสือ ที่ดูไว้เมื่อวาน กว่าจะซื้อก็ต้องใช้เวลา 2 รอบ เพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อให้ดูฟรี ในอินเตอร์เน็ตแยะแล้ว เพียงแต่อาจจะต้องรอ ไม่ได้อะไรที่ออกมาใหม่ๆ ซึ่งบางทีเราก็ซื้อหนังสือไว้แล้วไม่ได้อ่านเป็นปีๆ ก็มีเหมือนกัน ติดต่องานได้แต่ ดูไม่ค่อยคืบหน้าดังใจเท่าไร แต่รวมๆ แล้วก็จบงานพออยู่ในรอบรายจ่ายประจำเดือนก็พอใช้ได้

29/8/13 ออกไปอยู่ในห้างตั้งนาน อ่านนิยาย อ่านหนังสือในร้าน จริงๆ ถ้ามีเวลาไปอ่านก็น่าจะดีเหมือนกัน ดูรายการ Big bigger biggest เรื่องแท่นขุดเจาะน้ำมัน ได้ความรู้ดีมากๆ เลย เขาสอนตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่แท่นขุดเจาะน้ำมันบนดิน ก่อนที่เราจะเกิด ไปจนวิธีเจาะในน้ำตื้นและยากขึ้น ในน้ำลึกขึ้น และในที่มี คลื่นลมแรงมากขึ้น ในวิธีการก่อสร้าง ตั้งแต่โครงเหล็ก จนถึงเสาคอนกรีตแบบสลิปฟอร์ม เพราะมันลึกมากขึ้น แล้วก็ใช้เมื่อลึกมากเป็นร้อยๆ เมตร ก็ใช้วิธีทำเป็นทุ่นลอยน้ำ จนถึงการป้องกันการระเบิดในส่วนพักอาศัยในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ที่เป็นไปได้เพราะธุรกิจน้ำมันสร้างมูลค่าที่คุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านวิศวกรรมที่ยากมากเรื่อยๆได้

28/8/13 อยู่ดีไม่ว่าดี ดันไปลงทุนหุ้น ตกมาสองสัปดาห์แล้ว กะว่าจะขอกำไรแค่ หมื่นเดียว กลับเป็นขาดทุนไปสี่หมื่น ไม่คุ้มเลยจริงๆ ต้องมาทำงานของวิศวกร ที่เราถนัดดีกว่า เพราะตลาดหุ้น เราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลย 

 

27/8/13 เริ่มทำงานอะไรนิดๆ หน่อยๆ ดู สารคดี ที่เค้าซ่อมสะพานเหล็ก สะพานแขวน แล้ว แค่ปืนป่าย ตั้งนั่งร้าน ก็ทึ่งเลย เค้าทาสีมีคุณภาพดีกว่าบ้านเรามาก อยู่ใน บรรยากาศไอทะเลได้เป็นหลายสิบปีเลย ทำไมช่างสี บ้านเราทำไม่ได้อย่างเขา

26/8/13 ไม่ได้ทำอะไรพักผ่อน สบายๆ อากาศก็ดีฝนตก

25/8/13 เป็นหวัดอีกแล้ว ร่างกายเรา ควบคุมมันไม่ได้ดังใจเลย

 

24/8/13 ไปดูไซต์งานสร้างเสร็จแล้ว ที่ใช้โครงสร้างเหล็ก รับน้ำหนักมากพอสมควร ออกแบบไว้แล้วก็อยากดูตอนที่ใช้งานจริงๆ รู้สึกว่าจำแบบไม่ค่อยได้เหมือนกัน แต่รวมๆ แล้วก็พอใช้ได้

22/8/13 บางทีไม่ได้กลับคอนโดนานๆ ชั้นที่อยู่ก็เงียบมากๆ รู้สึกกลัวผีขึ้นมาเฉยๆ ตอนอยู่ชินๆ ก็ไม่รู้สึกเลย ไม่รู้คิดไปเองหรือป่าว เมื่อก่อนเห็นคนอื่นกลัวก็ ไปว่าเขาไม่รู้กลัวอะไร แต่คนเราก็เปลี่ยนแปลงกันได้ ดูหุ้นตกมาสี่วันติดต่อกัน ที่ถืออยู่ ก็เสียหายไปพอสมควร กำลังหาทางแก้ไขอยู่  แต่ไม่ง่ายเลย ค่าเงินก็กลับตาลปัต อ่อนค่ามาในรอบ 3 ปี เป็นอะไรที่แปลกมากๆ ฟังเขาทะเลาะกันในสภา ก็เห็นว่าคงจะสู้กันเอาเป็นเอาตายกันไปเลย รู้สึกว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างหนอ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นกรรมของคน ที่เลือกอย่างนี้เอง

21/8/13 คนจีนก็ต้องไหว้ ศาสต์จีน กันวันนี้ เราก็รอให้ไหว้บรรพบุรษเสร็จแล้ว ค่อยตามทวงเงิน ก็พอทวงได้นะ ฝนตกอีก แต่ไม่ได้ไปไหน แค่เดินออกกำลังในหมู่บ้าน ให้ครบทุกหลัง ก็ยังไม่ได้เลย คงต้องใช้เวลาอีกสักพัก ในหมู่บ้าน แต่ละบ้านก็มีหลากหลายตามฐานะ ตั้งแต่ร้าง ถูกยึดทรัพย์ จนถึง คฤหาส เพราะกาลเวลาผ่านไป ก็มีความเจริญ ความเสื่อม ไปแตกต่างไปตามกรรมของแต่ละคน

20/8/13 คนส่วนใหญ่ในเมืองคงไม่ทราบว่าถึงแม้จะตอกเสาเข็มแล้ว แต่ถ้าเป็นดินอ่อน ยังไงเวลา รถบรรทุกหนัก วิ่งใกล้ๆ มันมีแรงสั่นสะเทือนส่งผ่านไปที่ดิน แล้วไปที่ระบบฐานรากอาคาร ทำให้อาคารสั่นไหวได้ระดับหนึ่ง ก็กลัวว่าตึกมันจะพัง ทั้งที่ส่วนใหญ่แล้ว ชาวบ้านที่เค้า เคยอยู่ติดถนนก็ทนๆกันไปได้จนชิน จะมีก็คงเป็นตึกที่ออกแบบ หรือ คุมงานไม่ดี ตอกเสาเข็มไว้หัก หรือสั้นเกินไป ไม่ได้จมลงในชั้นทรายมากพอ ตึก ก็อาจจะ เอียงและ ทรุดจนวิบัติได้

19/8/13 ไปสำนักงานขนส่ง เจอเจ้าหน้าที่ทำงาน บนคอม แล้ว ก็ฟังหูฟังไปด้วย ในเวลาทำงาน กว่าจะคุยรู้เรื่อง ก็ต้องรอสักพัก ค่อยไปทวงแรงๆ เค้าเพิ่งจะรู้ ปกติถ้าเป็นเอกชน ก็คงไม่ยอมให้ ทำงานแบบนี้แล้ว แต่ระบบ ราชการไทยยังมีอยู่ ผ่าน ถนนเส้น 304 ก็ทำถนนใหม่กันอีกแล้ว ทำกันมาหลายรอบ ขยายไปถมไป ทำหน้าฝน ยังไงก็ไม่ทนทาน อีก นี่ก็เป็นวงจรอุบาทอีกอย่างนึง ของงานทางประเทศไทย ถนนก็ยกระดับขึ้นสูงมากเลย ข้างทางก็ต้องถมสูงตามอีก ไม่มีวันจบ คนไม่มีตังก็ต้องปล่อยให้น้ำท่วมที่ตัวเอง

 

18/8/13 ไม่น่าเชื่อเลย ไปตรวจสอบรายการคำนวณ อาคารหลังนึง คานคำนวณ อย่างละเอียดมาก แต่เสาคำนวณหยาบมาก ได้เหล็กมาเยอะมาก จนเกินกว่าที่จะสร้างได้ มากกว่า 8% ไปเยอะเลย ก็ยังเขียนแบบไปจนจะได้ใบอนุญาต อยู่แล้ว เพียงแต่มันอยู่ในโซนแผ่นดินไหว เขาจึงให้มาช่วยตรวจสอบหน่อย ก็ต้องแก้ไขขนาดเสาให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ก่อสร้างได้ และไม่พังลงมาง่ายๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

17/8/13 ออกแบบป้าย บนตีกที่เขาต่อเติมมาชั้นนึงแล้ว ดูแล้วยุ่งๆ ข้อจำกัดเยอะ เลยไปนั่งวาดกับช่างทำป้ายเลย เขาก็คล่องดี ใช้ลูกน้อง ไปถ่ายรูปมาเยอะๆ แล้วก็ ใช้โปรแกรม Illustrator วาดรูป ใส่ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงเหล็กลง ไปในภาพถ่าย คล่องมาก เสียดายไม่ใช่พวก สเก็ตอัพ แก้ไข หมุนอะไรไม่ได้เลย แต่ก็ทำออกมา 2 3 มุมให้ลูกค้าดู ก็ใช้งานได้แล้ว เล่นให้คล่องสัก โปรแกรม ก็ดีกว่าทำไม่ได้ซักโปรแกรม

 

16/8/13 ไม่น่าเชื่อเลย เดี๋ยวนี้ ฝรั่ง เค้า มีเวบสอบการใช้งานหัดทำโปรแกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ เต็มไปหมด เสียเงินเป็นสมาชิกรายเดือน รายปี กันไป รู้สึกว่าน่าจะไปได้ดี แต่ยังไม่ได้สมัคร รู้สึกว่า ช้ากระตุกๆ คิดว่าสู้ดูฟรีบน ยูทูป ไม่ได้ ของฟรีเยอะแยะ ยังดูไม่หมดเลย เมืองไทยมีภาษาไทยให้ดูบ้าง แต่ยังไม่ได้ทำเป็นระบบดีเหมือนของฝรั่งเขา ก็เขาลงทุนมานานแล้ว 

15/8/13 เผลอไปก็ผ่านไป ครึ่งเดือนแล้ว งานที่ทำบางทีก็ต้องแก้ไขหลายรอบเลย เพราะ ป้าย ที่เค้าทำกันมา ส่วนมาก มันไม่ถูกต้อง มั่นคงจริงๆ ช่างเขาก็ว่า เขาเคยทำแบบนี้ไม่เห็นเป็นไรเลย ดูรายการ สารคดี Big bigger biggest วิวัฒนาการ การสร้าง สถานีดูดาว ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก็ได้ความรู้เยอะมาก ตั้งแต่พื้นฐาน หลายๆ เรื่อง การทำกระจกสะท้อนแสง อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกระทันหัน การหมุนกล้อง ทวนการหมุนของโลกเพื่อติดตาม ให้ดวงดาวที่ส่องดูอยู่ กับที่จริงๆ หลักการใช้น้ำมันหล่อลืนทำ Bearing เคยเห็นในเครื่องปั่นไฟ ของโรงไฟฟ้า แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจหลักการ เหมือนที่ทางทีวีทำภาพบรรยายให้ดูชัดๆ

14/8/13 ยังงงๆ เกือบลืมจ่ายประกันสังคมตัวเองไปแล้ว มาคิดๆ ไม่เห็นจะต่างจาก สวัสดิการฟรีๆ ของ นโยบายประชานิยมเลย จะทำไปทำไม คนธรรมนายังไงก็ต้องเสียภาษี เต็มๆ คนรวยมีวิธีหลบภาษีได้เยอะเลย บ้านเรามันก็อยู่กันไป มือใครยาวสาวได้สาวเอา 

13/8/13 คนที่อยากมาเจอยังไงเขาก็มา แม้ฝนจะตก และไม่คุ้นเคยมาก่อนก็ตาม แต่คนไม่อยากมา แม้จะนัดตั้งแต่เช้าก็ยังไม่มาเลย บางทีก็ทำอะไรนิดๆหน่อย พอเน็ตเสีย ฝนตก เคเบิ้ลเสีย แล้วก็เลยว่างได้อ่านหนังสือนิยาย แทน ง่ายดี และยังคงความขลังได้เหมือนกันกลับไปอยู่ในยุคที่ไม่มีความเจริญ หนังสือก็เป็นอะไรที่คนอ่านจะจินตนาการไปได้อย่างไรก็ได้กับคำพูดที่ผู้แต่งบรรยายไว้ ไม่เหมือนหนังมันบังคับให้ตามตลอดนอกกรอบไม่ได้เลย

12/8/13 ไม่ได้ทำอะไรเลย ดูทีวี ไปเรื่อยเปื่อย ช่วงนี้รู้สึกเหมือน เศรษฐกิจ ว่าจะเงียบๆ ไปหน่อย ดีที่ แบดมินตันหญิงไทย ได้เป็นแชมป์โลกกับเขาแล้ว สิ้นหวังกับ สมาคมฟุตบอล ผลงานก็ไม่ได้เรื่องยัง หาที่ทะเลาะกันไม่เลิก

11/8/13 ไงานวิศวกรรมนี่มันต้องเกี่ยวข้องกับ ความประหยัด ตลอดเวลา และ ต้องมีความปลอดภัยต่อการใช้งานด้วย ทางเจ้าของบางทีก็จะเอาแบบถูกๆ เลียงกฎหมาย พอให้มีเป็นพิธี เช่นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง เราก็ได้แต่แนะนำให้เขาทำในสิ่งที่พอเป็นไปได้ให้ถูกที่สุด ซึ่งก็อาจจะไม่ได้งาน แต่ก็ต้องทำ เพราะมันไม่แฟร์กับคนใช้อาคารจำนวนมาก

10/8/13 ไม่ได้ทำงานอะไรเลย ติดอ่านนิยาย แล้วก็รายการซีรีเกาหลี ถือว่าพักผ่อนวันแม่ ไปกินอาหารข้างนอกกัน ราคาก็แพงขึ้นมากเลย ทุกอย่างรถก็ยังติดเหมือนเดิม

9/8/13 ได้กลับมาอ่านนิยายเรื่องยาวๆ อย่าง ที่เคยอ่านตอนเด็ก เพชรพระอุมา อีกครั้ง เพิ่งมีโอกาสได้อ่านใหม่อีกทีหลังจากทำงานมานานยี่สิบกว่าปี ดูเรื่องเวบงานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ เค้าเล่นเปิดกล้องวีดีโอให้คนดูได้ทางอินเตอร์เน็ต ย้อนหลังกลับไปได้ทุกวันตั้งแต่เริ่มโครงการนานหลายปีได้เลย เห็นแล้วทึ่งมากๆ เลยเหมือนกับที่คิดไว้เลย แต่เค้าทำได้จริงๆ http://www.wsdot.wa.gov/projects/viaduct/Traffic/ConstructionCam

8/8/13 ได้ดูเคเบิ้ลทีวี รายการ Big Bigger เรื่องอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เคยดูแล้ว แต่นี่ทำให้ดูเป็นความรู้ทั้งระบบ เลย ตั้งแต่งานสำรวจหินที่เหมาะสม เทคนิคการขุดดิน นำแสดงให้เห็นเป็นภาพสามมิติเลย ระบบโครงสร้างค้ำยันผนังถ้ำ การระบายอากาศ ระบายความร้อน การอพยพหนีไฟในอุโมค์ ได้ความรู้ดีกว่า เหมือนที่เคยอยู่บริษัทฝรั่งเป็นปี มากเลย มีความรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่งานขุดอุโมงค์เส้นแรกๆ จนถึงปัจจุบัน ที่ใช้แรงงานคนอยู่เลย จนมาถึง การใช้ระเบิด และการใช้หุ้นยนต์เครื่องเจาะผสมระเบิด สุดท้ายเครื่องจักรเจาะหินและประกอบโครงเหล็ก และ ฉีดปูนกันผนังถล่ม ทำเหมือนงานอุตสาหกรรมเลย ได้ความรู้มากจริงๆ

7/8/13 ได้ดูหนังสือตำราวิศวกรรมโยธาที่ดาวโหลดมา แล้วเห็นว่าที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัย นั้น ยังน้อยมากๆเลย ทำอะไรได้แค่นิดเดียวเท่านั้น ต่างประเทศเค้ามีอะไรให้ทำเยอะจริงๆ คงต้องเริ่มต้นใหม่อีกแล้ว เหมือน การ์ตูน ซุปเปอร์ไซย่า ที่เขาพัฒนาไปเรื่อยๆ ไม่หยุดเลย ยิ่งว่างยิ่งต้องใช้เวลาศึกษาให้คุ้มค่าที่สุด

6/8/13 ทำอะไรได้นิดหน่อย สรุปแล้วใช้โปรแกรมที่เราคล่องดีกว่า เล่นโปรแกรมใหม่ ดูยูทูป จะลองหา ที่เค้าชุมนุมประท้วงกัน นิดหน่อยก็ยังหาไม่เจอเลย หรือว่าเราหาไม่เป็น

 5/8/13 ไม่ได้ทำอะไร ดูเคเบิลทีวี ฟังภาษาฝรั่งไป ว่าจะประกอบตู้ซะหน่อย ฝนดันตกซะอีก เลยนอนดีกว่า

4/8/13 ไปห้างเมกา ครั้งแรกเลย รู้สึกว่าจะใหญ่โตมากๆเลย ยังเดินไม่ทั่วเลย ได้ไม่ถึงครึ่งเลย แปลกๆดี การตกแต่งดูโล่งๆ เหมือนแค่ 2 ชั้น แต่มีชั้นใต้ดินจอดรถ ยังไม่ได้ดูเลย สินค้าหรือร้านอาหาร ก็เหมือนๆกัน แร่ะ ห้างอีเกีย ยังไม่ได้เดินเลย คงต้องมีเวลาว่างมากๆ ค่อยมาเดินเล่นใหม่วันหลัง วันนี้แค่มาเปลี่ยนบรรยากาศ ดูงานโครงสร้างก็ไม่ค่อยเห็นเลยเพราะตกแต่งฝ้าปิดหมดเลย

3/8/13 มัว แต่ยุ่งกับการสมัครธนาคารทางมือถือ พอได้ของใหม่ ก็ลืมของเก่าอีก โดนล็อคอีกแอพบนมือถือก็ไม่รู้ชัวร์หรือป่าว ใช้เมื่อจำเป็น นานๆใช้ก็มักจะลืมพาสเวอร์ด เดี๋ยวนี้ตั้งง่ายๆมันก็ไม่ยอม พวกบัตรเครดิตมันก็ไม่ค่อยยอมให้หัก กับธนาคารอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายอีก บางทีมันก็ไม่อยากทำธุรกิจต่อ ก็ขายต่อให้อีกธนาคาร ทั้งที่เราก็มีอยู่น่าจะปิดๆ ไปเลย พอจะเอาลูกค้ามันก็แจกของแถม พอจะปิดก็ปิด มันเยอะไปสำหรับบ้านเราโทรมากวนทั้งวัน

2/8/13 วันนี้ได้ไป งานสัมมนา AppliCad เป็นบริษัทที่ขายโปรแกรม เขียนแบบ ออกแบบ 3 4 5 มิติ ที่ทันสมัยมากๆ เลย คิดว่าต่อไปคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกมากเลยในงานก่อสร้างในเมืองไทย ไม่ใช่แต่เขียนแบบ แคดธรรมดาๆ ไม่ได้ความสัมพันธ์อะไร ไม่ได้ไปทางบางนานานเหมือนกัน รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเส้นรถไฟฟ้าตลอดเวลา ราคาที่ดินที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ปีละ 10% มากกว่าที่อื่นๆมายมาย

1/8/13 วันนี้รู้สึกว่า ได้เห็นข้อดีของการทำงานส่วนตัวมากขึ้น เมื่อก่อนกินเงินเดือนเป็นแสนแต่ก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย แม้จะอยู่บริษัทฝรั่งมีอะไรให้เรียนรู่้ได้ แต่สมัยนี้เราสามารถ อยากจะเรียนอะไรก็ได้ใน อินเตอร์เน็ต เวลาไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องฝังตัวในบริษัทเดียว แม้รายได้จะไม่แน่นอน ชึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็พออยู่ได้ และมีเวลา อยู่กับครอบครัวมากขึ้น ทำอะไรที่เราอยากทำมาตั้งนานแล้ว ถ้าให้ไปทำงานประจำอีกคงไม่ไปแล้ว

31/7/13 วันนี้ต้องปฎิเสธ เพื่อนที่ชวนไปดูงานต่างจังหวัด เพราะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เพิ่งเริ่มงานก่อสร้าง ยังไม่ได้ขุดดินฐานราก เลย ไม่รู้จะไปทำไมเพราะเป็นงาน ตกแต่งสวน และปลูกต้นไม้งาน สนาม รอบบ้าน รอให้เริ่มงานฐานรากแล้วคงต้องไป ช่วงนี้รู้สึกว่างหน่อยน่าจะไปพักร้อนบ้าง

30/7/13 ออกไปข้างนอกเจอลูกค้า ก็น่าจะดี แม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่อาจจะมีงานต่อเนื่องไปได้อีก ทั้งงานรับรอง โครงสร้าง หรืองานรับเหมางานเหล็กได้ กลับมาแก้ไขแบบ นิดหน่อย ยังเล่น สเก็ตอัพไม่คล่องเลย ทำอะไรไม่ค่อยได้เลย คงต้องไปอบรมเป็นเรื่องเป็นราวซะแล้ว

29/7/13 งานที่ทำด้วยโปรแกรมใหม่ๆ บางทีก็ลืมตั้งค่าประจำไว้ มันก็เซฟเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้ ส่งไปให้คนอื่นเขาก็เปิดไม่ได้อีก ทุกอย่างมันก็พัฒนาไป เพื่อขายของให้ได้เรื่อยๆ รุ่นเก่าเปิดของรุ่นใหม่ไม่ได้ กว่าจะทำให้เข้าที่ได้มันก็เปลี่ยนอีกแล้ว ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลย แม้แต่กับระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่พ้นหลักการ อนิจจัง

28/7/13 บางทีก็ว่างมากๆ เพราะคงเป็น ที่งานยังไม่เร่ง เลยดู บอลทีมชาติ แล้วก็ แพ้ทุกที อะไรก็ทะเลาะกัน การเลือกตั้งในสมาคมฟุตบอล ที่ยังคิดว่าตัวเองทำดีที่สุด แม้ ชาวฟุตบอลไทยจะเห็นว่า ผิดพลาดแค่ไหน เขาก็มองไม่เห็น อยากชนะการเลือกตั้งตลอดไป คล้ายๆเรื่องจำนำข้าว ที่ไม่ได้ มีการแก้ไขอะไรได้ แม้ชาวโลกเค้าก็รู้ว่า เราไม่ได้ขายข้าวอยู่ชาติเดียวในโลก

 

27/7/13 ดูหนังสือรวบรวมงานวิจัย ที่เขานำเสนอในฮ่องกง เมื่อปีที่แล้ว เห็นแล้วก็รู้สึกเลยว่า เราคงห่างไกลประเทศอื่นมากเลย เขาทำการโมเดลละเอียดไปที่รอยเชื่อม รอยต่อของที่จุดต่อโครงสร้างกันได้แล้ว  บ้านเรายังทำตัวใหญ่ทั้งอาคารยังไม่คล่องเลย แม้จะมีการออกกฎหมายเน้นเรื่องแผ่นดินไหวมาได้สักพักแล้ว

26/7/13 งงมากเดี๋ยวนี้ ลูกค้าโทรมาคุยแล้วส่งข้อความ mms มาให้ดูรูป เครื่องมือถือเราทำไมเปิดไม่ได้ก็ไม่รู้เลย บอกให้เขาช่วยส่งเป็นอีเมลย์มาใหม่ เค้าก็ไม่ยอมส่งให้เลย บางทีสมัยนี้มีความสะดวกสะบายมากเกินไป ก็ไม่ดี ทำให้คนเสียนิสัย จะทำอะไรง่ายๆ บนมือถือ ทั้งที่ส่งมาก็ดูได้ไม่ชัด เหมือนอีเมลย์ ก็เลยปล่อยไป แค่นี้ยังทำงานด้วยยาก ก็เลยอย่าไปยุ่งดีกว่า เมื่อคืนนอนดึกไป เป็นหวัดอีกแล้ว ไม่ทนเหมือนก่อนแล้ว

25/7/13 เข้าไปเก็บเช็ค ก็เลยแวะคุยกับลูกค้าด้วย งานดินต้องหยุดไปเพราะฝนตก และคงใช้เวลาทำงานเอกสารเรื่องเบิกเงินงวดแรกให้ได้ด้วย เพราะมีการกู้เงินธนาคารด้วย ก็เลยช้าเป็นธรรมดา แวะดูหนัง เดอะวูฟเวอรีน ภาคนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไร เพราะ ความสามารถของมนุษย์กลายพันธ์ ไม่โดดเด่นเหมือน X-Men คงต้องการเน้นเรื่องส่วนตัวของพระเอก มันมีเรื่องวิทยศาสตร์เข้ามาปนกันจนดูไม่ค่อยเนียนเท่าไร หนังสมัยใหม่มันเกินไปจริงๆ เวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆ อย่างในเรื่องรถทัวร์โดนรถแก๊สชนแล้ว ไฟไหม้ย่างสด คนในรถไป ก็ไม่มีพระเอกที่ไหนมาช่วยได้เลย

24/7/13 เข้าเมืองไปหาหมอ ฝนตกหนักเลย ว่าจะลองออกแบบโดยใช้โปรแกรมอื่น แต่พอเริ่มช้า ทำอะไรไม่ถูก ก็ต้องกลับมาใช้โปรแกรมเดิมที่เราถนัดมากกว่า ตามเคย กว่าจะก้าวข้ามจุดนี้ไปได้คงต้องใช้เวลา และความพยามยามอีกมากทีเดียว

 

23/7/13 ไม่ชอบฝนตกทั้งวันเลยดูมันเหงาๆ ทำอะไรไม่ค่อยได้เลย แค่ออกไปซื้อข้าวกินก็ต้องเปียกฝน ยิ่งพวกแม่ค้าตลาดนัด นี่คงอาจจะชาดทุนได้เลย ดู ยูทูป สอนเล่นโปรแกรม ไปได้ หลายเรื่องเหมือนกัน พอดูแล้ว ดูคู่มือโปรแกรม ก็พอจะคิดออกเพราะเคยเห็นตัวอย่างมาแล้ว

22/7/13 ไปวัด 2 รอบเลย วัดไหนๆ ในกรุงเทพฯ ก็ดูคล้ายๆ กัน มีแต่ตู้ให้ ทำบุญ ต่างๆ นานา เต็มไปหมด ถวาย สังฆทานแบบเวียนเทียน ๆ หลากหลาย เพราะแต่ละคนที่ไปวัดชอบไม่เหมือน กัน มีไถ่ชีวิต โค ด้วย ปล่อยนก ปล่อยปลา ทำบุญกัน เวียนเทียนคนแน่นๆไป แต่ถ้าทำแล้วสบายใจ ก็เหมือนไปเท่ยวงานวัด นานๆทีก็ไปเจอกันเต็มวัดเลย

21/7/13 นอนดูทีวีไป แล้วค่อยไปปั่นจักรยาน รอบหมู่บ้าน 2 รอบ เค้าทีการปรับปรุงรื้อถอน แผ่นปูทางเท้า โดยรื้อเอาแผ่นเก่าที่ดีๆ มาใช้ใหม่ ทำแล้ว ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมมาก ค่อยดูคุ้มค่า กับค่าส่วนกลางที่เสียให้เดือนละเป็นพันบาท เป็นสิบปี ทุกที่ ที่มีการรวมกันอยู่ และมีค่าส่วนกลางก็มีการแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝงกันทั้งนั้น ยากที่จะมีคนทำเป็นกลางจริงๆ

20/7/13 พักผ่อนต่ออีกวัน มาเริ่มทำงานตอนดึกแล้ว ทำเช็คคานหน่อยแล้วจะทำหลังคาต่ออีกหน่อย กำลังตัดสินใจว่าจะให้เสารับโมเม้นต์จากโครงหลังคาดีหรือเปล่า พวกสถาปนิกไม่ค่อยชอบเสาใหญ่ๆก็คงทำเป็นเฟรม ไม่ได้ ทำเป็น Joint มันก็เลื่อนไม่ได้จริงๆอีก ทำให้ถูกต้องตามทฤษฎีจริงๆยากเกินไป บางทีก็ต้องทำเป็นมองไม่เห็นบ้าง สำหรับงานน้ำหนักไม่เยอะอย่างบ้านทำได้ แต่งานใหญ่ๆ ต้องทำให้ได้ตามที่ตั้งสมมุติฐานของจุดรองรับไว้ให้ได้

19/7/13 พักผ่อน ทำอะไรได้นิดหน่อย กินๆ นอนๆ ดูเคเบิลทีวี ภาษาฝรั่ง แม้จะไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็ต้องค่อยๆ ฝึกไปดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ลงโปรแกรมก็ลงไม่ได้ช่างมัน ไว้ค่อยทำใหม่วันหลังดีกว่า บางอย่างไปฝืนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าๆ

18/7/13 ว่าจะลองใช้ sketchup ในการช่วยโมเดล แต่ก็ยังคงยากอยู่ เพราะมีคนรู้ไม่มากเลย ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกัน คงลองใช้ Autocad เปิดไฟล์ดูให้ได้ก่อน แล้วค่อยๆ ถ่ายโอนไปโปรแกรมออกแบบอีกทีนึง

17/7/13 งงๆ พวกสถาปนิก อยากได้บ้านแบบไม่มีเสากลาง หลังคารูปทรงแปลกๆ ช่วงยาวๆ พอเราให้เชียนแบบ สเก็ตอัฟ มาดูเพื่อที่จะได้เห็น รูปร่าง หลังคา รอยต่อชิ้นส่วนโครงสร้างชัดๆ บอกว่าไม่มีเวลาทำ แต่อยากให้งานออกมาสวยๆ แต่ไม่อยากทำ รายละเอียด หรืออาจจะเป็นเพราะราคาค่าแบบถูกเกินไป จะไปโยนให้ผู้รับเหมาทำ Shop Drawing ให้ได้ยังไง ก็เป็นวงจรอุบาท อีกอย่างนึง 

16/7/13 กลับเข้าเมืองฝนตกอีกแล้ว ลองเสนอราคางานต่อเติมชั้นลอย ไปที่นึง ที่ไปดูสถานที่แล้ว แต่คงต้องคำนวณออกแบบชิ้นส่วน ทำแบบรายละเอียดมาก่อนถึงจะประมาณราคาได้ แต่ก็ไม่รู้เค้าจะยอมจ่ายค่าออกแบบก่อนหรือป่าว ส่วนใหญ่เค้าคิดว่า ผู้รับเหมาต้องออกแบบให้ฟรีๆ เสนอราคาเจ้าที่ถูกที่สุด ก็ได้งานไป ซึ่งไม่มีแบบชุดที่ใช้เป็นฐานการคิดแบบ ก็จะได้อะไรแบบมั่วๆ แล้วมาทะเลาะกันทีหลัง เป็นวงจรอุบาท์ ของประเทศไม่พัฒนา 

 

15/7/13 เช้าได้เล่นเครื่อง แทบเล็ปใหม่ ลองโปรแกรมต่างๆ ไปเรื่อยๆ ซึ่งกลับง่ายกว่าระบบวินโดว์ ซะอีก ส่วนใหญ่ก็เป็นแอปฟรีด้วย เพราะ งานที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็ ไม่ได้มีอะไรยากๆ จึงเป็นที่นิยมมาก เวลาเล่นเฟสบุ๊ค ยังเร็วกว่า ดูบนเครื่อง โน๊ตบุ๊คหรือ เครื่องตั้งโต๊ะอีก เขียนอะไรก็เขียนไปบนจอเลย ง่ายกว่าใช้เมาส์อีก สมัยนี้มันเร็วมาก ทำเอาพวกที่ปรับตัวไม่ทันเจ๊งไปได้เลย บางอย่างเค้าก็ไม่ได้เชื่อถือ Brand อย่างเดียว

14/7/13 กะว่าจะไป ฟังเรื่องหุ้น แต่ดูแล้วคงไม่ไหว ต้องพักอีก หนึ่งวัน อาการค่อยๆดีขึ้น กินวิตามินซีเข้มข้น ไปแล้ว ก็หายได้ ไม่ต้องกินยาเลย พอจะทำอะไรได้บ้าง ดีใจที่หายเร็วกว่าที่คิดไว้ แต่มันก็แค่นั้นเอง เล่นเท็บเล็ปรุ่นใหม่ๆ นี่มันเข้าไปลิ้งค์ กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คนละที่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้เล็ย เมื่อก่อนแค่ต่อสาย lap link ได้ก็ดีใจแย่แล้ว

13/7/13 เช้ายังจะขับรถไปติดต่องานเลย แต่พอเที่ยงก็รู้สึกว่าเริ่มป่วยเป็นหวัดแล้ว ทำอะไรไม่ได้เลย น้ำมูกไหลตลอด นี่แร่ะที่ เราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราเองเลย แค่ใช้ร่างเขาอยู่เท่านั้นเอง จะเอาอะไรไปมากมาย แม้จะได้เครื่อง แทบเล็ปใหม่ก็ยังไม่มีแรงจะเล่นเลย

 

12/7/13 กว่าจะได้เริ่มงานก็สายแล้ว มัวแต่ดูทีวี เคเบิลหนังฝรั่ง ลองดูทำโมเดลพื้นร่วมกับคานเหล็ก มันก็ออกมาได้ คานลึก 175 mm.ประหยัดมากที่สุดก็คงได้แค่นี้ ก็ต้องส่งงานเค้าไป บีบมากกว่านี้คงไม่ได้แล้ว

 

11/7/13 บางงานเรื่องมากเสี่ยงมากเกินไป ไม่ชอบแบบที่เค้าทำมา ก็ต้องไม่รับงาน แม้จะเสียดาย แต่เทียบกับความเสี่ยงแล้วไม่เอาดีกว่า

10/7/13 รู้สึกกลับเข้าเมืองมาอีกที เจอรถเสีย ตรงทางโค้ง ทำให้รถติดยาวเลย ตำรวจมันก็ไม่มาโบกให้ มัวแต่ดูเขายกรถ มาทำไม ส่งงานไปงานนึง แล้วมาเจองานนึงส่งแบบมาให้ตรวจรับรองรายการคำนวณ ดูแบบแล้ว ไม่ค่อยชอบวิธีการออกแบบเลย อาจจะได้ค่าแบบมาถูก ทำแบบเปลืองในที่ไม่ควร น้อยในส่วนที่สำคัญๆไป อาจจะไม่รับงาน

9/7/13 เร่งทำรายการคำนวณ บางทีก็ไม่ค่อยสบาย อาจจะเป็ฯที่ท่านั่งไม่ดี เลยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่เวลาก็ไม่มีแล้วเอาแค่พอดูได้ก็แล้วกัน ส่วนใหญ่ก็ดูที่แบบ กันมากกว่า

 

8/7/13 เหมือนไม่ได้ทำอะไร แต่ก็มีงานดูเมล พิมพ์แบบ อะไรไปเรื่อยๆ เซ้นต์เอกสาร จัดการบัญชี ถ้าทำจริงๆ ก็อาจจะทำได้ดีกว่านี้ถ้ามีจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการ

7/7/13 ไม่ได้ทำอะไร จัดห้อง เก็บของเก่าๆ ทิ้ง ทำความสะอาดบ้าน ว่าจะทำงานแต่ก็ติดพันเก็บของไปเรื่อยๆ

6/7/13 ไม่ได้ทำอะไร กินๆ นอนๆ จนเบื่อ ต้องออกไปเดินเล่น ดูในหมู่บ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกัน เห็นคนที่เพิ่งขาหักหัดเดิน เห็นวิดีโอหนุ่มไม่มีแขน ขาก็พิการ แล้วเค้าต้องทำอะไรมากมาย กว่าจะดำรงชีพในแต่ละวันจนเรียนจบ ได้รับปริญญากับพระเทพฯ แล้ว ก็มีกำลังใจขึ้นเยอะ เราสบายกว่าเขาตั้งเยอะน่าจะตั้งใจ ทำอะไรได้ง่ายกว่าเขามากมาย วีดีโอดีๆใน ยูทูป นี่เยอะเลย ถ้ารู้จักดูก็มีประโยชน์มากๆ

 

5/7/13 สงสัยจะโดน เวบแขกหลอกซะแล้ว อุตส่าห์เสียเงินเป็นสมาชิก เข้าไปในบล็อกแล้ว พอจะดาวโหลดอะไร ก็ต้องบริจาคอีก เห็นคนบริจาคไม่ได้ของบ่นไว้เพียบเลย โลกอินเตอร์เน็ต ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้ พวกนี้อาศัยความโลภของเรา มาหลอกเรา โลกนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดเลย ยุ่งกับการเดินทางไปกลับ บ้านกับที่ทำงาน ในกทม. นี่ขนาดไม่ได้เดินทางทุกวัน ยังเบื่อเลย

4/7/13 ลองดูเวบ แชร์โปรแกรม ทางวิศวกรรมโยธา ที่เสียค่าสมาชิก เพื่อจะเข้าไปดูว่ามีอะไรดีๆ บ้าง ซื้อของทางอินเตอร์เน็ตก็ยัง กลัวๆ อยู่เหมือนกัน แม้จะเคยซื้อหลายครั้งแล้ว แต่เวบทางการเงินเค้าก็มีระบบที่แฮกยากกว่า เวบธรรมดาหน่อย น่าจะปลอดภัย ทั้งทำงานทั้งเล่นคอมมาก ปวดไหล่ ทำงานไม่ได้เลย

3/7/13 เจองานตรวจสอบงานออกแบบและรายการคำนวณ แบบ บ้าน ทั้งจำนวนแผ่น ของแบบ และรายการคำนวณ เยอะมาก เท่ากับอาคารสูงหลังนึงเลย แต่ก็ต้องยอมรับว่า สถาปนิก กล่อมจน เขายอมลงทุนสร้างบ้าน ดูภายนอกใหญ่มากเลย แต่พื้นที่ใช้สอยโล่งมากๆ และซ่อนที่จอดรถจำนวนมาก เท่ากับพื้นที่บ้านไว้ใต้ดินหมดเลย ค่าก่อสร้างต่อ ตรม.คงสูงมาก แต่เราก็ไม่ได้มีเวลาตรวจมาก ดีที่เขาทยอยส่งมาให้ดูก่อนหน้านี้บ้างแล้ว

30/8/11 ตอน แรกคิดว่า ว่างๆ จะอ่าน สเป็คโรงไฟฟ้า หน่อย พอได้อ่านอีเมล แล้ว ก็มีเรื่อง งานต่อเนื่อง ให้ต้อง ทำต่อ จนหมดเวลาไป ง่ายๆ ไม่ค่อยได้ทำอะไรที่วางแผนไว้เลย ทั้งที่เวลาก็เยอะแต่เหมือนไม่ได้ทำอะไร ต้องดู กระดาษที่่พิพมพ์ ออกมาใช้ และ จำนวน อีเมลย์ที่ส่งไป จึงจะเห็นผลงานแต่ละวัน

29/8/11 ฝน ตกหนัก รถก็ชนกันเยอะ เดินทางไปไซต์งานต่างจังหวัด เสียเวลาเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง ทั้งที่เราไม่ตั้งใจไปสายเลย แต่ทำไงได้ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด งานที่ต้องทำก็เลื่อนไป ตรวจจงานนกับ วิศวกรผู้รับเหมา ช่วงบ่ายก็ได้

28/8/11 ดู ดีวีดี เรื่องนี้ ทำให้รู้ค่าของเวลามากๆ การทำอะไรต้อง ฝึกซ้อมให้ทำให้ได้ในเวลา ที่กำหนด จึงจะสำเร็จ และต้องมีแผนสอง สำรองไว้อยู่เสมอ อยู่ที่บ้าน ซื้้้ออาหาร ตามเซเว่น ตลาดนัด ใกล้บ้าน ไปไหนก็รถติดไปหมดไม่ไหว

27/8/11 เช้าก็ยังดีๆ แต่สายๆมา ก็เรื่องมากขึ้น ไม่ได้ทำอะไรมากเลย ปวดหลังมากๆ  สังขารไม่เที่ยงเลย แต่ก็แข็งใจขับรถกลับบ้านดีกว่า

 

26/8/11 ที่ บริษัทใหญ่พอ บางที ก็ไม่ง้อลูกค้า แม้จะรับงานมาแล้ว แต่ทำไม่ได้เพราะ ราคาที่ผู้รับเหมาย่อยของตัวเองเสนอมา แพงกว่าที่ บริษัทฯเสนอลูกค้าไป ทำให้ขาดทุน ก็จะขอยกเลิกสัญญา อีก งานของเราก็เลยช้าไปตั้ง 2 เดือน เพราะคิดว่าเขาทำได้และเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้วด้วย คงได้ฟ้องร้องกันอีก ประหยัดแล้วก็มักจะเป็นอย่างนี้

25/8/11 ไม่ รู้ว่า วิศวกรผู้รับเหมา ท่อน้ำต่างๆ ไปอยู่เหนือ ตู้คอนโทรลไฟฟ้า เป็น หมื่นโวลท์ ได้ไง ต่างคนต่างทำ แล้วค่อยมาแก้ไขกันแบบขอไปที ซึ่่งบางเรื่องมีนก็ยอมไม่ได้เพราะ ถ้าเกิดน้ำรั่วลงมาโดนตู้ ก็ระเบิดเลย โรงไฟฟ้า เสียหายหมด

24/8/11 บาง ทีโครงการ ต้องการประหยัดเงิน แล้วไปจ้าง ผู้รับเหมาช่วงมาทำงาน เล็กๆ เอง เจอปัญหา ผู้รับเหมา ทิ้งงานไป แต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันอาจ ทำให้แผนงานทั้งหมดเสียไป ก็ไม่รู้จะคุ้มค่า ที่เหมาให้ ผู้รับเหมา หลัก ทำไปตั้งแต่แรก หรือป่าว

23/8/11 บาง ทีก็ต้องวิ่งไปรับแบบที่จะตรวจสอบเอง แล้วก็มาวุ่นเรื่อง เก็บแก้ไขงานที่บกพร่อง ผู้รับเหมาไม่มีอะไรมาบีบ ก็ไม่แก้อย่างจริงจัง พอจะเริ่มเดินเครื่องจักร ถ้าไม่ปิดเอกสาร ก็จะเดินเครื่องไม่ได้ ก็วิ่งกันผิดปกติ ทั้งที่ งาน วิศวกร ควบคุมงานก็ทำได้แค่งานเดียว แต่ก็มี วิศวกร บางคน ที่เวียนเทียนเซ้นต์กันมากมาย ทั้งที่ราคาก็ไม่ได้ดีอะไร

22/8/11 ทำ งานจุก จิก ตอบเอกสาร ของวิศวกรผู้รับเหมา ช่วงท้ายงานี่  ที่เปลี่ยนไป เขาก็รีบตอบกลับเอกสารทุกอย่าง มาเร็วมากๆ ไม่เหมือนแต่ก่อน ที่ดอง เรื่องไว้เป็น เกือบปี บางเรื่องก็ยังไม่ตอบ จนเราก็ลืมไปแล้ว มาตอบสรุปตอนท้ายโปรเจค งานเสร็จไปแล้ว ก็ไม่ค่อยมีใครอยากดูละเอียดมากแล้ว

21/8/11 ดู งานรับรองความมั่นคงโรงเรียน เป็นอาคารที่เคยก่อสร้างมาแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่คอมพิวเตอร์เพี้ยน เล่นไม่ได้เลย บูตใหม่ตลอดเวลา ไม่รู้เป็นอะไรเสีย

20/8/11 ดู งานปรับปรุงอาคารเก่าที่ซื้อมาปรับปรุงใหม่ ดูแล้วก็พอใช้ได้ เป็นโครงสร้างเหล็ก เป็นสนิมบ้าง ให้เสริมเสาไปรับโครงหลังคา ลดช่วงเสา ลงมา

 19/8/11 บาง ทีไม่อยากทำงานให้ ถ้าเขาไม่เห็นความสำคัญ จะให้เซ็นต์รับรองให้อย่างเดียวเลย ถ้าไม่ให้เราตรวจสอบจริงๆ และไม่แก้ไขในจุดที่เรา รับไม่ได้ก็ไม่ทำ พอจะสบายใจกว่ารับไปทุกงาน แล้วมารอให้เกิดเหตุการณ์พังทลายมา

 18/8/11 ที่ ว่าไว้ว่า ถ้าทำได้ วิศวกร เราสามารถเลือกงานเองได้ก็ดี โลกสมัยนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก คงต้องสร้างเกราะป้องกันไว้บ้าง แม้แต่บริษัท ข้ามชาติที่ใหญ่ๆ ยังต้องย้าย วิศวกร ไปมาระหว่าง สาขาประเทศที่มีงาน ทีละ 3 เดือนก็ต้องไป เพราะ ช่วงนี้ประเทศนี้อาจไม่มีงาน เขาจะไม่สำรองคนไว้มากๆ ครบทุกสาขา ใช้สลับตัวกันไปทำงาน  แล้วประเทศเล็กๆ อย่างเรา จะปรับตัวอย่างไร ไม่ใช่เรื่องง่าย งานที่ลงประกาศไว้หลายเดือนก็ยังมีคนโทรไปถามหา ทั้งที่เขาได้คนไปนานมากแล้ว

17/8/11  ทำ งานกับ วิศวกรหนุ่ม แล้ว ก็คิดถึงตัวเองเมื่อสมัยก่อน ที่ยังขยันในเรื่องเล็กๆน้อยๆ คนที่มีประสพการณ์มักจะสนใจในสิ่งที่มีสาระสำคัญมากกว่า จะปรับปรุงแก้ไขส่วนนั้นๆ ก็ต้องให้เวลาสอนงานกันไป คลื่นลูกใหม่ยังไง ก็มากลบ คลื่นลูกเก่า ตลอดเวลา 

16/8/11  ท้ายๆ งานแล้ว  ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่บกพร่องต้องแก้ไข วิศวกรผู้รับเหมา แต่ละฝ่าย ก็จะลดงานตัวเองลงให้มากที่สุด โยนไปมาระหว่างสำนักงานใหญ่ และ สำนักงานสนาม หรือ ระหว่าง แผนกๆไฟฟ้า และ แผนกโยธา มันเป็นหน้าที่ที่ ทุกฝ่ายต้องทำงานให้ได้ดีตามสัญญา จะมาให้เราปิดงานให้ง่ายๆ ได้ยังไง น้ำก็ยังรั่วอยู่

15/8/11 บาง ทีทำอะไรไม่ได้เพราะฝนตก วันทีไม่มีงานก็ไม่มีงานก็ให้ครวจะแจ้งให้ตรวจทีละจุด แต่ไม่ วิศวกรผู้รับเหมาก็มักจะให้ไปตรวจงานทีละเป็นสิบงาน เพื่อจะได้ให้เราขี้เกียจไปตรวจ ก็ต้องแก้ไขไปถ่ายรูปให้เห็นว่าน้ำท่วมตรวจไม่ได้ ย้อนกลับให้เขาสูบน้ำออกก่อน

14/8/11 ไม่ได้ทำอะไร แค่ไหว้สารทจีน ก็เหนื่่อยแล้ว นอนพัก

13/8/11 ไปงานต่างจังหวัดไกลๆ เวลาที่ไปเดินทางดูความเจริญของเมือง และ ถนนหนทาง เทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ห่างไกลกันลิบลับเลย

12/8/11 บาง ทีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูไม่มีอะไร แต่ลองได้ไปลอดใต้ถ้ำที่ระดับน้ำให้เรานอนไปบนเรื่อได้เท่านั้น ก็ทำให้ได้บรรยากาศไปอีกแบบ คือเมื่อไรจะถึงทางออกจากท้องมังกร ที่ลอดมาสักที 100 ม.นี่รู้สึกนานมากเลย

11/8/11 แปลก ที่ บางงานเจ้าของงานก็ตีความ งานซ่อมแซมโครงสร้าง ก็ถือว่าเป็นงานที่ปรึกษา เข้าข่ายต้องให้ วุฒิวิศวกร ต้องทำ ทั้งที่ก็ไม่มีอะไรมาก ทุกหน่วยงานมีงานซ่อมทั้งนั้น แต่อาจจะดัดนิสัย ให้ผู้รับเหมา ทำงานให้ดีหน่อย ไม่ใช่ปล่อยให้ คนงาน ยกโครงสร้าง Precase หนักๆ มั่วๆ จนเสาหัก

 

10/8/11 อี เมลย์เยอะ จนดูไม่ทันเลย ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่บกพร่องต้องแก้ไข วิศวกรผู้รับเหมา เค้าเห็นแล้วก็ไม่อยากคุยกับเราเลย มันเป็นหน้าที่ที่ ทุกฝ่ายต้องทำงานให้ได้ดีตามสัญญา จะมาโกรธกันได้ไง ไม่เข้าใจบทบาทตัวเอง ก็ทำงานไปเสียเงินเดือน

9/8/11 บาง ทีทำอะไรต่อเนื่อง พิมพ์รูป หรือ แบบ ไว้ที่เครื่องพิมพ์ส่วนกลาง แล้วก็ลืม บางทีก็หายไป ต้องพิมพ์ใหม่อีก แต่ก็ยังไม่มีวิธีที่ประหยัดกว่านี้ คงต้องมีสติจำให้ได้เท่านั้น การดูแลหน่วยงานก่อสร้างให้สะอาด ไม่มี หนู ขยะ ก็เป็นงานที่ยากที่สุดส งานหนึ่งงๆ ำหรับ หน่วยงานใหญ่ๆ ต้องคอยกำกับให้มีสภาพบังคับ กับ ผู้รับเหมาให้รับผิดชอบ

8/8/11 งาน ก่อสร้างที่ เลือกแบ่งงานให้ผู้รับเหมา หลายเจ้า ก็มาหนักที่ วิศวกรควบคุมงาน อีก แม้แต่เรื่อง ตอกเสาเข็ม ใกล้ๆ กับ งานที่เสร็จไปแล้ว ทำยังไงถึงไม่ให้เสียหาย ก็ยังต้องเข้าไปยุ่ง อีก บางที วิศวกรผู้รับเหมาย่อย ก็พยายาม ประหยัดมากที่สุด หรือ อาจจะไม่รู้ก็ได้จึง ไม่ยอมขุดคูลึก ดักไว้ข้างอาคาร ใกล้จุดตอกเสาเข็ม

7/8/11 เวลา ที่ไปเดินดูงาน แสดงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้าเราก็ไม่เสีย เลยไม่ได้ซื้อ แต่ไปดูตามห้างใหญ่ๆ ก็มีให้เลือกมากมาย กว่าในงานแสดงสินค้าหรือ และร้านค้าสมัยก่อนๆ เยอะเลย พยายามซื้อที่คิดว่าทนๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทนหรือป่าว เหมือนเลือกวิศวกร ออกแบบ คุณจะรู้ว่า ออกแบบได้คุ้มค่าหรือไม่ ก็เมื่อได้ราคาค่าก่อสร้างออกมา และสร้างเสร็จใช้งานแล้ว 

6/8/11 บาง ทีงานด่วนต้องเข้ามาเจอลูกค้า ก็จำเป็นต้องมา เพราะให้เขารอช่วงเราว่าง เสาร์หรือ อาทิตย์ไม่ได้ เขา ค้นหา หรือ วิ่งไปให้เจ้าหน้าที่เขต หาวิศวกรคนอื่่นที่พร้อมกว่า ทำงานให้ได้ แต่ช่วงนี้ก็มีงานพอสมควร ถ้าไม่ใช้จ่ายอะไรมากก็พออยู่ได้ แต่วิ่งรถในกรุงเทพ รถติดมาก วันเสาร์ต้นเดือน

5/8/11 อ่าน สัญญา ต่อ วิศวกรที่ปรึกษา ที่ทำตัวเอกสารสัญญา นี่ก็ไม่ธรรมดาเลย คงต้องเคยทำโรงงงานไฟฟ้า แบบนี้มามาก เขียนสั้นๆ แต่ได้ใจความดี แต่เวลาออกแบบและก่อสร้างจริงๆ ก็ทำงานตามวิสัย ของผู้รับเหมา ก็มักจะ ตีความให้ ประหยัดที่สุด แต่ละฝ่าย ก็ต้องรักษาประโยชน์ ว่ากันไปเป็นเรื่องๆ แม้แต่เรื่องที่จอดรถไม่พอ

4/8/11 แปลก รู้สึกว่างานที่ไซต์งาน เงียบผิดปกติ จนต้องหาอะไรทำบ้าง ระบบความปลอดภัยในสำนักงาน ก็เพิ่มประตู ยาม กล้อง โรงงานปั่นไฟฟ้าที่ต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จำเป็นต้องมีความปลอดภัยสูง และ ค่าปรับเวลาไฟดับก็สูง และ ชื่อเสียง ก็เสียไม่ได้

3/8/11 ทำ รายการ งานที่บกพร่องที่ไปตรวจมา และ ถ่ายรูปไว้ ทำเป็นบันทึกเก็บไว้เข้าระบบไว้ให้ ผู้รับเหมาแก้ไข หรือ หักเงินมูลค่างานที่ไม่ได้ทำตามสัญญา  ระบบของฝรั่งที่ทำงานจะมีบันทึกพวกนี้ เก็บไว้ ทำให้เสียเวลาทำมาก ถ้าจะทำจริงๆ ต้องมี วิศวกรเด็กๆ ไว้ช่วยด้วย เราทำเองก็ช้าหน่อย 

2/8/11 ดู หน้างาน เก็บงานที่บกพร่อง ผู้รับเหมา ยังเก็บไม่หมด เหลือทีเดิมตั้งหลายจุด ชัดๆ แต่ก็ไม่แก้ แล้วชอบมาเรียกไปตรวจ ก็คงเป็นเหมือนกันหมดทุกงาน ทุกระบบ บางรูปในงานโรงงานก็สวยมาก พระอาทิตย์ทรงกลด และบ่อไหล เป็นน้ำตกเลยนะ

1/8/11 เดี๋ยว นี้ กล้องวงจรปิดราคาถูก ในสำนักงาน จึงติดมันทุก ชั้นเลย ดูเอกสารงานที่บกพร่อง ต้องแก้ไข แค่ดูก็หมดเวลาไปครึ่งวันแล้ว และจะต้องแก้ไขอีกกี่สัปดาห์ คิดไม่ออกเลย งานเก็บ พวกนี้ วิศวกร เด็กๆ กลับทำได้ดีกว่า วิศวกรผู้ใหญ่ เพราะยังชอบเดินตามดูสิ่งใหม่ๆ แต่การตัดสินใจให้ทำงานต่อหรือไม่ ต้องใช้พวกผู้ใหญ่

31/7/11 บาง ทีต้องเดินทางบ่อยๆ ฝนก็ตก ตลาดนัด ก็วายหมด ก็หงุดหงิดมากๆ จนไม่อยากจะ ทำอะไรเลย แม้แต่จะซื้อของกินในซูปเปอร์มาเก็ต สู้เดินตลาดนัดไม่ได้ หลากหลายกว่า แม้จะสกปรกกว่า ก็ตาม ไม่รุ้คนรู่นใหม่คิดอย่างไร 

30/7/11 ไป หา หมอฟัน และแวะ ดูงานเครื่องใช้ไฟฟ้า พอดีมี Harddisk ขายด้วย เลยซื้อมาลองใช้สาย USB3 หน้าตาก็ เปลี่ยนไปอีกแล้ว ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลย ดูหนัง กัปตันอเมริกา ฝรั่งก็ทำได้ดีมาก ย้อยยุคไปสมัยสงครามโลกผสมๆไป ได้อารมณ์ดี ไม่ทันสมัยจนเกินไป

29/7/11 ทำ งานจุกๆจิกๆ ก็หมดเวลาแล้ว โดยเฉพาะการไปตรวจงาน ทั้งโรงงาน ส่วนใหญ่ น้ำท่วมบ่อ ตรวจไม่ได้เลย วิศวกร ผู้รับเหมาก็เหมือนไม่อยากให้เราได้ดูอะไรมาก เพราะเราใช้วิธีสุ่มเข้าไปดู เค้าคงคิดว่าเราไม่ไปดู

28/7/11 บาง คนคิดว่า วิศวกร จะต้องทำงานเขียนแบบทุกคน บางทีงานแบบง่ายๆ ใช้ เด็กๆ ทำจะถูกกว่า วุฒิวิศวกร ทำ ก็เป็นอาคารเก่า เจ้าของอาคารต้องเป็นผู้จัดหาแบบให้  ใครที่ไหนจะไปรู้เรื่องต้องไปวัดใหม่หมดเสียเวลามากเกินไป ไม่ทำดีกว่า ลูกค้าที่ไม่เคารพสิทธิกัน งานเก็บที่ไซต์ก็ล่าช้าไปขวางทางทำงานของโรงงานเก่า เพราะฝ่ายออกแบบ ทิ้งรายละเอียดไม่ยอมทำให้ฝ่ายก่อสร้าง

27/7/11  ได้เริ่มทำอะไรตามที่ ตั้งใจไว้ ติดตามงานบกพร่อง วิศวกรรรมโรงไฟฟ้า ทีละเรื่อง รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้บ้าง แต่มีรูปประกอบเยอะ ก็ยังดี และต้องทำเอกสารของตัวเองด้วย เข้ามาให้ทำอีกแต่ก็ต้องพยายาม ทำตามความตั้งใจ อย่าติดรายได้ที่ได้มาก

 

26/7/11 ได้เริ่มทำอะไรตามที่ตั้งใจไว้ อ่านสัญญางานวิศวกรรรมโรงไฟฟ้า ทีละหน้าก็ยังดี แม้จะมีสิ่งอื่นๆ เข้ามาให้ทำอีกแต่ก็ต้องพยายาม ทำตามความตั้งใจ อย่าติดความสุขมาก

25/7/11 ดู เอกสารต่างๆ ในอีเมลย์ ก็หมดเวลาแล้ว บ่ายค่อยมาตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้ดี เรื่องมีให้ทำเยอะ ว่าจะอ่านสัญญา ก็ยังไม่ได้เริ่มสักที เดี๋ยวไม่ทัน ต้องไปงานใหม่อีก อดอ่านกันพอดี

24/7/11 บาง วันก็ ไม่อยากทำอะไรเลย เหมือน ปล่อยเวลาให้หมดไป แค่เดินทางไปๆมาๆ ก็หมดวันแล้ว แต่ยังรู้สึกเหมือนว่าเวลาพักแสนสั้นอยู่ดี ดีกว่าที่บางคนต้องทำงานทุกวันหยุดก็มี

 

23/7/11 พอ ดีฟันแตก หลุด ต้องเข้าเมือง ไปอุดฟัน กับเพื่อน แต่ดูแล้ว คงอุดได้ไม่นานก็อาจหลุดอีก เพราะมันอยู่มุม รับแรงเยอะ การยึดเกาะก็ไม่ดี คงต้อง กลับมา ครอบฟันแทน เสียแพงแน่เลย  เลยถือโอกาศ เดินงาน คอมมาร์ท ของถูกกว่า ที่เคยซื้อไว้เยอะ แต่ต้องรอให้ของเก่าเสียก่อน ค่อยเปลี่ยนดีกว่า

22/7/11 คน ไทยบางคนรู้สึกเหมือนจะหลอกใช้เรา เราก็แกล้งไม่ยอม ทำไงได้ จะให้เราทุ่มเทให้หมดใจ ยาก ในเมื่อ ผู้บริหาร ยังไม่เคยมา ดูลูกน้อง วิศวกร ที่หน่วยงาน ก่อสร้าง โรงงาน บ้างเลย จะให้เราไปทำอะไรใน สำนักงาน เราก็ไม่ไป ส่งมาให้แล้วกัน ฝรั่งเมืองนอกเอง ยังพอมีมาเยี่ยมที่หน้างานก่อสร้าง มากกว่า แต่สุดท้ายก็เป็นลูกจ้างทำงานให้ฝรั่งทั้งหมด 

21/7/11 ตอน แรกคิดว่าจะทำงานเสร็จได้ไวๆ แต่ แค่เอกสาร 2 เรื่อง ก็ทำให้หมดเวลา ไปครึ่งวันเลย ดู สัญญา รายการประกอบแบบ กว่าจะทำเอกสารชุดนี้ก็คงใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เค้าว่า โรงไฟฟ้า 800 MW ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มโครงการ 6 ปี คงจะจริง ตอนนี้อยู่มา 3 ปีแล้ว ยังรันโรงงานไม่ได้เลย

20/7/11 เรา ก็งงทำไมต้องเป็นวิศวกรตรวจสอบ อาคารติดต่อมาที่ เรา และด่วนด้วย วิศวกรก็มีเยอะไป คงจะมีศีลเสมอกัน เลยลองหาวิธี หาคนขับรถไปให้แล้ว ไปตรวจงานแม้จะอยู่ต่างจังหวัด อาศัย ทำงานทางอินเตอร์เน็ตตามงานหนึ่ง ในรถ ก็พอไปได้ แต่ก็กลับมาเกือบไม่ทัน

19/7/11 เดี๋ยว นี้ แม้แต่ประตูทางเข้า โรงงาน ก็ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า เปิดปิด จาก ตู้ควบคุมระยะไกล กันหมดแล้ว เตรียมรับ ค่าแรงที่แพงขึ้น ลดแรงงานที่ใช้งานจุกจิกๆ ไป

18/7/11 เข้า ไซต์ไป ดู งานถนนทางเข้าอาคาร ที่มีปัญหา รถบรรทุกเข้าไป เอาของออกจาก โรงบำบัดน้ำเสีย หรือ วัตถุดิบบางอย่างที่ต้องเอาออกเวลาเกิดปัญหาบางอย่าง งานออกแบบถนน ของ วิศวกร ผิดตรงที่ไม่ได้คิดไว้เลยว่าต้องถอยรถเข้าไป ไม่ใช่เอาหัวเข้าไป วิศวกรรมการทาง และ การใช้สอยในโรงงาน ก็ต้องใช้ความชำนาญ เหมือนกัน

17/7/11 ดู หนัง Transformer 3 งงๆ พล็อตเรื่องมันย้อนกลับไป มากกว่าจุดที่เริ่มเรื่อง ตอนที่1 มากเลย กลายเป็นมนุษย์สู้กับหุ่นยนต์ที่มีชีวิตจริงๆ คิดและทำอะไรได้มากกว่ามนุษย์  แต่ก็จบแบบเวอร์ๆไปอีกแล้ว แต่เรื่อง Effect 3D ทำได้ดีจนเหลือเชื่อมากเลย ทุกอย่างพัฒนาไปเร็วมาก ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ

16/7/11 ดู หนัง แฮรี่ พล็อตเตอร์ แล้วก็กลับมาทำงาน ตรวจสอบรายการคำนวณ นิดหน่อยตอนดึกๆ บางอย่างเราก็เรียนรู้จาก วิศวกรอื่่นที่ทำงานบางอย่างมามากว่าเรามากๆ

 

15/7/11 ฝน ตก วันอาสาฬหบูชา ดูข่าวและรายการวันหยุด นอนที่้บ้าน ไม่ได้ไปไหน พักผ่อนบ้าง ทำงานมากไปก็ไม่ไหว แต่ก็มีมือถือ และเน็ต ให้ติดตาม มาอีก ก็ต้องเลื่อนๆ ไปทำวันพรุ่งนี้แทนดีกว่า

14/7/11 เรื่อง บานประตูเข้าโรงงาน ก็ยังงง ว่า ผู้รับเหมาก็ยังจะประหยัดให้มากที่สุดอีก แล้ว ทำเป็นบาน สวิง จะเปลี่ยนมาเป็น บาน Slide มาทำทีหลังก็ยากหน่อย เพราะเทถนนไปแล้ว ไม่ได้ ฝังรางไว้ วิศวกร ผู้รับเหมา มักจะ เอางานง่ายๆ เข้าว่า ไม่มีการออกแบบก่อน ลุยทำไปก่อน แล้วค่อยมา ว่าเรื่องอื่นทีหลัง ก็เป็นแบบนี้

13/7/11 ช่วง ที่ยังต้องพึ่งพากันอยู่ เขาก็ยังเกรงใจ แต่พอหมดงานไปแล้ว เขาก็ไม่เห็นความสำคัญของ วิศวกร เรา อีกต่อไป เป็นเรื่องของความ กตัญญู ที่ พระเยซู เคยสอนไว้นานมาแล้ว ว่า มีน้อยกว่า 5% ที่จะรู้คุณคน เป็นความจริงที่อยู่คู่โลก

12/7/11 บาง ตึกสร้างไป นานเกินเวลาที่อนุญาต ไว้ แล้วลืมต่อใบอนุญาตก่อสร้าง พอหมดอายุ ต้องมาเซ็นต์เอกสารยื่นกันใหม่ เจ้าของอาคารต้องเสียเงินให้เจ้าหน้าที่ ราชการ อีก พอจะให้ วิศวกร เราเซ้นต์ใหม่ ก่อนจะเซ้นต์อะไร ก็ต้องไปตรวจอาคารด้วย เพื่อความแน่นอน เพราะต้องรับผิดชอบกับคนที่มาอยู่ในอาคารจำนวนมาก เจ้าของตึกบางทีก็บอกไม่ต้องตรวจก็ได้ พูดมาได้ไง จะเอาง่ายอย่างเดียว มั่วอะไรไว้ก็ไม่รู้แล้วให้เรารับผิดชอบ  

11/7/11  มีคนโทรมาปรึกษา เรื่อง สร้างบ้านไปส่วนหนึ่งเสร็จไปแล้ว เจ้าของงาน เห็นแล้วไม่ใช่แบบที่เซ็นต์สัญญากัน อยากให้ไปเป็น วิศวกรตรวจสอบงานว่าไม่เป็นไปตามแบบ และเป็นพยานในการฟ้องร้อง เห็นเค้าว่าไปว่าจ้างบริษัทที่เปิดบูทแสดงในงานใหญ่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปจ้างผู้รับเหมาช่วงอีกหลายต่อ จนงานมีปัญหา

10/7/11 คน ที่ทำงานไว ก็มักจะทำงานได้ไว ไว้ใจได้ จึงมักจะได้ตำแหน่งดี แม้จะเป็นงานอะไรก็ตาม อยากดูหนัง แต่ไม่มีเวลาเลย ก็ต้องปล่อยเพราะ ดู หรือ ไม่ดู มันก็ผ่านไป 1 วันอยู่ดี มีคนโทรมาปรึกษา เรื่อง แบบที่ไม่ได้ดูพื้นที่ดิน ให้ดี พอตอกเข็มเสร็จไปแล้ว เจ้าของงาน เห็นแล้วไม่ใช่ที่ต้องการ อยากจะแก้ไขแบบ เลย เพราะ ตอนแรกโยนให้ ใครทำแบบถูกๆเพราะ คิดว่าใครๆก็ทำแบบได้

9/7/11 ดู เอกสาร แบบก่อสร้าง และ รายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี ของอาคารที่ไปตรวจสอบความแข็งแรง แล้วก็ต้องรีบทำรายงาน บางที ก็ตรวจได้เฉพาะจะที่คิดว่า อ่อนแอที่สุด ตามสภาพรูปร่างของอาคาร ซืึ่งก็จะเป็นจริงๆ

8/7/11  เร่ง ทำงาน คอมเม็นท์แบบตกแต่งสวน โรงงาน วิศวกร ผู้รับเหมา แกล้งโง่ หรือไง ไม่มีท่อน้ำไป ไว้ให้รดน้ำ แล้วมันจะให้ใคร แบกน้ำไปรดต้นไม้ เรื่องที่จอดรถก็มีปัญหา น้อยเกินไป งาน ก่อสร้างแบบ Turnkey ก็มักจะมีปัญหา ต้องต่อรองกันเสมอ ต่างรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

7/7/11 ดู งานเก่า  ในเมืองเต็มไปด้วยตึกใหม่ขึ้นเต็มไปหมด ทั้งที่กำลังเจาะเสาเข็ม ก่อสร้างโครงสร้าง จนถึงทำกระจกปิดภายนอกตึก แถวในพื้นที่ราคาแพง ตึกก็จะใช้วัสดุแพงไปด้วย เจอห้องพักที่ชั้นนึงมีแค่ 2 หน่วย ใช้ทรัพยากรเปลืองมากๆ เลย ลิฟท์และบันไดสำหรับคู่เดียว

6/7/11 สรุป งานตรวจสอบ อาคารที่จะซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาไม่ดีเลย แต่คิดว่า อาคารเหล่านี้ใช้งานมาแล้ว ออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมงาน โดย บริษัท วิศวกร ที่มีระดับทั้งนั้น และก็มีการตรวจสอบประจำปีมาแล้ว ทำแล้วมีความสุขก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำ

 

5/7/11 ดู หน้างงาน ปิดงานที่บกพร่อง และ งานตกแต่งสวน พื้นที่สีเขียว รอบโรงงาน ผู้รับเหมา มักไม่เห็นความสำคัญของงานแบบนี้ เพราะคิดว่าทำเมื่อไรก็ได้ แต่นี่เริ่มมีวัตถุดิบ เข้ามา จะผลิตอยู่แล้ว ยังไม่ พื้นที่กันชนสีเขียว ตามที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA เลย แล้ว จนท.ที่มาตรวจ จะอนุมัติให้เปิดใช้โรงงาน ได้อย่างไร

 4/7/11 บาง ทีไปตรวจสอบ อาคารแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มบันไดหนีไฟ เหล็กด้านหลังอาคาร ก็ต้องช่วยหาผู้รับเหมางานเหล็กให้อีก ช่วยๆกันไป เราก็บอกเพื่อนๆ ที่ว่างๆ ให้หาให้

2/7/11 เรา ไม่ได้ชอบตีกอลฟ ทางเพื่อนที่เรียนโท ด้วยกัน เค้าจัดก๊วน หาทุนเพื่อใช้เป็นเงินทำกิจกรรมต่อหนังจากเรียนจบไปแล้ว นิสัยวิศวกรของเราก็ไม่ค่อยชอบไปขอเงินผู้รับเหมาด้วย จริงๆ มันก็เหมือนการ คอรัปชั่น อย่างนึง ที่เป็นเรื่องธรรมดาใน สังคมไปนานแล้ว ก็ไปช่วยหา sponsor ให้เป็นพิธีนิดหน่อย เงินทองธรรมดาหายากมากๆ เงินค่ายัตร ตั้งหลายหมื่น จะไปขอเค้าง่ายๆ คงต้องมีผลประโยชน์แอบแฝง ด้วยเขาถึงจะยอม

1/7/11 ทำ เรื่อง แบบคร่าวๆ ให้เครื่องชั่ง รถบรรทุกใหญ่ วางบนโครงสร้างกล่องท่อระบายน้ำ คล้ายๆ ฐานแผ่ ไม่มีเสาเข็ม ก็ลองวัดดวงดู ไม่มีอะไร อันตราย นอกจาก ความคลาดเคลื่อนในการวัดจาก การทรุดตัวไม่เท่ากันของ แต่ละ Load cell

30/6/11 ทำ เรื่องถนน ต่อวงเลี้ยงรถ ยังไม่ผ่าน บางที วิศวกร ฝ่ายออกแบบ ทำแบบให้ประหยัดแคบเกินไป เลี่้ยวรถไม่ผ่าน ก็ โยนปัญหามาให้ หน้างานแก้ไขต่อ หน้างานก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนเทคอนกรีต ทำไปตามแบบ แล้วค่อยมาว่ากันทีหลังอีก

28/6/11 ยัง เหนื่อยๆ อยู่เลย เดินทางทั้งวัน งานเอกสารก็ยังต้องรอ ผลการประชุมเสร็จ ถึงจะตอบ วิศวกร ผู้รับเหมาได้ หรือไม่ก็รอ ฝรั่งกลับจากพักร้อนอีก  หน้างานก็มีงานเก็บเยอะมาก เพราะระบบตรวจรับงานของผู้รับเหมาหลักยังไม่ดีพอ อาจจะทำให้งานล่าช้าได้

27/6/11 บริษัท ผู้รับเหมาใหญ่ๆ บางทีเจอให้ประมูลงานแบบ Turnkey งานโครงสร้าง ก็มักจะกลัวพลาด เรื่องเสาเข็ม อาจจะเผื่่อจนไม่ได้งานเลย เพราะไม่มีฝ่ายออกแบบในบริษัท เลย ถ้าลงทุนหน่อย ก็ใช้ วิศวกร ออกแบบมาช่วย เพราะถ้าใช้หลัก ประมาณหยาบๆ จากโครงการเก่า ถ้าไม่แน่นจริงๆ ก็พลาดได้ 

26/6/11 ใน ที่สุดก็ต้องจัดการเรื่องบัญชี ถ้าเราทำให้เป็นระบบก็คงจะดี บางอย่างลืมจ่าย หรือ จ่ายซ้้ำ ก็มีมั่วไปหมด บางอย่างการตัดสินใจเรื่องรับงานเป็น วิศวกร ออกแบบ ก็ พลาดได้เหมือนกัน อาจจะขาดทุนได้ เพราะ ความต้องการของลูกค้า มากกว่าที่คิดไว้ 

25/6/11 ตรวจ รายการคำนวณเสาส่งสัญญาณ และ ฐานราก ก็แปลกที่เดี๋ยวนี้ออกแบบได้ประหยัด เนื้อที่ลงได้มาก แต่ต้องใช้เสาเข็มตอก หรือ เสาเข็มเจาะลึกหน่อย วิศวกรออกแบบเรากว่าจะได้เงินมาใช้ก็ไม่ง่าย ไปดูบ้าน ท่านที่ทำงานในที่ ดีๆ และค้าขายด้วย ทั้งบ้านทั้งรถ ใหญ่โตมาก บุญวาสนา เทียบกันไม่ได้ เหมือน คนงานก่อสร้าง ก็มองดูเรา สบายกว่าเขา อยู่ที่เรามองสูง หรือ มองต่ำ

30/7/11 ไป หา หมอฟัน และแวะ ดูงานเครื่องใช้ไฟฟ้า พอดีมี Harddisk ขายด้วย เลยซื้อมาลองใช้สาย USB3 หน้าตาก็ เปลี่ยนไปอีกแล้ว ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลย ดูหนัง กัปตันอเมริกา ฝรั่งก็ทำได้ดีมาก ย้อยยุคไปสมัยสงครามโลกผสมๆไป ได้อารมณ์ดี อาคาร และ เครื่องแบบแต่งตัว ไม่ทันสมัยจนเกินไป

29/7/11 ทำ งานจุกๆจิกๆ ก็หมดเวลาแล้ว โดยเฉพาะการไปตรวจงาน ทั้งโรงงาน ส่วนใหญ่ น้ำท่วมบ่อ ตรวจงานสีกันกรดด่างไม่ได้เลย วิศวกร ผู้รับเหมาก็เหมือนไม่อยากให้เราได้ดูอะไรมาก เพราะเราใช้วิธีสุ่มเข้าไปดู เค้าคงคิดว่าเราไม่ไปดู

17/7/11 ดู หนัง Transformer 3 ทำแบบโมเดลตึกได้เป็นเมือง ไม่ธรรมดาเลย มีการถล่มและพังทลายโดยหุ่นยนต์ด้วย เหมือนจริงมาก ฝรั่ง ทำเรื่อง Effect 3D ทำได้ดีจนเหลือเชื่อมากเลย ทุกอย่างพัฒนาไปเร็วมาก ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ

16/7/11 ดู หนัง แฮรี่ พล็อตเตอร์ แล้วก็กลับมาทำงาน  นิดหน่อยตอนดึกๆ บางอย่างเราก็เรียนรู้จาก งานคนอื่่นที่ทำงานบางอย่างมามากว่าเรามากๆ

15/7/11 ฝน ตก วันอาสาฬหบูชา ดูข่าวและรายการวันหยุด นอนบ้าน ไม่ได้ไปไหน พักผ่อนบ้าง ทำงานมากไปก็ไม่ไหว แต่ก็มีมือถือ และเน็ต ให้ติดตาม มาอีก ก็ต้องเลื่อนๆ ไปทำวันพรุ่งนี้แทนดีกว่า

25/6/11 ที่ผ่านมาอยู่ต่างจังหวัด ใช้อินเตอร์เน็ตช้าๆ อัพเดทเวบไซต์ ส่งไม่ไปเลย หายไปหมด  ดูงานบ้าน คนมีตังส์ ที่มีคนออกแบบทั้งภายนอก ภายใน ซ่อนทุกอย่าง ที่ไม่สวย พื้นที่สวนมหาศาล ทำให้แล้ว น่าอยู่ ดู ก็ไม่น่าเบื่อ ดูดีกว่าบ้านจัดสรร เยอะเลย

8/6/11 เจออีกแล้ว งานของ ราชภัฎ ส่วนใหญ่ แบบสถาปนิก ดูภายนอก จะดูดี แต่ แบบมักจะไม่ละเอียดพอ ผู้รับเหมาต้องทำการบ้านต่อ ตอนเคลียร์แบบ รวมทุกระบบ ต้องทำออกแบบรายละเอียดใหม่ อีกเยอะเลย แค่เราดูแบบและเสนอเป็นที่ปรึกษา ก็เหนื่อยแล้ว

7/6/11 มีเวลาดูงานโรงงาน ที่สร้างไว้นานแล้ว ปัจจุบันน้ำท่วมมาก ซึ่งก็เป็นเหมือนกัน หมด บ้านจัดสรร ตึกแถว ต่างๆ เพราะ ถนนใหญ่ถมสูงๆ มั่วไปหมด ระบบน้ำโดยรวมบางที่จึงไม่มีที่ไป การทำบ่อหน่วงน้ำทุกๆ โครงการ ก็เพิ่งจะบังคับใช้ ไม่กี่ปีนี้เอง ทำไงได้ก็ต้องช่วยตัวเอง ทำระบบ ป้องกันน้ำเข้า และ ดูดน้ำออกไปข้างนอก ตามสภาพเงินที่มี ด้วย

5/6/11 ได้นั่งรถไฟฟ้า 2 ต่อ สายแอร์พอร์ท ดูงานก่อสร้าง บ้าน ขึ้นตลอด ข้างทาง ส่วนใหญ่เป็นระบบ คอนกรีตสำเร็จรูป แม้จะจัดให้เดินไป ต่อรถใต้ดินจะไกล แต่ดีที่ช่วงเดินผ่าน ที่สถานีมักกะสัน ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน มีตึกสูงที่กำลังสร้างอยู่ให้ดูก่อน ไปดูงาน มือถือ ที่ศูนย์ สิริกิตย์ ได้ตัวเก็บไฟ ไว้ใช้กับ เครื่องมือถือ และ แท็บเล็ต ที่อุปกรณ์พวกนี้ กินไฟมากๆ เลย แบ็ตหมดเร็วมากๆ  แต่จริงๆ แล้วมันก็เป็นแค่ถ่านชารตธรรมดาๆ เพียงแต่เปลี่ยนกำลัง แรงดัน ให้พอเหมาะ กับ มือถือ แค่นั้นก็ขายได้แพงขึ้นแล้ว

4/6/11 เจอ งานออกแบบ โหดอีกแล้ว ชั้นล่างสุดเป็นเสา เพื่อใช้เป็นที่จอดรถได้ แต่ชั้นบนเป็นผนังสำเร็จรูปต่อกับพื้นสำเร็จรูปอีก สูงตั้ง 8 ชั้น ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นเรื่องแบบรายละเอียดต้องดี ทำงานได้จริงๆ สำคัญน้ำไม่รั่วซึมเข้าห้องง่ายๆ แต่ก็ยังมีเวลาไปดูงาน มหกรรมมือถือ ฟังคนที่เค้าใช้อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน ที่ใช้แอพแปลกๆ ดีๆ มีความรู้เรื่อง ที่เก็บข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต มากขึ้น

3/6/11 เจอลูกค้า ใจร้อนมากขึ้น อะไรก็จะให้ไปพบเลย ถ้าเราไปทุกงานที่ติดต่อมาก็คงไม่มีเวลาทำงาน แน่นอน บางงาน เราทำไม่ได้ หรือ ไม่สะดวกบางประการ เราก็แนะนำเพื่อน สถาปนิก อื่น ให้ไปทำได้ แค่ใช้เวลาติดต่อทางโทรศัพท์ และ ส่งรูป หรือ แบบ ทาง อีเมลย์ ก็จะสแกนว่า จะทำงานนี้หรือไม่ได้ ดีขึ้น

2/6/11 ได้ไปดู ไซต์งาน ที่ต้องปิดงานที่บกพร่อง ก็ยังมีที่ต้องแก้ไข ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ฝีมือช่างที่ไม่ได้ ทำความสะอาด ก่อนปิด ยางตัวกันน้ำ ชั้นดาดฟ้า รอยร้าว ที่ซ่อมไม่ถูกต้องก็ร่อนอีก งานพื้นกระเบื้องยาง ทำเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพราะทำงานไม่ได้ระวังรอย ซ่อมไม่ได้ ก็ต้องให้ สถาปนิก เด็กๆ ไปตรวจว่าแผ่นไหนใช้ได้ แผ่นไหน ใช้ไม่ได้

1/6/11  งานก่อสร้าง ตาชั่งรถบรรทุก และ ห้องเครื่อง แม้เราจะเห็นเป็นงานง่ายๆ แต่พอมาทำในพื้นที่โรงงาน แล้วก็ต้องใช้คนประสานงานเยอะเลย มิน่า มูลค่างานจึงได้แพงมาก แต่ระบบบริษัทใหญ่ เขาก็ใช้กันแบบนี้ แผนงาน ความแน่นอน ชื่อเสียงบริษัทฯ และ ระบบความปลอดภัย สำคัญที่สุด

31/5/11 บางทีก็โมโหอยากที่ลาออกจาก งานวันนี้เลย ก็คงเหมือนกับ สถาปนิก ฝรั่งที่ออกไปเร็วๆนี้ งานตรวจสอบอาคารไม่มีต่อเนื่องและก็ยังไม่ค่อยได้ราคาเลย จริงๆแล้วมีงาน ปรับปรุง แก้ไข ตกแต่ง เก็บเล็กๆ น้อยๆ เยอะเลย แต่ไม่มีคนไปทำ ถ้าทำให้ได้แบบ ระบบ Cloud ก็น่าจะดี แต่ปัญหางานก่อสร้างมัน ซับซ้อนและจุกจิก เยอะมากกว่าการขายของ แต่ถ้ามีความเชื่อก็น่าจะทำได้

ดูรูปความคืบหน้า ขณะก่อสร้าง หลายรูปมากขึ้น

 

30/5/11 ทำแบบ ผนังลิฟท์ที่ มีเสาล้อมรอบ จึงไม่ได้ประโยชน์จากการรับแรงอัดของคอนกรีต เสียเหล็กเสริมมาก ทั้งที่เสา และที่ผนังลิฟท์ เป็นอาคารแค่ 20 ชั้น แต่การจัดพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ระหว่างเสาและผนังลิฟท์เป็นห้องเครื่อง ดูเหมือนจะลงตัวดี แต่ถ้าประหยัดว่าทำเป็นผนังยาวเลยไม่มีเสา

29/5/11 ดูงานบ้านที่จะ ทำสระว่ายน้ำ เหนือที่จอดรถ ขนาดก็กำลังดี สำหรับเด็กๆ เล่นน้ำ ได้สบายๆ แต่เจ้าของบ้านมีเงิน และอยู่ในสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านที่ดีมากๆ อยู่แล้ว ทำแต่งานจึงไม่มีเวลา เฝ้าบ้านช่วงเวลาที่ช่าง ทำงานก่อสร้างสระว่ายน้ำใช้เวลา ประมาณ 1 เดือน

28/5/11 ดูงานทำแบบ เพื่อต่อเติมอาคารโรงเรียน ที่เป็นกลุ่มอาคาร พอนักเรียนเพิ่มเติมมากขึ้น ก็ต้องใช้พื้นที่ไปทางสูง ตึกเดิม 4 ชั้น ดาดฟ้าเป็นคอนกรีต ที่เจ้าของโรงเรียนจะ ใช้ดาดฟ้าเดิมทำเป็นห้องเรียน ต่อเติมเพิ่มอีก 1 ชั้นเป็นห้องเรียนเหมือนกัน และ หลังคาเหล็ก 1 ชั้น  และ สภาพหน้างานจริงๆ การจัดระยะถอยร่นมีปัญหาอะไรอาคารเดิมมีเสาคอนกรีต แต่ใช้คานเหล็ก เพราะตอนแรกต้องการสร้างเร็ว แต่พบว่ามีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมที่รอยต่อคานเหล็กกับคอนกรีตและผนัง  พื้นชั้นใหม่จึงออกแบบทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา พื้นฐาน แต่ใช้ได้ดีกับสภาพเมืองไทย ดีที่เป็นแบบอิเล็กโทรนิค จึงนำมาแก้ไขต่อได้ง่ายๆ

27/5/11 บาง ช่วงก็มีงานให้เลือก หลายงาน แต่บางทีก็ไม่ชอบบ้าง ไม่ถนัดบ้าง แต่ถ้าได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ บ้าง เจอที่ต้องทำงานหนักกว่าที่คิดไว้ก็มี เช่นงานตรวจสอบแบบสถาปัตย์ การจัดให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการจริงๆ บางคนก็ทำหยาบมากๆ  แต่บางอย่างของใหม่ก็น่าจะดีกว่า ทำอะไรแบบเดิมๆ บ้างนะ

 

26/5/11 ในองค์กรเล็กๆ อย่าง กลุ่มบริษัทสถาปนิกออกแบบ และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน ยังยุ่งๆ ไม่พอใจกัน แล้ว องค์กรใหญ่ขึ้นไป เช่น ผู้รับสัมปทาน ผู้รับเหมาหลัก เจ้าของโครงการ ก็คงยุ่งน่าดู และ แต่ละฝ่าย ก็พยายามรักษา ผลประโยชน์ ของตัวเอง และ หน้าตาของตัวเองด้วย  ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ประสพการ์ณ ในการเอาตัวรอดกันไป ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาออกไป ซึ่งอาจจะได้ไปอยู่ที่ดีกว่า หรือ แย่กว่าที่เดิม

25/5/11 ที่ โรงงานไม้อัด ใกล้เสร็จมากแล้ว   บริษัทที่เพิ่งโต ไม่มี วิศวกร เลย บางงานก็ให้ ธุรการ และ ช่างคุมงาน มาคุยเรื่อง แบบ จัดวางเครื่องจักรในการทำงาน ๆ ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง เลยจำเป็นต้องเรียก วิศวกรที่ทำงานจริงๆ มาทำแบบ เพื่อขอเสนอ ขยายโรงงาน เพราะก่อนที่จะให้ วิศวกรอุตสาหการ รับรองแบบ และวิศวกรเครื่องกลตรวจความแข็งแรงของหม้อไอน้ำ

24/5/11 ไม่น่าเชื่อ ว่ายังจะมี โรงแรม  20 ชั้น ขึ้นที่ ขอนแก่น แต่ก็เป็นความชอบ และ ความคุ้นเคยของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ ที่คิดว่ายังมีความต้องการของลูกค้าเหลืออยู่ พอดีตึกก็รูปร่างสมดุลย์ดี มีลิฟท์พอสมควร กับความสูง จึงน่าจะพอใช้ได้ และ ไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวด้วย เราก็ตรวจสอบให้ตามกฎหมาย

23/5/11 ทำอะไรไม่ได้เลย มัวแต่คุยกับฝ่ายไอที เขาเข้าระบบ อินเตอร์เน็ต อีเมล เซิรฟเวอร์ แต่ก็ไม่มีอะไรมากต้องค่อยๆ ทำไปทีละเมล รับเมลส่งเมล ฝ่านข้อมูลที่ แต่ละฝ่าย ต้องการ บางทีสถาปนิก็อยากได้รายละเอียดของงานติดตั้งแผ่นสำเร็จรูป เราส่งต่อให้เพื่อนๆ ใช้ข้อมูลฝ่านมือถือ ก็ช้าจนไม่อยากทำอะไรอีก

22/5/11 ดูงานอากาคขนาดเล็ก 3 ชั้น สร้างไว้นานแล้ว จะทำปรับปรุงตกแต่งใหม่ ก็ควรมี สถาปนิกเข้าไปดูงานเพิ่มเติมลายละเอียดให้เรียบร้อย ตกแต่งให้ดูเป็นระบบ มีดีไซน์ หน่อยๆ ก่อนใช้งาน ก็มีราคาเวลาเปิดใช้งาน

21/5/11 ดูงานคอมมาร์ต ก็นึกว่าจะมี แท็บเล็ปอะไรใหม่ มากมาย แต่ดูแล้ว ที่ใหม่จริงๆ เป็นพวก ทีวีอินเตอร์เน็ต อะไรทำนองนี้ คนขายของ คนดูงานก็น้อยลง รู้สึกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวยังไงไม่รู้ เราก็ได้แต่ซื้อ แมมโมรี่ และ หูฟังบูลทูซดีๆ ค่ายมือถือ ก็ไม่ค่อยไปทำโปรโมชั่น 3G เงียบๆผิดปกติ

20/5/11 ปัจจัยที่จะทำให้ ประสบความสำเร็จ ในการทำอะไรก็ตาม คื่อ มวยวัด ให้ เริ่มเลย ,กัดไม่ปล่อย, อย่าคอยโอกาส, ใช้ อำนาจของคำพูดทุกเช้า, ดึงดูดสิ่งดีๆ ลักษณะเด่นๆ เข้ามา ก็จริง ถ้าไม่ได้เริ่มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น งาน สถาปัตย์ ที่เราทำให้โครงการ โรงงาน แม้จะดี เช่น ซ่อมแซมน้ำรั่วที่ผนังห้องปั๊มน้ำ งานออกแบบ รั้ว เสริมประตูให้แข็งแรง  แต่ก็เหมือนปิดทองหลังพระ เพราะสุดท้าย ความสำเร็จอยู่ที่ ปั่นไฟขายได้ เท่านั้น

19/5/11 บางทีงานโครงการใหญ่ๆ ต่างๆ ที่วางแผนว่าจะทำทำแบบเสร็จ สถาปนิก  ก็ต้องรอธนาคารอนุมัติ รออนุมัติผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ เปลี่ยน วิธีการขออนุญาติ งานที่เตรียมการไว้แล้วก็เลยไม่ได้เบิกเงินเลย ทั้งที่เสียเวลาทำแบบ กับ วิศวกรทุกฝ่ายไปพอสมควร มีงานควบคุมงาน บางทีก็ต้องเซ้นต์แบบแล้วสแกนส่งไฟล์ใหญ่ๆ ไปทาง link ที่เก็บไว้ อินเตอร์เน็ต   การทดสอบที่ยากๆสำคัญจะใช้ ของคนขายของเองก็ไม่เหมาะ เพราะทำเอง ก็มีแนวโน้มให้ผ่านได้ง่าย ถ้าจ้าง บุคคลที่สาม มาก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงอีก กว่าจะเคลียร์งานเสร็จ ก็ มืด

18/5/1 มีงานจุกๆ จิกๆ เข้ามา เช่นสระว่ายน้ำ บนดิน บนบ้าน โรงสเก็ตน้ำแข็ง ก็เลยต้องกระจายให้ เพื่อนๆ รับผิดชอบ กันไป บางทีไปดูทุกงานไม่ไหว รอให้เขาส่งรูปมาให้ดูก่อน เพื่อดูว่าพอจะทำได้หรือป่าว งานที่ไซต์ยังไม่ได้ดูเลย ฝนก็ตกเอกๆ ไปไหนก็ไม่สะดวก แต่งานเอกสาร ที่ต้องตอบ ผู้รับเหมา ก็ยังให้แก้ไข อยู่ เพราะดูเหมือน เขาก็ไม่มีคนทำแบบละเอียดๆ พอที่จะก่อสร้างได้ ทำเป็นพิธี เหมือน ล้าๆ แล้ว

17/5/11 ทำโน่นทำนี่ บางทีเป็นเรื่องนัดประชุม งานจร ที่เข้ามาบ้าง เรื่องรถ บ้าง ภาษีบ้าง เก็บเข้าคอม ดูเวบ งานสถาปัตย์ดีๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อกันหายและกันลืม กว่าจะเสร็จก็บ่ายแล้ว ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ขับรถ บางทีก็ง่วง ต้องแวะปั๊ม ล้างหน้า วันวิสาขะ ไม่ได้ไปไหว้พระเลย แต่จริงๆแล้ว ไหว้วันไหนก็ได้ ขอให้มีสติดีกว่า

16/5/11 การ ทำอะไรที่ต้องรอความร่วมมือจากคนอื่่น บางทีก็ต้องฝึกความอดทน เขาก็อาจจะติดภาระกิจ เรื่องงาน เรื่องครอบครัว หรือ รอความร่วมือจากคนอื่นอีกที ไม่ได้ดังใจเสมอ แต่จะต้องทำ ส่วนข้อมูลที่เราทำได้ให้ดีที่สุดก่อน ทีเหลือก็ต้องแล้วแต่เหตุและผล การได้ทำอะไรดีๆ เพื่อแม่ บ้างแม้ว่าจะต้องเสียเงินไปตลอด ก็ยังดีกว่าเราเอาไปซื้ออะไรอย่างอื่่น งานสถาปัตย์ที่เกี่ยวเนื่่องกับงานระบบ ลูกค้าต้องการ สร้างอะไร มักจะ คิดว่ามีแบบสำเร็จรูปทำได้เลย ทำอะไรได้ง่ายๆ ส่วนใหญ่ สถาปนิกที่ดี มักจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะมักจะรับงานกระจายไป หลายๆ แบบ เพิ่มพูนประสพการณ์  ไม่ใช่ช่างซ่อมรถที่ทำแต่งานซ่อมล้อรถ หรือ แบตเตอรี่ อย่างเดียว

15/5/11 ทำ อะไรจุกจิก เตรียมงาน สถาปัตย์ ที่ไปรับมา เที่ยงเพิ่งจะได้สัญญาณโทรศัพท์ที่เปิดเบอร์ใหม่ตั้งแต่เมื่อวาน ลองโทรได้อย่างเดียว แต่ไม่ได้สัญญาณข้อมูล 3G ลองทำตั้งค่าของเครื่องเองยังไงก็รับสัญญาณไม่ได้ เล่นได้แต่ไวไฟ จนต้องเสียเวลาไปห้าง เอาเครื่องไปที่ศูนย์ พนักงานขายหน้าศูนย์ก็ยังแก้ไขไม่ได้เลย ต้องเข้าไปแกะในระบบซิม สงสัยจะลืมไม่ได้เปิดแพคเกจเหมารายเดือนอีก  มีโค๊ดอะไรมาใส่อีกสักพัก ค่อยมา แก้เครื่อง บูทเครื่องใหม่ ก็ใช้ได้ จอใหญ่ดีเลยชอบใช้แท๊บเล็ต มากกว่า สมาร์ทโฟนจอเล็กๆ ตอนแรกคิดว่ามันใหญ่ไป แต่ดูแล้ว ขนาด 7นิ้วกำลังดีมากๆ ทั้งการพิมพ์ป้อนอะไร เห็นหลังคาห้างสรรพสินค้า กำลังติดตั้งโครงเหล็กใหญ่โตมากๆ เลย มีเครน อยู่บนหลังคาด้วย แต่เราเดือนอยู่ในห้าง ไม่รู้สึกอะไรเลย อยากไปดูเขาทำยังไง แต่สูงเกินไปไม่รู้จะขึ้นไปได้ยังไง

14/5/11 โดน ลูกค้าตามงานแต่เช้าเลย ต้องเร่งหาข้อมูล ส่งไปให้ก่อน เพราะเขาจะเป็นพวกไฮเปอร์ ต้องตอบสนองไวๆ เค้าถึงจะประทับใจ เป็นงานวางผังโรงงาน ผสมอาหารสัตว์ งานนี้เป็นงาน เครื่องจักรมาก กว่างานคอนดรีต และ อาจจะเป็นแบบประยุกต์ให้เข้ากับงบประมาณแบบไทยๆ ด้วย  บ่ายไปดูงานรื้อถอนอาคารพาณิชย์เก่าติดถนนใหญ่ เพื่อทำเป็นสำนักงานขายส่วยหรูหน่อย จะได้ขาย ทาวเฮ้าส์ ด้านหลัง ได้หมดเร็วๆ แต่มันก็ท้าทาย ถ้าเขาจ่าย คุ้มกับค่าตัว ก็จะได้ระสพการณ์ดี กลับมาตามเรื่องเครื่อง แท๊บเล็ป ที่จะใช้ 3G ไว้ทำงานง่ายๆ ส่วนตัว หน่อย แต่พนักงานของทรู ก็ทำพลาด ไม่ได้ลงทะเบียนซิมใหม่ให้เรา   เราก็กลับบ้านมารอจนดึกก็ยังใช้ซิมไม่ได้  ความผิดพลาด เกิดขึ้นได้เสมอ วันนี้ใช้บริการ รถเมลย์ รถสองแถว นานๆมากใช้รถแมลย์บ้างทีก็ดี จะได้รู้จักการรอคอย และระลึกความทรงจำ สมัยเด็กๆ

13/5/11 วันนี้ แทบจะวิ่งทำงานเลย ขับรถจากต่างจังหวัดเข้า กทม แล้ว เปลี่ยนต่อเข้าสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอรท ลิ้งค์ ไปต่อ BTS ไปลงสถานีพร้อมพงษ์ และ ต่อมอเตอร์ไซต์ ไปติดต่อบริษัท สถาปนิก และเจ้าของร้านกาแฟ 2 ไซต์ เพื่อให้ทันเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน มองอะไรไม่เห็น บางทีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างร้านกาแฟเล็กๆ ข้างอาคารก็ต้อง ใช้ระดับ วุฒิวิศวกรโยธา และ วุฒิสถาปนิก ทำแบบและรายการคำนวณขออนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ แต่ทางเจ้าหน้าที่ กองอาคาร ก็ยังไปขู่ เจ้าของร้านที่ถูกร้อถอนไปแล้ว พอจะทำให้ถูกต้อง ก็ขู่ว่าจะตรวจว่าทั้งอาคารมีส่วนอื่นทั้งหลังก่อสร้างผิดแบบหรือป่าว ถ้าผิดนิดหน่อย ต้องขออนุญาติดัดแปลงอาคารใหม่หมดเลย  ค่าบริกาณวิชาชีพในการรับรองแบบ ก็จะแพงเกินไป เพราะเราต้องไปรับผิดชอบอาคารทั้งอาคาร แทนที่จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆ จนเจ้าของร้านกาแฟเขาอาจจะ เลิกทำ  เอารถเข็นมาขายกาแฟ แทน ง่ายกว่า  (ทีห้างสรรพสินค้าดังๆ ที่สุขุมวิท 24 ทำอะไรก่อสร้างผิดกฎหมายตั้งเยอะ แต่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องเลย

)

12/5/11 บางทีก็ต้องดูงาน จัดภูมิสถาปัตย์  งานรั่้ว ซืี่งถ้าอยู่ในโรงงาน ก็ต้องเน้นเรื่อง ความปลอดภัย และความเหมาะสมในการ กำหนดจุดขนถ่ายวัสดุต่างๆ มากกว่า ความสวยงาม ต้องให้ฝ่ายเจ้าของโรงงาน เค้ามีส่วนร่วมในการ อนุมัติแบบก่อสร้าง จาก ผู้รับเหมา

11/5/11 การที่มี ผู้รับเหมา หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง คนประสานงานก็ใหญ่ๆ กันทั้งนั้น จะนัดประชุม เรื่องสำคัญก็ยังไม่ค่อยจะสน ไม่มีถนนจะใช้งานก่อสร้างกันต้องแย่งพื้นที่กัน งานห้องควบคุมก็ยังไม่รู้อยู่ตรงไหน ว่ากันไป ทำงานให้เต็มที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้น

10/5/11 เอกสารที่ตอบ ให้ผู้รับเหมาก็มีเวลาเดินทางแม้จะเร่งยังไง ก็ยังต้องรอ หน้างานเห็นเขาทดสอบเตาเผาน้ำมันและ ถ่านหินแล้วเห็น ควันสีดำ ลอยออกจากปล่องควันสูง เป็นครั้งแรกเพราะ ระบบบำบัดฝุ่นละอองและก๊าซต่างๆ ยังไม่เสร็จ เต็มที่ เป็นขั้นตอนการ ทดสอบ งานก่อสร้าง เป็นส่วนๆ ส่งงานให้ฝ่าย Commissioning ไปเรื่อยๆ ไปเจอหน้างานที่มีปัญหา น้ำรั่วซึม มีแต่บันไดลิงให้ปีนขึ้นลง ยากต่อการเข้าออกเพื่อบำรุงรักษาอีก เราก็ไม่กล้าลง คงจะต้องทะเลาะกันอีก เพราะตอนแรกก็เป็นบันไดแต่ถูกตัดออกไป งานTurn key ก็มีความยุ่งยากไปอีกแบบหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต้องทันกัน

9/5/11 ตอบเอกสารขออนุมัติ วิธีซ่อมแซมผนังสระน้ำรั่ว ผู้รับเหมาก็จะซ่อมไปตามอาการ แต่ต้องเสริมความแข็งแรงส่วนที่มีรอยร้าวด้วย และ ต้องทาสารกันซึมทั้งผืนด้วย จึงจะอยู่ได้ทนทาน ยังไม่รวมเรื่องบันไดการเข้าออกเพื่อบำรุงรักษาอีก  มีอีกงานเป็นงานปรับปรุงตึกเก่าและแก้ไขโครงสร้างทั้งหลังยังไม่รู้ว่าจะทำไหวหรือป่าว

8/5/11 พัก ผ่อน แต่ก็มีต่อเติมพื้นยื่นงานโรงงานเพื่อให้รถโฟล์กลิพท์ วิ่งได้สะดวกขึ้น ที่เจ้าของ งาน อยากแก้ไขแบบที่ก่อเสร็จไปแล้ว ก็ไม่ได้คิดเงินค่าออกแบบเพิ่ม เพราะ ไม่ได้ยากเย็นอะไร สเก็ตแล้วให้ ผู้รับเหมา ไปคิดราคาได้เลย

7/5/11 พักผ่อน แต่ก็มีไฟล์งานโรงงาน ที่ต้องดู เยอะเหมือนกัน เค้าก็ไม่ได้ให้ไฟล์ PDF มา ต้องเปิดทีละไฟล์ สงสัยจะเล่นโปรแกรมไม่เก่ง บางไฟล์ต้อง Recovery แต่ทำไม่เป็น บางที ก็สู้ราคาที่ สถาปนิกอื่นๆ เค้าทำกันในตลาดมืดไม่ได้ ต้องทำใจ 

6/5/11 ทำงานเอกสาร ตอบ ผู้รับเหมา เรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี อาคารต่างๆ ที่ต้องมีฝักบัวและอ่างล้างหน้า ไว้เผื่่อถูก น้ำร้อน หรือ สารเคมี และยังต้องมีตัวส่งสัญญานต่อไปแจ้งที่ห้องควบคุมให้ทราบด้วย เพื่อให้พนักงานประจำในห้อง รู้ว่า มีคนกำลังใช้ฝักบัวอยู่ อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ต้องไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนทันเวลา

 

5/5/11 นอนพักอีกครึ่งวัน ถึงจะเริ่มทำงาน เอกสารวิชาการ ที่แก้ไขแล้วแก้ไขอีกรอบ มีงาน ตรวจสอบอาคาร ต่างจังหวัดเข้ามา จากเพื่อนสถาปนิก อีก ก็ยังเหนื่อยๆ คิดว่า อีก 2 อาทิตย์ค่อยไปดีกว่า

4/5/11 ทำงานเอกสาร ตรวจแบบ ระบายน้ำที่พื้น อาคารบำบัดน้ำเสีย ยังไงผู้รับเหมาก็ไม่ยอมแก้ไข เอกสารก็ต้องรอ ลองให้เดินเครื่องดูก่อนว่ามีปัญหา เรื่องระบายน้ำหรือไม่ ถ้าทีจะได้ติดเรื่องไว้หักเงินค่าแก้ไขงาน บริษัทฯ เค้ามีงานเลี้ยงกันเราไม่อยากไปเพราะยังไม่สบายอยู่ อยากพักผ่อนมากกว่า เค้ากินเลี้ยงกันประจำ

 

3/5/11 ต้องมาทำงานแต่เช้าอีก ดีที่งานไม่มาก มีแต่เรื่องจุกจิกๆ อะไรก็ไม่รู้ ผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้มีอะไรตอบกลับคำถามที่ส่งอีเมลย์ไป เงียบไปเลยแต่ได้ดูไซต์งานก่อสร้างมี รอบๆอาคารต่างๆ ความปลอดภัยในบริเวณที่มีสารเคมีต้องมีที่ล้างหน้าล้างตัวชั่วคราว อะไรคืบหน้าไปเรื่อยๆ

2/5/11 แวะวัดร่องขุน อีกที่ที่ศิลปินดัง สร้างงานปฎิมากรรม ใหญ่มากพอกัน มีงานภาพวาดแนวพุทธ ดีๆให้ดูฟรีๆมีโอกาส แวะ กว้านพะเยา ร้านอาหารและ ผับขึ้นเต็มไปหมด และได้ไหว้พระธาตุช่อแฮที่แพร่ สงบมากกว่าพระธาตุดอยสุเทพ คงเป็นเพราะมายากกว่า แล้วก็ถึงเวลากลับเข้าเมือง ทำงานต่อ

1/5/11 ได้ไปเที่ยวสวนที่ดอยตุง มีหมอกเยอะเลย เพราะฝนตก ก็ดีอย่างไม่ร้อน แต่ก็อาจจะเป้นหวัดได้เพราะตากฝนตลอด ไปที่รีสอรท์บนภูเขาทำได้สวยเห็นวิวทั้งภูเขาเลย มีถนนตัดใหม่4เลนไปที่ท่าเรื่อที่แม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำ ด้านลาวพัฒนาไปมากกว่าด้านของเราอีก มี คาสิโนใหญ่โต กลับเข้าเมือง กินอาหารเหนือขันโตก พร้อมการแสดงแบบไทยเหนือ ก็เพลินๆ แล้วเดินดูตลาดไนต์บาร์ซ่า

29/4/11 วันนี้ เก็บซองผ้าป่าได้เพิ่มจากคนที่ศรัทธาจริงๆ คนเดียวก็ได้หลายคน และแปลกที่เขายิ่งทำบุญ กลับยิ่งรวย   ทำงาน เอกสาร สั่งแก้ไขเรื่อง กั้นห้อง ที่หน้างานยัง ไม่ได้อุด วัสดุกันไฟในช่อง รางสายไฟ ใหญ่มากๆ ที่พื้นคอนกรีตเลย เราก็เลยไม่ยอมไป เพราะถ้าไฟไหม้แล้ว จะเป็นช่องทางให้ไฟลามและควันขึ้นมาขั้นบนได้ แม้งานต้องเร่ง แต่งานความปลอดภัยในอาคาร ก็ต้องมีคุณภาพด้วย ให้ทันกับแผนงานที่จะ เตรียมทดสอบเตาเผาหม้อไอน้ำ ด้วยถ่านหินบดละเอียด และ เครื่องปั่นไฟ ในเดือนหน้า

28/4/11 วันนี้ เก็บซองผ้าป่าได้ตามเป้าหมายแล้ว  ทำงาน เอกสาร งานห้องควบคุม ระบบทั้งโรงงาน ที่เหลือก็มีงานที่เกี่ยวกับ งานเก็บประตู ของ ปล่องระบายควันจากเตาเผา ฝ่ายเจ้าของงาน เข้าไปตรวจรับงาน เร่งงานถนนให้ทันกับแผนงานที่จะ เตรียมทดสอบเตาเผาหม้อไอน้ำ ด้วยถ่านหินบดละเอียด และ เครื่องปั่นไฟ ในเดือนหน้า

27/4/11  งานช่องเปิดเพื่อซ่อมบำรุง ระบบสายไฟ ประปา ในอาคาร เป็นสิ่งที่มักละเลยกันใน งานก่อสร้าง เพราะ สถาปนิก ทั่วไป กลัวไม่สวย แต่ถ้าคนที่มีประสพการณ์แล้ว จะเห็นความสำคัญ ไม่ต้องมารื้อผนังกันภายหลัง เพื่อซ่อม

 

 

26/4/11 เจองานรีบๆ เข้ามาให้ดู4อย่าง ดูแล้วก็พอใช้ได้ มันจะเหมือนๆ กันหมด ทางเจ้าของงานจะรีบยื่่นขอนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.39 ทวิ  แม้จะทำงานรับส่ง แบบ ทางอีเมล ก็ยังไม่ค่อยจะทันใจเขาอีก ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว  เค้าเป็นลูกค้า ถึงแม้งานจะช้าที่เขามานานเป็นเดือน สถาปนิก เราก็บ่นไม่ได้

 

25/4/11 เจอ ผู้รับเหมา ส่งเอกสารมาพร้อมๆ กัน 15 เรื่องให้ สถาปนิก ตรวจ แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ ผู้ปฎิบัติการในโรงาน ต้องส่งต่อและรอรวบรวมตอบผู้รับเหมา ก็คงไม่ทัน บางทีเขาก็สร้างไปแล้ว เพราะไม่ได้ทะยอยส่งมาเรื่อยๆ

 

24/4/11 ไปตรวจรับรองความมั่นคง โรงเรียน ที่อยู่ชั้นใต้ดิน ของอาคารขนาดใหญ่ ตัวโครงสร้างไม่มีปัญหา แต่ งานระบบที่โครงการ ทำไว้ ยังไม่ได้มาตราฐาน มีการรั่วของท่อน้ำเสีย อยู่ ปัญหา ที่ ผู้ควบคุมงานน้อยไม่เพียงพอ หรือ ไม่มีประสพการณ์ตรวจสอบได้ ปล่อยให้เจ้าของห้อง มาตรวจเองตอนปรับปรุงห้อง เป็นธรรมดาของ วงจรอุบาทย์ ของ งานก่อสร้าง คอนโด ทั่วไป ที่ประหยัดค่าจ้าง สถาปนิกควบคุมงาน เพราะ บริษัทเยอะแข่งกันลดราคา แล้วใช้คนน้อยมากๆ หรือ สถาปนิกจบใหม่ๆ หน้างานมันกว้างและสูงด้วย ก็ตรวจไม่ไหว มั่วๆขอให้จบงาน แล้วก็ย้ายไปทำ นิสัยเสียๆ ที่ใหม่อีก

 

23/4/11 เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส อะไรก็ไม่รู้ เปิดหน้าต่างตลอดเวลา ต้องย้อนกลับไปใช้ ไฟล์ Image ที่ทำเก็บไว้นานมาแล้ว เพราะไม่ขยันทำ เลยต้องมาลงโปรแกรม ใช้งานพวกรูปภาพ และแบบ สถาปัตย์ ใหม่อีกเสียเวลา อีก

 

22/4/11 จัดเรียงรูปภาพหน้างาน ก่อสร้าง ที่ทำไว้ หลายเดือน ก็เห็นความคืบหน้าได้ดี เพราะถ่ายไว้ทุกอาทิตย์เลย แล้วก็เข้ามาที่ บริษัท หนึ่ง ดูแล้วไม่มีอะไร เป็นระบบ เหมือนที่เคยเจอมาใน บริษัทใหญ่ๆ เลย และ ผู้บริหารก็ไม่รับผิดชอบนัดไว้แล้วก็ไม่อยู่เฉยเลย พวกนี้ทำงาน กับนักการเมือง และ ราชการ มากจน ทำงานแบบใต้โต๊ะ ไม่ค่อยเห็นว่าระบบ งาน และ พนักงาน  สถาปนิกในบริษัทที่ดี จึงจะแข่งขันได้

21/4/11 บริษัทสร้างโรงงาน สถาปนิกใหญ่ ส่วนก่อสร้าง ทะเลาะกับ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงโรงงานที่ทำอยู่ ถ้า สถาปนิกได้งานที่ดีกว่า ก็ต้องลาออกไป เพราะไม่ยอมทนเรื่องไม่เป็นเรื่อง คนที่ไม่ได้ทำงานก่อสร้าง ถึงแม้จะเป็น สถาปนิก จะไม่รู้ว่า งานอบรมและพัฒนาบุคคลกร ทำให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มักจะคิดว่าเสียเงินเปล่าต่างกับ เมืองนอก ที่เค้ากลับชอบ

 

20/4/11 เดิน ดูหน้างาน กับ สถาปนิก ผู้รับเหมา เหงื่อออกมากๆ เลย  คนเราพออากาศร้อน ก็อยากได้อากาศเย็น เห็นอะไรที่ต้องแก้ไข หน้างงาน เยอะมาก เพราะดูแต่ในแบบ งานติดตั้ง แผ่น อลูมิเนียม แคดดิ้ง พอไม่ได้ไปตรวจ ผู้รับเหมา ก็จะทำงานแบบ ง่ายๆ ขอไปที ไม่เจาะยึด โบลท์หัวระเบิด ใช้ลิ่มเหล็กตอกใส่รูให้แน่นๆ แบบชาวบ้าน ทำเลย แต่ หน่วงงานที่ทำอยู่ติดทะเล ต้องแก้ไข ไม่งั้นสนิมจะขึ้นเร็วมากๆ

23/1/11 รอดูหนังเกาหลี แต่แล้วจะไปสอบ แล้วจะไปสอบ จริยธรรมวิชาชีพ ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยกว้างและหลอกว่าด้วยมากๆ รถติด คนเลื้อแดงเดินทางไปตามถนนอีกแล้ว รำคาญมาก เราคนไทยยังไม่ชอบเลย แล้วต่างชาติที่ไหนจะมาเที่ยว ทำกันจนประเทศข้างเคียง พม่า ลาว เจริญกว่าได้ไงก็ไม่รู้ เวรกรรมจริงๆ

22/1/11 รอดูหนังเกาหลี ไปด้วย แต่ก็ไม่ได้ดู เพราะติด สอบ กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยกว้างและหลอกมากๆ การเรียนเพิ่มเติม เหนื่อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลย แต่ไม่เรียนก็ไม่ได้อีก เพราะจะตามโลกไม่ทัน และจะไปสอนใครเขาได้ถ้าตัวเองไม่มีความรู้พอ

21/1/11 รู้่สึกโล่งขึ้น เยอะเมื่อทำอะไรเสร็จไป แค่ 1 อย่าง สบายใจอย่างไม่เคยเจอในช่วงสัปดาห์นี้ งาน ออกแบบ งานตรวจสอบรับรองอาคารต่างๆ ก็ทยอยเข้ามาตามสถิติ มีขึ้นก็มีลง แต่ไม่มีอะไรดีกว่า รู้ว่าเราไม่มีตัวตน

20/1/11 บางช่วงก็ทำงานไม่ออก เหมือนมันไม่รู้จะเริ่มอะไรดี ก็ต้องเริ่มจากที่ง่ายๆ ที่สุดก่อน ค่อยไปหายาก แต่ติดขัดที่ต้องดูทั้งหน้างงาน และ ทำงานเอกสารตอบ ผู้รับเหมาด้วยสิ ไม่เคยเจอ

19/1/11 บางช่วงก็ทำงานออกแบบ ไม่ทัน ก็ต้องขอ เจ้าของงาน ส่งงานช้าไปบ้าง ดีที่เขายอม เวลาจะช่วยให้เราทำอะไรทันได้ไหม ในเมื่องานใหม่ก็ต้องเข้ามาอีก ยังไงก็ต้องกัดฟันสะสางงานเก่าให้เสร็จก่อน ผู้รับเหมาก็มักจะรองานเก็บไว้สุดท้าย แต่บางงานมันรอไม่ได้เพราะจะถูกปิดทับไปแล้ว

18/1/11 ได้ดูหน้างานก่อสร้างจริงๆ ดีกว่าดูรูปถ่ายเยอะเลยบางอย่าง ผู้รับเหมา ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้ งาน สถาปัตย์ที่ออกมา ก็พอยอมรับได้

17/1/11 งานส่วนที่มีรายละเอียดเยอะแต่ ผู้รับเหมาหลัก ไปแบ่งให้ผู้รับเหมา ย่อย หลายราย ทำก็เลยมั่วๆ ไปหมด ทำผิดๆ ขั้นตอน ไป เยอะ

16/1/11 เรา เดินทางอีกแล้ว ไม่ทำก็ไม่ได้ ยังไงก็ต้องมีงานทำ เทียบกับคนงานแล้ว เราเป็น ผู้ควบคุมงาน ยังไง ก็ยังสบายกว่าเขา เยอะ แต่เราทำตัวให้ยุ่งมากกว่าเขาเอง

15/1/11 เรา จำ วันครู ได้น้อยกว่าวันเด็ก อีก ถ้าไม่มีครู ไม่มีรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง งานออกแบบและ ควบคุมงาน ก็ไม่สามารถสืบต่อกันมาได้จนถึงขณะนี้ ทั้งที่เราก็เรียนกันมาตลอดชีวิต แต่ก็มักลืม ถ้าตัวเองไม่ได้เป็นอาจารย์

14/1/11 การ เปิดตัวให้ อาชีพอิสระ อย่าง สถาปนิก วิศวกร ต่างชาติ เข้ามาได้ น่ากลัวมาก แค่เห็น ใบประวัติการทำงานภาษาอังกฤษ ก็ต่างกันลิบลับ แล้ว สถาปนิกและวิศวกรไทย ไม่มีโอกาส แข่งกับประเทศเมืองขึนเลย

13/1/11 กรุงเทพฯ มีบ้านจัดสรร คอนโด ขึ้นมากในแนวเส้นรถไฟฟ้า แอร์พอร์ทลิ้งค์ ทั้งที่ราคาบ้านก็ไม่ได้ถูกเลย แต่คนก็มาวัดดวงอยู่กันในมหานครนี้ งานก่อสร้างก็เลยมากระจุกตัวที่นี่ด้วย แต่เวลา  ได้งานต่างจังหวัด ก็ไม่อยากไปอยู่อีก

12/1/11 เจอ เรื่องเก่าๆ ที่เค้าทำกันไว้ผิดๆ แล้วก็มาให้เราหาว่าเป็นยังไง เราก็เลยงง ผู้รับเหมา สมัยนี้ไม่โง่  และไม่ยอม เหมือน ผู้รับเหมาไทยๆ เขาจะถือ ว่าไปตามเอกสาร ตรงๆ แม้จะเป็นแค่ อีเมลย์ก็ตาม

11/1/11 ทำ งานไม่ได้มากมายอะไรเลย เพราะปริมาณงานมากเกินไป ยังต้องเตรียมหางานใหม่แทนงานที่จะหมดอีก เป็นวงจรปกติของ  แทบทุกองค์กร และยังต้องเรียนรู้พัฒนา เพื่อเตรียมแข่งกับต่างชาติที่จะเข้ามาเมืองไทย อีก แต่ไม่ทำก็ไม่ได้อีก

10/1/11  แต่ละปี มีที่งานทำผิดจนต้องมีเรื่องไปที่สภาฯ  เรื่อง ส่วนใหญ่ ก็เป็นเรื่อง เสาเข็มต่างกัน กันสาดยื่นมีแรงบิด เสถียรภาพของดิน เป็นเรื่องของประสพการณ์ทั้งนั้น งานบางอย่างผมก็ยังกลัวเหมือนกัน

9/1/11 สถาปนิก วิศวกร จะรับงานอะไรจะต้องตรวจสอบให้ดี ความรับผิดชอบสูงมากที่สุด คนที่มาใช้อาคาร ของเราอีกเป็นสิบๆ ปี แต่ความเป็นจริงๆ ก็มักจะถูกตัดราคากัน อันตรายมากๆ คนที่ประสพการณน้อย คิดว่าเรียนจบมาแล้ว ทำอะไรก็ได้  ก็อาจจะต้องเสียอนาคตไปเลย ถ้าพลาดขึ้นมา แม้แต่ไปรับเหมาก่อสร้าง บางทีผู้ออกแบบทำผิดก็ยังต้องร่วมรับผิดชอบ ถ้าพังลงมาทับคน

8/1/11 เรียน รู้จาก รุ่นพี่ๆ เพราะ หลักสูตรที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย มา ใหม่ๆ ไม่พอที่จำทำงานให้ปลอดภัย ต้องอาศัยประสพการ์ณ ที่ถ่ายทอดกันมา  แม้ว่า ปัจจุบันจะสอนคนได้แล้ว ก็ต้องมาเรียนรู้เพิิ่มเติม ในอีกหลายๆ เรื่อง ทางกฎหมายด้วย

7/1/11 ไม่ ได้ทำอะไรมาก ติดต่อคุยโทรศัพท์ กับเพื่อนเก่าๆ  เห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้เลย เพราะ อายุมากขึ้น จน เพื่อนที่เรียน เพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ รุ่นน้อง คนที่รู้จัก ได้เริ่ม ตายไปแล้ว ก็เลยไม่ได้หวังอะไรมากมาย แค่วางแผนไว้ แล้วก็พยามยามทำไปเรื่อยๆ ได้แค่ไหนก็คงแค่นั้น

 

6/1/11  ได้ไปไหว้พระธาตุที่นครศรีธรรมราช พอดีมีงาน กลุ่มอาคาร ซ่อมบำรุง สถานีขุดเจาะในทะเล และมี ท่าเรือขนาดเล็ก ด้วย แต่ฝนตกทั้งวันจนเครื่องต้องล่าช้าไป  แล้วทางคนโครงการทำก็วางเป้าหมายไม่ง่ายเลย ยิ่งเจอฝนตกหนัก มากๆ จนท่วมสนามบินได้ จะไปเสร็จเร็วๆ ได้ไง

5/1/11  เทคนิตการติดตั้งโปรแกรมออกแบบใหม่ เปลี่ยนไป ต้องกลับไปถามคนรู้จริง บางทีก็ใช้ความรู้สึกในการออกแบบได้ ทำแบบหลักๆไปก่อน ค่อยตามหลัง ใช้ผสมผสานกันไปกับโปรแกรมสมัยใหม่ในการเช็คจุดสำคัญๆ ทำให้เหมือน วิทยายุทธ หนังจีน ยิ่งแก่ก็ยั่งเชี่ยวชาญ

4/1/11  ติด ตั้งโปรแกรมออกแบบใหม่ มีให้เลือกแบบ 32 บิต และ 64 บิต ก็เลยลองดู ประทับใจมาก รู้งี้เล่นรุ่นใหม่ตั้งนานแล้ว พอว่าง ดูหนัง โยกี้ แบร์ การ์ตูน เค้าทำตัวการ์ตูนสามมิติผสมเล่นเป็นตัวละครร่วมกับคนและธรรมชาติ ได้ กลมกลืนมากพอสมควรแล้ว หนังบ้านเรายังดูตลกคำพูดท่าทางกันอยู่เลย ไปจ่ายตลาด รู้สึกของแพงมากขึ้นมาก

3/1/11  ติด ตั้งคอม ใหม่เลย ใช้แบบ ที่เร็วๆ ไปเลย แต่ก็หา โปรแกรม  เล่นไม่ค่อยได้ ก็ดีจะได้ไม่โดนไวรัส ดีเหมือนกัน แต่ทุกอย่างก็เริ่มจากศูนย์ใหม่อีกแล้ว ชีวิตไม่แน่นอนจริงๆ

2/1/11  เริ่มปีใหม่กินๆ นอน พอจะเล่นคอม เครื่องก็อาการแปลก เหมือนโดนไวรัส จะ กลับไป Restore ก็ไม่ได้ไม่ยอมเลย ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน เล่นได้แบบ ติดๆ ขัดๆ รำคาญหาวิธีแก้อยู่ เล่นเวบได้บ้าง

1/1/11 เริ่มปีใหม่ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อย ยังชอบที่มีเพื่อน คนร่วมงาน คิดถึงส่งข้อความ การ์ดอวยพร มาให้ ต่างคนต่างแชร์กัน แต่ก็ ประทับใจ สู้ไปมาเยี่ยมเยียนเอง เหมือนสมัยก่อนไม่ได้ความประทับใจ ผิดกัน ไม่ต้องมีมาก แค่ 1 คนก็พอแล้ว คนรุ่นใหม่ก็ยังไม่เข้าใจกัน ทำงานนิดหน่อย แล้วก็นอนเล่น อากาศเย็นสบายดีมากๆ

31/12/10  ส่งท้ายปีเก่า ได้ออกแรง ทำแค่ตู้เก็บของหน้าบ้าน เราก็หมดแรงแล้ว ไม่เหมาะที่จะทำงานก่อสร้างเลย ได้แต่วางแผน ออกแบบ ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร ใช้วิธ๊การ สมอง ความรู้ แต่ก็รายได้ดีกว่าใช้แรงงาน แต่ก็ยังไม่ดีเท่าใช้ เงิน หรือ เทคโนโลยีหมู่มาก ทำงาน

30/12/10  ทำแบบโครงสร้างหลัีงคาที่จอดรถ ที่มี รูปแปลกหน่อย แต่เจ้าของเค้าอยากได้ที่ไม่มีเสากลาง ทำให้ต้องเขียนใส่ในโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างเป็นสามมิติ ก็ได้ฝึกสมาธิทำยากหน่อย แต่ก็พอมีเวลาก็เลยรื้อสนิมหน่อย

29/12/10  ทำแบบโครงสร้างร้านค้า 1 ชั้น แต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดา หลังคา และ รูปค้าน ทำให้ต้องเขียนรายละเอียดเยอะ ดีที่ สถาปนิก ออกแบบดี  เขียนรูปตัดมาเยอะ และใช้โปรแกรม สแก๊สอัพสามมิติ ก็เลยใช้ประโยชน์ได้ดี ไม่งั้นก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง

28/12/10  ดูเอกสารเพื่อให้เสนอราคาออกแบบและควบคุมงาน งานท่าเทียบเรือ สมัยนี้เอกสารต่างๆ ที่เป็นข้อมูลประกอบการประมูลงานสามารถไปดาวโหลดได้กับเวบเจ้าของงานเลย โปร่งใสมากขึ้น แผนงานไม่มีอะไรมาก วิศวกรสามารถทำได้แต่ยากตรงที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล

27/12/10 เพิ่งจะได้นั่ง แท๊กซี่จากบ้าน ไปขี้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทลิงค์ไปต่อรถไฟใต้ดิน ใช้เวลาแค่ 1 ชม.ก็ไปถึง สาธร แล้วในชั่วโมงเร่งด่วนก็นับว่าใช้ได้ แต่ระบบการต่อรถจากสถานีรถไฟฟ้า ยังใช้ไม่ได้เลย ไม่มีใครดูแลเลย กทม น่าจะลงทุนทำต่อเพราะเป็นรอยต่อโครงการ ไม่มีใครลงทุน เอกชนลงทุนสร้างคอนโด กันเยอะมากๆ แล้วจะมีที่จอดรถพอได้ไง ถ้าไม่คิดเผื่อไว้

26/12/10  ตรวจสอบอาคารอยู่ที่ หนึ่ง มีตึก สองหลัง หลังที่จอดรถ เสาช่วงกว้างมาก ประมาณ 10 เมตร หลังพื้นที่ขัดมันไว้เห็นรอยร้อวอย่างชัดเจนบริเวณหัวเสา  แต่คิดว่าเป็นพื้นไร้คานแบบเสริมเหล็ก ไม่ใช่พื้นคอนกรีตอัดแรง ก็พอรับได้เพราะไม่ได้สั่นสะเทือนมาก แต่อาคารเรียนเป็นศูนย์การค้าดูแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไร

25/12/10  สัมมนา เรื่องความรับผิดทางอาญา ทางแพ่งทางวินัย ของวิชาชีพ สถาปนิก และ วิศวกร ถ้าทำได้ก็คงไม่มีเรื่อง แต่ความเป็นจริงๆ ก็ยังมีเรื่องราวให้เห็นกันอยู่มากมาย การที่จะไม่ทำผิดเลยก็ยัง ยากอยู่ แต่ให้มีสำนึก ธรรมาภิบาล และให้ความปลอดภัยได้ กับส่วนรวม ให้มากที่สุด ก็พอแล้ว

24/12/10  ผู้รับเหมา ยอมช่วยแก้ไขงาน ระบายน้ำ ที่ถนน ก็ได้ผลดีเมื่อมีการประชุมโดยไม่ตั้งแง่มาก เตรียมสำรองข้อมูลไว้เผื่อสูญหาย ก็เสียเวลามากเหมือนกัน ยังจัดระเบียบไม่ดีพอ เสียเวลา และจำไม่ได้ด้วยว่าเก็บงานไหนไว้ที่ไหน ฝรั่งจึงยอมจ่ายเงินซื้อ ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ แต่เทียบกับรายได้เราแล้วยังแพงอยู่

23/12/10 เร่ิม ทำการจ่ายไฟเข้าหม้อแปลง แต่ติดขัดนิดหน่อย เร่งเคลียร์งานที่เราตอบโต้กับ ผู้รับเหมา เพื่อที่จะได้หยุดปีใหม่ได้นานหน่อย บางทีการรอให้อะไรเกิดขึ้น ก็ได้ผลดีกว่าการไปทะเลาะกับเขา โดยยังไม่ถึงเวลา เพราะไม่มีใครอยากเสียเงินเพิ่ม แต่ในที่สุดก็ต้องแล้วแต่กฎธรรมชาติ ที่มี หลักการของมันแก้ไข ไม่ได้ด้วยการรอ อยุ่ดี

22/12/10 ที่ ไซต์มีการจ่ายไฟเข้าหม้อแปลง สงสัยว่าทำไม ต่างชาติ จึงยอมลงทุนไหว้ศาลพระพรหม แต่ก็ยังไม่รอด มีเหตุให้ต้องเลื่อนงานไปเป็นพรุ่งนี้แทน งานที่เราตอบโต้กับ ผู้รับเหมา เป็นเรื่องงาน สถาปัตย์ จึงไม่ค่อยมีใคร ในโรงงาน สนใจเท่าไร

21/12/10 ทำ งานตอบเมลย์อะไรไปเรื่อย บางทีการนัดหมาย ก็มีการผิดพลาด ยิ่ง  ผู้รับเหมาต่างคนต่างทำ อยู่ตนละที่ แล้วก็ยากที่จะนัดหมาย แม้จะมีโทรศัพท์ อีเมลย์ อะไรเต็มไปหมด คนที่ยังเห็นแก่ตัว ก็ยังไม่คิดถึงว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงของชีวิต

 20/12/10 ไป ดู งานตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้วิธี SPT ของงานปรับปรุง ดินทรายใต้ฐานรากที่ซ่อมโดยวิธี Cement Jet Grout คุณภาพบางจุดก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย ไม่มีปูนเข้าไปช่วยอะไรได้เลย วิธีนี้จึงยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร สงสารคนงานที่กว่าจะทำเก็บข้อมูล นับ Blow count ได้แต่ละความลึก หลุมเดียว เสียเวลาทั้งวัน

http://4wee.multiply.com/manage#+/manage/home-body

19/12/10 ดู งานซ่อมแซมเสา คาน พื้น โรงงาน ที่ถูกไฟไหม้ แปลกที่เสียหายมากๆ กลับไม่่ใช่เกิดจากไฟไหม้ แต่เป็นสภาพอาคารที่ไม่ได้ตรวจสอบอาคารเลย

18/12/10 สัมมนาเรื่อง กฎหมาย โรงงาน และความรับผิดทางแพ่ง และ อาญา ของวิศวกร

17/12/10 แล้ว ก็ต้องมาทำเรื่องเอกสารเบิกเงินเอง ก็ยุ่งๆ กับระบบบัญชี เพื่อลดภาษีลง ว่าจะไปหน้างานก็เลยไม่ได้ไป ทำงานเอกสารไปก็ไปติดอยู่ที่คนอื่นระดับบนๆ อยู่ดี ไม่ทันกับหน้างาน เรื่องตรวจอาคาร ก็เป็นธรรมดาของเมืองไทยที่จะโดนค่าแนะนำงานอีก ได้ลองเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย น่าจะใช้งานสะดวกขึ้น 

16/12/10 สงคราม ระหว่างค่าย สมารทโฟน ได้เริ่มเข้มข้น เมื่อ วินโดว์ และ โนเกีย เข้ามาแข่งอย่างจริงจัง กับ ไอโฟนและ แอนดอยล์ ผลประโยชน์ ของฟรีจึง ยังมีให้ เป็นของผู้ใช้ ได้โหลดมาได้อยู่ แต่มันก็เปลี่ยนระบบปฎิบัติการไปเรื่อยๆ เหมือน วินโดว์ 95 มาจนถึง วินโดว์ 7 ทำให้ต้องเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนซอฟแวร์อยู่ดี แต่ถ้ารู้จักใช้ก็น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ดูอย่าง เจ้าของเฟสบุ๊ค อายุไม่ถึง 30 ก็ขึ้นหนังสือปกหนังสือ Time แล้ว ดูความคืบหน้างานก่อสร้าง แล้วก็ปลง ทำไม่ทันจริงๆ ปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ

15/12/10 ครบ หนึ่งปี ต้องไปต่อบัตร Safety ที่บริษัทเจ้าของพื้นที่ เราทำก่อสร้างมาตั้งนานก็ต้องมาเสียเงินอบรม อีกไม่รู้เป็นอะไร เค้าทำเป็นธรรมเนียม และ ธุรกิจกันไปแล้ว เราไม่เท่าไร แต่พวกกรรมกรที่ ต้องมาทำงาน เค้าก็ต้องทนเพราะจะต้องทำงานให้ได้ ไม่มีทางเลือก แม้จะแพงสำหรับเขา ไปฟังทบทวนร่างประชาพิจารณ์โครงการที่มีผลกระทบกับชุมชน แล้ว ชาวบ้านก็ไม่พอใจ แต่ก็ไม่รู้จะทำไง นอกจากมาด่า แล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือไปด้วย ดูหน่วยงานก่อสร้างแล้ว ชุลมุลมาก พื้นที่จำกัดจริงๆ คนดูงานของผู้รับเหมาหลัก ก็ดูไม่ทั่วไม่ค่อยเข้มงวดด้วย มีเรื่องให้ทำเยอะ แต่ทำไม่ทันจริงๆ

14/12/10 ไม่ ค่อยสบาย พักผ่อนหน่อย แล้วก็เบื่อ เลยไปดูหน้างาน บดอัดพื้นเตรียมปูแผ่น PE Lining ลานกองถ่านหิน ตากแดดให้เหงื่อออกแล้วก็ดีกว่า แต่ยังไงก็ต้องกลับมาทำงาน แบบและรายการคำนวณ เอกสาร อยู่ดี

13/12/10 เริ่ม งานวันใหม่ ก็ยุ่งๆอีกจับอะไรไม่ค่อยถูกเลย เยอะไปหมด ดีที่ยังพอเลื่อนงานบางงานออกไปได้บ้าง ช่วงเที่ยงบ่ายดีที่ไม่ร้อนมาก ได้ไปสำรวจ แนวที่จะสร้างถนนที่มีรถพ่วง ก็มีอุปสรรค์ที่เพิ่งเห็นแม้จะไม่มาก แต่ก็ทำให้ตัดสินได้ยากขึ้นอีก วิศวกรผู้ออกแบบของผู้รับเหมา ไม่เห็นเข้ามาดูแลให้เร็วดังใจเลย พวกวิศวกรหน้างานก็ทำเป็นพิธีไปเท่านั้น

12/12/10 ตัดสิน ใจระหว่างไปเที่ยวทะเล หรือจะไปดูงานมอเตอร์โชว์ แล้วก็ตกลงไปทะเลดีกว่า เพราะมันได้พักผ่อนมากกว่า ดีกว่าไปเดินในที่แออัด มีแต่สิ่งยั่วตายั่วใจ 

11/12/10 สัมมนาเรื่องการใช้ค่าทางสถิติ ค่าโอกาศในเกิดความเสียหาย มามีส่วนในการกำหนด อัตราส่วนความปลอดภัยในการออกแบบ เพื่อให้ค่าความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ ก็ดี และมั่นใจในการ ออกแบบ กว่าเราเชื่อแต่มาตราฐานที่กำหนดมา โดยไม่รู้ที่มาที่ไป

10/12/10 พออายุมากขึ้น วิศวกรโยธา ชักเบื่อๆ ถึงแม้งานจะไม่อยู่ประจำที่ แต่ก็ยังเบื่ออยู่ดี ดูหนังแล้วก็ได้กำลังใจกลับมา สู้ชีวิตใหม่ เพราะเห็นดารา เค้าอายุตั้ง 70 ปี แล้วยังเริ่มการมีชีวิตใหม่ๆ ได้ บางทีเรื่องของโชคชุตา ที่ทำให้เราต้องมาเจอใครต่อใคร เชื่อไว้บ้างจึงจะช่วยให้พออยู่ต่อไปได้

9/12/10 พออายุมากขึ้น วิศวกรโยธา บางคนที่เป็นลูกจ้างเค้าก็ไม่มั่นคง หมดโครงการก็ต้องหางานใหม่ ขนาดยอมไปเรียนปริญญาโทเพิ่มเติม เพื่อหาสังคม และความรู้รวบตัวเพิ่มก็ไม่ค่อยได้ช่วยได้เท่าไร ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ดวง ถ้าไม่ได้ทำโครงการใหญ่ๆ ก็ไม่ค่อยมีทางเลือก เด็กรุ่นใหม่ก็ตามเข้ามาไล่ตำแหน่งไป ความรู้จริงๆในการทำงานจึงจะช่วยให้พออยู่ต่อไปได้

8/12/10 ต้องกลับมาทำงาน วิศวกรรมโยธา อีกแล้ว แต่มาอยู่เฉยๆนานๆ ก็ไม่ได้อีก ชีวิตไม่ใช่ง่ายๆ เลย ต้องมีการติดต่อกับคนต่างๆ พึ่งพาซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีลูกค้า เ้จ้าของโครงการต่างๆ เราก็อยู่ไม่ได้อีก

7/12/10 ทำงานนิดหน่อย คือ ไปเสียภาษี ทั้งที่อยากจะจ่ายทางเน็ต แต่ไม่ได้ เพราะไม่รู้เรื่องการลงทเเบียนล่วงหน้าไว้ก่อน คนธรรมดาก้เสียแล้วเสียอีก แต่คนที่มันโกง มันก็ได้เคลมเงินกันง่ายๆ โลกไม่มีอะไรยุติธรรมอยู่แล้ว

6/12/10 ทำงานนิดหน่อย คือ ศึกษา โปรแกรมเขียนแบบ สมัยใหม่เค้าทำได้ดีมากๆ มีลูกเล่นเยอะมากๆ แต่การใช้งานก็ไม่ง่าย ต้องผ่านโปรแกรมออกแบบของเค้าอีกอยู่ดี ดูสารคดีสัตว์ งานมอเตอร์เอกโป ไม่ได้ไปเทียวไหนไกลๆ แค่เดินเล่นในหมู่บ้านเท่านั้น

5/12/10 ทำบุญหน้าหมู่บ้าน ก็เป็นโชคดีของวัด ได้ของแห้งไป สองรถ ปิคอัพ บ่ายพักผ่อนรอดู งานแสดง ถ่ายทอดทางทีวี วันเกิดในหลวง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทย วันนี้ดีขึ้นมากๆ กว่าธรรมดา หลายเท่า

4/12/10 ไปตรวจสอบรับรองโรงเรียน เจ้าของโรงเรียน เค้าก็ใจดีอุตส่าห์รอให้เราว่างค่อยนัดไปดู ไม่ได้รีบร้อนอะไร แล้วก้ไปดูงานโรงงาน ที่เจ้าของเค้าวางแผนที่จะต่อเติมโรงงานเดิมเป็น สองชั้น การควบคุมงานสมัยก่อนยังไม่ดี มีส่วนที่เสียหายหลายที่ แต่บางทีก็ต้องรอให้โรงงานใหม่เสร็จ ย้ายเครื่องจักรออกไป ค่อยซ่อมโรงงานเก่า

3/12/10 ทำงานแบบฝรั่งก็เป็นการสั่งการผ่านหัวหน้าอย่างเดียว มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ไปเน้นเรื่อง แผนงานการทำ การเดินเครื่องจักรให้ได้ ตามแผนงาน งานเอกสารไม่ต้องทำแล้ว ก็ดี เพราะทำมานานจนเบื่อไปหมดแล้ว แต่ โครงการใหญ่ๆ วิศวกรผู้รับเหมา ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เป็นองค์กรใหญ่ ฝ่ายก่อสร้าง ก็ก่อสร้างไป แล้วทิ้งให้ฝ่ายเดินเครื่องเข้ามาทำต่อ ไม่มีการประสานกันตั้งแต่ตอนสร้าง แผนงานก็เลยเชื่อไม่ได้ มีช่องว่างอยู่เยอะ

2/12/10 บาง งานก็แปลกๆ วิศวกรโยธา ไปอยู่ในโรงไฟฟ้า ก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจต ก็พอทนได้ เพราะผู้รับเหมาเค้าทั้งออกแบบและคุมงาน เราก็ดูทดสอบสุดท้าย แต่ที่นี่มีเรื่องว่า วิศวกรผู้รับเหมา อาจไม่ใช่ผู้ออกแบบมืออาชีพ จริงๆ อาจจะวางแบบ ผิดตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ดูความเป็นจริงๆ จะให้ประหยัดที่สุดอย่างเดียว แล้วสุดท้ายก็มาเสียค่าปรับ ในการ เปิดใช้งานไม่ได้ เต็มกำลัง จริงๆ

 

 

 

30/11/10 แต่ งานที่เป็นของ บริษัทฯ ก็จะใจเย็นมาก ติดต่อไว้นาน หลายเดือนค่อยมา ตามให้ เสนอราคา งานวิศวกรรม ใหม่ เพราะเค้าไม่ได้คิดว่า ใครทำก็ได้ เขาเชื่อถือคนมากกว่า ก็เป็นไปตามนิสัย คนแบบนี้ก็จะอยู่ได้นาน ผ่าน วิกฤติ อะไรได้ 

 

  28/11/10 เซ็นต์ แบบขออนุญาตก่อสร้างไป เสร็จ เจ้าของงานจะให้เพิ่มอีก 1 ชั้น นี่แหละ นิสัย เจ้าของงานทั่วไป คิดว่าเราออกแบบให้แล้วยังมีความเหลือเฟือ อยู่ พื้นที่ขยายไม่ได้ ก็ขยายขึ้นไปทางสูง แต่ตอนตอกเข็ม ทำไมไม่ให้ค่าออกแบบเพิ่ม จะได้ทำให้เสร็จ เขาก็กลัวราคาเกินงบประมาณอีก

27/11/10 สัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงาน ก็ได้ความรู้ดี และยังได้ดูเรื่องการออกแบบแนวใหม่ทีี่ใช้่เรื่องโอกาศความเป็นไปได้ใน การเกิดความเสี่ยงต่างๆ แทนการใช้ค่าความปลอดภัย ก็เป็นแนวคิดที่ดีพอสมควร เป็นอะไรที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าการออกแบบ แบบเดิมๆ

 

26/11/10 ทาง โรงงาน เค้าซ้อมความปลอดภัย กัน แต่เราต้องไปดูสภาพการทำงานก่อสร้างจริงๆ ที่จะจ่ายไฟ 2แสนโวลท์ เพื่อไม่ให้รถยนต์ไปชนเสารับสายไฟฟ้าแรงสูง แปลกทำไมต้องเป็นวิศวกรโยธา มาดูงานให้ พวกวิศวกรไฟฟ้า ด้วยก็ไม่รู้ แค่ดูงานก่อสร้าง งานโยธาอย่างเดียวยังดูไม่ทันเลย

25/11/10 เรา รำคาญ เรื่องที่จอดรถ อีกแล้ว ที่สำนักงานสนาม ทางโรงงาน เค้าซ้อมความปลอดภัย กัน แล้วก็ทำเป็นไม่อยากให้รถอยู่มาก แต่จริงๆ แล้วไม่เหมือนสภาพการทำงานก่อสร้างจริงๆ ทำเป็นพิธีให้ดูดี ที่มักไม่ได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตั้งแต่แรก แล้วก็ต้อง ปิดข่าว เวลามีคนบาดเจ็บ ล้มตาย ไม่แน่ที่จะกล้าเขียนความจริง แล้วมาภูมิใจ ในสถิติ ความปลอดภัย เป็น หลายล้านชั่วโมง

24/11/10 เรา เบื่อ เรื่องต่ออินเตอร์เน็ต ที่สำนักงาน ผ่านสาย Lan ไม่ได้ เลยจะลองต่อผ่านมือถือเครื่องใหม่ แต่เวลาติดตั้งโปรแกรม ก็ต้องต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ดี ทำอยู่นานเพราะต่อผ่านมือถือ โหลดช้ามาก หยุดนานๆ เลยเอามาต่อ wifi ที่บ้าน แบตเตอรี่ก็หมดอีก มันติดขัดไปหมด เหมือนทำงานก่อสร้าง ที่มักไม่ได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตั้งแต่แรก แล้วก็ต้อง แก้ไข ไปเรื่อยๆ นาน จนขาดทุน

23/11/10 เรา ก็ยุ่งๆ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับเหมา ที่ทำงานเริ่มต้องเร่งมากขึ้นเพราะเตรียมรับไฟฟ้า แสนโวลท์ จากการไฟฟ้าฯให้ได้ แต่ก็งาน เก็บที่ ไม่ดี มีผลกับการรับไฟฟ้าฯ ต้องซ่อมมีเยอะและยากที่จะประสานงานทุกระบบให้ได้เวลาที่กำหนดไว้

22/11/10 แปลก ที่เช้าวันจันทร์ ดูเหมือนมันยุ่งๆ ทั้งๆ ที่ได้เคลียร์ อีเมลที่ค้างตั้งแต่วันอาทิตย์ แล้ว ก็ยังยุ่งอยู่ดี ที่ทำงานเริ่มต้องเร่งมากขึ้นเพราะเตรียมเปิดโรงงานให้ได้ ตั้งปีหน้าทั้งปี แต่ก็งานเยอะและยากที่จะประสานงานทุกระบบให้ได้ในงบประมาณ เค้าต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นปีๆ เพื่อ ปิดงานทีละงาน

 

21/11/10 เรียน รู้เรื่องกฎหมายแรงงาน จากผู้พิพากษา ก็ได้ประสพการ์ณ ดีมากๆ เรื่องที่ฟ้องร้องกันก็เป็นเรื่องเงินชดเชย แต่ยังมีมากกว่านั้น คื่อเงินชดเชยการบอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้า ก็มีทั้งมุมมองวิศวกร ฝ่ายนายจ้าง และ วิศวกรฝ่ายลูกจ้าง การออกหนังสือเตือน 

20/11/10 ดู หนัง ทั้ง โดราเอมอน และ Harry Plotter ชักจะเริ่มคล้ายๆ กัน เฮอร์ไมออนี มีกระเป๋า วิเศษ ด้วย เพียงแต่เรื่่องนี้ มีความน่ากลัวมากว่า อีกเรื่องเป็นแค่การ์ตูน รู้สึกว่าการทำตัวง่ายๆ ไม่ใช่เงิน ก็มีความสุข ไปอีกแบบ

 

19/11/10 ดู หน้างานก่อสร้าง ส่วนที่ทำรางระบายน้ำ หน่วยงานนี้จริงๆ แล้ว เหมาะที่จะรับ วิศวกรโยธา จบใหม่เข้ามาทำงาน เพราะ งานสร้างโรงไฟฟ้า มีงานทุกอย่างจริงๆ ทั้งงานโยธา งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ งานเชื่่อมท่อ งานระบบเครื่องกล ปรับอากาศ ไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ งานสถานีสูบน้ำ ทุกอย่างมีมาตราฐาน และรายการคำนวณ ประกอบ ระบบการตรวจสอบ ต่างๆ แต่ทำไม่ได้เพราะ เจ้าของงาน เขาไม่จ้าง วิศวกรจบใหม่มา เอาแต่มืออาชีพมาทำงาน บริษัทฯ ก็ไม่ยอมขาดทุนส่ง วิศวกร มาช่วยฝึกงาน แม้กระทั่งเด็กฝึกงานที่มหาวิทยลัย ส่งมาก็ไม่ได้ เพราะเขาไม่อยากยุ่งยากกัน ประเทศไทย ก็เป็นอย่างนี้

18/11/10 ดู หน้างานก่อสร้าง ส่วนที่ทำถนนลาดยาง หน่วยงานนี้จริงๆ แล้ว เหมาะที่จะรับ วิศวกรโยธา จบใหม่เข้ามาทำงาน เพราะ งานสร้างโรงไฟฟ้า มีงานทุกอย่างจริงๆ ทั้งงานโยธา งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ งานเชื่่อมท่อ งานระบบเครื่องกล ปรับอากาศ ไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ งานสถานีสูบน้ำ แต่ไม่ได้เพราะ เจ้าของงาน เขาไม่จ้างมา เอาแต่มืออาชีพมาทำงาน บริษัทฯ ก็ไม่ยอมขาดทุนส่งคนมาช่วยฝึกงาน ประเทศไทย ก็เป็นอย่างนี้

 17/11/10 ดูหน้างานก่อสร้าง แล้ว ก็เห็น ผู้รับเหมา เขาทำผิดๆ กัน ตามเคยสืบทอดนานอีกแล้ว ออกแบบเป็นพื้นวางบนดิน เพื่อความประหยัด แต่ไปขุดดินข้างๆ เพื่อทำ ฐานรากอื่นๆ อีกตรวจแนวเลย ทำหลุมเว้น หลุม ก็ไม่ทำ เพราะอยากทำง่าย ทำเร็ว เราเองก็ยุ่งๆ เรื่องเอกสาร ไปหน้างานไม่ได้เต็มที่ ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น

16/11/10 ดูอีเมลย์ที่เข้ามาก็หมดเวลา แล้ว ไหนจะต้องคอยเคลียร์ ไม่ให้เต็มเร็วอีก เวลาลบทิ้งไปก็ต้องอยากจะใช้อีกจนได้ จะใช้อีเมลย์ ฟรี ก็ยังเต็มได้อีก ต้องเสียเงินเพิ่มซื้อพื้นที่เก็บเอกสารออนไลน์  แปลกๆ ดี มีอะไรให้ซื้อขายกันได้ ทั้งที่ไม่มีอะไรให้เห็นเลย แต่ก็ทำให้ยักษ์ใหญ่ Google โตมโหฬ่่าร ได้ อยู่ที่ความคิดและความตั้งใจล้วนๆ ทำงานแบบไม่ต้องใช้แรง หนักเหมือนงานก่อสร้าง และ วิศวกรโยธา

15/11/10 ชีวิตจริงๆ ต้องมีเรื่องที่ใหญ่ๆ คือ เรื่องที่ดินในเมือง ซืี่งมีน้อยลงๆ ราคาแพงมากขึ้นๆ ซึ่งก็เป็นส่วนของฟองสบู่ในโลกนี้ด้วย ต้องมาทำงานกันในเมือง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก็เห็นช่องนี้และ ทำงานออกมา ได้กำไรดีมาก จนขยายตัว สามารถ ควบคุมตลาดล่าง ไว้ได้  แต่ก็มีเจ้าของที่ดินที่มี ทุนพอที่จะทำเองมาแข่งขัน ในส่วนเฉพาะ ได้กระจายๆ เต็มไปหมด ก็ทำงานงานก่อสร้างเป็นธุรกิจ ที่มีมากที่สุด

14/11/10 สัมมนา เรื่องกฎหมายแรงงาน มีประโยชน์ สำหรับ วิศวกร มากเพราะ การทำงานกับบริษัท มีกฎเกณฑ์ที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต่างก็มีความเห็นไม่ตรงกัน มีเรื่องฟ้องร้องกัน ต่างๆ นานา การแต่งตั้ง โยกย้าย ไม่เป็นธรรม ในชีวิตจริง วิศวกรโยธา ต้องเจอแน่ๆ

13 Nov 10 ทำยังไงก็ยังติดยึดกับตัวตน ยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆ คนอื่นๆ ก็คงเป็นเช่นกัน แต่อย่างน้อยก็เข้าใจตนเองมากขึ้น และเข้าใจคนอื่นด้วย

12/11/10 งาน โครงสร้าง ที่มีความเสี่ยงและใช้ซ้ำกันมากๆ บางทีก็ วิศวกรออกแบบ ต้องเรียก ค่าออกแบบ แพงกว่าปกติ บางคนอาจไม่เข้าใจ เพราะปริมาณยิ่งมาก ก็มีความเสี่ยงมาก พื้นที่ในประเทศไทยรับแรงลม แรงแผ่นดินไหวไม่เท่ากัน

11/11/10 ดูงานหน้างาน สร้าง รางระบายน้ำ เค้าประหยัดจริงๆ  ไม่ยอมใส่ตะแกรงเหล็ก กันคนตก ไม่ไหวเลย ไม่คิดถึงเรื่อง ความปลอดภัยเลย เอาแต่ประหยัดโดยไม่คิดเรื่องอะไรเลย ประเทศอะไร ทั้งที่เป็นงาน อินเตอร์ คิดแง่ดี บางทีอาจจะรอให้ ผลิตขายได้ มีเงินแล้วค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้

10/11/10 ยุ่งมากๆ พอตำแหน่งสูงๆ เค้าก็มีงานให้รับผิดชอบ มากมาย และสมัยนี้ไม่มีคนช่วยให้ด้วย เพราะว่า บังคับให้เราทำคอมพิวเตอร์ตอบเอกสารด้วย ไม่ไหว ระบบนี้

9/11/10 โดนวิศวกร ผู้ออกแบบของผู้รับเหมา วางยา ทำแบบถนนกว้างน้อยๆ รถบรรทุกพ่วงใหญ่ขน ขี้เถ้าลอย สร้างเสร็จแล้ว เข้าออกไซต์งานไม่ได้ ดีที่ลองเดินรถดู ก่อนสร้างจริง ไม่ไหวเลย บางทีเขาอาจจะมือไม่ถึงก็ได้ หรือไม่ก็แกล้งทำให้ถูกที่สุดโดยไม่คิดเรื่องอะไรเลย

8/11/10 ยังคงวุ่นๆ อยู่กับงาน เอกสาร จนหมดช่วงเช้า ช่วงบ่าย ค่อยไปดูหน้างานก่อสร้าง มีที่จะเทปูน และ เตรียมดูงานถนน http://www.shwup.com/album/8_nov_10

7/11/10 ไป ดูงานคอมมาร์ท ไม่รู้จะซื้้ออะไรมาใช้ เพราะ ไม่มีอะไรใหม่ๆ ลองซื้อ power supply มาเปลี่ยนเครื่องคอม ตัวเก่า ก็ใช้ไม่ได้ เพราะเรา ไม่ใช่มือ อาชีพ คิดว่าทำได้ แต่ทำแล้ว ก็ไหม้ แต่นี่เป็นเพียงแค่เครื่องคอมเสีย แต่ถ้าเป็นตึก หรือ โครงสร้างขนาดใหญ่ ถ้าไม่รุ้จริงแล้ว ทำให้คนเสียชีวิตเป็นร้อย ได้ ต้องใช้วิศวกรวิชาชีพ 

6/11/10 สัมมนา เรื่อง กฎหมายกับวิชาชีพ และ จริยธรรมในวิชาชีพ ก็แค่คิดค่าธรรมเนียมพอเีพียง เท่านั้น แต่ที่ผ่านมา ในเมืองไทย ค่าออกแบบ ก่อสร้าง ที่ได้ ไม่เห็นจะได้พอเพียงเลย

5/11/10 เป็นวิศวกรโยธา ฝ่ายเจ้าของงาน คนเดียว ต้องทำเอกสารตอบ วิศวกรผู้รับเหมา งานหน้างานก็มีให้ตรวจอีก รายงานก็ต้องทำ ไม่สนุกเลย ถ้าทำใจไม่ได้ แต่ก็คงอยู่ไม่นาน มันไม่มีอะไรแน่นอน เพราะเราก็เวียนว่ายอยู่ในโลกนี้มานาน กว่านี้ แค่เป็นการทดสอบด่านหนึ่ง และ เราก็เตรียมตัวไว้พร้อมพอสมควรแล้ว มันเป็นเช่นนั้นเอง  

 

4/11/10 งานส่วนตัว วิศวกรโยธา เราทำมากเท่าไร เราก็ได้มากขึ้นเท่านั้น แค่งานประจำกินเงินเดือน เดี๋ยวนี้ระบบความโลภ เค้าไม่สนใจแล้ว บริษัทฯ เค้าจะเอากำไรสูงสุด จ้างคุณคนเดียวก็ให้คุณทำงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะงาน สร้างบ้านหลังเล็กๆ หรือ โรงงาน หลายหมื่นล้าน แต่ถ้าคิดว่าไม่มีตัวตน ทำไปตามเหตุตามผล ตรงไปตรงมา ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ก็จะไม่ทุกข์ ทั้งเราและเขา

3/11/10 ยิ่งระดับแรงงาน มีแต่เรื่องผลประโยชน์ ทำยังไงก็ไม่พอ เงินเฟ้อ อีกไม่นาน โลกคงอยู่ไม่ได้  เพราะความเห็นแก่ตัว

 

3/11/10 ทำงาน วิศวกร รับจ้างอยู่ในโลก ที่ไม่ธรรมดา มีแต่เรื่องผลประโยชน์ งานใหญ่ๆ ทำมาพอแล้วก็งั้นๆ คงไม่ทนทำอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ อีกต่อไป ทำส่วนตัวเต็มที่น่าจะดีกว่ามาก และ มีศักดิ์ศรีมากกว่าด้วย

2/11/10 ทำงานมากๆ ก็เบลอเป็นธรรมดา ขนาดเป็น วิศวกรโยธา ทำงานมานาน ยังโดนหลอกมาร่วมงานโครงการ ลวงโลก ได้ บริษัทฯ ก็เป็นต่างชาติทั้งหมด แต่ทำไม ไม่ลงทุน ทำอะไรให้ สมควรกับขนาดโครงการ อะไรเลย ทำเป็นพิธี เท่านั้น ก็คงได้รับผลกรรมตามที่ก่อกันไป

1/11/10 ดูงานที่หน่วยงานก่อสร้างหน้างาน ที่ไม่ได้ดูมานาน ก็ดีเพราะเห็นทุกวันก็เบื่อ ดูโรงบำบัดน้ำเสีย งานระบบเสร็จแล้ว ทดสอบระบบอยู่ ลังติดตั้ง ราวกันตก และงานสถาปัตย์ อยู่ ในตึกมี ห้องไฟฟ้าขนาดใหญ่มากๆ เห็นตู้ไฟฟ้า ก็ตาลายหมดแล้ว พวกงานไฟฟ้าเค้ามีอะไรดูยุ่งๆ ขนาดไม่ใหญ่ แต่ทำอะไรได้เยอะ เหมือนมือถือ Nokia N8 นี้ดีกว่ารุ่นก่อนมากๆ ราคาถูกกว่าด้วย

31/10/10 ดู งานที่สร้างไว้นานแล้ว แต่กฎหมายใหม่เปิดช่องให้สร้างต่อไปได้ ตามพื้นที่และความสูงเท่าเดิมแต่ความปลอดภัยต้องได้ตามมาตราฐานปัจจุบันที่ ใช้ตอนยื่นขออนุญาติใหม่ แต่เจ้าของงานก็ยังคิดว่าค่าออกแบบรับรองโครงสร้างเก่า ของแบบเดิมยังแพงไปอยู่ดี ก็คงต้องทำใจ

30/10/10 ดู หน้างานก่อสร้าง อพาทเม้นต์ หลังหนึ่ง สูงตั้ง 7 ชั้นแต่ทำไม ฐานรากถึงไม่มีเสาเข็ม แต่ดูแล้ว ก็ก็ประมาณ 70 ตันต่อตรม ไม่น่าจะอยู่ได้ถ้าไม่มีเสาเข็ม แต่ถ้ามีเสาเข็มทำไมฐานรากถึงได้ใหญ่ จะขุดดูก็ไม่กล้าทำ คงต้องปล่อยแต่เสริมเป็นฐานแผ่ไปแทน แต่เจ้าของตึกไม่มีความรู้จึงไม่มีความกลัวก็กล้า ขุดดินใต้ฐานรากออก ก็ทำได้ แต่ก็ดีที่เราก็ได้รู้แล้วว่ามีเสาเข็ม  เราไม่กล้าเท่าเขา

29/10/10 เวลา เรา ทำงานแล้วไปให้แก้ไขหน้างาน ก็บ่นว่าทำให้งานก่อสร้างช้า พอเรา แกล้งปล่อยให้ ผู้รับเหมา ทำงานได้ตามสบาย ทาง เจ้าของโครงการ ก็ว่าเราไม่ทำงานอีก โลกนี้ความพอดี หาได้ยากจริงๆ บางทีเราก็ไปตรวจงานมากๆ วิศวกรผู้รับเหมา เขาก็หาว่า เราแกล้งหาเรื่องเขาอีก

28/10/10 เวลาทำให้ทุกสิ่งค่อยๆ ถูกลืมไป แต่ก็ทำให้เราแก่ลงไปด้วย งาน วิศวกรรม ที่ทำก็มีการทำกันต่อไป และก็ต้องใหญ่โดขึ้น ใช้เงินทุนมากขึ้น ทำแบบ สัมปทานเพราะ บริษัท ของฝรั่ง ต่างๆ หรือ จีน ก็ควบรวมกันเพื่อความอยู่รอด และ ลดความเสี่ยงลง แต่บริษัท ก่อสร้างไทย ก็ยังไม่เห็นมีอะไรพัฒนามากมาย

27/10/10 ทำงานเอกสารตอบ วิศวกรผู้รับเหมา แล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ สัญญาก่อสร้างไปกำหนดความกว้างของถนนภายในโครงการไว้กว้าง 4 เมตร ในขณะที่มีรถพ่วงขนาดเข้ามาขน ผลผลิตออกไปทุกๆ วัน วิศวกรออกแบบฝ่ายผู้รับเหมา ก็แกล้งโง่ไม่ยอมแก้แบบตามมาตราฐานอีก ก็คงต้องว่ากันเป็นจุดๆ ให้ปวดหัวกันไปอีกหลายเดือน

26/10/10 เจอฝรั่งกำมะลอ หาเรื่อง จะเป็นอะไรก็ต้องเป็น ในเมื่อหลักการ ใช้คนน้อย มันผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว จะมาเอาผลงานอะไรมากมาย แค่ดูจุดสำคัญๆ ไม่ให้ ผู้รับเหมา สร้างผิดมาก ก็พอแล้ว แก่แต่ตัวไม่มีธรรมะคุ้มครอง

25/10/10 ทำงานเอกสาร วิศวกรโยธา รุ่นใหม่ก็ยังมักจะทำผิดอยู่ บางทีประมาณสั่งให้เด็กพิมพ์ให้แล้วก็ไม่ตรวจทานเลย บางทีก็ต้องส่งๆ ไปก่อนเพราะเราเห็นแล้ว ก็ต้องเย็บเล่มแล้ว ต้องไปว่า แก้ต่าง กันให้ดีตอน Present ผลงาน ข้อเสียของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คนหยาบขึ้นมาก

 

24/10/10 เจอบางคนนัดกันไว้แล้วก็ไม่บอกว่าเลื่อน บางทีเราก็โมโห เหมือนกันแต่เขาคงมีเหตุผลของเขา เพราะเป็นงานของเขาเอง ตอนแรกก็ว่างานเร่ง พอเรารีบทำให้ แต่พอถึงวันนัดก็ให้เรารอเสียมากกว่า  ยังไงลูกค้าต้องถูกเสมอ วิศวกร เรารับงานอิสระ ก็ต้องบริหารเวลากันเอง

23/10/10 การที่มีเวลาบังคับไว้ทำให้ วิศวกรผู้รับเหมา ก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้เสร็จๆ ไปก่อน ถ้าไม่มีวิศวกรที่ปรึกษามาตรวจสอบ ก็ไม่สามารถรู้ว่างานส่วนไหนที่ไม่ดี จำเป็นต้องซ่อมแซม บ้าง เพราะการที่มีเวลาบังคับไว้ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น ทำส่งไว้ให้ได้ก่อนดีกว่าไม่มีอะไรเลย บางทีถึงเข้าใจว่า กันดาบหน้าเป็นยังไง 

22/10/10 ช่วงนี้มีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมแล้วนะครับ หน่วยงานก่อสร้างใด มีความเสี่ยงที่น้ำจะท่วม ต้องรีบป้องกันไว้ก่อนพอสมควรนะครับ เพราะถ้ามีความเสียหายก็เคลมได้ แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้น้ำท่วมทำตัวไม่เดือดร้อนอะไร ประกันเขาไม่จ่ายให้นะครับ ความเข้าเรื่องการตรวจรายละเอียดของประกันภัย CAR สำคัญ

21/10/10 ทำรายงานเรื่องขุดดิน แล้วลองดูอีเมลย์ นับว่าเป็นการฉลาดที่โครงการเพิ่มความคุ้มครอง เรื่องความเสียหายจากการสั่นสะเทือนและการอ่อนตัวของค้ำยันโครงสร้างข้างเคียงไว้ด้วย พอมีความเสียหายก็เลยเคลมได้ ไม่เดือดร้อนมาก ความเข้าเรื่องการตรวจรายละเอียดของประกันภัย CAR สำคัญ ไม่เสียหายอะไร แต่ต้องเพิ่มเบี้ยประกัน

20/10/10 ดูหน้างานก่อสร้าง อพาทเม้นต์ หลังหนึ่ง สูงตั้ง 7 ชั้นแต่ทำไม ฐานรากถึงไม่มีเสาเข็ม แต่ดูแล้ว ก็ก็ประมาณ 70 ตันต่อตรม ไม่น่าจะอยู่ได้ถ้าไม่มีเสาเข็ม แต่ถ้ามีเสาเข็มทำไมฐานรากถึงได้ใหญ่ จะขุดดูก็ไม่กล้าทำ คงต้องปล่อยแต่เสริมเป็นฐานแผ่ไปแทน การที่ไม่มีแบบ As-Built ก็เป็นข้อเสียของอาคาร บ้านเรา ไม่มีอะไรแก้ไขได้

18/10/10 บาง ทีตอนเป็น วิศวกรออกแบบ ทำแบบขออนุญาตก็ต้องเร่งๆ ส่งไปก่อน แล้วแบบก่อสร้างจริงจึงค่อยใช้เวลาแก้ไขให้ถูกต้องอีกที ก็เหมือนกันเวลาเราตรวจแบบของ วิศวกรผู้รับเหมา เขาก็ทำหลายๆ รุ่น แต่จะมีปัญหาหน้างานที่จะต้องตามแบบล่าสุดมาใช้ ไม่ใช้แบบเก่า ก็มีหลุดบ้าง

19/10/10 ไปตรวจงานต่อเติมหลังคา ผู้รับเหมาก็ทำเล็กได้จริงๆ ต้องใช้สลิงช่วยดึงไว้ถึงจะปลอดภัยเป็นโครงสร้างถาวรได้ ผ่านโคราชน้ำท่วมมาก

17/10/10 ยังเหลือตึกเก่าๆ ที่สร้างค้างไว้ตั้งแต่ ปี 40 แล้วไม่ได้ต่ออนุญาตฺฺฺ ก่อสร้างไว้ แต่่สามารถสร้างต่อได้ คงเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เรื่องความปลอดภัยที่กฎหมายเข้มงวดขึ้นต้องทำตามกฎใหม่หรือป่าว วิศวกรผู้ออกแบบยังสงสัยอยู่

 

1ุ6/10/10 ฝน ตกมากอยู่ตั้งแต่เมื่อคืน และวันนี้ทั้งวัน น้ำท่วมไปหลายจังหวัด ทั้งที่เข้าหน้าหนาวแล้ว งานบางงาน เช่น ตรวจสอบอาคาร ที่ต้องขุดดูฐานราก ก็ต้องจัดหลีกหลบน้ำท่วม เหมือนกัน

15/10/10 บางอย่าง ที่เจ้าของโครงการเขาจ้าง วิศวกร เพราะเขาต้องการผู้ชาญการ แต่บางอย่างก็จ้างพอเป็นพิธี บางอย่างก็ผสมกันไป แม้จะพบว่าภายหลังงานยากกว่าที่คิดไว้ ก็๋ต้องทำต่อให้เสร็จ เพราะคือความรับผิดชอบในหน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายด้วย 

14/10/10 เรื่องการทะเลาะกันระหว่าง วิศวกรผู้รับเหมา และ วิศวกรผู้ควบคุมงาน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำ ในงานก่อสร้าง เพราะ เวลาที่เร่งให้เสร็จ แต่คุณภาพไม่ได้ ก็ต้องเป็นเรื่องที่ คุยกัน ว่ายอมรับ ได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งที่อายุ เยอะ แล้ว ก็ยังมีเรื่องกันได้ เพราะมนุษย์ ก็ยังมีอารมณ์ ไม่รู้ตัวได้เสมอ

13/10/10 ว่าไปแล้วงานทุกที่มีการแข่งขัน โดยเฉพาะ วิศวกรผู้รับเหมา ก็มักจะมีค่าก่อสร้างสูง ก็ยิ่งมีการแข่งขันมาก แต่วิศวกรที่ปรึกษา ก็มักจะแข่งกันที่ ลดปริมาณ บุคคลกรให้น้อยที่สุด เพราะคิดว่า ผู้รับเหมา ทำได้อยู่แล้ว ก็มักจะได้งานที่แค่พอดูได้ ดีกว่าตึกแถวหน่อยนึง อะไรทุกอย่างก็จะต่ำที่สุดที่จะต่ำได้ สุดท้ายก็ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ซ่อมบำรุงระยะหลัง ทั้งตามสภาพการใช้งาน และที่กฎหมายบังคับตามมาอีก กันมากมาย 

12/10/10 วันนี้มีการทดสอบแรงดันน้ำที่หม้อน้ำ ก็ยังไม่ได้ถึงแรงดันที่ต้องการพิสูจน์ เพราะมีการรั่วที่วาวล์  หรือ ปั๊มน้ำเสียบ้าง งานประมาณผลงานก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้างใหญ่ๆ มักจะไม่ได้ค่าจริงๆ  ถ้าเป็นการจ่ายเงินตาม ไมล์สโตน เพราะ จะไม่ได้ทำรายละเอียดไว้ก่อน ก็เป็นแค่การประมาณเท่าที่เห็นได้เท่านั้น แต่ วิศวกรผู้รับเหมาก็ยังไม่สามารถ สะท้อนภาพผลงาน ที่แท้จริงๆ ได้ บางทีก็นั่งเทียนทำมาให้ เจ้าของโครงการ

11/10/10 บางคนคิดว่างานตัดคานในห้องแถวของตัวเอง ทำได้ไม่กระทบกับใคร จริงๆ แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ทำให้เสาอาคารชลูดขี้น ถ้าต่างคนต่างตัดคานชั้นสองออกก็จะกลายเป็นเสายาวเลย หากเสาไม่ได้เผื่อไว้มากก็มีโอกาศหักได้ และคานที่ออกแบบไว้เป็นคานต่อเนื่องก็จะเสียกำลังไป เพราะความต่อเนื่องที่หัวเสาหายไป ถ้าเหล็กล่างไม่ได้เผื่อไว้ คานของเพื่อนบ้าน ก็จะร้าวตรงกลาง ซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าของอาคารที่ดัดแปลงต้องรับผิดชอบ

10/10/10 สังสัยเรื่องฝ้าใต้ห้องน้ำที่บ้านทำไมชื้นๆ ลองรื้อออกมาดู เห็นช่องที่ใส่ท่อลอด พื้นใต้อ่างอาบน้ำ คนสร้างบ้านไม่ได้อุดปูนไว้เลยถ้าเป็นห้องน้ำแห้งแบบฝรั่งก็ไม่เป็นไร แต่ พอเราทำน้ำท่วมพื้นห้องน้ำนิดหน่อย เวลาล้างห้องน้ำ น้ำก็จะซึมลอดทะลุรูพื้น จนทำให้ฝ้าเสียหาย ความสำนึกของช่าง และ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าของโครงการไม่มีเลย ถ้าเป็นคอนโด ก็จะทำให้ห้องข้าล่างเดือดร้อนมากๆ

9/10/1สัมมนา เรื่อง ประกันภัย CAR Contractor All Risk ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติ ใครนึกว่าซื้อประกันแบบของถูกแล้วจะดีมากๆ โดยไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย พอมีปัญหาขึ้นมาแล้ว เคลมไม่ได้ ก็ไปโทษเขา โลกสมัยใหม่เป็นเรื่องของความรู้ กัน หมดแล้ว เจ้าของโครงการ และวิศวกรผู้รับเหมา ก็อยากได้ครอบคลุม ทุกความเสี่ยง การเพิ่มความคุ้มครองทุกกรณี ก็จะมีค่าเบี้ยประกันสูงขึ้น จนบางทีคุณก็รับไม่ได้เอง  เพราะใครทำอะไรก็ต้องมีกำไรกัน

8/10/10 มีงานแปลกๆ ที่เขาจะขายตึกเก่ากัน ทั้งที่ใช้งานมาตั้งนานเป็นสิบกว่าปี แต่อยากได้รายการคำนวณโครงสร้างเดิมให้กับผู้ซื้อ คนโดยทั่วไปคิดว่า วิศวกรโยธา สามารถคำนวณ จากแบบพิมพ์เขียว ได้ดีที่สุดใกล้เคียงความเป็นจริงๆ มากที่สุด แต่จริงๆ แล้วต้องไปดูสภาพหน้างานประกอบจึงจะพอประมาณการ์ณได้ ไม่ได้ทุกจุด คงเป็นจุดๆ สำคัญๆ ไป เพราะมันมีีองค์ประกอบมากมายจริงๆ ต้องศึกษาจากเรื่อง Forensic Engineering

7/10/10 บางทีเราก็ลืมมองในแง่ของคนอื่น อย่างบางทีเราก็ชอบให้ วิศวกรผู้รับเหมา เลี้ยง แต่พอเราต้องเป็นฝ่ายจ่ายก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ควรไปยุ่งกับเขามาก ของทุกอย่างไม่ได้ดังใจเราเสมอ ใช้หลักพอเพียงดีที่สุดแล้ว ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอด ก็ลองดูกันไปว่าจะเป็นอย่างไร ยังไงก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้

 

6/10/10 งานที่ไซต์ก็ยุ่งมากๆ เพราะโครงการ ตัดผู้ช่วย งานโยธา ออกไป หนึ่งคน งานเดิมน้ำก็กำลังจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่าง ดูแล้ว วิศวกรผู้รับเหมา ก็ทำงานสถาปัตย์ ไม่ ละเอียด เห็นแล้ว ก็เหนื่อยที่จะแก้ แต่ดีที่เป็นโรงงาน เขาก็รับกันได้ง่ายหน่อย 

5/10/10 ได้ลองอ่าน วิทยานิพนธ์ ดู วันละ 1 เรื่อง ก็ได้ความรู้ดีมาก เพื่อนๆ และ น้องๆ วิศวกรโยธา ลองหา ดาวโหลด มาอ่านดู จะเพิ่มพูนประสพการ์ณ การทำงานได้มากทีเดียว เพราะ แต่ละคนที่ทำก็มีความถนัดในเรื่องนั้นๆ มากกว่าตอนที่ วิศวกร เราเรียนรวมๆ ตอนปริญญาตรีเยอะ

 

5/10/10 ได้ไปดูหน้างาน ตอนเช้าสดชื่นดี และไม่ร้อน ทีมงานเจ้าของงาน ส่วนอื่นที่ต้องเปิดงานก่อนเขาก็เตรียมงานสูบน้ำใส่อุโมงค์ส่งน้ำ วิศวกรผู้รับเหมา ก็เตรียมตัว เพื่อทดสอบ ยางกันน้ำที่ประตูน้ำ ช่วงรอนี่ก็จะเสียเวลา ไปดูส่วนที่อยู่หน้าทะเล กำลังจะเริ่มเตรียม ติดตั้ง ตะแกรงเหล็กดักขยะหยาบ มีงานทำไอเอส ก็ยังเขียนไม่ค่อยออก 

4/10/10 รู้สึกว่า งานจัดการอีเมลย์ในแต่ละวัน ก็มีมาก เสียเวลาเป็น ชั่วโมงๆ ต้องมาแก้ไขแบบเอง เพราะทำงานผ่านนายหน้า พวกสายงานผู้รับเหมา มักจะทำแบบไม่ละเอียด แล้วก็มักจะคิดค่าแบบถูกๆ เจ้าของงานเมืองไทยก็ชอบจ่ายถูกๆ อีกมันก็เลยเป็นวงจรอุบาท แก้ไขไม่ได้ซะที เพราะมีทายาทอสูรตามมาไม่รู้จักจบ งานหน้างานก็ไปได้เยอะ

3/10/10 วันนี้ วันอาทิตย์ นั่งดูทีวี ช่อง ธรรมะ ทั้งวัน ก็รู้สึกว่า ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น ทำยังไงถึงจะให้ อภัยตัวเองได้ พูดง่าย แต่ทำไม่ง่ายเลย เวลาที่เสียไป ก็รู้สึกว่าเหลือเวลาทำงานให้เสร็จน้อยลง แต่จริงๆ เป็นเช่นนั้นหรือป่าว คุณจะได้เห็นพลังของจิตที่มีสมาธิจริงไม๋ 

2/10/10 ความดีมีค่าในตัวของมันเอง คนในชนบทที่ยังห่างไกล ก็ยังมีความซื่อ ในตัวเอง จนเขาไม่ค่อยจะเชื่อว่า จะมีคนที่จะช่วยคนอื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แม้ว่าคนพวกนี้ อาจจะไม่กล้าความจริงบางอย่าง ตอนนี้ทีม วิศวกร มีงานที่จะต้องเปิดโรงงานให้ได้ กำลังตามงานอย่างหนัก ขนาดเปิดห้างสรรพสินค้า ง่ายกว่าตั้งเยอะ ยังวิ่งหัวปั่น

1/10/10 งานอะไรก็เร่งไปหมด ตอบเอกสารที่ วิศวกรผู้รับเหมา เสนอวิธีก่อสร้าง โรงเหล็กรับท่อ มาด่วน เพราะไม่เคยส่งมาก่อน แต่บริเวณที่จะสร้างต้องทำบนถนนที่มีรถผ่านตลอด ทางฝ่ายอนุญาตทำงานไม่ยอมให้ทำงาน ต้องมีเอกสารอนุมัติจาก วิศวกรที่ปรึกษา ก่อน งานก็เร่งทำ เขาก็ทำส่งมาเป็นพิธี เอาของเก่ามาใช้ไม่ได้ปรับอะไรเลย นอกจากแนบแบบ สามมิติ บ่ายก็ประชุมเตรียมปล่อยน้ำเข้าสถานีสูบน้ำอีก

30/9/10 ช่วยทำรายงานประจำสัปดาห์ ว่าจะไปดูงานที่หน้างาน แต่ถูกฝรั่ง ให้หา รายการคำนวณ และแบบ ระบบระบายน้ำฝน ออกนอกโรงงาน ตอนแรกคิดว่า วิศวกรผู้รับเหมา จะต้องรับผิดชอบหาก ออกแบบแล้วไม่ได้ผลตามที่ทำ แต่ก็คงต้องมาเสียเวลาปรับปรุง แต่อยู่ๆทางเจ้าของโครงการเค้าคงอยากจะลองตรวจสอบ แบบ เพราะที่เคยเป็นมามันก็ต้องมาคอยแก้ไขเองภายหลัง หมดระยะเวลารับประกันไปแล้ว

29/9/10 แผนการเติมน้ำจากทะเลเข้าสถานีสูบน้ำ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะมันต้องมีประตูเหล็กเปิดปิด แค่นี้เค้าก็เรียนปริญญาเอกต่อกันเรื่องออกแบบประตูน้ำกันได้ แล้วส่วนใหญ่มักจะไม่ได้กันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ้นต์ วิศวกร ผู้รับเหมา เพราะต้องใช้แรงดันน้ำอัดยางเข้ากับวงกบ แล้วช่วงแรกก็ใช้วิธีปล่อยให้รั่วเข้ามาแล้วสูบออกไป ไม่รู้จะมีปัญหาอะไรหรือป่าว แต่แผนการเดินเครื่องก็จะต้องเเปิดให้ได้ ในอีกไม่กี่สัปดาห์แล้ว

28/9/10 มีอาคารเก่าสูง 7 ชั้น ที่ เจ้าของโครงการ อยากใส่ ลิฟท์เพิ่มเติม แต่บริเวณที่เผื่อเอาไว้สงสัยผู้รับเหมา  ไม่ได้เผื่อระยะ Lift Pit ไว้ ถึงแม้จะยกระยะความสูงหน้าโถงลิฟท์ ช่วยแล้วก็ไม่พอ จำเป็นต้องสกัดฐานรากลงไปเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับ ติดตั้ง สปริงลิฟท์ พอดีไปดูแล้ว แก้ไขโดยเพิ่มขนาดเสาให้ใหญ่ขึ้นได้ ก็จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำหนักมากขึ้นไปด้วย

27/9/10 ประชุม เรื่องประตูน้ำที่มีปัญหา ต้องมีแรงดันน้ำ ตัวยางถึงจะสัมผัสอัดกับกรอบ กันน้ำได้ เสร็จแล้วต้องไปดูหน้างานเตรียมงาน สูบน้ำเข้าสถานี เพิ่งเห็น ประโยชน์ชัดๆ ของแผนงานก่อสร้าง ของโปรแกรม ไมโครซอฟส์โปรแจค ในส่วนที่ต้องมีการ ต่องานกัน ปริมาณจำนวนของกิจกรรม ไม่มากจนเกินไป เพราะถ้ามากเกินไป จะดูไม่ออก ตาลายไปหมด

26/9/10 บางทีการคิดในแง่บวก ไม่เห็นแก่เงิน ยอมทำงานไปก่อนแล้วค่อยเก็บเงินทีหลัง ก็ให้ผลดีได้ บางทีเราก็กลัวเค้าจะโกงเรา แต่ถ้าเราทำใจยอมรับได้ ก็ไม่มีอะไรเสียหาย งาน วิศวกรรม ที่มีปริมาณจำนวนหลายครั้ง ก็ยากที่เราจะทำใจไม่ให้สินบนคน ตามธรรมเนียมเมืองไทย แต่ก็ต้องใจแข็งทำดู ไม่ได้งานต่อก็ไม่ได้ ช่างมัน

25/9/10 สัมมนา เรื่องการจัดการขยะ เรื่องใกล้ตัว แต่ไม่มีใครอยากให้มาอยู่ใกล้บ้านตัวเอง ปัญหาที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมา แล้วก็มาทำลายตัวเราเองในที่สุด โดยเฉพาะขยะมลพิษที่ทำลายได้ยาก เพราะมันกระจัดกระจาย ไม่มีการแบ่งแยกทิ้ง เพื่อสะดวกในการติดตามมาให้ วิศวกร ออกแบบ ระบบทำลายโดยถูกวิธี ซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครยอมลงทุนอีกเช่นกัน เหมือนระบบ ตับและไต ในร่างกายเราที่หากไม่มีเราก็อยู่้ไม่ได้ในที่สุด

24/9/10 ไปดูหน้างาน ส่วนที่ติดกับทะเล ทางปล่อยน้ำออกใกล้เสร็จแล้ว แต่ทางเข้าเพิ่งจะเริ่มเตรียมติดตั้ง ตะแกรงหยาบ และ ประตูน้ำ กว่าจะปล่อยน้ำเข้าหน่วยงานได้ ก็อีกประมาณ 1 เดือน คงยุ่งอีกแล้ว ทั้งที่เป็นเรื่องการจัดการของ วิศวกรผู้รับเหมา แต่งานบางส่วนทางเจ้าของโครงการดันเอามาทำเสียเอง

23/9/10 การรู้ว่าตัวเองไม่รู้ ดีกว่าคิดว่าตัวเองรู้แล้ว  บางทีการกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่เขากลับไม่ว่าอะไรเรา เรากลับเกรงใจเขามากกว่า งานบางอย่างเราต้องพยายามทำเพราะไม่ชอบ แต่ก็ยังเกรงใจ ว่าจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง หน้างานก่อสร้างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางของมัน เพียงแต่ให้จบมาดีหน่อยเท่านั้นเอง

22/9/10 ปกติถ้า วิศวกร เราถูกคนอื่นว่า แล้วก็มักจะรู้สึกอะไรบ้าง เพราะ ธรรมชาติแล้วจะมีตัวตนสูงกว่าคนทั่วไป แต่ถ้ารู้จักว่าไม่มีตัวตนแล้ว ก็จะรู้สึกว่าโล่งไม่ต้องแบกอะไรไว้ มันสบายดี งานก็ทำเท่าที่ทำได้ ทำไปเรื่อยๆ ทันก็ดี ไม่ทันก็ต้องขอเลื่อนไป ชีวิตไม่ได้มีไว้หาเงินอย่างเดียว ไม่มีงานทำก็จะได้ไปเที่ยว หรือ ศึกษาธรรมะ ไปเรื่อยๆ

21/9/10 ทำงานประมาณผลงานก่อสร้าง โรงงาน ที่หน้างาน ยังไม่เห็น BOQ เลย เพราะมันเป็นงานแบบ เหมาเบ็ดเสร็จ ก็เลยไม่ต้องใช้ในการเบิกเงิน แต่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ก็พอจะเห็นได้ลางๆ เท่านั้น วิศวกร ทำอะไรมากไม่ได้ ไม่เหมือนงานอาคารคิดกันละเอียดเป็น ซม.

20/9/10 ทุก วงการก็มีนายหน้า มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำได้ดี เราก็ได้แต่ทำงานที่เราถนัด คิดราคาที่พออยู่ได้ทั้งสองฝ่าย ไม่ได้ก็ไม่เอา เพราะเขาสร้างตึกมาแล้ว สามารถใช้มันหากำไรได้มหาศาล แต่มาให้ วิศวกรนิดเดียว แต่ความรับผิดชอบอยู่ที่เราทั้งหมด ไม่ถูกต้องที่ไปตัดราคากัน

19/9/10 ดู หนังเกาหลี แล้วก็ไปห้างมีเทศกาล งานวัด ขายของกินของใช้แบบโบราณๆ มีคนมาก ดนตรี พริ้งแพนเตอร์ ได้ดูใกล้แล้วจะมีความรู้สึกดีกว่า ดูในทีวี มิน่าเวลามีคอนเสริต จึงมีคนเข้าไปดูกันเยอะ แม้จะเสียเงินมากก็ตาม งานวิศวกรรมก็มีการจัดไปดูงานกันบ่อยเหมือนกัน พวก วิศวกรก็มีโอกาสไปเที่ยวได้บ้าง

18/9/10 ทำไม บางทีก็มีแรง บางทีก็ไม่มีแรง แต่พอได้อะไรที่ถูกใจแล้ว กลับมีแรงขึ้นมาอีก แสดงว่ายังควบคุมจิตใจไม่ดีพอ ยังติดยึดกับรูปภายนอก อะไรที่ไม่อยากทำก็ไม่มีแรง ยังไงก็คงต้องฝืนๆ ทำไป แล้วก็จะได้งานเอง เพราะ การทำดีทำได้ยากกว่าการทำชั่ว

17/9/10 บางทีพอเราคิดว่ามันยาก เราก็จะทำไม่ออก แต่ถ้าเราคิดว่ามันง่าย มันก็ออกมาง่ายๆ แต่เราอาจจะต้องทำบ่อยๆ และ ค่อยๆ คัดกรองปรับปรุง ตามหลัก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ วิมังสา แล้วงานที่มากๆ และ ยากๆก็จะสำเร็จลงได้โดยไม่เครียดมาก แต่กว่าจะเข้าใจก็ต้องมีต้นทุนความเข้าใจชีวิตระดับหนึ่ง

16/9/10 เผลอๆ ไปหน้างาน วิศวกรผู้รับเหมา ลืมทำงานบางอย่างที่คิดว่าเป็นงานเก็บ แต่พอกำหนดการ ปล่อยน้ำเข้าสถานี แล้ว อาจจะรีบๆมาทำกันอีกแล้ว งานมันเยอะจริงๆ กว่าจะทำโรงงานใหญ่ๆเสร็จ จะมีเรื่องต่างๆ ให้ทำถ้า วิศวกร วางแผนไม่ได้ ไม่เคยทำมาก่อนก็จะหลุดไปบ่อยๆ

15/9/10 ทำไม เวลา มีเรื่องยุ่งๆ ก็มักจะมีเรื่องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ มีงานกับบริษัทฝรั่ง ใหม่รุ่นพี่แนะนำให้ไปทำ เราก็ว่าดี แต่ก็ติดว่าจะให้อำนาจเราทำได้เต็มที่หรือป่าว หรือ เขาจะหยุดวัน เสาร์ อาทิตย์ให้ หรือป่าว

14/9/10 วิธี ที่แก้การหงุดหงิดได้ดีอีกวิธี หนึ่งคือ นอน แล้วตื่นมาก็อาบน้ำ ทำซ้ำๆ ก็ช่วยได้ แม้ว่าเราจะเครียดไม่มีทางออก แต่ก็ใช้ได้ไม่นาน ยังไงก็ต้องกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างมีสมาธิต่อไปด้วย ถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

13/9/10 ส่วน ใหญ่ก็มีงานเพิ่มลด ที่ ผู้รับเหมา มักจะคิดราคามาแพง ในงานที่ วิศวกรโยธา ยากๆ ติดขัดกัน ก็ไม่มีใครอยากทำ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายอีก งานก็เยอะอีก พยายาม สร้างสมดุลย์ ระหว่างการพักผ่อน และ การทำงาน เวลาไม่ว่างดีมาก ดีที่ลดกิเลสเรื่องอื่นไปได้

12/9/10 ทำ งานไม่ทัน แต่ก็ปลงๆ ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นขอทำให้งานดีที่สุดไว้ก่อน อย่างมากก็ไม่ได้งาน ที่ลูกค้า ถูกปฎิเสธไปก็มีบ้าง เป็นปกติของโลก ขับรถฝนตกหนักมาก กลัวอุบัติเหตุ แต่ก็ต้องมีสติขับให้ดีที่สุด ชีวิตเปราะบางมากๆ

11/9/10 สัมมนา เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตร คำจำกัดความ การตีความตามตัวอักษร ก็ทำให้ศาล ต้องพิพากษาไปตามนั้น ทั้งที่ มูลค่าของที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะ ไม่แตกต่างกันมาก แต่ ความผิดในแต่ละ พรบ.ไม่เท่ากัน รับโทษแตกต่างกันมาก

10/9/10 ลองเล่นโปรแกรมพื้นคอนกรีตอัดแรง ก็ดีใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะเลย แต่ต้องใช้ประสพการ์ณ วิศวกรโยธา ในการจำลองเฟรม อยู่ดี และยังไม่กล้าออกแบบโดยใช้คอนกรีตกำลังอัดสูงๆ เพราะกลัวพลาดเหมือนกันยังไม่คุ้นกับโปรแกรมนี้  หน้างานก่อสร้างเริ่มส่งงานในส่วนที่เสร็จเป็นส่วนๆ ไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบนี้ เพราะปกติจะรอให้ เริ่มเดินเครื่องแล้วค่อยปรับแต่งกันจนกว่าจะใช้งานได้ ส่งแบบ As-Built แล้วถึงจะปิดงานส่วนสัญญานั้นๆ แต่อาจเป็นเรื่องวิธีขั้นตอนการเบิกเงินตาม กำหนดไมล์สโตน ก็ได้ อีกงานเป็นงานอาคารเล็กๆก็เล่นเน้นสถาปัตย์มีระดับต่างกัน

09/9/10 เวลาเราเร่งอยากทำอะไรให้เสร็จ บางทีไม่ได้ดังใจ กลับมีงานเพิ่มเข้ามาอีก พอไม่มีงานก็ว่างเลย แต่ก็จะต้องลองบริหารดูว่าทำไมคนอื่นเค้าทำกันได้ เราก็ต้องทำได้ ได้ช่วยคนที่เดือดร้อน พอช่วยได้ก็ช่วยไป บางคนก็โลภมาก บางคนก็โลภน้อย ได้ขี้นไปถ่ายรูปมุมสูงของหน่วยงานก่อสร้าง แล้วก็เห็นความก้าวหน้ามาก เพราะนานมากแล้วไม่ได้ขึ้นไปที่สูงๆ

08/9/10 ไม่มีสิ่งใด อยู่ได้โดดๆ มีสิ่งที่เป็นเหตุก็มีสิ่งที่เป็นผล หน้าโครงการ มีการเตรียมการรับมือ กลุ่มประท้วงโรงไฟฟ้า ที่โดนเล่นงานอีกแล้ว หลังจาก 76 โครงการหลุดไปได้เกือบหมด แต่ก็ไม่มีอะไรรุนแรงมาก ไม่รู้เพราะอะไร ผลประโยชน์ตกลงกันได้หรือป่าวก็ไม่รู้ งานที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมาก็เยอะ งานเก็บงานคอนกรีต ที่ไม่รีบทำกัน ก็มีผลให้งานติดตั้งงานเครื่องจักรทำไม่ได้อีก เพราะเขาจะเร่งงานก่อสร้าง ฐานรากและโครงสร้าง หน้าใหญ่หนีหน้าฝนกัน

07/9/10 บาง ที วิศวกรผู้รับเหมา ก็ส่งเอกสาร แล้วก็ไม่ตามเจ้าของโครงการ ไปตรวจ เพราะถือว่า ส่งให้ วิศวกรที่ปรึกษาแล้ว ให้ไปตามกันเอง เราก็เห็นเขาส่งเมลถึงกันหมดทุกคน บางทีเราก็ไม่ตาม ก็มีปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็น วิศวกรหนุ่มไฟแรง มั่นใจตัวเองสูง ส่วนใหญ่พวกนี้ ก็ไปตายตอนจบ มีงานโรงงานที่เจ้าของไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย หรือ เค้าอาจจะไม่รู้ก็ได้

06/9/10 ไป ดูหน้างานก่อสร้างฐานรากใต้ดิน เทียบกับแบบ แล้วงงมากๆ เลย เพราะมีคอนกรีตเก่าๆ อะไรติดขัดเต็มไปหมด คงต้องปล่อยทำไปตามยธกรรม เพราะ วิศวกรผู้รับเหมา ยังไงก็ไม่ยอมเจาะเสาเข็มเจาะ ดูแบบขออนุญาตก่อสร้างอีกที่ ส่วนใหญ่ก็จะทำให้เปลืองไว้ก่อน แล้วค่อยมาปรับแก้ไขลดตามความจำเป็นและ ตาม เงินที่เจ้าของงานจ่ายด้วยมั้ง ไม่มีอะไรตรงไปตรงมาเลย

05/9/10 ไม่ รู้มีใครชอบดูหนังเกาหลีบ้าง แต่แม้บางทีก็เหมือนละครน้ำเน่าบ้านเรา แต่ก็ทำให้เราพักผ่อนได้เหมือนกัน กินอาหารธรรมดาก็อร่อยได้ ขับรถไปนอกเมืองทำงาน ก็เหมือนไปเที่ยวได้ ทุกอย่างอยู่ที่ความคิด แม้ร่างกายจะไม่สบาย ก็มีความสุขได้

04/9/10 สัมมนา เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน บ้านเราไม่ได้ให้ความสำคัญ กับการอบรมความความภัยตั้งแต่เด็กๆ เหมือนเมืองฝรั่ง จึงเกิดอุบัติเหตุมาก โดยเฉพาะ เรื่อง รถ และ โรงงาน แม้จะมีกฎหมายให้มี พนักงานด้านความปลอดภัยประจำ ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัย อย่างเดียว

03/9/10 ได้ช่วย วิศวกรผู้้รับเหมา อนุมัติแบบเร่งด่วน เพราะฐานรากติดขัดกับฐานรากเก่า น้ำก็มากเร็ว พอได้ให้แล้วรู้สึกดีกว่าการรับ และ ได้กินอาหารดีๆ บ้าง แลกกับการขับรถมาติดใน กทม เพื่อดูงานตรวจสอบอาคารเรียน ยังไงก็เหนื่อย แต่มีสติกับการให้

02/9/10 บาง ทีการแยกมาทำงานในห้องเดี่ยว มีสมาธิมากกว่า ห้องรวม และปลอดภัยกว่า ที่ตอนนี้ ไข้หวัด 2009 กำลังระบาด ไม่ต้องยุ่งกับคนมาก ก็ดี เห็นอานิสงค์ของการไม่พูดได้ แล้วจะชอบ งานหน้างานก็ดูภาพถ่ายมุมสูง แล้วจะพอจะเดาได้ ลูกน้องก็บางทีลืมว่าเคยให้เขาก่อสร้างแบบผิดๆ ไปก่อนหน้านี้ แล้ว ก็ทำตามๆ กัน เป็นทายาทอสูร ต่อไป

01/9/10 วันนี้ มีเรื่องให้โมโห อีก เค้าไม่รักษาคำพูด เอาของเก่าใช้แล้วมาคืนเรา แต่พอคิดได้ว่า มันเป็นแค่ของนอกกาย ก็เลยนำมาใช้เป็นแบบฝึกหัดให้ใจ และก็เรื่องคนที่ไม่รู้บุญคุณ คนอีก ก็คงต้องปลงเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ อยู่แล้ว ทำงาน ตอบ วิศวกรผู้รับเหมา หรือ งานวิศวกรออกแบบ ก็ได้ไปงั้นๆ ทั้งมีมีงานมากมาย

31/8/10 อีก หน่อยก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีก เพราะลูกน้องต้องย้ายไซต์งานไปที่ใหม่เพราะที่นี่ไม่ต่อสัญญาให้ ทั้งที่มีงาน ก่อสร้าง และ งานตรวจข้อบกพร่อง เหลืออีกตั้งเยอะทำอีกครึ่งปีก็ยังไม่หมด จะให้เราทำคนเดียวไม่มีใครช่วยเลย ใจคอบริษัท ฝรั่ง มันก็โหดแบบนี้แร่ะ เอากำไรมากที่สุด แต่เราทำได้เท่าไรก็ทำเท่านั้น อย่างมากก็เปลี่ยนงานใหม่

30/8/10 บางอย่าง เราก็งงๆ เช่นเรื่องสีที่ทาภายในอาคาร สถาปนิก เค้าคุยกับ วิศวกรผู้รับเหมา โดยตรง ไม่มีเอกสารเป็นทางการ ชัดๆ หรือมีก็ขัดแย้งกัน แต่นี่เป็นโรงงาน ก็เลยไม่ค่อยยุ่งเหมือน บ้าน หรือ คอนโดแพงๆ แปลก บางทีวันจันทร์จะรู้สึก ไม่ค่อยสบาย มากกว่าวัน หยุด

29/8/10 สัมมนา เรื่องวัตถุอันตราย 9 ประเภท และมหันตภัย อันดับต้นๆ ของโลก มีโรงไฟฟ้าระเบิด ด้วยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยว่าคนไทยจะสร้างและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดูงานก่อสร้างทั่วไป ในเมืองไทย แล้วก็น่าจะจริง แต่ถ้าจะทำจริงๆ ก็ต้องคัดคนมากๆ หน่อย เพราะขนาด เกาหลีใต้ที่มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ มารับเหมา สร้างโรงไฟฟ้าในไทย ฝีมือก็งั้นๆ เหมือนคนไทย ไม่ได้ดีกว่าเลย

27/8/10 เมื่อ รู้สึกว่าปล่อยวางได้ ก็ดีขึ้น แม้จะไม่สบาย แต่ก็ทำงานไปเท่าที่ทำได้ ปล่อยให้ทุกข์กายไป อย่าให้ทุกข์ใจ ดูแบบที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมา ถนนกว้าง 3.5 ม. จะเอาไปทำอะไรได้ในโรงงานขนาดใหญ่ และระบบรางระบายย้ำก็ไม่ค่อยพอ เสาเข็มก็ไม่ตอบ เราก็ทำหน้าที่ของเราไป ออกหนังสือ แล้ว ก็ไม่คุยด้วย เพราะ วิศวกรหน้างาน ก็จะมาขอไม่ต้องทดสอบ ทั้งที่ประหยัดเสาเข็มไปได้ตั้งเยอะแล้ว ประหยัดสุดๆแล้วได้อะไร เด๊่ยวก็ก๊าซรั่ว

26/8/10 การ เอาชนะความโกรธ ก็ไม่ใช่ง่าย ยิี่งเรารู้ว่าเขา คิดว่าเราโง่ด้วยแล้ว ยิ่งให้อภัยด้วยยาก การอยู่กับลมหายใจปัจจุบัน น่าจะช่วยได้แต่ก็ต้องมีสติมากๆ งานเอกสารเริ่มน้อยลง มีเวลาดูเวบ บริษัทใหญ่ที่ต่างประเทศ มากขึ้น โรงไฟฟ้าที่เขาทำกัน ใหญ่กว่าของเรา 8 เท่า ใช้ทีม วิศวกร เป็นร้อย แต่ก็ต้องใช้เน็ตส่วนตัวเข้าไปดู เพราะที่ไซต์เขาก็ไม่สนใจหาว่าเราไปดูอะไรที่ไม่ใช่งาน

25/8/10 เช้าๆเดินทำสมาธิ ก็ดีกว่าไม่ได้ทำ เพราะ ชีวิตจะหาแต่เงินไปทำอะไร กลับไปทำงานก็เป็นไปเพื่อนายทุน สร้างโรงงานให้ฝรั่งเค้า เราก็ได้แต่ค่าแรงและประสพการ์ณ งานบางอย่าง วิศวกรผู้รับเหมาก็ต้องการประหยัดเสาเข็มให้มากที่สุด ทั้งที่หน้างานมีปัญหา ขั้นตอนการก่อสร้างทำให้ดินล่างๆ หลวมไป เพราะการขุดดิน และ ฝนตก อยู่มากในขณะนี้

24/8/10 ดูประกวดนางงาม แล้วก็พยายามปลง โดยการเอา ผม ขนตา เล็บ ฟัน หนังออก แล้ว ก็ไม่น่าดูอะไร งานเอกสารที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมามากมาย แต่ ก็ต้องทำตอบให้หมด บางอย่างทำไปหมดแล้ว เพิ่งเห็น หน้างานก็ยังไม่ได้คุณภาพที่ดี ทำไงได้ วิศวกรต่างชาติ นำเข้า เด็กๆ เค้าทำได้แค่นี้ จริงๆ น่าจะแจ้ง ตม.ให้จับส่งกลับ ประเทศให้หมด

23/8/10 เช้าวันจันทร์ก็มักยุ่งเสมอ กว่าจะได้ทำงานประจำได้จริงๆ ก็เกือบเที่ยงแล้ว บ่ายก็ฝนตกอีก งานที่วิศวกรผู้รับเหมา ที่ไม่ใส่เสาเข็มไว้แล้วพอมีการขุดดินที่ลึกกว่าใกล้ดินก็มักจะไหลออกมาเสีย ความแน่นไปหมด ก็ต้องทำเอกสารให้เค้าแก้ไขกันไป

22/8/10 บางทีก็อยากจะนอนไม่ทำอะไร แต่งานมันก็วิ่งเข้ามาให้ทำ ทั้งไหว้เจ้า จ่ายเงินค่าบัตรเครดิตต่างๆ ทั้งที่หักบัญชีไปมากแล้ว

21/8/10 สัมมนา เรื่องการตรวจพิสูจน์วิศวกรรม มีเรื่องใหม่ที่ม.บูรพา ก็ว่าจะแวะไปดูหน่อย แต่ไม่มีเวลา ที่จะปลีกตัวไปจริงๆ คงต้องไปพร้อมกับ งานกดลูกปูน

20/8/10 พอ แอร์เย็น ก็มีการทำสีติดกาว เหม็นไปทั้ง ออฟฟิต แต่มีงานที่ต้องเร่งทำ หลายอย่าง รีบบริหาร เวลา ตอบวิศวกรผู้รับเหมา แบบกวนๆ กลับไป ไม่รู้ว่าฝรั่งเค้าจะเล่นด้วยหรือป่าว ส่วนใหญ่ผู้รับเหมา จะกลัวเรา แอบเอาเอกสารไปให้ลูกน้องเราเซ็นต์ ผ่านง่ายกว่า แต่เค้าไม่รู่้ภาษาอังกฤษเลย ให้เซ็นต์อะไรก็เซ็นต์ ต้องสะสางกันใหม่ 

19/8/10 ที่ ทำงานใหม่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทาง นอกจากแอร์ไม่เย็นแล้ว วันนี้ก็มี น้ำ ที่ออกจากเครื่องเป่าลม รั่ว ทะลุฝ้า ลงมา สงสัย ท่อระบายน้ำจะตัน หรือ รั่ว เพราะก่อนหน้านี้มีการเดินสายไฟ ไปที่ห้องนี้ จำนวนมาก อาจจะทำไม่ดี ไปโดย นี่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่ ก็ไม่รู้สาเหตุ ที่แท้จริง

18/8/10 ได้ไปเดินดูหน้างานตอนเช้าๆ ก็รู้สึกสดชื่นดี เห็นเครื่องจักรรถเครนคันใหญ่ๆ ทำงานกันเต็มที่ เราไปดูงานดิน ฐานราก ที่คิดว่ามีปัญหา ช่วงสุดท้ายแล้ว จะได้ไม่ตกม้าตายตอนจบ แต่พอโดนเหงื่อออกแล้ว ก็ไม่ชอบทำงานในออฟฟิต ต่อ แต่ก็ต้องรีบทำ เพราะเอกสารที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมา เยอะมาก อยากจะทำอะไรเยอะกว่านี้ ก็ทำได้ไม่หมด แต่เวลาที่เสียไปส่วนใหญ่ก็เอากลับคืนไม่ได้

17/8/10 ทำ งานดึก เช้าก็ไปสายหน่อย เก็บของที่ย้ายจากห้องเก่า ไปห้องใหม่ ระบบเอกสารกระดาษ ทำให้ไม่อยากเก็บอะไรไว้เลย เพราะกินพื้นที่ น่าจะสแกนเก็บไว้ให้หมด แต่ทาง เจ้านายไม่ยอม ให้เก็บไว้ แต่ถ้าไม่ใช้นานๆ ก็หายได้ สู้เก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ดีๆ จะดีกว่าเยอะ ปัญหาหน้างานก็มีเยอะ เพราะสร้างในพื้นที่จำกัด บางทีต้องผ่าเข้าไปในดง ท่อต่างๆ เครื่องเจาะ หรือ ตอกเสาเข็มก็เข้าไม่ได้  ทั้ง วิศวกรผู้รับเหมา และ เรา ก็ต้องรับสภาพ ใช็ฐานรากแผ่ไปแทน แต่ก็ยังให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินแทน

16/8/10 หยุด ไปหลายวัน กลับมาทำงานต้องดเมลย์ ตอบอีเมลย์ กว่าจะเสร็จ เริ่มทำงานจริงๆ ก็หมด ครี่งเช้า ครี่งบ่าย ประมาณการณ ผลงานก่อสร้าง แล้วก็เจอปัญหา เอกสาร บางอย่าง เขาป้องกันทุกอย่างแม้กระทั่ง พิมพ์ออกมาเขาก็ไม่ยอม ให้ดูได้อย่างเดียว ก็ต้องใช้โปรแกรม ลอกหน้าจอ แต่ก็ได้หน้าไม่ลงตัวกับเอกสารตัวจริง พอดูได้เท่านั้น ย้ายสำนักงานก็กะว่าจะทิ้งเอกสารเก่าๆ ไม่รู้ว่าจะได้อะไร เก็บไว้ก็ไม่มีปัญญามาไล่ดู คงต้องใช้วิธีสแกนดีที่สุด

15/8/10 เผลอเดี๋ยวเดียว ผ่านไปครึ่งเดือนแล้ว หวยจะออกอีกแล้ว ไม่รู้ว่า ฝันจะแม่นหรือป่าว ซื้อมั่งบางงวด แต่ ส่วนใหญ่นานๆ จะถูกที พักผ่อน แล้วตั้งใจว่า จะทำงานส่วนตัว ให้เสร็จภายในวันเสาร์หน้าให้ได้

14/8/10 สัมมนา เรื่อง อาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์ ก็ได้ความรู้ในการป้องกันตัวเอง ไม่ให้ถูกหลอกได้ง่ายๆ บ่ายสัมมนาเรื่องประเมินความเสี่ยงแบบ FMEA ส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงงาน ที่ มีความเสี่ยงสูง ก็ไม่ค่อยจะทำกัน แม้จะมีกฎหมายบังคับ

13/8/10 ฝนตก อากาศเย็นสบายมากๆ มีงานที่ วิศวกรผู้รับเหมา ไม่ใส่เสาเข็ม รับอาคาร แล้วไปขุดดิน ปักเข็มพืดเหล็ก ขุดดินฝังท่อ แล้ว คานก็ร้าวขึ้นมา ขอแก้ไขแบบมั่วๆ ขอไปที เราก็ไม่ยอม ต้องให้เป็นเรื่องเพื่อเป็นจุดอ้างอิง เพราะเตือนไปก็อ้างว่าเขาเป็นผู้ออกแบบรับผิดชอบแบบ เราก็ไม่รับงานถ้าบกพร่อง ก็ต้องใจเข็ง เพราะยังมีอีกหลายตึกที่ไม่ยอมตอกเสาเข็ม แล้วก็ขุดดินกันใกล้ๆ

12/8/10 พยายามเ พักผ่อนอยู่กับบ้าน ก็มีโทรศัพท์ คุยให้กำลังใจ บางคนก็ชอบเรา แต่บางคนก็คงไม่ชอบเราก็มี เป็นธรรมดาของโลก มีงานเอกสารที่ต้องพิมพ์ ก็ต้องริ่ม

11/8/10 งาน ที่ต้องแก้ไขมีเยอะมาก ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ไล่ตามเก็บงาน แต่ละวัน ที่ผ่านไปก็มีเป็นสิบๆ จุด แล้ว เพราะงานใหม่ก็ยังไม่หมด ยังเหลืองาน วิศวกรรม โยธา ทีต้องทำอีกประมาณ 4-6 เดือน ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือป่าว วิศวกรที่ปรึกษาคนเดียว ถ้าผู้รับเหมาไม่ยอมทำระบบตรวจงานตัวเองให้ได้ผลเหลืองานเก็บน้อยจริงๆ

10/8/10 เวลา ที่ไปดูหน้างานก่อสร้าง ก็ต้องรีบๆ เพราะมีที่ต้องดูเยอะ รายละเอียด ถ้าไม่มีคนเจาะเข้าไปถามจริงๆ ก็คงจะไม่เห็น แต่ก็รู้สึกดีที่ได้ไปเห็นความคืบหน้างานจริงๆ งานเอกสารก็ต้องรีบตอบ วิศวกรผู้รับเหมา ให้ทันอีก มาก ตอบมาเกือบ 2 ปีแล้วยังไม่หมดอีก ไม่รู้มีอะไรผิดพลาด ในการก่อสร้างโครงการนี้กันแน่ เป็นวิศวกรที่ปรึกษา ก็เบื่อมากเหมือนกัน อยากจะอยู่เฉยๆ ทำงานอะไรจุกจิก ไม่ต้องเร่งร้อน เหมือนการตามแผนงาน

9/8/10 ไม่ ค่อย อยากทำงานเลย บางทีเราก็รู้สึกตัวเองเหมือนกัน แต่ทำไงได้ก็โลกมันเป็นอย่างนี้ ไม่เป็นตามใจเรา แต่พอเราทำสมาธิ ก็ทำงานเอกสารตอบ อีเมลย์ ตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา ที่บางทีก็ตอบกวนๆ มา จัดการรูปถ่ายหน่วยงานก่อสร้า

8/8/10 พักผ่อน และ มีเสนอ ราคา งาน วิศวกรโยธา ทำแบบ ไป 1 ที่ ก็ไม่ได้หวังอะไรมาก เพราะรู้สึกว่า ทุกอย่าง ล้วน อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา

7/8/10 สัมมนา เรื่อง การตรวจพิสูจน์ ไฟไหม้ ความแตกต่าง จากการวางเพลิง ก็มีเรื่องแปลกเยอะ ไฟฟ้า ทำไฟไหม้ยังอันตรายอยู่มาก และ ก็ต่อเรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยง ไม่ค่อยชอบเลย เพราะดูไม่ออกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร มันน่าจะมี เช็คลิสต์ ให้อยู่แล้ว โรงงานทำกันมาขนาดนี้แล้ว ถ้ามีวิศวกรก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่บางโรงงานที่ทำแบบชาวบ้าน ก็ยังไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือ บางไม่ ว่าที่ทำอยู่มันอันคราย รู้จึงไม่กลัว

6/8/10 ฝนตกมาตลอดทั้งอาทิตย์เลย แค่จะไปถ่ายรูปให้ทั่วๆ หน่วยงานก่อสร้าง ยังไม่ได้เลย ทั้งงานเอกสารที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมา และ งานแก้ไขข้อบกพร่องหน้างาน งานลดงานเพิ่ม พอมันเข้ามาพร้อมกัน ก็ทำไม่ทันเป็นธรรมดา เมื่อไม่ได้เตรียมคนไว้ก็ค่อยมารับเพิ่มแก้ปัญหากันไป

5/8/10 วันนี้ รู้สึก ว่าคนบางคนจะไฮเปอร์ มากเกินไป อยู่คนละหน่วยงานกัน ยังข้ามมายุ่งกันอีก แต่ยังไม่อยากมีเรื่องก็เลย เฉยๆ ดีกว่า ดูหน้างานไกลๆ แล้วก็ดูรูปถ่ายด้านบนสูงๆ ก็ได้เห็นความยากของงาน ในช่วงหน้าฝน น้ำขังเต็มไปหมด แต่ก็ยังมีงานทำ งานบกพร่อง แจ้งให้ วิศวกรผู้รับเหมา แก้ไขต่อไป

4/8/10 วันนี้ ได้ไป ดูบรรยากาศ งานสอบถามข้อมูล เพื่อเตรียมทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ โครงการ โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุต ดูแล้ว ทางโครงการ ก็ทำเป็นพิธี ให้ ตัวแทน ชุมชน ได้มาแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วย เพราะดูเหมือนว่า ชาวระยอง จะได้ไม่คุ้มเสีย ความต้องการของเขาคือ โรงพยาบาลเพิ่ม และ ศึกษาความสามารถการรับสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรวม ทั้งจังหวัด ไม่ใช่ศึกษา แค่รัศมี ไม่กี่กิโลเมตรรอบโรงงาน และ เปรียบเทียบกับค่า มาตราฐานของทางราชการ บ่ายเลยทำงาน ประชุมกับ วิศวกรผู้รับเหมา ที่ต้องการทำงานง่ายๆ ไม่ตอบเสาเข็ม เราก็ไม่ยอม เค้าก็ไม่ยอม เพราะเป็นงานออกแบบ รวมก่อสร้าง ผู้รับเหมา เขาก็มีสิทธิ์

3/8/10 ทำ งานไปตามระบบ หน้างานเค้าก่อสร้างไปแล้วแบบเพิ่งส่งมาขออนุมัติ วิศวกรผู้ออกแบบของผู้รับเหมาทำงานช้ากว่าฝ่ายก่อสร้าง ได้ไง ส่งมาช้าอย่างนี้ก็รวบรวมไว้ส่งเป็นแบบ As-built ดีกว่า ไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสาร ตั้งแปด เก้า รอบ ไม่ถูกต้อง และหน้างานก็เหมือนกัน วิศวกรผู้รับเหมา ทำงานไม่ตามขั้นตอนเลย ยังไม่ได้ทาสีกันกรดที่พื้นและผนัง ก็เอากล่องกรดเข้าห้องแบตเตอรีแล้ว

2/8/10 บาง ทีพอเราโดนจี้งานบ้าง เราก็ยังโกรธเขาเลย  แต่เราก็จี้งาน กับ วิศวกรผู้รับเหมา บ่อยๆ เขาก็คงโกรธเราแน่นอน ทำไงได้ก็นิสัยเรามันเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ทำอะไรเลย เค้าก็ไม่ทำ แต่บางคนก็ไม่ทำก็มีอยู่ไปเรื่อยๆ หลบอยู่ข้างหลัง ก็ไม่ต้องทะเลาะกับผู้รับเหมา แต่เค้าก็ทำงานมาได้นานไม่ต้องมีกรรมติดตัวไปด้วย ก็อาจจะดีกว่า ต้องลองปรับวิธีการดูบ้าง

1/8/10 เอา แฟลชไดว์ไป เคลม ยาก เค้าบอกว่าติดไวรัส อาการ คือ คอมพิวเตอร์ มันมองไม่เห็นตัวไดร์ แต่พอดึงออก ค่อยมองเห็น แปลกต้องไปให้ที่ศูนย์ใหญ่เค้าช่วยเอามันออก ไม่รู้จะคุ้มค่ารถ หรือป่าว

31/8/10 สัมมนาเรื่อง การตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญ ในงานตำรวจ เอามาประยุกต์ใช้กับงานตรวจพิสูจน์ทางวิศวกรโยธา ก็แปลกดี

30/7/10 สิ่ง ที่ วิศวกรที่ปรึกษา กลัวมากที่สุดคือ วิศวกรผู้รับเหมาขอเคลม ทั้งระยะเวลาและเงิน เวลามี ผู้รับเหมา 2 ฝ่ายที่ต้องส่งงานให้กัน แล้ว ต่างฝ่ายต่างก็ใหญ่ และ ผู้รับเหมาช่วง ก็ใหญ่อีกด้วย ทางเจ้าของโครงการเองก็กลัวโดนเคลม ด้วยเหมือนกัน แต่ดูเหมือน ไม่ประสานงาน ในเรื่องค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ฝ่ายที่มาติดตั้งเครื่องจักร ต่อ ก็บางทีไม่สนใจ จะรับงานเมื่อสร้างตามแบบเท่านั้น ตัวผู้จัดการโครงการของผู้รับเหมาก็ได้แต่ส่งตัวแทนมาประชุม

29/7/10 เวลาเราอยากได้อะไร เราก็มักคิดเข้าข้างตัวของเราเอง ทางที่ดีต้องสมมุติ ว่าเราเป็นเขา แล้ว เราจะทำอย่างไร มีทั้งงานเอกสารและการประชุม ทางฝ่ายที่ปรึกษา อาวุโสมากกว่า ทางตัวแทน ผู้รับเหมา ที่ส่งเด็กๆ จบใหม่ๆ มา ทำงาน เวลางานมีปัญหา ก็จะแก้ไขไม่เป็น ถ้าเป็นคนที่ยอมรับความแนะนำก็ดีไป แต่บางคนก็ดื้อหัวชนฝาเหมือนกัน

28/7/10 เอกสาร ที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมา มากจริงๆ ทั้งที่บางที ก็อยากตอบให้จบๆ ไป แต่มันก็ค้านกับความรู้สึก เรื่องไม่ใส่ เสาเข็ม เราไม่ค่อยจะยอม แต่ ก็ไม่รู้ว่าจะยับยั้งได้หรือไม่ เพราะ ทางโครงการ กลัวงานล่าช้า เที่ยงมี การเลี่้ยงรับพนักงานใหม่ และเลี้ยงส่ง พนักงานเก่า หน่วยงาน ก่อสร้าง ใหญ่ก็มี ฝ่าย โครงการต่างๆ เยอะ บางทีก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมาย บ่ายว่าจะไปหน้างาน ก็ทำไม่ได้เพราะเอกสารมากตอบไม่ทัน

27/7/10 กลับ มาทำงานใหม่วันแรก ก็งงๆ งานเก่าค้างอยู่ ขนาดติดตามเมลย์ตลอด ก็ยังมีบางอย่างที่หลุดไป ก็อาศัย วิศวกรผู้รับเหมาช่วง ช่วยส่งรูป ที่หน้างานก่อสร้าง ให้ดู ว่าจะเปลี่ยนไปทำเป็น วิศวกรผู้รับเหมา เองซะเลย แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ พอดีมีทางเลือกอยู่

26/7/10 ลง โปรแกรม ที่จะใช้่พิมพ์งาน หน่อยมันไม่ยอมให้ ลงทับ บางทีเชื่อคนขายแผ่น มากไปก็ไม่ได้ ของเก่าก็พอใช้ได้เพียงพออยู่แล้ว นี่แหละ ความไม่เพียงพอของกิเลสมนุษย์

25/7/10 ดู หนัง เรื่องพ่อมด ที่นิโคลัส เคจส เล่น ก็แปลกดีกว่าที่คิด มีการผสมผสาน ฟิสิกส์ เข้าไปด้วย แทนที่จะเป็นเวทมนต์อย่างเดียว ก็เป็นเรื่องสสาร และ พลังงาน ที่วิศวกรต้องใช้อยู่แล้ว

24/7/10 ลอง เล่นเน็ต โดยไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส รู้สึกเสียวๆ ยังไม่รู้ และ หวาดระแวง ว่าจะติดไวรัส ตลอดเวลา ไม่ไหว ต้องโหลดโปรแกรม  AD-AWARE มาลองใช้ดู สังคมในเมือง คนที่ได้อะไรง่ายๆ ก็ยังโลภ มากกว่า คนที่ทำงานลำบากจนเป็นธรรมดา

23/7/10 เรา โดน ผู้ที่มีอำนาจมากกว่า ตรวจสอบ แล้ว เราก็ต้องทำตามเพราะเรารู้ดีว่า เราทำผิด แต่เราก็ยังไม่ชอบเขาอยู่ดี อาจจะเพราะว่ามาตราการลงโทษ  ถ้าเปลี่ยนไปใช้มาตราการอื่นก็น่าจะดี เหมือนที่เราใช้กับ วิศวกรผู้รับเหมา เขาก็คงไม่ขอบ วิศวกรที่ปรึกษา อย่าง เราเหมือนกัน ก็ต้องคิดว่า มาทำกรรมดี ให้มากกว่า กรรมชั่ว ให้ได้ ก็เท่านั้น

22/7/10 กำลัง อ่านหนังสือเรื่องการอนุรักษ์ พลังงาน ที่บ้าน ก็มีพวกที่สตาร์ทรถ เปิดแอร์ นอนในรถเล่น คนอื่นรำคาญก็ไม่สน  แล้วยังตอนขับรถออกนอกบ้าน ฝนตกหนัก รถก็ติดไม่ไปไหนเลย ดูแล้วมันช่างน่าสงสารจริงๆ ต้องเกิดดับกันไปอีกกี่ร้อยชาติ ก็ยังโง่ ทำร้ายตัวเองเหมือนเดิม

21/7/10  เวลาทำอะไรไม่รีบเร่งก็มีความสุขดี แม้แต่เป็นงานง่ายๆ เช่น ขับรถไป ฟังเพลง ดูต้นไม้สองข้างทาง ขับไปเรื่อยๆ หิวก็แวะทานอะไรไป  มีเวลาอ่านหนังสือได้นานๆ ดูร้านขายต้นไม้ ร้านขายแผ่นโปรแกรม เสื้อผ้า เลื่อกซื้อเฉพาะที่ควรจะซื้อ แวะตัดผม พอมีเรื่องที่เข้ามากวนใจก็คิดว่า มันต้องเป็นไปตามกรรม

20/7/10 วันนี้ ได้ตัดสินใจเรื่องที่รบกวนใจมากนานได้ เมื่อได้ทำไปแล้วก็รู้สึกสบายใจ ทำงาน ตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา ไปได้เยอะ แต่หน้างานก่อสร้าง ตามงานไม่ทันเพราะงานขึ้นเยอะมากๆ ทั้งงาน สถาปัตย์ โครงสร้าง งานฐานราก งานโยธาทั่วไป เห็นเขารื้อถอนอาคารที่เสียหายจากการขุดดินลึกอยู่ ก็เพิ่งเห็นทำกัน

19/7/10 เหลือเชื่อเลย จะขึ้นไปตรวจงาน สถาปัตย์ บนตึก3 ชั้น ที่รอบด้านเสร็จหมดแล้ว ฝ่ายตรวจความปลอดภัย ไม่ยอมให้ขึ้นไปบนตึก เพราะไม่ได้ใส่สายเชือกคล้องกันตกจากที่สูง มันไม่ยอมเลย ขี้เกียจคุย คิดว่าไม่ใช่ วิศวกร ด้วย ก็เลย มาดูอะไรข้างล่างไปเรื่อยๆ แค่เอารูปถ่ายมาใส่โปรแกรม ก็เป็นไฟล์วีดีโอ ได้ ดูแล้วประทับใจกว่า ดูรูปธรรมดา ยังใส่ไม่หมดทั้งหน่วยงานก่อสร้างเลย ก็กินที่ไป 40 เมกะไบท์ แล้ว

18/7/10 ดู งานเรื่องการจัดฮวงจุ้ย แต่ก็ไม่เห็นมีอะไร นอกจากขายของ การให้ความรู้จริงๆ ยังน้อย ก็เลยไม่ได้อะไรกลับมาจัดบ้านใหม่เลย ว่าจะลองดูหน่อยว่าต้องปรับอะไรบ้าง ฝนทำท่าจะตก เลยทำให้ไม่ร้อน สบายไปทั้งวัน 

17/7/10 สัมมนา แผนการจัดการลดภาวะโลกร้อน ดูวีดีโอ ของ อัลกอร์ ที่ทำออกมา แล้วน่ากลัวมากๆ ว่าโลกคงจะอยู่ได้อีกไม่กี่สิบปี เพราะน้ำแข็งจะละลายมาจมเมืองต่างๆ หายไปเยอะเลย แต่บางทีก็อาจเป็นการพูดแบบโกหกคำโตมากๆ ก็ได้ แต่ที่เห็นตอนนี้ก็มีฝนตกหนักมากๆ น้ำท่วมเต็มไปหมด แต่บางจุดก็แห้งแล้ง

16/7/10 พองานใกล้จบมเรื่องงานแก้ไขมากมาย วิศวกรผู้รับเหมาก็ต้องการทีพออยู่ได้ แก้ไขแบบสมบูรณ์แบบก็จะแพงมาก แม้แต่บางที วิศวกรผู้ออกแบบ ทำแบบตก ก็หาว่าไม่มี ไม่ต้องทำก็ได้ ส่วนทีี่สำคัญกับโครงสร้างหลักก็ยอมไม่ได้ เพราะอยู่ใกล้ทะเล เด๊่ยวก็เป็นสนิมหมดแล้ว

15/7/10 วันนี้ก็ยุ่งมากอีกวัน วิศวกรที่ปรึกษา ต้องตามเรื่อง งานแก้ไข ต่างๆ หลายจุด มากเลย วิศวกรผู้รับเหมา ก็ถ้าไม่มีหลักฐานแน่ๆ ก็ไม่ยอมทำ จะเอาแผนงานมาบีบ ทางเจ้าของโครงการ ก็มักจะยอม เพราะกลัวเปิดใช้โรงไฟฟ้า ไม่ทัน มากๆ งานเอกสารก็มากมาย มหาศาล ผิดปกติมาก เพราะช่วงท้ายงาน แล้ว แบบ น่าจะน้อยลงมาก แต่นี่กลับมากกว่าเดิมอีก ว่าจะไปหางานเป็น วิศวกรผู้รับเหมา ไปเลย ก็คงเหนื่อยเท่ากัน โลกมันกลม ตอนเย็น ที่ ศูนย์อาหาร เจอ วิศวกรโยธา รุ่นน้อง ที่เคยทำงานด้วยกัน และ รับรองให้ไปสอบเลื่อนขั้นเป็น สามัญ วิศวกร

14/7/10 วันนี้ยุ่งสุดๆ ทั้งประชุมเรื่องออกแบบ ห้องทดสอบน้ำ และ เรื่องแก้ไขงานติดตั้ง ประตูกั้นน้ำในสถานีสูบน้ำ แบบที่ไม่ละเอียด คนสร้างก็มักจะทำผิดได้ง่ายๆ โดยเฉพาะไม่มีการทำ Shop drawing ค่าใช้จ่ายที่ต้องมาแก้ไขภายหลังก็มากกว่าจ้าง นักเขียนแบบ ที่รู้เรื่องมาก ตั้งแต่แรก แต่ก็มักไม่เห็นความสำคัญกัน ผลักภาระให้ วิศวกรโยธา หน้างาน ไปเคลียรแบบกันเอง เค้าทำเสร็จแล้วก็ต้องมาแก้ไขกัน

13/7/10 บาง ทีแบบก่อสร้าง ก็ตกหล่นไปได้บ้าง เหมือนกัน วิศวกรฝ่ายก่อสร้างของผู้รับเหมา ก็มักจะแกล้งโง่ ไม่แจ้งใคร ต้องให้ วิศวกรฝ่ายเจาของโครงการไปเจอเอง แล้วค่อยยอมแก้ ยังไม่เป็นผู้รับเหมา แบบ Turnkey มืออาชีพ เท่าที่ควร เพราะ รับผิดชอบออกแบบด้วย ยังไงถ้าจะแบบผิด หรอกอสรางผดก็ต้องมาแก้ไขอยู่ดี

12/7/10 วิศวกร ผู้รับเหมา เริ่มขุดดิน สร้างบ่อน้ำตัวใหม่แล้ว แต่ตัวนี้อยู่ใกล้กับ ท่อของโรงงานอื่นๆ ก็ยังไม่เห็นเขาส่งรายงานอะไรให้ ดู ก็เลยแกล้งทวงถามไป ไม่รู้ว่า จะยอมติดตั้ง เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดินให้หรือป่าว นี่ก็หน้าฝนแล้ว ถ้าทำไม่ดีก็อาจจะทำให้โครงสร้างรับท่อเคลื่อนตัวได้ แต่เป็น ผู้รับเหมาก็ต้องเสี่ยง เป็นธรรมดา

11/7/10 พัก ผ่อนได้จริงๆ ทั้งวัน เตรียมตัวไว้ดูบอลคู่ชิง คืนนี้ด้วย วันจันทร์ ก็คงมีงานเยอะอีก แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอแล้ว เรื่องในอดีตและ อนาคต เราไปทำอะไรกับมันไม่ได้

10/7/10 ดู หนังใหม่ของ ฉินหลง คาราเต็คิด ชอบมากๆ แกเปลี่ยนบทบาท ไปได้ ไม่ต้องเหนื่อยเองมากเหมือนเมื่อก่อน และให้ข้อคิดดีๆ ชอบมากๆ เลย มองให้เห็นแล้วจะรู้ นำมาใช้กับงาน วิศวกรโยธา ได้ด้วย

9/7/10 การ ที่รู้ว่าเราอยู่ใน จริต ไหน ก็มีประโยชน์ในการฝึกจิต และจะได้เข้าใจว่าจุดอ่อนเราอยู่ที่ไหน มีงานเอกสารเยอะมากเลยช่วงนี้น่าจะหมดแล้ว แต่กลับเป็นว่ามาก เพราะ วิศวกรผู้รับเหมา ก็คงยังไม่มีประสพการณ์ ในการทำงานแบบ อย่างจริงๆ เรา วิศวกรโยธา ก็ได้แต่ออกหนังสือเตือนไปเรื่อย เขาก็อาจจะไม่ชอบเรา แต่มันก็เป็นหน้าที่ แต่ ผู้จัดการโครงการ ที่จะเกษียรก็ไม่ค่อยสนอะไรมาก ทำงานให้จบไปวันๆ

8/7/10 ตรวจ งาน เก็บ สถานีสูบน้ำ ก็ยังไม่เรียบร้อย มีปัญหาเทสูงเกินไป และ น้ำรั่วซึมอยู่ จะให้เขาทำให้เสร็จ แล้วค่อยเรียก วิศวกรที่ปรึกษา ไปตรวจ ก็ไม่ค่อยยอมทำกัน วิศวกรผู้รับเหมา หรือ ผู้รับเหมาช่วง เล่นละครก็ไม่รู้ แต่สมัยนี้มี จดหมาย รูปถ่าย หรือ สแกนแบบ ส่งเมลไป ก็เก็บเข้า รายงานที่ต้องแก้ไขแล้ว ไม่ช้าเหมือนเมื่อก่อน

7/7/10 เจอ วิศวกรผู้รับเหมา ต่างชาติทำงานไม่เป็นเลย แค่ติดตั้งฐานเสาที่มีแผ่นเหล็ก ต้องใส่ Nonshrink ใต้รูน็อต ทางผู้ผลิตก็มีแผ่นสำเร็จรูปให้ใส่เป็นแบบ ก็ทำเป็นไม่สนใจ เอาอะไรยัดใส่หนุนไว้ไม่มีรูให้น้ำปูนไหลได้เลย ทำเป็นใส่ กะจะทำเป็นพิธี ก็ต้องออก Punch list ให้ไปแก้ไข ทำงานเอกสารด้วย ดูหน้างานด้วย คิดว่าก็ดีกว่าไม่มีงานทำ

6/7/10 บาง ทีก็ต้องพัก เพื่อที่จะเติมพลังให้กับการทำงานที่ยาวนาน ขึ้น ทำเสร็จไปไม่รู้กีโครงกา แต่ก็ยังต้องทำงานอยู่เหมือนเดิม เพราะไม่ได้เป็นคนคิดค้นโครงการ หรือเป็นคนลงทุน เพราะ วิศวกรโยธา ก็ใช้แรงงาน และความรับผิดชอบ แลกเป็นรายได้มาแล้วก็หมดไป ไม่เหมือน นักลงทุนที่ ให้เงินทำงานให้ต่อไปได้ เรื่อยๆ ยากตรงต้องเริ่มโครงการให้ได้เท่านั้น แต่ก็มีคนล้มเหลวเยอะมากกว่า คนที่ประสพความสำเร็จ

5/7/10 ตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา ก็น่าจะใกล้จบแล้วแต่ ยังเหลือ งานจุกจิก อีกเยอะเหมือนกัน และ การเก็บงานถ้าเอาตาม ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้จริงๆ แล้ว ก็จะยากมาก ในกรณีที่มี อุปกรณ์มาติดภายหลัง เพราะจะถูกบังคับไว้ ต้องสกัดกันเยอะกว่าจะได้ งานประชุมประสานงาน บางอย่างทาง วิศวกรเจ้าของโครงการ เค้าก็ทำของเค้าเอง แต่ก็จะโยนงานยากๆ มาให้ วิศวกรที่ปรึกษา ไปทำต่อ

4/7/10 ลองต่อฮาร์ดดิสต์ในเครื่อง แล้วก็ต้อง ฟอร์แมท ก่อนที่จะใช้ได้ บางทีข้อมูลที่มีมันก็ซ้ำซ้อนกัน แต่พอจะหาอีกที่ก็หาไม่เจอ มีหลายๆ ตัวก็งง แต่ก็ต้องมีสำรองไว้เพราะมันเสียได้ง่าย และการเก็บเอกสารเป็นกระดาษก็ไม่มีที่เก็บแล้ว โปรแกรมที่ วิศวกร ใช้เก็บข้อมูล ให้เป็นระเบียบกำลังมาแรง

 

 

30/6/10 วันนี้ทุกอย่างดูยุ่งไปหมด ไม่ค่อยสบายด้วย แต่ก็ต้องปล่อยมันไป อย่าไปติดยึดกับมัน ทำได้เท่าที่ทำแค่นี้ก็ ดีแล้ว วิศวกรผู้รับเหมา ก็เหนื่อยกว่า วิศวกรที่ปรึกษา อีก แต่ที่ดีที่สุดก็อยู่ฝ่ายเจ้าของงานไปเลย งานเอกสารก็พอทำได้ แต่ถ้าทำทั้งหน้างานด้วยแล้วเอกสารด้วยก็คงช้าหน่อย

29/6/10 ไปอบรม ความปลอดภัย ที่หนึ่งก็เข้มงวดมาก บัตรก็มีการสแกนด้วย เพราะหากเกิดความเสียหายแล้วจะไม่คุ้มค่า วิศวกรผู้รับเหมา ก็ต้องพา ลูกจ้างไปอบรมอยู่แล้ว ว่าจะลองเปลี่ยนไปแนว ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มจาก ด้าน วิศวรรมโยธา เพราะยังไงก็ต้องทำมันครอบคลุมแทบจะทุกโครงการแล้ว แม้แต่บ้านจัดสรร ขนาดใหญ่หน่อย

28/6/10 การ ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งนอกตัว นี่เป็นเรื่องยากมากๆ ต้องโดนกับตัวถึงจะรู้  แค่ถูกแย่งที่จอดรถ เราก็โมโหแขาแล้ว ที่ว่าการฝึกจิตนี่ไม่ใช่คิดเอาเอง แล้วจะได้ คงต้องมีสติมากๆ ตลอดเวลา รู้สภาพที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆ วิศวกรผู้รับเหมา เขาก็มาขอเทปูนก่อนกำหนด หรือแก้ไขงาน ก็ต้องช่วยๆเขาไปถ้าช่วยได้

27/6/10 ดู งาน คอมมาร์ท ดูเรื่อง การต่อไร้สาย และ ฮาร์ดแวร์ ก็หมดเงินจุกจิกๆ ไป เดินจนขาลากเลย สมัยนี้ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับที่จบมาใหม่ๆ วิศวกรโยธา เด็กรุ่นนี้มีโอาสที่ดีมากแต่ไม่รู้จะรู้ค่าของมันหรือป่าว

26/6/10 เป็นวิศวกร แต่สวมหมวก ผู้ตรวจสอบ ไปดูอาคารราชการแห่งหนึ่งที่ใช้งานจริงๆ ก็ยังไม่มีอุุุปกรณ์ระบบความปลอดภัย ครบถ้วนตามกฎหมาย แต่ก็อาจมีระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดี เข้ามาทดแทนก็พออยู่ได้เพราะใช้มาสิบกว่าปีแล้ว แต่ปัญหาน้ำรั่วที่ชั้นดาดฟ้ามักจะพบอยู่บ่อยๆ

 

 

24/6/10 งานตรวจสอบรอยเชื่อมของท่อน้ำหม้อต้มน้ำของโรงไฟฟ้า ตรวจสอบสอบความแข็งของเนื้อโลหะ ที่รอยเชื่อม ด้วยเพราะถ้าแข็งเกินไปก็จะเปราะง่าย อาจมีปัญหาในการรับแรงดันสูงๆ 200 กว่า บาร์ ก็เป็นงานยากเพราะมีเป็นหลายพัน รอยเชื่อมแต่ก็ต้องทำและ จะต้องตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการ ทั้งฝ่าย วิศวกรผู้รับเหมา และ วิศวกรผู้ควบคุมงาน

23/6/10 พอ งาน ก่อสร้างส่วนที่ใกล้เสร็จ วิศวกรที่ปรึกษา และ วิศวกรผู้รับเหมา ก็จะจัดทำ Punch list งานที่บกพร่องต้องแก้ไข เพื่อไล่เก็บให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานได้   ส่วนใหญ่แล้ว ถ้า วิศวกรผู้รับเหมาที่ดี ก็จะจัดการตรวจ งานที่บกพร่องกับผู้รับเหมาช่วงก่อน เพื่อให้เหลือน้อยที่สุด ก่อนที่จะนัด ตรวจกับ วิศวกรควบคุมงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ทำ ถ้าผู้ควบคุมงานไม่ตรวจก็จะปล่อยๆ เลย

22/6/10 พอ มาโดนเวลาบีบให้ทำงานออกแบบ เร่งๆ ก็ชักจะเสียสมาธิ เหมือนกัน วิศวกรโยธา ต้องบริหารเวลาเต็มที่ เพื่อให้งานต่างๆ เดินไปได้ด้วย ไม่เสียหาย มีบอลให้ดู ก็อาจจะทำให้เครียดมากยิ่งขึ้น เพราะต้องแบ่งเวลามากขึ้นไปอีก

21/6/10 แต่ ละวัน วันๆ ทำอะไรไม่ได้มากเลย งานที่เข้ามามากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะ  วิศวกรผู้รับเหมา ก็ไม่ใช่มืออาชีพ จ้างวิศวกรออกแบบ ทำงานช้าไม่สอดคล้องกับหน้างาน กว่าจะส่งแบบให้ วิศวกรที่ปรึกษา พิจารณา หน้างานก่อสร้าง ก็ทำไปพร้อมกันกับที่ หน่วยงานก่อสร้างแล้ว  ไม่เป็นไปตามเวลาที่ตกลงกันไว้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำอะไรไว้ก็ใช้ไม่ได้ต้องมา ทำใหม่หมด หลายรอบ

20/6/10 ลอง ทำโมเดล วิเคราะห์โครงสร้างทีละชั้น วิศวกร ควรที่จะ ค้นหาข้อผิดพลาดให้หมดในชั้นนั้นๆ  ก่อนที่จะทำการเพิ่มจำนวนชั้นให้มากขึ้นในตึกสูงๆ ก็เป็นประสพการณ์ในการทำงานให้เร็วขึ้น

19/6/10 สัมนาเรื่อง ระบบสุขาภิบาล และ ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อมก็มีงานทำมาก เพราะคนไม่ค่อยเรียนกันมาก ไม่เหมือน วิศวกรโครงสร้าง เรียนมาก แต่ก็ทำงานเป็นผู้รับเหมากันเยอะ

18/6/10 สัมมนาเรื่องไฟไหม้ที่หนึ่ง ก็ พอจะได้ไปดูประสพการ์ณตรง อาคารที่โดนไฟไหม้ แล้ว วิศวกรต้องเสี่ยงเข้าไปสำรวจ มีทฤษฎีประกอบนิดหน่อย คนที่มีประสพการ ออกแบบ และ ควบคุมงานมาก พอถึงพอจะเข้าใจ เพราะ บรรยายไปเร็วมากๆ เวลาน้อยเกินไป เหมือนจัดแบบประชาสัมพันธ์ และการค้าไปด้วย

17/6/10 เอาเครื่องพิมพ์ที่ตั้งทิ้งไว้ไม่มีใครเอา มาต่อแล้วก็ใช้ได้ แม้จะไม่ทน ร้อนๆ ก็จะกระดาษติด แต่ก็ดีกว่าไม่มีใช้  ลองใช้โปรแกรม ของคนไทย ตรวจสอบ การออกแบบเสา เขาไม่กล้าใช้กำลังคอนกรีต สูงๆ ไปกลัวอะไร เพราะคนใช้ก็้ต้องรับผิดชอบเองอยู่แล้ว เค้าไม่ไปโทษคนทำโปรแกรมให้ใช้ หรอก ที่หน้างานก่อสร้างก็ไม่มีใครช่วยเลย ตอนจะจบงาน วิศวกรโยธา ต้องคอยตอบคำถามเยอะมาก วิศวกร

สาขาอื่นเค้ายังไม่มาตอนติดตั้ง ระบบสายดินในฐานราก เราก็ดูว่ามี แต่ก็ไม่รู้ว่าต่อถูกหรือป่าวนะ

16/6/10 พิมพ์แบบออกมาตรวจ ก่อนที่จะอนุมัติ ทั้ง วิศวกรผู้รับเหมา และ วิศวกรที่ปรึกษา ก็ต่างคนต่างล้า เพราะ เอกสารมีตั้ง 3000 เรื่องแล้ว เวลาจะค้นหา อะไร ก็หาไม่ค่อยเจอแล้ว ส่วนใหญ่จะยอมตามคำแนะนำของที่ปรึกษา เพื่อให้แบบอนุมัติก่อสร้างได้ เพราะเขาก็กลัวสร้างไม่ทัน โดนปรับเหมือนกัน 

15/6/10 ประชุมติดตาม งานก่อสร้าง เรื่องผลประโยชน์ที่ วิศวกรผู้รับเหมา จะประหยัดน้ำที่ใช้เป็น ค่าทดสอบหม้อน้ำร้อน ก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้ เพราะไม่ใช้ผู้ออกแบบมืออาชีพ ไม่ได้ดูหน้างานว่ามีอะไรขวาง อยู่ ออกแบบแนวท่อ มาก็ติดฐานราก หรือ ถังใต้ดินของคนอื่น แล้วก็มาขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง ขณะที่จอดรถพนักงาน หรือ ช่างที่เข้ามาทำงานในหน่วยงาน ก่อสร้างก็ไม่เพียงพอ ฝ่าย ความปลอดภัยก็ไม่สนใจ ปรับแก้ตามความจำเป็น คนไทยก็เป็นอย่างนี้

14/6/10 วิศวกรโยธา น่าจะ เข้า อบรม เรื่อง หลักการ และ การวาง อุปกรณ์ ภายในโรงไฟฟ้า เพราะจะได้รู้ รายละเอียด มากกว่า การทำแค่งานโครงสร้าง และ สถาปัตย์ พอ วิศวกรโครงการ เค้าคุยกัน เรื่อง ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรกล เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรลึกซึ้ง แม้กระทั่งรอยเชื่อมก็มี การควบคุมอุณหภูมิ ก่อนเชื่อม หลังเชื่อม และ ขณะเชื่อม วัสดุที่ต้องตรวจสอบ ความแข็ง หลังการเชื่อมด้วย เพราะรับแรงดัน ไอน้ำสูงมากๆ เวลาทำไม่ดีก็อาจระเบิดได้

13/6/10 ความสุขจากการที่ ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นบ่วงติดยึด ก็ดี แต่ก็ทำไม่ได้ง่ายๆ เพราะเราต้องอยู่ในโลก แห่งความเป็นจริง ที่งาน วิศวกรรม ต้องแข่งขันกัน


12/6/10 วิศวกรโยธา ทำงานแล้ว ก็ดูบอลกันเยอะ แต่ดูไปก็ทำงานไปด้วย นิดหน่อย พอดีมีงานเข้ามาพอดี เพราะดูมางั้นๆ

11/6/10 บางที วิศวกรโยธา เราโดนคิดว่าวันๆ ไม่ได้ทำอะไร แต่ถ้านับจำนวน อีเมลย์ จำนวนแบบก่อสร้างที่พิมพ์ออกมา วิธีการก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง ราคางานเพิ่มลด แล้วจะรู้ว่า วิศวกร เราทำเยอะมาก แทบจะไม่ว่างเลย ยิ่งคนมีงานหลายๆ อย่าง หลาย บริษัท และ ลูก เมีย เยอะ ก็จะยิ่งยุ่งมาก เราไม่เข้าใจเขาคิดว่า เขาน่าจะว่าง เหมือนที่คนอื่นคิดว่าเราว่างเหมือนกัน

10/6/10 มีงานแบบที่ต้องให้ วิศวกรผู้รับเหมา เพิ่มเติม งานระบบให้กับห้องทดสอบน้ำ เพราะแบบเรามาช้าไป หน้างานสร้างเสร็จแล้ว ผู้รับเหมาก็ต้องเคลมค่าใช้จ่าย และเวลา กันไป ทางเจ้าของงานก็ไม่มีเจ้าภาพโดยตรง ก็เลยเป็นอย่างนี้ จะ ให้วิศวกรที่ปรึกษา รู้ไปทุกเรื่องไม่ได้

9/6/10 เช้าทำงานเอกสารตอบ วิศวกรผู้รับเหมา เดี๊่ยวนี้ส่งปุ๊บ เขาก็ก่อสร้างเลย เราก็เลยต้องรีบดู จะรอเหมือนตอนต้นโครงการไม่ได้แล้ว เพราะมีกำหนดจ่ายไฟ แล้ว บ่ายดูหน้างานเขาก็เร่งสร้างกันเต็มที่ จะผิดจะถูกก็ขอให้เสร็จไว้ก่อน มีข่าวที่ว่า ถังก๊าซ ล้มแล้ว ก๊าซรั่วทำให้คนเจ็บ กันมาก ที่ว่าผู้ออกแบบ บางทีก็คิดว่าตอนก่อสร้างจะทำดี ไม่ตอกเสาเข็ม แต่หน้างานเป็นยังไง ไม่รู้ เพราะตอน ผู้รับเหมา เร่งงาน เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจคุณภาพกันเท่าไร

8/6/10 ประชุมติดตามความคืบ หน้าโครงการ วิศวกรผู้รับเหมา บางเรื่องก็แกล้งโง่ ทำให้เกิดเป็นจุดที่ผิดกฎหมาย ระยะถอยร่น ให้เป็นภาระของเจ้าของโครงการ ต่อไป ก็ใช้วิศวกรออกแบบ ต่างชาติ มันก็ไม่ค่อยสนใจอะไร ทำเสร็จแล้วก็ไป  เดินหน้างานเจอ ลูกน้องเก่า มาทำงานอีกบริษัท ที่ทำอยู่ในที่เดียวกัน โลกกลมจริงๆ


7/6/10 ลองติดตั้งโปรแกรมออก แบบ รุ่นแก่าที่วิ่งบน วินโดว์ XP ให้  ใช้ได้ใน Windows 7 ต้องให้มันรู้ก่อน แล้วค่อยลง ก็ใช้ได้ดี  ใช้แล้วก็จะชอบ คนที่ไซต์ก็เข้าๆ ออกๆ กันไป ระบบ บริษัท ไม่ได้ให้ความเข้าใจที่ดีพอ พนักงาน วิศวกร ก็จะไม่อยู่

 

6/6/10 ว่า จะUpgrade คอนพิวเตอร์เก่า ดูแล้วไม่คุ้ม แค่เปลี่ยนแรมที่ตกรุ่นไป ก็สามพันกว่าแล้ว สู้ประกอบใหม่ยังแค่ แปดพันกว่า วิศวกรรมอิเลคโทรนิค ก็ไม่ยอมให้เรา ทำการ Upgrade ได้ง่ายๆ เลย ต้องทำอะไรที่เก็งกำไรได้ ก็มีแรมเก่าๆ  รวมอยู่ด้วย ทางแก้ก็ใช้วิธีหาซื้อทาง อินเตอร์เน็ตของมือสอง

 

5/6/10 มีการเก็บงานที่ต้องส่งมอบงานให้ผู้รับเหมา อีกรายเข้ามาทำงานต่อ ทาง ผู้รับเหมาหลัก ก็ไม่ให้ความสำคัญกับงานในส่วนนี้เพราะมีแต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมน้ำรั่ว ผิวคอนกรีตเปลือยไม่เรียบร้อย ถ้าเป็นไปได้ขอให้ผ่านๆ ไป แต่ผู้รับเหมาอีกรายคงจะไม่ยอม และพยายามเล่นการเมืองเพื่อขอขยายระยะเวลา และอาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย

 

 

 

4/6/10 ช่วงนี้กำลังเร่งงาน ก็พยายาม ตอบเอกสารให้ วิศวกรผู้รับเหมา ทันที เพื่อให้หน้างานเดินได้ แต่บางทีหน้างานยังไม่ได้แบบล่าสุดก็มี เพราะงานใหญ่ๆ แบบมีเป็นพันแผ่น ถ้าระบบไม่ดีจริงๆ ก็ยาก ทาง วิศวกรที่ปรึกษา ก็ช่วยยาก เพราะคนไม่พอแต่ก็อยู่ในความเสี่ยงที่พอรับได้

3/6/10 บางที จะต้องทำใจแข็งกับลูกค้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับ งานวิศวกรรม แต่ต้องมีการปรองดองกัน เพราะเกิดมาเจอกันได้ไม่ง่ายถ้าจะมีกรรมติดต่อกันไปก็ควรเป็นกรรมดี ช่วงนี้งานวิศวกรรมน้อยลงมีการลดเงินเดือน กันแล้ว

2/6/10 การทำงานที่เป็นโรงงานใหญ่ๆ จะต้องมีวิศวกรหลายๆ สาขา และ สถาปนิก ที่จะร่วมกันทำแบบร่าง และ สุดท้าย วิศวกรโยธา ก็มาทำฐานรากและตัวอาคารให้เครื่องจักร ห้องต่างๆ ร้านค้าหรือ สำนักงาน แม้แต่บริษัทเดียวกัน วิศวกรก็ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันเต็มที่เลย เหมือนต่างคนต่างทำ ดังนั้นพวกมือปืนที่ไปรับงานแยกกัน ยิ่งทำงานด้วยกันยาก แต่เจ้าของงานชอบราคาค่าแบบถูกๆ แต่ปัญหาตอนหลังขณะก่อสร้างที่ต้องมาตามเก็บงานกันเป็นปี กว่าจะรู้ก็สายไปแล้ว

01/6/10 บางทีตอนเราทำงานให้ทันไว้ก็มีผลดีเวลาป่วยไม่สบายแล้วก็ค่อยๆทำอะไรไป เรื่อยๆ ได้ไม่ต้องรีบร้อน หน้างานวิศวกรผู้รับเหมา เขาก็มาขอให้รอช่วยเวลามีข้อผิดพลาดเรื่องเอกสารตรวจหน้างานที่ส่งมาช้าไป บ้าง ถ้าไม่ใช่โครงสร้างสำคัญก็ปล่อยๆไปได้เพราะผู้รับเหมาย่อย และ วิศวกร ของผู้รับเหมาหลักก็ตรวจแล้ว ก็คงไม่มีใครอยากทำผิด

31/5/10 บางทีดูรายการคำนวณหรือแบบก่อสร้าง แล้วก็ยังไม่ชัดเจน ต้องออกไปดูหน้างานก่อสร้างจริงๆ ด้วย สำหรับงานทุกอย่าง ในงาน วิศวกรรมโยธา

30/5/10 เวลาจะเสนอราคางาน วิศวกรออกแบบ หรือ ตรวจสอบรายการคำนวณ หรือควบุคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร ก็จะต้องพิจารณาเจ้าของงานให้ดี ว่าเขาต้องการคุณภาพ หรือไม่ เพราะ วิศวกรมักจะแข่งกันจะมีราคาไม่ดีมากในช่วงนี้

29/5/10 สัมมนาตรวจสอบ งานโครงสร้าง ป้องกันฟ้าผ่า และไฟฟ้าฉุกเฉิน และกฎหมาย อนุรักษ์พลังงาน

28/5/10 พอจะทำงานจริงๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ การ์ดจอ เสีย คงต้องเอาไปซ่อม ก็ทำไงได้ เดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทนทาน เหมือนก่อน คงจะทำให้ใช้ได้แค่นั้น จะได้ซื้อรุ่นใหม่ๆ ต่อไป ไม่เหมือนอาคาร ที่ต้องใช้ไปตลอด เวลาสร้างก็ต้องควบคุม แต่ เวลาซ่อมบำรุง ถ้าไม่มีกฎหมาย ก็ไม่ทำอะไรเหมือนกัน วิศวกร จะได้มีงานทำ แต่ไม่ควรตัดราคามากจนไม่คุ้มกับความรับผิดชอบ เพราะจะไปไม่รอด

27/5/10 การทำงานก่อสร้างในโรงงาน ต้องใช้ ทีมของวิศวกรประจำโรงงานมาให้ความเห็นในเรื่องที่เขาชำนาญ เช่น ห้องทดสอบน้ำ และสารเคมีอื่นๆ ต่างคนก็มองในแง่มุมต่างๆ กัน สถาปนิก วิศวกรงานระบบ ก็มีแนวคิดของเขา วิศวกรโยธา บางทีก็ต้องเข้าไปร่วมด้วยเพราะเป็นคนดูแลสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด

26/5/10 งานออกแบบ เจ้าของบ้าน ก็ไม่ต้องการให้ส่วนถนนและที่จอดรถ หน้าบ้านกับตัวบ้านที่อยู่บนเสาเข็มยาวทรุดแตกต่างกัน วิศวกรโยธา ก็เลยต้องตอกเสาเข็มยาวให้ และทำโครงสร้างรับไปด้วยเลย ซึ่งก็นับว่าแพงกว่า บ้านจัดสรร ทั่วไป แต่ระยะยาวก็คุ้มค่า ไม่มีงานซ่อมบำรุงมาก

25/5/10 ช่วงมื้อเที่ยง ตอนที่กรุงเทพปกติ สถาปนิกทำงานอยู่ในตึกสูงในเมืองที่มีรถไฟฟ้าผ่าน ก็มีความสุขในการไปหาที่ทานกลางวันได้ไกลๆ ไม่ซ้ำซาก แต่ถ้า ต้องประจำหน่วยงานก่อสร้าง มักจะต้องซื้ออาหารกลางวันติด มาด้วยตั้งแต่เช้า แล้วก็มีเวลานอนมากหน่อย ดีคนละแบบ 

24/5/10 ทำเอกสารตอบ ผู้รับเหมา ไปให้เพิ่มขนาดของเหล็กรูปพรรณ แม้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม เช็คแล้วเหล็กขนาดเล็กๆ จะผ่าน แต่ต้องคิดถึงผลการผุกร่อนด้วย

23/5/10 พักผ่อน ดูหนังเกาหลี และไปวัด มีต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้ด้วย ไม่มีใครจะทำอะไรให้บ้านเมืองนี้ได้เท่าพระองค์แล้ว แต่นักการเมืองที่มีอยู่ มันก็คงเป็นเคราะห์กรรมของ บ้านเมืองเรา ที่หนีไม่พ้น

22/5/10 ผู้รับเหมา มักจะทำอะไรง่ายๆ เช่นจะให้ วิศวกรผู้ออกแบบทำการ แก้ไข แบบ ส่วนหน้าบ้าน แต่ก็ขี้เกียจส่งแบบทั้งหมด ให้ เราก็ไม่ทราบรายละเอียดเพียงพอ ที่จะคำนวณ น้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้น ได้ เค้าคิดง่ายๆว่า จะแก้ส่วนไหนก็ส่งเฉพาะส่วนนั้นให้ แต่ความเป็นจริงต้องรู้สภาพโครงสร้างและเสาเข็มข้างเคียงทั้งหมดด้วย

21/5/10 ดูแบบโครงเหล็กที่ ผู้รับเหมา เสนอมาแล้ว เสาเล็กมากๆ ไม่ได้เผื่ออุบัติเหตุอะไรเลย บางทีงาน Turnkey ก็มีข้อเสียที่ ผู้รับเหมา ต้องการประหยัดที่สุด แต่ทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน อย่าง กทม. ไม่เคยคิดว่าจะโดนเผากันง่ายๆอย่างนี้ก็ยังเป็นไปได้

 

 

20/5/10 เผาตึกอาคารสูงกันให้เห็นต่อหน้าต่อตา ถ่ายทอดไปทั่วโลก 

ทหาร ตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลย เพราะมีการยังสกัดกั้นกันอยู่ ทำได้ยังไง ก็ต้องปล่อยให้ตึกพังไปตามเวรตามกรรม ที่ว่าโครงสร้างหลักรวมทั้งบันไดต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ถึงจะเห็นความสำคัญกัน ถ้าเป็นอาคารนี้เป็นเหล็กรูปพรรณ คงถล่มเหมือน เวิลร์เทรด แต่นี่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ยังพอทนได้ตั้ง 9 ชั่วโมง

19/5/10 ประชุมผลการวิเคราะห์ความเสียหาย ของ โครงสร้างอาคาร ข้างๆ หลุมขุดดินลึก เดี๋ยว

18/5/10 ก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่ดี แต่บ่ายก็ทำงาน ต่อ เพราะมีงานระบบ รออยู่  วันที่มืดมนได้เข้ามาปกคลุมเมืองไทย งานทุกอย่าง รวมทั้งงานก่อสร้างใหม่ๆก็ชะลอออกไปหมดเลย พวกคนโง่เท่านั้นที่ไปรับใช้ ทรราช

17/5/10 ทำงานตอบเอกสาร ผู้รับเหมา ไปด้วย แล้วก็ติดตามข่าวสารใน เมืองไป ด้วย แม้จะไม่ได้อยู่ฝ่ายไหน แต่เราก็ปวดหัวไปด้วย เจอบรรยากาศ ขยะเสียงขนย้ายของดัๆงจากการย้ายสำนักงานด้วย พวกเสื้อแดงก็ทนได้หลายเดือน ไม่รู้ว่าเพื่ออะไร นอกจากเงิน

16/5/10 ขับรถอ้อมเมือง เห็นควันดำๆ ในเขตราชประสงค์ ดูแล้วไม่ดีเลย แต่ทำไงได้ ก็ต้องทนอยู่กันไป พวกนักการเมืองก็เอาแต่ชิงไหวพริบกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เรามองในแง่ของ วิศวกร มันน่าจะหยุดได้ตั้งแต่ นานมาแล้ว นอกจากเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดแล้วข่าวสารที่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้เท่าไร

 

 

13/5/10 ที่ผ่านมาเป็นหน้าร้อน การขุดดินลึกก็ยังไม่มีปัญหามาก แต่พอเริ่มเข้าหน้าฝน ก็ตกมาหนักๆ  เข็มเหล็กพืดที่ปักป้องกันดินพังไว้ ก็ล้มเพราะยังไม่ได้ใส่ค้ำยัน เพราะผู้รับเหมา ยังเคยชินกับ สภาพเดิมง่ายๆ วิศวกรที่ปรึกษา ที่จ้างมาช่วยงาน ก็ต้องให้ ทำการทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็ม ทุกต้น

12/5/10 ประชุมแก้ไขปัญหาที่งานก่อสร้างในพื้นที่จำกัด ต้องเปลี่ยนแนวท่อ เพื่อให้ทำงานด้วยกันได้ และ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาทำงานได้ มีความปลอดภัยในการรับมือกับอุบัติเหตุต่างๆ  แต่ปัญหาคือ ผู้รับเหมา เขาทำของ เช่น โครงเหล็ก ท่อเหล็ก เตรียมไว้หมดแล้ว ถ้าเปลี่ยนแนวท่อ ก็มีงานเพิ่มอีก

11/5/10 การที่มีการแผ่เมตตานี่มีประโยชน์มาก ในเวลาที่มีคนทำให้เราโกรธ แล้วจะได้ไม่ต้องมาคิดอะไรอีก แต่ต้องหมายถึงเราคิดได้ว่า เขาก็เป็นสัตว์โลก คนหนึ่งที่มีกรรม เหมือนกันกับเรา ต้องเกิดมาเจอกัน เพราะทำกรรมมาร่วมกันไว้ จึง พยามยามอย่าให้มีกรรมเพิ่มเติมต่อไป แล้วก็ทำงานสถาปัตย์ ของเราไป

10/5/10 เมื่อโครงการยาวๆ ผ่านมาครึ่งทาง สถาปนิก คนทำงานก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าออก คนเก่าคนที่ทำก็จำอะไรไม่ได้หมด บางทีก็เนือยๆ มีหลายงานก็มักจะล่าช้า และเสียหาย เมื่อถึงกำหนด โอน หรือ เปิดใช้โรงงาน ฝรั่งถึงมีระบบเก็บเอกสารที่เป็นระบบค้นหา ได้ง่าย ไม่ต้องพึ่งคนเก่าๆ แต่ก็ราคาแพงมาก คนไทยก็ไม่มีปัญญาใช้อีก ก็ต้องอยู่กันไปแบบ ใครถนัดใช้ ระบบของตัวเอง

09/5/10 พักผ่อน ไปเที่ยว สวนจตุจักร เห็นไม้ถูพื้น แบบใช้แรงแหวี่ยงสลัดทำให้ผ้าแห้ง แต่ใช้แรงเท้าเหยีบบให้หมุน ก็แปลกดี รู้จักนำหลัก วิศวกรรม ง่ายๆ มาประยุกต์ก็ขายของได้แล้ว เพราะมีปัญหาในการบิดผ้าให้แห้งตอนถูพื้นพอดี มีโอกาสได้ทำสมาธิ ตอนว่ายน้ำดีจริงๆ

08/5/10 ลองทำแผนงานใหม่ แบบใส่ หมวดหมู่งาน Work break down structure และใส่ cost ค่าใช้จ่ายงาน ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย แต่ยัง ส่งออกทาง excel ไม่ได้ สงสัยต้องลองอีก โปรแกรม ที่ วางแผน เค้านิยมใช้กันมากกว่า 

07/5/10 บาง ทีก็ต้องเล่นบทโหดเจ้าของงาน ถ้าไม่โอนเงิน ค่าตรวจสอบอาคาร ครึ่งหนึ่ง เราจะไม่ส่งรายงานให้ เขาก็โกรธ ก็ทำไงได้เขาไม่มั่นใจเอง ขนาดใบอนุญาต ตอนไปตรวจยังไม่หมดอายุ แต่ก็ขอเผื่อไว้ หลังวันที่ยื่นอีก ทำงานกับ ผู้รับเหมา ก็ต้องช่วยๆกันบ้างเพราะ ไม่มีใครทำงานคนเดียวได้ แต่ยังไง ก้ต้องพิ่งพาตัวเองมากที่สุด


06/5/10 ที มีเรื่อง ความเสียหาย จากการขุดดินลึก ตอนแรก วิศวกร บอกให้ ผู้รับเหมา ปัก Sheet pile ให้ห่างๆ ตึก ก็ไม่เชื่อ ต้องให้ ตึกของเรา แตกร้าว แล้วก้มาพิสูจน์ ความสามารถของเสาเข็ม และก็ต้องทิ้งเข็มพืดเหล็ก อยู่ดี เพราะถ้าถอนออก อาจจะพังมากว่านี้ แล้วก็จะถูกเคลม

05/5/10 ส่งงานตรวจสอบ ควบคุมงานสถาปัตย์ ให้ เจ้าของโครงการ ได้ก็เหนื่อย จบ ไปอีกหนึ่งงาน เหมือน กินข้าวหนึ่งมื้อ เดี๋ยวก็หิว ก็ต้องกินใหม่อีกแล้ว มันไม่เที่ยงจริงๆ

04/5/10 วันนี้ช่วงเข้าเร่งทำ งานเอกสาร พอดี เข้า เซอร์เวอร์ ไม่ได้เลย ต้องรีบเข้าไปอีก จนลืมกินน้ำ มากินพร้อมข้าวเที่ยง บ่าย สแกนเอกสาร เก็บเข้าเมล แต่ระบบมันจำกัดขนาดไว้ส่งไม่ได้ เสียเวลาฟรี อีก ไม่มีเลขาไว้ใช้งานเลย ระบบฝรั่ง ให้ทำเองแต่นานๆ ใช้ทีก็ผิดได้ง่ายๆ แต่รวมๆ แล้ว ก็ได้ทำงาน สถาปัตย์ 4 อย่างก็คุ้มค่าแล้ว

03/5/10 เจอตรวจสอบรายการ ควบคุมงาน ตึกเก่าที่เค้าทำไว้ไม่จบ พอจะเปลี่ยนปลัดจังหวัด เค้าก็ต้องให้เจ้าของ อาคาร รีบเคลียร์ การขออนุญาตให้จบ ก็ได้ดูเท่าที่ดูได้ เพราะดูแล้วก็มั่นคง แข็งแรงดี ระยะถอยร่นโดยรอบ ก็กว้างดี รายการคำนวณเดิมก็มีระบบดี ผู้รับเหมาก็ดี เปลี่ยนแปลงคิดนิดหน่อยก็เป็นเหมือนกันทุกตึก

02/5/10 วันนี้ก็เจอลูกค้า ผู้รับเหมา ที่มาให้ทำรายการคำนวณ แล้วพอเราบอกให้โอนค่าบริการวิชาชีพ มาก่อน เค้าก็ว่าไม่เชื่อใจเขาหรือ ใช่ ขนาด สถาปนิก รุ่นพี่ ยังเคยโกงเรา เลย เราขี้เกียจตามทวง วงการก่อสร้าง ก็มีการฟ้องร้องกันมากที่สุดในศาล จนบางครั้งเราเป็นเจ้าหนี้กลับเป็นฝ่ายอายที่จะทว เสียเอง

01/5/10 วันนี้เจอลูกค้า กวนมากๆ เลย อุตส่าห์ นัดเราไปเซ้นต์เอกสารขออนุญาตใหม่ เพราะใส่ชื่อหน่วยงานตัวเองผิด และยอมให้้นัดทำงานในวันแรงงาน เราก็ไป แต่รถมันติด และหาที่จอดรถไม่ได้ เลยไปช้า เค้าไม่รอเลย ปล่อยให้เด็กๆทำงาน ก็คงจะไม่ได้ร่วมงานกันอีก เค้าก็ต้องหา สถาปนิกคนใหม่ เซ็นต์แทน

30/4/10 ลองทำรายงานตรวจสอบป้ายตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ก็ยุ่งพอสมควร กฎหมายไม่เหมาะกับสถาพความเป็นจริง ที่ จะให้ วิศวกร สาขาอื่น หรือ สถาปนิก มาตรวจสอบป้ายขนาดใหญ่เท่าไรก็ได้ แต่บางทีมองอีกแง่ สถาปนิก เค้าก็ไปจ้าง วิศวกร ทำส่วนโครงสร้างได้

2ุุ9/4/10 ที่ หน่วยงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า คับแคบมาก เพราะติดขัดกับโรงงานเก่า งาน Safety ส่วนใหญ่ก็เป็นการบริหารการใช้พื้นที่ถนน เพราะรถเครนที่ใช้ยกโครงเหล็ก เครื่องจักร ก็จะขวางทางเข้าออกกัน ผู้รับเหมา แต่ละรายก็อยากทำงานของตน

2ุุ8/4/10 มี สถาปัตย์อาคารเสร็จแล้ว แต่ต้องทำงานตรวจพิสูจน์ ความปลอดภัยของเสาเข็ม อาคารที่สร้างเสร็จ แล้วถูกงานขุดดินข้างๆ ทำให้เสียหาย วิศวกรโยธา ต้องกำหนดตำแหน่งที่จะตัดพื้นออก เพื่อทดสอบเสาเข็มมากมาย ด้วยวิธ๊ต่างๆ ค่าใช้จ่ายเยอะมาก งานดินก็เป็นอย่างนี้ถ้าเสียหายแล้วก็แก้ไขแพง

2ุุ7/4/10  ตาม กฎแห่งกรรม ฝ่ายที่ถูกขโมยของไป เค้าก็จะมาทวงเอาคืน แต่ลืมไปว่า ตัวเองก็ไปขโมยสมบัติชาติมาเหมือนกัน สมบัติผลัดกันชม ถ้าไม่รู้จัก การเลิกจองเวร ก็จะไม่มีวันจบ เราก็มีกรรมเป็นของตัวเองเหมือนกัน

2ุุ6/4/10 เริ่ม งานใหม่  ตรวจสอบป้าย สมัยนี้เค้าทำแข็งแรง ก็ทำให้ตรวจสอบ อะไรให้ดีขึ้น หลังจากได้พักผ่อน ความล้าทำให้งานออกมาเป็นแบบธรรมดาๆ ไม่มีอะไรใหม่ แต่ว่าจะไปดูหน้างานก่อสร้าง และทำเอกสารตอบ ผู้รับเหมา ไปด้วย

25/4/10 ไป ดูหนัง ที่พระเจ้าเลิกรักมนุษย์ แล้วส่งเทวดามาทำลายมนุษย์ ก็มีแง่ที่มนุษย์ดีๆ ที่เหลืออยู่ทำให้ เทวดาเปลี่ยนใจ ลองให้มนุษย์เปลี่ยนแปลง ในที่ศูนย์การค้า ก็มีงานขายสินค้าเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยง แมว สุนัข นก ปลา และแมลงต่างๆ ที่ตัวไม่ใหญ่มาก เช่น ลูกลา พวกเด็กๆในเมืองชอบมาก ขนาดธรรมชาติปลอมเล็กๆ ก็ทำให้มนุษย์มีความสุข ได้ในเมืองที่มีแต่ความเจริญ เต็มไปด้วยตึกอาคารใหญ่ และ รถยนต์

24/4/10 สัมมนาการนำระบบโครงสร้าง ผลการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในองค์การขนาดใหญ่ มีการวิเคราะห์ โครงการ หุ้นส่วนผู้มีส่วนร่วม การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนงาน ต้นทุน การจัดเก็บข้อมูล และ ปัญหาสัญญา ที่มีการเลิก แล้วมีผลกระทบ กับ เจ้าของงาน และ ผู้รับเหมา ต่อในช่วงบ่าย

26/5/10 งานออกแบบ เจ้าของบ้าน ก็ไม่ต้องการให้ส่วนถนนและที่จอดรถ หน้าบ้านกับตัวบ้านที่อยู่บนเสาเข็มยาวทรุดแตกต่างกัน วิศวกรโยธา ก็เลยต้องตอกเสาเข็มยาวให้ และทำโครงสร้างรับไปด้วยเลย ซึ่งก็นับว่าแพงกว่า บ้านจัดสรร ทั่วไป แต่ระยะยาวก็คุ้มค่า ไม่มีงานซ่อมบำรุงมาก

25/5/10 ช่วงมื้อเที่ยง ตอนที่กรุงเทพปกติ วิศวกรที่ทำงานอยู่ในตึกสูงในเมืองที่มีรถไฟฟ้าผ่าน ก็มีความสุขในการไปหาที่ทานกลางวันได้ไกลๆ ไม่ซ้ำซาก แต่ถ้า วิศวกรประจำหน่วยงานก่อสร้าง มักจะต้องซื้ออาหารกลางวันติด มาด้วยตั้งแต่เช้า แล้วก็มีเวลานอนมากหน่อย ดีคนละแบบ 

24/5/10 ทำเอกสารตอบ วิศวกรผู้รับเหมา ไปให้เพิ่มขนาดของเหล็กรูปพรรณ แม้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม เช็คแล้วเหล็กขนาดเล็กๆ จะผ่าน แต่ต้องคิดถึงผลการผุกร่อนด้วย

23/5/10 พัก ผ่อน ดูหนังเกาหลี และไปวัด มีต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้ด้วย ไม่มีใครจะทำอะไรให้บ้านเมืองนี้ได้เท่าพระองค์แล้ว แต่นักการเมืองที่มีอยู่ มันก็คงเป็นเคราะห์กรรมของ บ้านเมืองเรา ที่หนีไม่พ้น

22/5/10 วิศวกรผู้รับเหมา มักจะทำอะไรง่ายๆ เช่นจะให้ วิศวกรผู้ออกแบบทำการ แก้ไข แบบ ส่วนหน้าบ้าน แต่ก็ขี้เกียจส่งแบบทั้งหมด ให้ เราก็ไม่ทราบรายละเอียดเพียงพอ ที่จะคำนวณ น้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้น ได้ เค้าคิดง่ายๆว่า จะแก้ส่วนไหนก็ส่งเฉพาะส่วนนั้นให้ แต่ความเป็นจริงต้องรู้สภาพโครงสร้างและเสาเข็มข้างเคียงทั้งหมดด้วย

21/5/10 ดูแบบโครงเหล็กที่ วิศวกรผู้รับเหมา เสนอมาแล้ว เสาเล็กมากๆ ไม่ได้เผื่ออุบัติเหตุอะไรเลย บางทีงาน Turnkey ก็มีข้อเสียที่ ผู้รับเหมา ต้องการประหยัดที่สุด แต่ทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน อย่าง กทม. ไม่เคยคิดว่าจะโดนเผากันง่ายๆอย่างนี้ก็ยังเป็นไปได้

 

 

20/5/10 เผา ตึกอาคารสูงกันให้เห็นต่อหน้าต่อตา ถ่ายทอดไปทั่วโลก 

ทหาร ตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลย เพราะมีการยังสกัดกั้นกันอยู่ ทำได้ยังไง ก็ต้องปล่อยให้ตึกพังไปตามเวรตามกรรม ที่ว่าโครงสร้างหลักรวมทั้งบันไดต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ถึงจะเห็นความสำคัญกัน ถ้าเป็นอาคารนี้เป็นเหล็กรูปพรรณ คงถล่มเหมือน เวิลร์เทรด แต่นี่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ยังพอทนได้ตั้ง 9 ชั่วโมง

19/5/10 ประชุมผลการวิเคราะห์ความเสียหาย ของ โครงสร้างอาคาร ข้างๆ หลุมขุดดินลึก เดี๋ยว

18/5/10 ก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่ดี แต่บ่ายก็ทำงาน วิศวกรรม ต่อ เพราะมีงานระบบ รออยู่  วันที่มืดมนได้เข้ามาปกคลุมเมืองไทย งานทุกอย่าง รวมทั้งงานก่อสร้างใหม่ๆก็ชะลอออกไปหมดเลย พวกคนโง่เท่านั้นที่ไปรับใช้ ทรราช

17/5/10 ทำงานตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา ไปด้วย แล้วก็ติดตามข่าวสารใน เมืองไป ด้วย แม้จะไม่ได้อยู่ฝ่ายไหน แต่เราก็ปวดหัวไปด้วย เจอบรรยากาศ ขยะเสียงขนย้ายของดัๆงจากการย้ายสำนักงานด้วย พวกเสื้อแดงก็ทนได้หลายเดือน ไม่รู้ว่าเพื่ออะไร นอกจากเงิน

16/5/10 ขับรถอ้อมเมือง เห็นควันดำๆ ในเขตราชประสงค์ ดูแล้วไม่ดีเลย แต่ทำไงได้ ก็ต้องทนอยู่กันไป พวกนักการเมืองก็เอาแต่ชิงไหวพริบกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เรามองในแง่ของ วิศวกร มันน่าจะหยุดได้ตั้งแต่ นานมาแล้ว นอกจากเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดแล้วข่าวสารที่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้ เท่าไร

 

 

13/5/10 ที่ผ่านมาเป็นหน้าร้อน การขุดดินลึกก็ยังไม่มีปัญหามาก แต่พอเริ่มเข้าหน้าฝน ก็ตกมาหนักๆ  เข็มเหล็กพืดที่ปักป้องกันดินพังไว้ ก็ล้มเพราะยังไม่ได้ใส่ค้ำยัน เพราะวิศวกรผู้รับเหมา ยังเคยชินกับ สภาพเดิมง่ายๆ วิศวกรที่ปรึกษา ก็ต้องให้ ทำการทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็ม ทุกต้น

12/5/10 ประชุมแก้ไขปัญหาที่งานก่อสร้างในพื้นที่ จำกัด ต้องเปลี่ยนแนวท่อ เพื่อให้ทำงานด้วยกันได้ และ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาทำงานได้ มีความปลอดภัยในการรับมือกับอุบัติเหตุต่างๆ  แต่ปัญหาคือ วิศวกรผู้รับเหมา เขาทำของ เช่น โครงเหล็ก ท่อเหล็ก เตรียมไว้หมดแล้ว ถ้าเปลี่ยนแนวท่อ ก็มีงานเพิ่มอีก

11/5/10 การที่มีการแผ่เมตตานี่มีประโยชน์มาก ในเวลาที่มีคนทำให้เราโกรธ แล้วจะได้ไม่ต้องมาคิดอะไรอีก แต่ต้องหมายถึงเราคิดได้ว่า เขาก็เป็นสัตว์โลก คนหนึ่งที่มีกรรม เหมือนกันกับเรา ต้องเกิดมาเจอกัน เพราะทำกรรมมาร่วมกันไว้ จึง พยามยามอย่าให้มีกรรมเพิ่มเติมต่อไป แล้วก็ทำงานวิศวกรโยธา ของเราไป

10/5/10 เมื่อโครงการยาวๆ ผ่านมาครึ่งทาง วิศวกร คนทำงานก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าออก วิศวกรคนเก่าคนที่ทำก็จำอะไรไม่ได้หมด บางทีก็เนือยๆ มีหลายงานก็มักจะล่าช้า และเสียหาย เมื่อถึงกำหนด โอน หรือ เปิดใช้โรงงาน ฝรั่งถึงมีระบบเก็บเอกสารที่เป็นระบบค้นหา ได้ง่าย ไม่ต้องพึ่งคนเก่าๆ แต่ก็ราคาแพงมาก คนไทยก็ไม่มีปัญญาใช้อีก ก็ต้องอยู่กันไปแบบ ใครถนัดใช้ ระบบของตัวเอง

09/5/10 พักผ่อน ไปเที่ยว สวนจตุจักร เห็นไม้ถูพื้น แบบใช้แรงแหวี่ยงสลัดทำให้ผ้าแห้ง แต่ใช้แรงเท้าเหยีบบให้หมุน ก็แปลกดี รู้จักนำหลัก วิศวกรรม ง่ายๆ มาประยุกต์ก็ขายของได้แล้ว เพราะมีปัญหาในการบิดผ้าให้แห้งตอนถูพื้นพอดี มีโอกาสได้ทำสมาธิ ตอนว่ายน้ำดีจริงๆ

08/5/10 ลองทำแผนงานใหม่ แบบใส่ หมวดหมู่งาน Work break down structure และใส่ cost ค่าใช้จ่ายงาน ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย แต่ยัง ส่งออกทาง excel ไม่ได้ สงสัยต้องลองอีก โปรแกรม ที่ วิศวกรวางแผน เค้านิยมใช้กันมากกว่า 

07/5/10 บาง ทีก็ต้องเล่นบทโหดเจ้าของงาน ถ้าไม่โอนเงิน ค่าตรวจสอบอาคาร ครึ่งหนึ่ง เราจะไม่ส่งรายงานให้ เขาก็โกรธ ก็ทำไงได้เขาไม่มั่นใจเอง ขนาดใบอนุญาต ตอนไปตรวจยังไม่หมดอายุ แต่ก็ขอเผื่อไว้ หลังวันที่ยื่นอีก ทำงานกับ วิศวกรผู้รับเหมา ก็ต้องช่วยๆกันบ้างเพราะ ไม่มีใครทำงานคนเดียวได้ แต่ยังไง ก้ต้องพิ่งพาตัวเองมากที่สุด


06/5/10 ที มีเรื่อง ความเสียหาย จากการขุดดินลึก ตอนแรกเราบอกให้ วิศวกรผู้รับเหมา ปัก Sheet pile ให้ห่างๆ ตึก ก็ไม่เชื่อ ต้องให้แตกร้าว แล้วก้มาพิสูจน์ ความสามารถของเสาเข็ม และก็ต้องทิ้งเข็มพืดเหล็ก อยู่ดี เพราะถ้าถอนออก อาจจะพังมากว่านี้ แล้วก็จะถูกเคลม

05/5/10 ส่งงานตรวจสอบ รายการคำนวณ ให้ วิศวกร เจ้าของโครงการ ได้ก็เหนื่อย จบ ไปอีกหนึ่งงาน เหมือน กินข้าวหนึ่งมื้อ เดี๋ยวก็หิว ก็ต้องกินใหม่อีกแล้ว มันไม่เที่ยงจริงๆ

04/5/10 วันนี้ช่วงเข้าเร่งทำ งานเอกสาร พอดี เข้า เซอร์เวอร์ ไม่ได้เลย ต้องรีบเข้าไปอีก จนลืมกินน้ำ มากินพร้อมข้าวเที่ยง บ่าย สแกนเอกสาร เก็บเข้าเมล แต่ระบบมันจำกัดขนาดไว้ส่งไม่ได้ เสียเวลาฟรี อีก ไม่มีเลขาไว้ใช้งานเลย ระบบฝรั่ง ให้ทำเองแต่นานๆ ใช้ทีก็ผิดได้ง่ายๆ แต่รวมๆ แล้ว ก็ได้ทำงาน วิศวกรรม 4 อย่างก็คุ้มค่าแล้ว

03/5/10 เจอตรวจสอบรายการ คำนวณตึกเก่าที่เค้าทำไว้ไม่จบ พอจะเปลี่ยนปลัดจังหวัด เค้าก็ต้องให้เจ้าของ อาคาร รีบเคลียร์ การขออนุญาตให้จบ ก็ได้ดูเท่าที่ดูได้ เพราะดูแล้วก็มั่นคง แข็งแรงดี รายการคำนวณเดิมก็มีระบบดี ผู้รับเหมาก็ดี เปลี่ยนแปลงคิดนิดหน่อยก็เป็นเหมือนกันทุกตึก

02/5/10 วันนี้ก็เจอลูกค้า ผู้รับเหมา ที่มาให้ทำรายการคำนวณ แล้วพอเราบอกให้โอนค่าบริการวิชาชีพ มาก่อน เค้าก็ว่าไม่เชื่อใจเขาหรือ ใช่ ขนาด วิศวกร รุ่นพี่ ยังเคยโกงเรา เลย เราขี้เกียจตามทวง วงการก่อสร้าง ก็มีการฟ้องร้องกันมากที่สุดในศาล จนบางครั้งเราเป็นเจ้าหนี้กลับเป็นฝ่ายอายที่จะทว เสียเอง

01/5/10 วันนี้เจอลูกค้า กวนมากๆ เลย อุตส่าห์ นัดเราไปเซ้นต์เอกสารขออนุญาตใหม่ เพราะใส่ชื่อหน่วยงานตัวเองผิด และยอมให้้นัดทำงานในวันแรงงาน เราก็ไป แต่รถมันติด และหาที่จอดรถไม่ได้ เลยไปช้า เค้าไม่รอเลย ปล่อยให้เด็กๆทำงาน ก็คงจะไม่ได้ร่วมงานกันอีก เค้าก็ต้องหา วิศวกรโยธาคนใหม่ เซ็นต์แทน

 

 

20/4/10 ทำ รายงานประจำสัปดาห์ส่ง เจ้าของงาน คงเก็บไว้เผื่อมีเรื่องจะได้เอาขึ้นมาใช้เป็นหลักฐาน ไม่ได้ออกหน้างาน ก่อสร้าง เลย ได้แต่ดูรูปถ่ายที่ลูกน้องถ่ายมาให้ แต่ไม่จำเหมือนได้ไปเห็นเองจริงๆ คนบ้ามันก็ยังไปรบกวนเบื้องพระบาท ทำตัวเอง พอไม่มีทางลง แล้วก็มาทำให้พระองค์ลำบาก เหมือนที่วิศวกรผู้เหมาทำไปแล้วต้องมาซ่อมก็ไม่อยากซ่อม

 

19/4/10 เริ่ม งานวันแรก ก็มึนมาก งานรออยู่เพียบเลย ค่อยๆ เปิดเมล แล้วตอบส่วนที่เร่งด่วนที่สุดก่อน หน้างานก่อสร้างก็มี ช่างและ คนงาน แล้วแต่ไม่มาก ต้องสรุปรายงาน และแผนงานเปรียบเทียบ ส่งเจ้าของงานด้วย ว่าจะไปดูหน้างานไม่รู้ว่าจะทำเอกสารตอบวิศวกรผู้รับเหมาเสร็จทันหรือป่าว ทำไมพวกเสื้อแดง ไม่ไปประชุมที่อาคารชินวัตร ทั้งสามตึก อยู่่มันทั้งปีเลยก็ได้ คนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน

18/4/10 เห็น เด็กที่อู่ซ่อมรถ เช็ค และ เปลี่ยน ฟิวส์ รถเรา ไม่ถึง สิบนาที แต่หัวหน้าเขาก็กลัวเหมือนกัน จะให้ไปร้านประดับยนต์ เพราะไม่อยากยุ่งที่เราไปติดสายไฟเอง อาจจะได้ไม่คุ้มเสีย แต่พอเรา เป็นวิศวกร ทำเองกับมือ รู้ว่าเพราะอะไร ก็เลยบังคับให้เปลี่ยน เขาก็ยอมแล้วก็ใช้ได้ เหมือนพวกทหารและตำรวจ ใหญ่ ในบ้านเมืองเราเลย เห็นอะไร ได้ไม่คุ้มเสีย ก็เลยไม่ทำอะไรดีกว่า 

17/4/10 ลอง ต่อเครื่องรับส่งวิทยุ จากภาพถ่ายจากกล้องหลังรถ เข้ากับไฟหลังรถยนต์ อุตส่าห์เจาะใส่อะไรได้หมดทำตั้งนาน แต่คงจะต่อสายไฟไม่ถูก สลับสาย ไฟ ขั้วบวก และ ลบ ไฟเลยช็อตฟิวส์ขาดไปเลย ต้องไปหาที่เปลี่ยน ฟิวส์อีก นี่แหละที่ผมไม่ชอบเป็น วิศวกรไฟฟ้า มันมองไม่เห็นกระแส อิเล็คตรอน เลย สู้งาน วิศวกรโยธา ไม่ได้เห็นๆ ได้ด้วยสามัญสำนึก เหมือนกับ พวกทหาร ตำรวจ ที่ไปจับเขา แต่ก็อาจพลาดได้เหมือนกัน

16/4/10 บริษัท ต่างชาติ เค้าให้ความสำคัญกับ จริยธรรมไม่คอรัปชั้น ไม่ใช้ผลประโยชน์ทับซ้น ขนาดให้ทุกคนทำแบบฝึกหัดจนเข้าใจ ตอนเริ่มทำงานใหม่ทุกคน แต่บ้านเราไม่เห็น มีแต่เห็นแก่เงินกันในทุกระดับ แล้วจะไปรอดได้อย่างไร ผู้นำยังไม่มีจริยธรรม แล้วก็ยังอยากจะเป็นผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน

15/4/10 หลัง จากลองทำงาน ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านด้วยตัวเองคนเดียวแล้วก็ทำให้ำได้คิด วิธีที่จะใช้เครื่องมือช่วยให้ทำงานได้ ส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูก ก็คงเหมือน วิศวกรผู้รับเหมา ทดลองวิธีทำงาน แต่มันก็ได้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ

14/4/10 ดู หนังฝรั่ง ประวัติของ Ray Charle ศิลปินผิวดำ ตาบอด แล้วก็จุดประกายให้เราพยายาม ทำอะไรด้วยตัวเองให้ได้แม้จะยากลำบากเท่าไรแต่เทียบกับคนตาบอดแล้วเขาลำบาก กว่าเราหลายเท่า เหนื่อยไม่เหมือนจ้าง ช่างก่อสร้างทำเลย แต่พอทำเสร็จก็ได้ความภาคภูมิใจ มาก แม้จะไม่สวยงามเท่าช่างทำให้

13/4/10 ชอบ ทำงานแบบ Do it your self เช่น รถยนต์ เครื่องบิน เล็ก น่าจะเป็นอะไรที่ดี แต่ถ้าขนาดใหญ่ขึ้น ถ้ามีผู้ช่วยบ้างก็จะง่ายกว่าทำคนเดียว ไม่งั้นก็ต้องมีระบบเครื่องมือ หรือ เครน เข้ามาช่วย ไม่รู้ว่า วิศวกร คนอื่นเค้าคิดเหมือนกันไม๋

12/4/10 ดู แผนงาน การนำระบบ ERP SAP มาใช้ในองค์การขนาดใหญ่ แล้วไปดูหนังเรื่อง มนุษย์กับเทพเจ้าโรมัน ที่เคยอ่านในหนังสือ พอเค้ามาทำเป็นหนัง สามมิติ ใส่แว่นดู ก็เห็นได้ฃัดเจน เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้น ก็เป็นเพราะ เทคโนโลยี่เปลี่ยน ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยน ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใฃ้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ให้รวบรวมกันได้ดีขึ้น 

11/4/10 ลอง ลงโปรแกรม แบ่ง พาติชั้น ฮาร์ดดิสต์ ก็เหนื่อยกว่า ไปจ้างเค้าลง แต่ก็ได้ความรู้ดีกว่า ไว้แก้ปัญหาเอง ป้องกันข้อมูลหายได้ ต้องใช้เครื่อง 2 เครื่องฃ่วยกันหา driver กว่าจะติดตั้ง ได้ ดึกเลย เหมือนประเทศไทย ถ้าช่วยกันทำ 2 ฝ่าย จะดีมีประโยชน์กับประเทศมากกว่า มาตีกันเอง เห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะตัวระยะสั้น แล้วใครจะมาฃ่วยเราได้

10/4/10 สัมมนา การรับผิดทางอาญา และ ทางแพ่ง ของงานออกแบบก่อสร้าง ต่อเติม ของ วิศวกรโยธา และ ประโยชน์ของการใช้วิธีพิจารณาโดย อนุญาโตตุลาการ แล้วก็สรงน้ำวิศวกรผู้ใหญ่กัน

9/4/10 ต้อง รีบตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา และมีแบบที่ติดขัด ท่อน้ำหน้างาน ต้องแก้ไขแบบเร่งด่วนเข้ามาสรุปกันสดๆ เลย เพราะต่างชาติ เค้าไม่หยุดช่วงสงกรานต์กัน คนอื่นเค้าก็ลาหยุดกันหมดแล้ว เราก็ต้องทำงานเป็นวันสุดท้าย

8/4/10 ทำเอกสารตอบ วิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้าง ด้วย แล้วต้องไปประชุมประสานงานการแบ่งใช้พื้นที่ระหว่างผู้รับเหมาสองเจ้า คุยกันในห้องแอร์เย็นๆ ไม่จบ เพราะระบบ บริษัทใหญ่ต่างรักษาผลประโยชน์ของตน ต้องไปตัดสินกันที่หน้างานแดดร้อนๆ ถึงจะจบ

7/4/10 มี การปรับเปลี่ยนวิธีการ แจ้งให้ตรวจงานของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ใหม่โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ วิทยุสื่อสาร ตาม เพื่อให้รวดเร็วแต่การทำรายงานประจำสัปดาห์ก็จะยุ่งยากตามไปด้วย เพราะที่ว่าให้แจ้งก่อน วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ไม่สามารถทำได้ คนไทย และ ต่างชาติ แถวนี้ ก็มักเป็นแบบนี้ ทำยังไงก็คุมแผนงานไม่ได้เหมือนฝรั่ง

 6/4/10 เพิ่ง ใช้ ลีนุกซ์ ก็ยังงงๆ แต่ก็พัฒนาไปมาก ไม่น่าเชื่อ ระบบเน็ตเวอค์ ดีกว่าของวินโดว์เยอะ แต่ เมื่อก่อนไม่มีโปรแกรมประยุกต์อะไรให้ใช้เลย แต่ยังไงถ้าใช้ส่วนตัวก็สู้ วินโดว์ ไม่ได้มีโปรแกรมใหม่ๆ เยอะกว่า เช่น ออฟฟิต 2010 ก็กินขาดแล้วครับ และโปรแกรมวิศวกรรมส่วนใหญ่ก็พัฒนาบนแพลตฟอร์มนี้หมด

5/4/10 ลา หยุดไปไหว้เช็งเม้ง เสียเวลาไปบ้าง ให้รู้จักการปล่อยวางได้ ไม่งั้นก็ไม่ได้พักผ่อนเลย ดูแล้วงานก่อสร้างในกรุงเทพ บ้าน ทาวเฮ้าส์ ตึกต่างๆ ก็ยังขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ใช้วิศวกรโยธา จบใหม่ๆ ได้ เพราะมันเน้นความสวยงามมากกว่า งานวิศวกรรม

4/4/10 เอาคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค ไปซ่อมแล้วรำคาญ เลยซื้อ เครื่องตั้งโต็ะ มาเล่นดีกว่าน่าจะ แรงกว่า ทนทานกว่า สามารถใช้โปรแกรมคำนาณ ทาง วิศวกรรม ได้เต็มที่

3/4/10 สัมมนา ความรับผิดทางกฎหมาย ชอง วิศวกระ และ การใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย และ อนุญาโตตุลาการ ก่อนที่จะนำเรื่องสู่ศาล งานก่อสร้าง เป็นคดีความที่ศาล มากกว่าครึ่งหากสามารถ ประนีประนอมกันได้ก็จะพิจารณาคดีได้เร็วขึ้น

2/4/10 ไป ดูหน้างานภายในท่อ Bonna pipe เป็นเหล้กหุ้มด้วยคอนกรีต และเชื่อมต่อกันเป็นท่อนๆ ปัญหา อยู่ที่ วิศวกรผู้รับเหมา 2 ฝ่าย คนละสัญญากันแต่มาทำบนพื้นที่เดียวกัน ฝ่ายหนึ่งก็จะถอนSheet pile และ อีกฝ่าย ก็กลัวท่อเสียหายหลังจาก ถอน Sheet Pile แต่ไม่มีใครยอมทำ Settlement plate ให้รู้ระดับการทรุดตัวของท่อ ภายหลังจาก ถอน Sheet Pile แล้วก็เลยไม่รู้แน่ สังเกตุด้วยตาก็มีรอยร้าวอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ได้ทบสอบรอยรั่วด้วยแรงดันน้ำอีกทีด้วย รอซื้อเวลากันอีก

1/4/10 บาง ที บริษัทที่ถูกควบรวมกันแล้ว วิศวกรโยธา ส่วนหนึ่ง ต้องออกจากงานประจำไป เพราะมีการพยายามลดค่าใช้จ่าย แต่แนวโน้มบริษัท รับเหมา ก่อสร้าง ลงทุน ของเมืองนอกจะควบรวมกันให้ใหญ่มากขึ้นเพื่อความได้เปรียบ แล้วก็ลด วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา และ วิศวกรผู้รับเหมา ที่ต้องจ้างไปได้ด้วย เทคโนโลยีเข้ามาทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวเลย

31/3/10 ทำ งานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ งานเพิ่มลด ที่เกิดจากวิธีก่อสร้าง ไม่มีใครอยากจ่ายแต่เราก็ต้องแนะนำวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุด ให้กับ วิศวกรผู้รับเหมา และ ในเวลาที่ทำได้ง่าย บางทีเรื่องก็หายไป เพราะเสียดายเงิน แต่เรื่องความปลอดภัย เราก็ต้องเก็บเป็นเอกสารป้องกันตัวเองภายหลัง

30/3/10 ดู หน้างานมีส่วนที่เป็นฐานรากบนดิน แต่ถูกขุดดินแล้วไม่มีค้ำยัน วิศวกรผู้รับเหมา ก็คงเสียดายไม่อยากทิ้ง Sheet pile แต่ทำไงได้ เค้าประหยัดเสาเข็มไปแล้ว ส่วนวิธีการก่อสร้างก็ไม่ถูกต้อง ถ้าถอนออกดินก็จะหลวมไม่แน่นทำให้ฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากันได้

29/3/10 พูด คุยกับ วิศวกรผู้รับเหมา แบบไม่มีเรื่องงาน ทุกคนต่างมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น การทำอะไรด้วย ความเมตตา น่าจะทำให้มีความสุขในการทำงานมากกว่า โดยเฉพาะโครงการใหญ่มากๆ แต่หลักการเราก็ต้องทำให้ได้ด้วย ส่วนจะได้หรือไม่ก็ไม่ต้องไปเครียด

28/3/10  ไป เดินเล่นที่สวนจตุจักร ผ่อนกลาย ซื้อของกินจุกจิก และ อาหารแมว มีจักยานพับได้ก็ราคาพอสมควร น่าจะมาจากจีน ทุกอย่าง วิศวกร จีนทำเลียนแบบได้หมด ในราคาที่ถูกมาก ทำเค้าโครงเรื่องวิทยานิพนธ์ ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น

27/3/10 พอได้พัก บางทีเรา วิศวกรโยธา ทำงานคอมพิวเตอร์มากๆ แล้ว หยุดก็ไม่อยากทำอะไรเลย แต่ดูทีวี แล้วเห็นพระราชดำรัส ของในหลวง เรื่อง ถ้าเราไม่ทำอะไรจริงจัง เห็นแกง่าย ก็จะไม่มีทางสำเร็จได้เลย ก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำอะไร อาจจะเป็นเค้าโครง วิทยานิพนธ์ ต่อไป ดีกว่านอนเฉยๆ

26/3/10 ทำ งานเอกสาร งานสถาปัตย์ อย่างเดียว เพื่อตอบ วิศวกรผู้รับเหมา หน้างานฝนตกหนักมากๆ จนทำงาน ก่อสร้าง ไม่ได้ แต่ช่วงบ่ายก็พอทำงานได้ในส่วนที่น้ำไม่ท่วม เดี๋ยวนี้ช่างไฟฟ้าซ่อมของ บางทีก็ซ่อมให้เดี๊ยวนั้นเลย เค้าก็มีระบบการทำงาน ส่งเครื่องให้เมื่อวาน เช็คเครื่อง และตอบราคากลับมาวันรุ่งขึ้นเลย ตอบสนองลูกค้าได้เร็วมาก

25/3/10 ต้องไปซ่อมเครื่องถ่ายวีดีโอ ไว้ถ่ายงานก่อสร้างหน้างาน แต่บางที วิศวกรโยธา เราก็ไม่มีเวลาไปถ่ายเองในที่สูงๆ ต้องให้ลูกน้องช่วยถ่ายให้ดูกว่าไม่มี เขาสามารถใช้ ข้อมูลภาพ และ วีดีโอ เป็นหลักฐานในการ เคลม กันกับ วิศวกรผู้รับเหมา ได้ด้วย

24/3/10 ได้ไอเดียจากสถาปนิก เรื่องการนำเสนองานจาก เครื่องแมคอินทอส หรือเครื่อง ไอพอด แล้วจะประทับใจลูกค้ามากกว่า และกันการคัดลอกข้อมูลได้ดีกว่า แต่บางคนชอบแบบแชร์ข้อมูลก็มี ข้อดีข้อเสียต่างกัน สำหรับงาน วิศวกร น่าจะแชร์กันดีกว่า

23/3/10 ถึง เวลาที่ต้องใช้ วิทยุสื่อสาร ติดต่อประสานงาน ระหว่าง วิศวกรเจ้าของงาน วิศวกรควบคุมงาน และ วิศวกรผู้รับเหมา เพราะการใช้อีเมลส่งแจ้งตรวจสอบงานก็มีการหลุดในเรื่องสำคัญๆ เวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่คนรุ่นเก่าก็ไม่ยอมใช้ เพราะอาจจะโดนตามตัวได้ง่ายๆ

22/3/10 ทำงานไปด้วย แล้วก็ใช้เวลาจุกจิกกับ การเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ต้องรอคำตอบ จาก สถาปนิก ถึงจะตอบ วิศวกรผู้รับเหมา แล้ว มีหลายฝ่ายความเห็นไม่ตรงกันอีก ให้คุยกันก็ไม่คุย เบื่อเลยไปดูหน่วยงานก่อสร้าง งาน ก่อสร้าง ใต้ดินก็ยังช้าอยู่ดี

21/3/10 ไปดูงาน คอมมาร์ท สินค้าราคาถูกขึ้นมากเมื่อเทียบกับ สองปีที่แล้วมากๆ จอคอมพิวเตอร์ก็ถูกมาก วิศวกรโยธา สามารถ  นำมาเล่นโปรแกรมเขียนแบบได้ดีขึ้น และเครื่องที่ใช้ก็ใช้เครื่อง ไอโฟนมีโปรแกรมให้ซื้อ หรือ ฟรี ก็ทำอะไรได้เยอะจริงๆ

20/3/10 ออก มาทำงานในเมือง แต่ไม่กล้าเอารถยนต์ไปเอง ก็เห็นเสื้อแดง มาก พอสมควร แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไร แต่แผนงานก็ต้องเปลี่ยนไป เพราะเพื่อน วิศวกร และ ผู้รับเหมา บางคนก็มาไม่ได้

19/3/10 ช้เวลา เร่งส่งต่อเรื่องวัสดุที่ วิศวกรผู้รับเหมา เสนอมาขออนุมัติ ให้ สถาปนิก และ วิศวกรเครื่องกล ช่วยตรวจสอบให้ความคิดเห็น ก่อนจะตอบกลับ ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้ผลกับโครงการ ตามความถนัดของ ผู้ชำนาญการ แต่ละคน

18/3/10 เสีย เวลาไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยมาก ที่ทำงาน เค้าไม่ยอมลงทุนเปลี่ยนเครื่องใหม่ อาจจะเป็นเพราะค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ของ งาน วิศวกรโยธา แพงมากๆ บริษัทจึงจำกัด จำนวนเครื่องเอาไว้ นี่ขนาดเป็นบริษัท ฝรั่งเองแท้ๆ เค้าก็ยังไม่ค่อยลงทุนเท่าไรเลย บริษัท วิศวกร ไทยก็เลยต้องแอบ ใช้ของไทย หรือ ผสมของเถื่อนไปตามเรื่องตามราว จริงๆ เราควรจะลงทุน ทำเองให้เป็นเรื่องเป็นราว ดีกว่าไปยืมจมูกเค้าหายใจ

17/3/10 ใคร จะไปเชื่อว่า หวยออก 97 ติดต่อซ้อนกันสองงวดเลย เรื่องต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นไปได้ แม้จะน้อยมากเพียงใดก็เกิดขึ้นได้ แต่ละวันเรา พบ คนมากมายหลาย อาชีพ สถาปนิก วิศวกรโยธา ผู้รับเหมา พนักขายมากมาย ถ้าเราคิดนอกกรอบได้ ก็อาจจะมีโอกาสดีๆ ได้แน่นอน บางทีก็ต้องลงทุนไปหาที่เรียนเพิ่มเติมในสาขาใหม่ๆ ทั้งๆ ที่ บางคนก็คิดได้แต่น้อยมากต้องรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้คิดแตกต่างไป

16/3/10 ตอบ เอกสาร วิศวกร ผู้รับเหมา บางทีเค้าก็แก้ไขบ่อย มากๆ จน คอนเม้นท์เก่าๆ ยังไม่ตอบ ก็มีแบบแก้ไขใหม่เข้ามาแล้ว ไม่ได้เอาแบบทุกระบบเข้ามาเขียนรูปตัด รวมกัน แก้กันไม่รู้จบ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินเครื่องได้ตามแผนด้วยหรือป่าว

15/3/10 เริ่มงานใหม่ กว่าจะดูอีเมลย์ จบ ก็หมดเวลาไปครึ่งวันแล้ว งานที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมา มีก็ยังตกหล่นต้องกลับมาทำใหม่อีก

14/3/10 มี งานที่เจ้าของงานไม่ชอบ วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง หาว่าเขาไม่มีประสพการณ์ จะให้เราไปทำแทน ก็คงรับไม่ได้เพราะวิศวกรเขายังทะเลาะกันอยู่เลย ต้องให้จบก่อน

13/3/10 ลอง ดูหนังสามมิติ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง สามารถใช้สมองคิดนอกกรอบได้บ้าง เห็นพัฒนาการของหนังการ์ตูน เปลี่ยนไปเร็วมาก วิศวกรคอมพิวเตอร์เข้ามาแย่งงานคนเขียนภาพไปหมดแล้ว

12/3/10 มีหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ อบรมฟรี ให้ดูเยอะเลย แต่ไม่มีเวลาไป วิศวกรโยธา ควรไปดู ที่นี่ ดูงานตึกแถว ทาวเฮ้าส์ แถวบ้าน ก็ยังสร้างไม่ถูกกันอยู่เลย แม้แบบจะสวย แต่มีการทรุดตัวไม่เท่ากันบริเวณพื้นด้านหน้าดึงผนังทรุดลงมาให้เห็น

 

 

9/3/10 ทำ งานกับฝรั่ง บางทีมันก็คิดว่าเราต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานด้วย ทั้งที่ เราเป็น วิศวกรโยธา ไม่ใช่ สถาปนิก กับ วิศวกร ระบบปรับอากาศ ที่จะต้องดูในส่วนนี้ แต่นี่เป็นงานโรงงาน มันก็เหมาเอาว่าจ้างแล้วก็เอาให้คุ้ม ทั้งที่ไม่ได้ให้ค่าจ้าง สถาปนิก มาด้วย วิศวกรผู้รับเหมาก็จะประหยัดค่าก่อสร้างให้มากที่สุด ไม่สนใจเรื่องประหยัดค่าพลังงานอะไรหรอก นี่แหละมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว แล้วโลกก็จะทำให้เห็นว่าธรรมชาติมีพลังงานในการลงโทษมนุษย์มากเช่นกัน เช่นเกิดแผ่นดินไหว บ่อยๆ ในช่วงนี้

8/3/10 ทำ งานเบิกเงินกับบัญชี ใบเสร็จเขียนชื่อที่อยู่ บริษัท ขาดไป 1 ห้อง แค่นี้ก็เบิกไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนใบเสร็จใหม่อีก บางอย่างทำให้เสียเวลามากเกินไปในการทำธุรกิจ ก็คงจะเหมือนงานเอกสารที่ไซต์งานก่อสร้าง บางที วิศวกรที่ปรึกษา ก็เข้มงวด มากไป เหมือนกัน ในมุมมองของ บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง

7/3/10 ไป ดูตึกงานวิศวกรโยธา ตรวจสอบความมั่นคงของโรงเรียน สร้างมาได้ 15 ปี เห็นงานที่ระยะหุ้มคอนกรีตไม่พอเหล็กเริ่มเป็นสนิมแล้ว แต่ไม่ใช่โครงสร้างสำคัญ และงานป้ายหนีไฟมีไม่พอ และไม่มีแสงสว่างฉุกเฉินด้วย ก็อันตรายถ้าไม่คุ้นเคย ซ้อมหนีไฟบ่อยๆให้ชินกับตำแหน่งบันไดหนีไฟทั้ง 2 ตัว

6/3/10 สัมมนา เรื่อง เคลมในงานวิศวกรรมก่อสร้าง การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้การทำงาน ของบริษัทผู้รับเหมา และ วิศวกรฝ่ายเจ้าของงาน ง่ายขึ้นและใช้พื้นที่เก็บเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเก็บและค้นหา น้อยลงมากๆ โดยเฉพาะการจัดการรูปถ่าย และ อีเมลที่โต้ตอบกัน ก็ใช้เป็นหลักฐานได้

5/3/10 มี โรงงานที่ไฟไหม้แล้วจะเร่งเปิดดำเนินการต่อ จะให้เราไปรับรองความมั่นคงภายในวันนี้ โดยไม่ได้ให้เวลาเราพิจารณาอะไรเลย เรียกง่ายๆ ว่าให้ไปรับจ้างเซ็นต์รับรอง ก็เลยไม่สน ปล่อยให้คนอื่นทำไปทำจรรยาบรรณ เสียไปหมด พวกนักธุรกิจที่เห็นแก่ได้มีเงินซื้อได้ทุกอย่าง อีกอย่างงานตรวจสอบอาคาร ก็คล้ายๆ กันพวกเจ้าของอาคารก็ไม่ได้ให้ความสำคัญจริงๆกับความปลอดภัย ขอให้ซื้อใบรับรองได้เท่านั้น เลยปล่อยให้ วิศวกรเด็กๆทำ กันไปก็ยิ่งไปแข่งลดราคากัน สุดท้ายก็เหมือนซานติก้าผับ

4/3/10 ต้องทำเอกสารตอบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และดูหน้างานด้วย เหนื่อยแต่ก็ได้ออกกำลังดี บางทีก็ดีกว่า ทำงานเป็น วิศวกรออกแบบ อย่างเดียว อยู่ใน ออฟฟิต แต่ที่ต้องทำก็คือ

 ต้อง ศึกษาโปรแกรมออกแบบต่างๆ ให้ทันด้วย ไม่งั้นก็ตกยุค โดยเฉพาะเรื่อง Code ถ้าจำแม่นๆ เวลามีเรื่อง ไม่ตรงกันก็จะ ได้นำมาใช้อ้างอิงได้ดี

และต้องศึกษาวิธีการก่อสร้าง และ Safety plan ของ วิศวกรผู้รับเหมา ด้วย

3/3/10 ประชุมติดตามงาน กับ วิศวกรผู้รับเหมา ประจำสัปดาห์ เรื่องยังมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งงานเพิ่มลด และงานสถาปัตย์ ทุกอย่างเข้ามาหมดรวมทั้งเอกสารที่เยอะมากๆ ตอบกันไม่ทันเลย ไหนจะต้องจัดโต๊ะทำงานเอาแบบเข้าแฟ้มอีก ไปดูหน้างานอีก เราก็ไม่ค่อยชอบงานเตรียมพื้นผิวเท แท่นเครื่อง แต่ดูรวมๆ แล้วงานก็ไปได้

2/3/10 ตอบเอกสารวิศวกรผู้รับเหมาที่ ค้างไว้ ทำทั้งว้นไม่ได้ไปดูหน้างานเลย บางทีนายตรวจงานก็ดู แล้วไม่ได้เข้มงวดตามแบบ บางทีก็ไม่ได้ดูแบบเลย เพราะแบบมีจำนวน มากจริงๆ

1/3/10 มีงานที่ โครงสร้างอาคารแบบ เสาเดี่ยว สถาปนิกเขาก็ออกแบบทำกันได้เหมือนเสาตอม่อรถไฟฟ้า

28/2/10 นอน พักผ่อน และ้ว่ายน้ำ

27/2/10 เรียน เรื่องการ เคลม ที่วิศวกรผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ เจอกันเป็นประจำ

26/2/10 ทำ งานตอบเอกสารวิศวกรผู้รับเหมาไป ฟังศาลอ่านคำพิพากษายึดทรัพย์ ไป กินข้าวเย็นแล้วค่อยจบ

25/2/10 วิศวกร ผู้รับเหมา ยังไม่ยอมใส่เหล็กให้บริเวณที่เทคอนกรีตหนาๆ อ้าง ACI อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช้หลัก ธรรมชาติเลย

24/2/10 แล้วข่าวที่ศาล ปลดล็อค เพิ่มอีก 7 โครงการ ก็ออกมาเมื่อคืนจริงๆ ตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา บางที เจ้าของโครงการ เค้าก็กลัวงานไม่เสร็จ จะให้เราเปลี่ยนเอกสารที่ ไม่อนุมัติ ออก เราก็ไม่ยอม ถ้าจะเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนกันเองรับผิดชอบกันเอง อย่างนี้ผิดหลัก ตรวจสอบและคานอำนาจ ในทางวิศวกรรม

23/2/10 ติดตาม ความคืบหน้า ได้ว่า โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว เค้าคงได้ทดสอบเดินเครื่องจักรให้เสร็จแล้วรักษาสภาพความสมบูรณ์ไว้ด้วย ไนโตรเจน รอจนคำสั่งศาลปกครอง แล้วเสร็จค่อยเปิดทำการผลิตต่อไปได้ในปลายปี แต่อาจมี ภาค 3 ที่บริษัทต่างๆ ที่ลงทุนไว้แล้วที่เสียหาย จากการที่ต้องหยุด คงต้องฟ้องกลับ เรียกค่าเสียหายรัฐบาลไทย การลงทุนก็คงจะเงียบเหงาและ วิศวกร ก็คงต้องปรับตัวไปทำงานที่ โครงการ รถไฟฟ้าแทน

22/2/10 ติดตาม เรื่อง ยึดทรัพย์ทักษัณ แล้ว มีประเด็นที่ทำให้ชาวบ้านได้รู้จักกฎหมายมากขึ้นในอีกแง่มุมที่ มีความเห็นแตกต่างๆ กันมาก ทั้งฝ่ายเสื้อแดง และ เสื้อเหลือง แต่ที่คนไม่รู้เรื่องจำนวนมากได้รับผลกระทบ รวมทั้งวิศวกรโยธาและ วิศวกรผู้รับเหมา ด้วย

21/2/10 ไปตรวจ โรงเีรียนกวดวิชา คณิตศาสตร์ถึงได้รู้ว่า วิศวกรโยธา ที่ตกงานต้องไปเป็นอาจารย์สอบเลขคณิต กันแล้ว

20/2/10  สัมมนา กฎหมายที่ วิศวกรผู้รับเหมา และ วิศวกรควบคุมงาน ต้องทราบ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัย หลายๆ ฉบับ ที่ตอนนีย้ายจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็น ของกระทรวงแรงงาน แทน การจัดทำ Safety plan บ่ายก็สัมมนาเรื่อง ความรับทางแพ่งที่ วิศวกรโยธา ควรรู้ มีเรื่อง คดียึดทรัพย์ 76000 ล้านบาท ด้วย

19/2/10  สัมมนา งานวิศวกรรม ประหยัดพลังงาน ทำการนำพลังงานที่เหลือใช้จากความร้อนส่วนต่างๆ เช่น อากาศร้อน ในมาปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้า วิศวกรออกแบบ ทำไว้ได้ก็จะดีกว่ามาแก้ไขภายหลัง จะไม่ค่อยคุ้มทุน

18/2/10 สัมมนา งานวิศวกรรม ระบบราง เห็นความคืบหน้าของ งานรถไฟฟ้าสายสี น้ำเงิน สายสีเขียว และ สายสีแดง ผู้รับเหมาวิศวกร จะยื่นซองกันแล้ว และสายสีแดงก็เริ่มแล้วเป็นงานวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่มากๆ เฉพาะสถานีบางซื้อก็เป็น สองหมื่นกว่าล้านแล้ว

17/2/10 เร่ง ตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา เยอะมาก เพราะไม่ได้กรองเลย ผู้รับเหมาย่อย ส่งอะไรมาก็ส่งมาให้เราหมดเลย ซ้ำไปซ้ำมาเป็นเบี้ยหัวแตก แล้วข้อมูลเดิมๆ เช่น สามัญวิศวกรที่ออกแบบ ที่ไม่ครบ เราก็ต้องขอไปแล้ว ก็ไม่รู้จักจำให้ เราต้องขอเอกสารใหม่ทุกรายการ กลายเป็นดินพอกหางหมู

16/2/10 ประชุม ประจำสัปดาห์กับ วิศวกรผู้รับเหมา งานเอกสารที่ไม่จำเป็นก็ส่งเยอะมาก แต่ที่ต้องการเขาก็ไม่ยอมส่ง ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง สอง ฝ่าย ยากที่ทำความเข้าใจ งานขออนุญาต ส่วนที่เหลือก็ยังไม่เสร็จดี พวกฝรั่งมองว่า อะไรที่การนิคมฯ ขอมาเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้น งานก็เริ่มทำงานยากขึ้น เพราะติดขัดไปหมด ทั้งเรื่องของที่สั่งมา เรือมาไม่ทัน

15/2/10 กลับ มาทำงานงานที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมา เยอะมากๆ เลย มีกรณีที่ต้องเท Nonshrink เสริมรับแท่นเครื่อง หนามาก 20 ซม. ดูแล้วต้องมีเหล็กเสริมด้วย ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือป่าว เพราะบางส่วนทำไปแล้ว แค่กำลังอยู่ในช่วงที่ประกอบเครน 800 ตัน เพื่อเตรียมยกเครื่องจักรหนัก

14/2/10 วัน เที่ยวเลย ไปไหว้หลวงพ่อโสธร ที่ฉะเชิงเทรา คนเยอะมาก แต่ก็แวะทำธุระ ครูที่ต่่างจังหวัด ให้ช่วยรับรองอาคาร ที่จะเปิดเป็นโรงเรียน ตามระบบใหม่ที่เป็นรูป นิติบุคคล แม้ตัวบ้านจะดูธรรมดาแบบชาวบ้าน ก็มีประโยชน์ต่อสังคม อาคารไม้ก็พอรับได้ ก็รับรัองไปให้

13/2/10 เรียน เรื่อง วงจรชีวิตการบริหารงานก่อสร้าง แล้วก็เห็นความสำคัญของงานก่อสร้าง ที่สกปรก ไม่มีระเบียบทำให้เกิด อันตรายได้ง่าย แม้จะมีการนำเอาระบบ บริหารแบบ การผลิตในอุตสาหกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ แต่ก็ยังยากอยู่ดี และฟังเรื่องความรับผิดทางอาญา ก็ยังไม่เข้าใจ ในแง่ วิศวกร ดีเท่าไร เ้น้นเรื่องเราทราบข้อมูลหรือไม่ แต่ก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลย

12/2/10 ดู หน้างานแล้วก็ยุ่งๆ อาจจะมีอะไรหลุดไปบ้าง แต่ก็คงแก้ไขได้ กลับมาตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา เรื่องแบบที่ขออนุมัติให้ ทันกับหน้างานก่อสร้าง แล้วก็เข้ามาเตรียมไหว้เจ้า ตรุษจีน ปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว งานก็มีเสี่ยงๆเข้ามาเหมือนกัน

11/02/10 อ่านหนังสือ เรื่อง นวตกรรม ที่ต้องตอบสนองลูกค้าแต่ละคน ไม่เหมือนกัน และต้องดึงทรัพยากรจากทั่วโลกมาใช้แทนที่จะทำเองทุกอย่าง มีโอกาสสำหรับคนที่ริเริ่มอะไรใหม่ๆ อีกมาก แต่งานวิศวกรรม ยังยากอยู่ แต่ก็มีโอกาศ ที่จะใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยทำงานได้ ใครสนใจลองติดต่อเข้ามาและผมจะแนะนำให้ครับ พอดี ผมต้องมัวแต่ตอบ แบบก่อสร้าง เอกสารของ วิศวกรผู้รับเหมา ที่เยอะมากและสร้างเร็วด้วย

10/02/10 ลองใช้วิทยุสื่อสาร ดูว่าหน้างาน ผู้รับเหมา ทำอะไรกันบ้าง ก็พอจะรู้ว่าเขากำลังทำ ขุดดิน เทคอนกรีต อะไรกันอยู่บ้าง ดีกว่าอยู่แต่ในสำนักงานไม่ทราบว่าหน้างานมีอะไรบ้าง ทำงานเอกสารตอบ วิศวกรผู้รับเหมา ไปด้วย

9/02/10 ประชุม ประจำสัปดาห์ กับ วิศวกรผู้รับเหมา ดูแล้วก็มาติดตรง แผนงานก่อสร้าง และ ผลงานที่ทำได้ ล่าช้า จนบางทีก็ข้ามขั้นตอนบางอย่างเช่นการบดอัดดินเป็นชั้นๆ ทดสอบความแน่นทุกชั้น เล่นถมเยอะๆไปทีเดียวเลย

8/02/10

ตอบ เอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา เรื่องฐานราก มักจะประหยัดค่าทดสอบ Plate load test ซึ่งก็มีปัญหา บ้างบางครั้ง ดูด้วยตาและสัมผัสดู ก็พอรู้ ถ้าออกแบบ ค่ารับกำลังของดินไม่มากนัก

7/02/10

ตอบ เอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา เรื่องฐานราก มักจะประหยัดค่าทดสอบ Plate load test ซึ่งก็มีปัญหา บ้างบางครั้ง ดูด้วยตาจากความยากง่ายในการขุดและสัมผัสดู ก็พอรู้ ถ้าออกแบบ ค่ารับกำลังของดินไม่มากนัก และไม่ใช่โครงสร้างสำคัญ แต่ วิศวกรที่ปรึกษาก็มักจะให้ทำการทดสอบ เพื่อความแน่นอน

6/02/10

เรียน รู้เรื่องการบริหารโครงการ ให้คิดว่าจะสร้างคอนโดขาย ทำยังไงบ้าง และ หลักการ ความแม่นยำ เที่ยงตรง ของ เครื่องมือตรวจวัดทางด้านวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม มีงานให้ตรวจสอบรายการคำนวณว่าการขุดดิน สร้างห้องใต้ดินในอาคารที่อยู่ ใกล้กับ อุโมงค์รถไฟฟ้า ใต้ดิน มีผลกระทบกับตัวอุโมงค์หรือไม่ และงานตรวจสอบความมั่นคงของโรงเรียนกวดวิชา

 

5/02/10

ทำ เอกสารตอบ วิศวกรผู้รับ เหมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่่องวัสดุงานสถาปัตย์ แต่เขาไม่บอกว่าจะใช้ ตัวไหนที่ไหนบ้าง ให้เราเดาเอาเองก็เลยต้องถามกลับไป มีงานตรวจสอบความมั่นคงโรงเรียนสอนภาษา ในตึกสูงใหญ่ มากดูแล้วด้านโครงสร้างไม่มีปัญหา แต่งานระบบน่าจะยังต้องปรับปรุงเพราะเป็นอาคารเก่า

4/02/10

ทำเอกสารตอับวิศวกรผู้รับเหมา แล้วก็ต้องประชุมประสานงาน เรื่องท่อที่เดินเข้าสถานีสูบน้ำโดยผู้รับเหมาแต่ละโครงการ แต่ใช้สถานีสูบน้ำตัวเดียวกันก็เลยต้องแย่งพื้นที่กันทำงาน สรุปแล้วก็พอที่จะรอกันได้ เริ่มงานกันได้ สำหรับผู้รับเหมา ทั้งสองฝ่าย มีข้อดีของการใช้ โปรเจคเตอร์ฉายแบบ ลงบนกระดานไวท์บอร์ด แล้วก็เขียนรูป และข้อความเข้าไป สะดวกดีมากๆ

3/02/10

งานที่วิศวกรผู้รับเหมา เสนอมา ดูแล้วประหยัดมากเกินไป กว่าจะตอบได้ก็ต้องใช้เวลา จะลองใช้เครื่องสองเครื่องพร้อมกันแต่ ยังติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงไม่ได้เลย ไหดูหนังสือ การจัดการแห่งอนาคต ไม่รู้ว่าจะใช่เรื่อง การใช้นวัตกรรมมาเป็นส่วนของการบริหารด้วยหรือป่าว

2/02/10

ประชุม ติดตามงานประจำสัปดาห์ เรื่องการจัดการยกของหนัก เครื่องปั่นไฟและกำเนิดไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้า วิศวกรผู้รับเหมาเสนอว่าต้องใช้รถเครนตัวใหญ่มาก รับน้ำหนัก 800 ตัน แขนก็ยาวมากจนตอนประกอบ ขวางถนนไปหมดต้องค่อยปรับแก้ไม่ให้ส่งผลกับการทำงานของโรงงานเดิม บ่ายประชุมเรื่องประสานงานวางท่อโรงไฟฟ้าอีกโรงที่ต้องเข้ามาวางท่อเข้า สถานีสูบน้ำตัวเดียวกับของเรา ดูแล้วไม่ได้เรื่องคงต้องแนะ วิศวกรผู้รับเหมา เขาไปบ้าง

1/02/10

วันนี้ ไม่ได้ทำงานอะไรเลย เพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ล็อคไว้ เราเข้าล็อกอินเข้าระบบ เซิฟเวอร์ส่วนกลางไม่ได้ ต้องรอให้ฝ่าย ไอที มาแก้ไขให้ พอดีมีเครื่องถ่ายเอกสารสีใหม่ราคา 500 000 บาท มาสาธิต วิธีการใช้งาน ให้ดู เลยได้ดูพัฒนาการของเครื่องใหม่ๆ สามารถถ่ายภาพใหญ่มาต่อกันเพื่อให้ได้เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ได้ด้วย เหลือเชื่อจริงๆ ที่เหลือก็เป็นการส่งแฟกทีละหลายๆคน แสกนเอกสารในโหมดหนังสือ และส่งเมลย์ได้เลย หรือ แสกนเข้าเครื่องคอมก็ได้ เครื่องที่ดีๆแบบนี้ช่วยให้ วิศวกร ทำงานได้เร็วมากขึ้้น เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งแบบกระดาษ และแบบ ไฟล์ ทำได้รวดเร็ว ถึงแพงแต่คิดถึงเวลาที่ ประหยัดลงไปได้แล้ว คุ้ม บริษัท ฝรั่ง เขาลงทุนใช้ทั้งนั้น พอฝ่ายไอที ซ่อมคอมพิวเตอร์เสร็จ ดูเมล แต่ก็ตอบเอกสารให้ วิศวกรผู้รับเหมา ไม่ทันแล้ว

31/01/10

ไปดูงาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอง อยู่ ใต้ดิน แห่งแรกลึกลงไปใต้ดิน 400 เมตร และ แห่งเดียวที่ใช้อ่างเก็บน้ำเล็กที่สุด และอยู่บนยอดเขา ใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการก่อสร้าง แบบสูบกลับ จ.นครราชสีมา กำลีงผลิต 500 เมกะวัตต์ และ เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันลมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การทำอุโมงและสถานีใหญ่และลึกมากๆ ดูแล้วค่อยเป็นงานที่ท้าท้าย วิศวกรโยธา หน่อย

30/01/10

เรียน รู้เรื่องการติดต่อสื่อสาร ระหว่าง เรา และ เขา ไม่ง่ายเลยเพียงแค่ลองตบมือกับคนข้างเคียง2 คน ซ้าย กับ ขวา แล้วสลับมือเพิ่มจังหวังขึ้นไป อีก แล้ว ลองเพิ่มเป็น 4 คนตรงกันข้ามกัน แล้วลองเพิ่มเป็น 8 คน ความยากก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการทำงานที่จะสื่อสารกันต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นจึงจะทำงานให้ สำเร็จได้ด้วยดี วิศวกรส่วนใหญ่ต้องค่อยๆมาหัดเรื่องนี้ให้มากขึ้น

29/01/10

คน ที่เป็นวิศวกร จะไม่เดือดร้อนไปตาม กระแสในที่ทำงานก่อสร้าง ที่มีคนร้อยแบบ หาได้น้อยมาก พยายามอยู่แต่ก็ยังไปไม่ถึง ไหนที่หน้างานก่อสร้าง และเอกสารตอบ วิศวกรผู้รับเหมา ใจจะนิ่งพอ ยิ่งงานใหญ่ๆ แล้วไม่มีคนพอ ก็คงต้องทำให้ได้ดีที่สุดแล้ว ก็พอใจอยู่กับลมหายใจ

28/01/10

บาง ทีเราก็เห็นว่า ทำงานโครงสร้างเสร็จไปแล้ว วิศวกรผู้รับเหมา เพิ่งจะส่งแบบแก้ไขมาให้ดู อาจจะเพราะถ้าส่งให้ดูตอนแรกอาจจะไม่อนุมัติก็ได้ หรือ หน้างานลืมใส่แล้วค่อยมาแก้ไขแบบ มีงานติดตั้งแผ่นกันซึมที่หลังคาทำกันผิดๆ ก็ยังจะทำกันต่อไปได้เรื่อยไม่รู้เพราะอะไรเจอทุกงานเลย แต่ก็คงเป็นเพราะราคาที่ทำกันมา ดูหน้างานแล้วส่วนใต้ดินที่ยากก็ยากจริงๆ ส่วนงานเหล็กยากตรงเตรียมงานจากโรงงาน ุถ้าพื้นที่พร้อม ยกติดตั้งเร็วมากๆ

27/01/10

บาง ทีเราก็ต้องการให้รูปด้านของอาคารออกมาดี แต่บางทีหน้าที่ของห้องภายในอากาศเป็นตัวกำหนดมาแล้ว ทำให้รูปด้านไม่ได้ตามที่เราต้องการ เพิ่งมารู้ตอนที่เราต้องมาทำงานสถาปัตย์ด้วย มิน่าค่าออกแบบของ สถาปนิก ดังๆ ถึงได้แพง เพราะจริงๆ แล้วเค้าทำแล้วทิ้งไปเยอะแล้วกว่าจะได้งานดีๆ สักงาน เสียเวลาทำงานตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา ไปเยอะเลย อาศัยข้อมูลรูปภาพและแผนงานจาก ผู้รับเหมา ถึงจะตามหน้างานทัน

 

26/01/10

ต้องอนุมัติ แบบ สถาปัตย์ ที่ วิศวกรผู้รับเหมา ออกแบบมาให้อนุมัติ ส่วนใหญ่ก็ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรความปลอดภัยที่เรียนจากการตรวจสอบอาคาร แต่บางส่วนก็ยังไม่เข้าใจเช่นบันไดตัวเดียวในอาคาร เป็น ตัวบันไดเป็นเหล็ก grating ได้ด้วยหรือ ถึงแม้จะมีระบบป้องกันไฟและมีระบบอัดอากาศ แล้วก็ตาม ควรจะเป็นคอนกรีต เพราะทั้งหลังก็เป็นพื้นคอนกรีต แต่มองด้านผู้รับเหมาที่รับงานมาแล้วอาจต้องการประหยัดให้มากที่สุดก็ได้

 25/01/10

งาน สถานีสูบน้ำที่ทำไว้ยังไม่นานก็เริ่มมีรอยร้าวและรั่วซึมให้เห็นคงต้องให้ วิศวกรผู้รับเหมา เริ่มสำรวจและซ่อมแซมกัน แต่ต้องไปดูหน้างานก่อน

24/01/10

ไป สอบเรื่อง การตรวจประเมินความเสียหายของคอนกรีตและเหล็กเสริม และ การตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และการบำรุงรักษางานวิศวกรรม ทำไม่ทันอีกแล้ว ก็มีการตอบอีเมลของวิศวกรผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ที่ถามด่วนมาด้วย

23/01/10

ไปสอบเทอม2 แล้ว วิชา การจัดการองค์กรวิศวกรรม ยากพอสมควร ข้อสอบทำไม่ทันเลย สอบเสร็จเจอรถติดอีก

22/01/10

ดูหนังสือไปง่วงไป ทั้งภาษาไทย อังกฤษบรรยายง่ายๆ เข้าใจเรื่องการเริ่มทำองค์การวิศวกรรมเลย

21/01/10

ดูหนังสือเรื่อง Total Preventive maintenance แล้วก็ได้ความรู้เรื่องวิศวกรประจำโรงงานขึ้นมาอีก

 

20/01/10

ไม่ ค่อยสบาย แต่ก็ได้อ่านหนังสือ เรื่อง preventive maintenance เครื่องจักรก็เหมือนร่างกายคนเรา ถ้าเราไม่ตรวจและบำรุงรักษาอย่างดีตลอด พอเจ็บป่วยก็ทำงานไม่ได้เหมือนเครื่องจักรเลยนะ แต่ก็มีนัดหมายให้ วุฒิวิศวกร ไปตรวจสอบรับรองเปิดโรงเรียนกวดวิชาอยู่ ไม่รู้จะหายทันหรือป่าว

19/01/10

ตอบเอกสาร วิศวกรผู้รับเหมา ไป 5 เรื่อง ได้เิริ่มใช้ทีม วิศวกร จบใหม่ สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล มาช่วยดูงานก่อสร้าง ก็ต้องสอนงานเค้าไปเรื่อยๆ ดีกว่าปล่อยให้ผู้รับเหมา ทำงานไปโดยไม่มีเวลาไปดูเลย

18/01/10

เห็นโรงงานที่หยุดงานอยู่ตาม คำสั่งศาล ที่มาบตาพุด วิศวกร ก็ยังทำการ ปรับความพร้อมของระบบอยู่เห็นปล่องไฟ เผาอะไรก็ไม่รู้รุนแรงและเสียงดัง น่ากลัวมาก เห็นแล้วไม่ค่อยชอบเลย น่าจะทำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพให้ผ่านตอนพ่นไฟพร้อมๆกันทุกโรงงานก่อน แล้วค่อยเผาอะไร ทิ้ง

17/01/10

มีงานรับรองแบบ ป้ายโฆษณา วิศวกรโยธา เมืองไทยยังไม่ค่อยให้รายละเอียดในส่วน Base plate ที่ถ่ายแรงเฉีอนได้ และการป้องกันสนิมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

16/01/10

สัมมนา การจัดองค์กรวิศวกรรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การเสียภาษี การบัญชี การจัดการวัสดุคงคลัง การหาสาเหตุและ การมีส่วนร่วมในการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตทั้งวงจร

15/01/10

เริ่มต้นให้ พนักงานที่รับเข้ามาทำงานที่โรงงาน ร่วมตรวจรับวัสดุ เครื่องจักร ที่ วิศวกร ผู้รับเหมา สั่งมาจากเมืองนอก เผื่อได้ของไม่ดีจะได้จัดอะไร ได้ก่อนที่จะมารู้ว่าสายเกินไปติดตั้งไปแล้ว ต้องเดินเครื่องจักรผลิตแล้ว

 

14/01/10

ได้ เวลาเริ่มปล่อยวาง เอกสารตอบ วิศวกร ผู้รับเหมา งานหลักๆ หมดไปแล้วเหลือแต่เรื่องที่ต้องทำตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไปเน้นดูหน้างานจะดีกว่า

13/01/10

ตอบ เอกสาร เจ้าของโครงการ เรื่องงานเพิ่มที่ วิศวกรผู้รับเหมา เสนอมา แล้ว บางงานเราก็ไม่เห็นว่าสมควร ก็ว่าไปแล้วแต่ เขาจะว่ากันอีกที บางทีงานแบบ EPC  ก็มีงานเพิ่มได้ด้วยหรือ ไม่แน่ใจ ต้องดูสัญญาใหม่ ดีๆ งานตอบเอกสาร ก็มีที่เห็นว่า แบบทำมาให้เราประหยัดเกินไปจริงๆ ใช้งานได้ไม่กี่ปี ก็เป็นสนิมขาดหมดแล้วก็มี

12/01/10

เช้า ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ฝ่ายปฎิบัติการ ยังไม่ยอมรับเรื่องสายพานลำเลียงถ่าน ที่มีปัญหา เรื่องการยืดตัวเมื่อใช้งานที่ระดับแรงดึงที่ออกแบบไว้ แต่มันยืดตัวมากเกินไป ต้องตัดต่อใหม่

หลายครั้งไม่รู้ว่า วิศวกรผู้รับเหมา ออกแบบถูกต้องหรือป่าว สงสัยต้องตัดเอาตัวอย่างสายพานไปทดสอบสมบัติต่างๆใหม่ เพราะยังเหลืองานสายพานอีกมากเลยที่ยังไม่ได้ทำ นี่เพิ่งตัวแรกที่เสร็จและใช้งาน การบำรุงรักษาแบบ Proactive ก็ถูกเริ่มขึ้นแล้ว ไม่ใช่ตามระยะเวลา หรือ รอให้พังแล้วค่อยซ่อม

11/01/10

มี เรื่องที่ฝัง bolt ไว้แล้วต่ำกว่าตำแหน่งที่ต้องการไปถึง 15 ซม พอดูวิธีแก้ไขแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือป่าว เพราะ ขนาดเ้ส้นผ่าศูนย์กลางที่สวมเข้าไปใหญ่มาก บางตัว 6 นิ้วใช้ยึดเครื่อง ปั่นไฟแต่ก็คงทำได้ แล้วก็มาเรื่องแบบที่ต้องตอบ วิศวกรผู้รับเหมา มี รูที่ต้อง ฝังไว้เยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะมีผิดบ้างหรือป่าว

10/01/10

ดูบทเรียนเรื่อง สอนการบริหาร ที่เวบของบริษัทฝรั่ง เค้ามีให้ดูทางอินเตอร์เน็ต และบังคับให้พนักงาน วิศวกร ต้องศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมด้วย ระบบฝรั่งเค้ายังต้องบังคับนอกเหนือจากวิชาการด้วย

9/01/10

ไป เรียนเรื่อง ค่านิยมในการทำงานเป็นทีม ที่ฝรั่งก็ทำแบบสอบถามพนักงานมา แล้วสรุปเป็นตัวเลข เพื่อดูว่า มีส่วนไหนต้องรีบปรับปรุง สามารถทำได้หลายอย่างเช่น โคลงสร้าง ความรู้ เทคโนโลยี และ ก็การทำงาน วิศวกรรม บำรุงรักษา แบบป้องกันไว้ก่อนจะทำให้การดำเนินการไม่ติดขัด ดีการเสียแล้วค่อยแก้ไข

8/01/10

ไป ออดิด ดูว่าบริษัทที่รับงาน วิศวกร ดูงานเชื่อม ที่ำทำการทดสอบรอยเชื่อมเหล็ก แบบไม่ทำลาย มีพนักงาน และเครื่องมือ ครบตามมาตราฐาน หรือไม่ ตั้งแต่การทำสเปรย์สี  การดูผงแม่เหล็ก การใช้คลื่นอุลตราโซนิค และ การใช้รังสีและฟิลม์ถ่ายภาพ

7/01/10

ทำงานจุกจิก จัดเก็บอีเมล ไฟล์ต่างๆ ก็หมดเวลาไปครึ่งวัน บ่ายก็เร่งดูแบบที่ วิศวกรผู้รับเหมา ส่งมาให้บางทีก็คิดงานเพิ่มมามากเกินไปจริงๆ รายละเอียด สถานีสูบน้ำจริงๆเยอะมาก แต่ทำจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะไม่มีคนตรวจจริงๆ ค่อยมาแก้ไขกันภายหลังเทงานใหญ่ให้เสร็จๆ กันให้ทันตามแผนงานไปก่อน

6/01/10

มี งานออกแบบป้ายโฆษณา ติดต่อมา แต่ก็คิดว่าแพง ก็เลยต้องรอไปก่อน ไม่ได้รับจ้างเซ็นต์แบบ อย่างเดียว เดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็แพงไปหมด ค่าตัว วิศวกร ก็ยังตัดราคากันอีก บางทีไปเสียค่าใต้โต๊ะ มากกว่า ค่าจ้าง วิศวกร เสียอีก  เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็มักจะไปทำเป็นผู้รับเหมากัน ดูงานที่ก่อสร้างไว้ทั้งมุมสูง และ ระยะใกล้ก็ หมดเวลาไม่ได้ทำเอกสารตอบ วิศวกร ผู้รับเหมา เลย

5/01/10

ประชุม ประจำสัปดาห์ ก็มีเรื่องพื้นที่กองวัสดุ เวลาต้องเช่าแล้วเสียเงินก็จะเป็นเรื่องที่ต้องไปดูสัญญา กัน เรื่องความปลอดภัยของ เครน ลิฟท์ ก็มักจะแกล้งลืมจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกมารับรองน้ำหนักก่อนใช้งาน หรือ เกิน 1 ปี หรือ เกิดความเสียหาย ทุกอย่างเป็นเรื่องเงินทองกันหมด แม้แต่ค่าจ้าง วิศวกร ที่ปรึกษา ก็ประหยัดกันสุดๆ แต่ก็ต้องรีบตอบเอกสาร วิศวกร ผู้รับเหมา หลังประชุม

 4/01/10

 

ทำงานวันแรก ก้มีเรื่องที่ต้องตอบเอกสาร วิศวกร ผู้รับเหมา เลย งานบางอย่างที่เร่งด่วน และไม่ได้ทำการสำรวจระบบท่อเดิมไว้ให้ละเอียด ตะลุยทำไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหากัน จำ ต้อง เปลี่ยนแนวท่อใหม่ครั้งใหม่อีก และ ผู้รับเหมาเขา ทำไปเยอะแล้วไม่รู้จะไปให้แก้ไขอะไรได้มาก ต้องได้แต่ออกหนังสือแนวป้องกันตัวไว้ ทำรายงานนี่ยากกว่ารีวิวแบบอีก แต่มันก็ได้ประสพการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ไปอีกอย่าง เสียเวลาทำรายงานไปแล้วก็ไม่เหลือเวลาได้ไปดูหน้างานเลย

3/01/10

พักผ่อนปีใหม่อยู่ในเมืองนี่แหละ ดูวีดีโอ ทีวี เคเบิลทีวี ปล่อยให้สมองได้พักบ้างนานๆ ถึง สี่วัน แล้วค่อยไปทำงานใหม่ปีเสือ

29/12/09

วันนี้ ไม่ต้องเข้าประชุมประจำสัปดาห์ เพราะ บางทีก็ไม่อยากคุยกับ วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ อีกฝ่ายที่แกล้งโง่ หรือโง่จริงๆ ก็ไม่รู้ และลูกน้องลาด้วย เลยต้องไปดูหน้างาน กดลูกปูน และมีงานเอกสารที่ต้องตอบ วิศวกร ผู้รับเหมา ทั้งของวันนี้และพรุ่งนี้ และรายงานประจำสัปดาห์อีก และมีงานตรวจสอบงานเพิ่มลด อีก แต่พรุ่งนี้เข้าใจว่าหน้างานไม่มีงานเพราะ โรงงานผลิตคอนกรีตก็หยุดงานกันแล้ว

ปรึกษาคุณ วีระ ได้ที่เบอร์ โทร

081 2974848

 

14/2/14 ไม่ได้ทำอะไรเลย วันนี้ ดูตำรวจออกมาเล่นลิเก หน้าผู้ชุมนุม บางทีอาจเบื่อๆ เลยต้องออกมาทำอะไรซักอย่าง ให้รู้ว่า ยังมีกำลังอยู่ ช่วงนี้งานดูเบาบางลงไปมากเลย เป็นไปตามเศรษฐกิจของประเทศ ที่ตัวเลขต่างๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลกระทบนี่ไม่ปรานีใครเลยจริงๆ แต่ก็ยังไม่มี ฝ่ายไหน ใครยอมแพ้ง่ายๆ

13/2/14 วันนี้แก้ไขแบบทั้งวันเลย กะจะเก็บงานให้เสร็จให้มากที่สุด ทุกอย่างพอใช้มากขึ้นๆ ก็จะคล่องขึ้นๆ ทั้งโปรแกรมเขียนแบบ และโปรแกรมออกแบบ ลองวิเคราะห์ดูหลายๆแบบได้ 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด