รายการคำนวณวุฒิวิศวกรโยธา
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
รายการคำนวณวุฒิวิศวกรโยธา

รับ ปรึกษา และ ออกแบบ งาน อาคาร

รับรองรายการคำนวณ

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

งานตรวจสอบอาคาร คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม 

รับขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร และ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร อ5

ตรวจสอบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร หรือ ทดสอบการรับน้ำหนักพื้น 

ตรวจและเซ็นรับรองโรงงาน

เพื่อต่อใบอนุญาต 

บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

โดย วุฒิวิศวกร ปรึกษา

คุณ วีระ ได้ที่ อีเมลย์ 4wengineer@gmail.com

 บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

โทร 081 2974848 หรือ lineID: 4wee

 

หลักการคำนวณและก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาในงานสร้างอาคารสูงมากกว่า 200 เมตร มีดังนี้

 

1. การประเมินสภาพปัญหาและสาเหตุ

- ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของโครงสร้างอย่างละเอียด

- ระบุสาเหตุหลักของปัญหา เช่น ข้อบกพร่องในการออกแบบ การก่อสร้าง หรือการใช้งาน

 

2. การเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

- พิจารณาข้อดีข้อเสียและความเป็นไปได้ของแต่ละวิธี

- เลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และสอดคล้องกับสภาพอาคาร

 

3. การคำนวณและออกแบบการแก้ไข

- ใช้หลักการทางวิศวกรรมโครงสร้างในการคำนวณและออกแบบวิธีการเสริมกำลัง

- คำนึงถึงน้ำหนักบรรทุก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และแรงอื่นๆ ที่กระทำต่ออาคาร

 

4. การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม

- เลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและประเภทของโครงสร้าง

- ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และเข้ากันได้ดีกับโครงสร้างเดิม

 

5. การวางแผนและเตรียมการก่อสร้าง

- จัดทำแผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างอย่างละเอียด

- เตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ และแรงงานให้พร้อมสำหรับการทำงาน

 

6. การควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง

- กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง

- ตรวจสอบและทดสอบวัสดุ องค์ประกอบโครงสร้าง และระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

7. การติดตามและประเมินผลการแก้ไข

- ตรวจวัดและเฝ้าระวังพฤติกรรมของโครงสร้างหลังการเสริมกำลัง

- ประเมินประสิทธิผลของวิธีการแก้ไขและทำการปรับปรุงตามความจำเป็น

 

8. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมในระยะยาว

- วางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาโครงสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน

- ตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างทันท่วงที

 

การแก้ไขปัญหาในงานสร้างอาคารสูงนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งวิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และเจ้าของอาคาร โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในระยะยาวเป็นสำคัญ

หลักการคำนวณและก่อสร้างในการแก้ไขปัญหาอาคารสูงเกิน 200 เมตร มีดังนี้

 

1. การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้าง ต้องทำการสำรวจและตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียด โดยใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เช่น การเอ็กซ์เรย์ การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียง การสแกนด้วยเลเซอร์ เพื่อหาตำแหน่งและระดับความรุนแรงของความเสียหาย

 

2. การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้แรงต่างๆ และสภาพการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป

 

3. การกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยและสมรรถนะของโครงสร้าง ต้องกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของความแข็งแรง เสถียรภาพ ความเหนียว และการใช้งานของโครงสร้างตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาปัจจัยความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด

 

4. การออกแบบวิธีการเสริมกำลังและซ่อมแซมโครงสร้าง ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและข้อจำกัดของอาคาร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง และผลกระทบต่อการใช้งานอาคาร

 

5. การคำนวณออกแบบรายละเอียดของการเสริมกำลังโครงสร้าง ต้องคำนวณขนาด จำนวน และตำแหน่งขององค์ประกอบเสริมกำลัง เช่น ขนาดและระยะเหล็กเสริม ความหนาของคอนกรีตหุ้ม ให้สอดคล้องกับแรงที่กระทำและสมรรถนะที่ต้องการ

 

6. การเลือกวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม ต้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพที่เหมาะสม เช่น คอนกรีตกำลังสูง เหล็กเสริมกำลังสูง วัสดุประกอบ ที่มีความแข็งแรง คงทน เข้ากันได้ดีกับโครงสร้างเดิม และมีความยั่งยืน

 

7. การควบคุมคุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง ต้องมีระบบควบคุมและประกันคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตและขนส่งวัสดุ การเตรียมผิวโครงสร้างเดิม การประกอบและติดตั้งองค์ประกอบเสริมกำลัง การทดสอบและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด

 

8. การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมโครงสร้างหลังการเสริมกำลัง ต้องมีระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดการเคลื่อนตัว การทรุดตัว การสั่นสะเทือน และพฤติกรรมอื่นๆ ของโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินประสิทธิผลของการเสริมกำลังและเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดปัญหา

 

9. การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ ต้องวางแผนและดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งบำรุงรักษาองค์ประกอบโครงสร้างและระบบป้องกันต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ

 

10. การปรับปรุงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากบทเรียนของปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบ การก่อสร้าง และการตรวจสอบอาคารสูง รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพของอาคารสูงในอนาคต

 

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาอาคารสูงที่ซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรโครงสร้าง สถาปนิก วิศวกรเครื่องกล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ และต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

เวลาฝ่านไป 7 ปี ถึงจะกลับมามีไฟ เขียนไดอารี ใหม่ เริ่มต้นงานแบบใหม่ๆ

11/1/61 ไปเจองานคุมงานก่อสร้าง อู่ซ่อมรถ เล็กๆ เขาก็มีปัญหา เรื่องการกู้เงินได้ล่าช้า ทำให้ งานก่อสร้างต้องล่าช้าไป เกินกว่า ใบอนุญาตก่อสร้างที่ให้อายุไว้ 1 ปี แต่มีปัญหา วิศวกร และ สถาปนิก ควบคุมงานคนเดิม ไม่ยอมเซ็นต่ออายุควบคุมงาน ให้ พอเข้าไปดูก็งงๆ ผรม.ชาวบ้าน มักจะสร้างไม่ตรงตามแบบ พื้นที่รวมกว้าง คุณ ยาว ได้ตามที่ขออนุญาตไว้แต่ ระยะห่างระหว่างเสา และโครงหลังคา จะมั่วๆ หน่อย เลยต้องให้เสริมเสาเพิ่มบางต้น เพื่อแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าไปก่อน

 

10/1/61 ใครว่าอายุเยอะแล้ว เสียเปรียบ แต่ วุฒิวิศวกร ที่ออกแบบ และ ดูงานและแก้ปัญหาตลอด ระบบที่มีปัญหา จริงๆ ที่หน้า กลับได้เปรียบ ที่ทำอะไรมาเยอะมาก จึงสามารถนำมาเป็นผลงานอ้างอิงได้ แต่ก็ได้แค่ ค่าบริการวิชาชีพ ที่ต้องไปแข่งกับ วิศวกร บางคนที่เอาราคาต่ำๆเข้าว่า รายได้ของวิศวกรจึงไป สู้นักลงทุน ที่ทำอาคาร ทำโรงงาน ไม่ได้ เพราะเขามี มุมมองด้านการตลาด การหาสินค้า การต่อรองราคา การส่งออก ค่าเงินบาท การจ้างผลิต หรือ ลงทุนผลิต ความเสี่ยงต่างๆ ก็เยอะกว่า เรา แต่เวลาคุยกันในช่วงที่ออกแบบ ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน

09/1/61

ใครจะไปเชื่อว่า สมัยยุค ฟองสบู่ ก่อนปี 40 จะมัีการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น เกือบ 1 หมื่น ตรม. โดยที่ สามัญวิศวกรโยธา ที่ออกแบบ ใช้เหล็กปลอกเสาน้อยและห่างผิดปกติคือ เหล็ก 6 มม.@ 500 มม. แต่ พอดีมันเป็นตึกร้าง อยู่มาได้ ยี่สิบกว่าปี พอมีคนกล้าประมูลเอามาทำปรับปรุงใหม่จะเปลี่ยนเป็น อพารเมนท์ ทาง วิศวกร ของ เขต มาตรวจ ก่อนออกใบอนุญาต ให้ใช้อาคาร เลยเห็นว่าเหล็กยืนเสาเป็นสนิมดันคอนกรีตแตกออกมาหมดแล้ว  ต้องให้ วิศวกร มารับรองงานแก้ไขเสาชั้นนี้ก่อน โชคดี ที่ีตึกนี้ มันอยู่มาได้ เป็นเพราะมีผนังค.ส.ล. ที่เป็นปล่องลิฟท์ ช่วยรับแรงลม แรงด้านข้าง ไว้ได้ทั้งหมด 

 

08/1/61

ใครจะไปเชื่อว่า เรามาถึงยุคที่ มีการซื้อ ขาย อนุพันธ์ ของ เงิน บิทคอย กันได้แล้ว จะเอากันไปถึงไหน ปั้นมูลค่าขึ้นมาจาก ความโลภของมนุษย์ ได้ไม่มี ที่สิ้นสุด จริงๆ ไม่กล้าคิดเลยว่าอีก 10 ปี ต่อไป โลกจะเป็นอย่างไรแล้ว ในขณะที่ เราอายุมากขึ้น สิ่งที่สูญเสียไป กับ สิ่งที่พัฒนาได้ขึ้นมา จะเท่าเทียมกันนั้นก็ยากมากเลย การสื่อสารและการเงินเสมือน เข้ามาทำให้โลกแห่งความเป็นจริงโหดร้ายมาก ถ้า วิศวกร ไม่เข้าใจ ธรรมะ คนเราก็จะยิ่งไม่มีที่พึ่ง 

29/8/60

เดี๋ยวนี้ การดูข้อความในไลน์ ช้าไป 1 วัน ก็ทำให้ไม่ได้งานแล้ว

ใครจะไปเชื่อว่า เรามาถึงยุคที่ ลูกค้า สอบถาม ราคาค่าบริการมา แล้วเราไม่ได้ดูแค่ วันเดียว ก็ทำให้ไม่ได้งานไป แล้ว เพราะ เขาหาคนอื่นและเปรียบเทียบราคาเสร็จไปแล้ว ภายในวันนั้น

แปลกจริงๆ บางที วิศวกร บางคน เขาก็ไม่ได้สนใจดูรายละเอียดอะไรมากมาย ตกลงรีบๆ รับงานไปก่อน แล้วค่อยไปวัดดวงดูรายละเอียดกัน ทำได้ทำไม่ได้ ก็ดีกว่าไม่มีงานทำ ราคามันจึงลดลงๆ คุณค่าของตัวเองก็ลดลงๆ ตามไปด้วย ในที่สุด วงการก็มาบ่นว่า อาชีพนี้ ทำไมรายได้ไม่พอกิน

พอเรามี ระบบอินเตอร์เน็ต กลายเป็นว่า เรากลับไม่มีวันหยุดเลยเหรอ

หยุดแค่วันเดียว ก็ไม่ได้ คงต้องปล่อยไปตามกลไกตลาด แล้วไปหาอย่างอื่นที่มัน ก้าวไปอีกขั้นจะดีกว่า ทำแบบ วิศวกรโยธา ไม่เรื่อยๆ ไม่มีอะไรก้าวหน้า สงสัยจะอยู่ไม่ได้

 

เป็นไปตาม ทฤษฎี ของ ชาล์ ดาวิน ที่กว่าไว้ ว่า สิ้งมีชีวิตที่อยู่รอดได้นาน ที่สุด ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ที่ฉลาดที่สุด แต่เป็น สิ่งมีชีวิต ที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุด ต่างหาก

 

18/5/60 ลองมาดู วิธีคิดมูลค่าของ ที่ดิน ในวิธีต่างๆ แล้ว เป็นการประยุกต์ ใช้ ความรู้ในด้าน กฎหมายควบคุมอาคาร โดยตรง และ กฎหมายผังเมือง ที่กำหนดให้สร้างอาคารหนาแน่นมากแค่ไหน ในแต่ละ โซนสี

เพราะถ้าเราสามารถก่อสร้าง ยิ่งสร้างได้พื้นที่มากเท่าไร เราก็สามารถ ขายพื้นที่ที่ขายได้ ได้มากขึ้นเท่านั้น

กำไร ก็เป็นสัดส่วน โดยตรง กับ ยอด ค่าที่ขายได้ทั้งหมด  

วิศวกรรุ่นพี่ หลายคน ที่หันมาทำการลงทุน ซื้อที่ดิน สร้างตึกจขาย ใช้เวลา 3 ปี ก็ได้ กำไร 30% (ถ้าขายได้หมดนะ)

หรือ

อาจจะเก็บห้องเอาไว้ เองก็ได้จำนวนหนึง ที่ขายไม่ได้ เพื่ เอาไว้ปล่อยเช่าก็ได้ ถ้าขายไม่หมด

และ เพื่อ ให้ สามารถ ลงคะแนนเพื่อ ให้ ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการนิติบุคคล บริหารอาคาร เพื่อทำให้อาคาร ให้ดูดีที่สุด ลูกบ้านพอใจ มีมูลค่าเพิ่ม ราคาห้องก็เพิ่มมากขึ้น ตามสภาพคล่องที่ ขายได้ง่ายๆ

มุมมอง แบบนี้ เมื่อก่อน ตอนที่ยังทำงาน วิศวกร ประจำ เราก็ได้ สัมผัสห่างๆ

เพราะมัวแต่สนใจงานตรงหน้า คือ งานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้คุณภาพ และทันตามแผนงาน

วันนี้ ว่างๆพอได้มีโอกาสมาศึกษา อย่างจริงจัง

น่าจะมีประโยชน์ เอาไปคิดและเข้าใจ แบบนักลงทุน ได้ดีขึ้น

การทำงาน โดยที่พยายาม เข้าใจ คนอื่นเขาก่อน ที่จะให้เขา คล้อยตามเรา จะสำเร็จ ได้ง่ายกว่า

สมัยหนุ่มๆ ที่ เราคิดว่า ความคิดเราดีที่สุด พยายามยัดเยียดให้เขาเข้าใจเหมือนเราให้ได้

 

แต่ ก็ยาก เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเรา จึงโง่อยู่ได้ตั้งนานว่า ทำไม เขาไม่ทำตามความคิดเรา ทำงานก็เกิดความขัดแย้งได้ง่ายๆ

21/4/17 ไปดูหนัง ฝรั่ง Fast 8 มา เดี๋ยวนี้ คอมพิวเตอร์ มันทำ ให้ภาพที่ออกมา เหมือนจริงมากๆ เอารถมาทิ้งเล่นเป็นพันๆ คัน คงจะไม่ได้ถ่ายทำ ให้ เกิดขึ้นจริงๆ เรือดำน้ำที่โผล่มาไล่ล่ารถ บนลานน้ำแข็ง ก็สร้างออกมาได้เสมือนจริงมาก เนื้อหาของ เรื่องก็มีหลากหลาย ทั้ง ที่แสดงอารมณ์ พ่อ แม่ ลูก บู๊ทั้งหมัด ทั้งอาวุธทุกรูปแบบ แข่งรถ ต้องมีอยู่แล้ว แต่เครื่องบิน และ ระบบ คอมพิวเตอร์ ที่สั่งการ ให้รถทีมีชิพทำงาน วิ่งออกมาเองได้ เป็นกองทัพเลย นี่ น่ากลัว จริงๆ ว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นต่อไป นี้ ไม่ใช่ธรรมดาแน่ และ มนุษย์ รุ่น Gen Y ก็ไม่มีความอดทน สุขุม มีศีลธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน เหมือน คนรุ่นก่อนๆ  

ขนาดวัยรุ่นบ้านเรา แค่มีปืนมันก็ยกพวกออกมาถล่มกัน ยิงกันมั่วไปโดนชาวบ้านไม่รู้เรื่องรู้ราว โดยไม่กลัวกฎหมาย กันแล้ว

ถ้าพวก ประเทศ มหาอำนาจ ที่มีอาวุธ ที่ ทันสมัยมาก มีอำนาจทำลายล้างสูง เอาออกมาใช้กัน กับประเทศที่อ่อนแอกว่า ภายใน พริบตาเดียว คนในโลก คงตายมากกว่า ที่เคยตายกันมาแล้ว ตั้งแต่ สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมกันแน่นอน แค่ที่ สหรัฐ ถล่มระเบิด MOAB  ใส่ ไอซีส โชว์ให้โลกดู หรือ ที่กำลัง เอากองทัพเรือบรรทุกเครื่องบิน ไปล้อม เกาหลีเหนือ นี่ก็ยังต้องลุ้นกันตัวโก่งเลย ว่าจะเอาจริงไหม

ประเทศเล็กๆ อย่างเรา ทำอะไรไม่ได้เลย แค่จีนจะมาระเบิดลำน้ำโขง ใครจะกล้าไปขวางเขาละ ในที่สุด โลก ก็เข้าสู่ยุคที่ใครมีอำนาจก็ควบคุม คนที่ด้อยกว่า ได้ง่ายกว่าสมัยก่อนอีก เทคโนโลยี ในการออกแบบ คนของเราก็ใช้แต่โปรแกรมของเมืองนอกทั้งนั้น ไม่มีการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองขั้นมาไว้งานงานและต่อยอดอะไรเลย

 

มันก็เหมือนเป็นเมืองขึ้นของเขาอยู่ คล้ายๆ กับโบราณ ที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการไปให้เขา

5/3/17 ได้ไปดูตึกเก่ามาก หลังนึง ที่สีลม อายุ 50 ปี แล้ว ยังเปิดให้บริการ เป็นโรงแรม มีชื่อ อยู่เลย ระบบความปลอดภัย ก็ค่อยๆ ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะยังไงก็มีแขกต่างชาติมาพัก สมัยนี้

การแช่งขันสูงมาก ราคา ถึงแม้ทำเล จะดีแค่ไหน จากที่ ค่าห้องพัก เคยได้อยู่ คืนละ 4000 บาท ต่อห้อง ก็ลดลงมาเหลือ คืนละ แค่ พันกว่าบาท เพราะ มีห้องต่างๆ ปล่อยให้เช่ากันอยู่เต็มเมืองไปหมด แต่ งานระบบประกอบอาคาร นี่ไม่ไหว ต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว เพราะมันได้อายุของมันหมดแล้ว ฝ่ายช่างประจำอาคาร คนเก่าแก่ อายุ 60 กว่าปีแล้ว ที่อยู่ ก็ดูแลตึกนี้ มา 40 ปี ไม่น่าเชื่อ ว่าจะมีคนทำงานที่เดียวได้ยาวนาน ขนาดนี้

คนรุ่นใหม่ มาทำงาน กี่คน กี่คน ไม่กี่ปี ก็ลาออกไปหมดเลย เพราะปวดหัวอาคารเก่าๆ มาเจอแล้วก็นับว่าได้ประสพการณ์ดีๆ

อีกตึกเป็น โรงแรม ใน เครือเดียวกัน แต่ อายุ 25 ปี พอเห็นที่จอดรถปุ๊บ ก็รู้อายุตึก เลย เพราะ ระบบโครงสร้างก็เป็นแบบดั้งเดิม คานลดหน้าตัดตาม โมเมนต์ดัด และ พื้นสำเร็จรูป กลวง ทำยาก  สมัยนี้เขาทำเป็นพื้นแผ่นเรียบโพสเทนชั่น คอนกรีตอัดแรง หมดแล้ว ที่ดินที่อยู่ข้างๆกัน ขึ้นตึกคอนโดใหม่ 64 ชั้น ผอมบางนิดเดียว ขาย ตรม.ละ 180,000 บาท อยู่ติดกันเลย เบียดเสียดแค่ไหนก็ต้องสร้าง 

 

2/1/17 มีเรื่องแปลกๆ จะเล่าให้ฟัง ปกติ วิศวกร ผู้ออกแบบ จะไม่ต้องทำ รายการคำนวณ เซ็น แบบ กันของตกรอบอาคาร จะเป็นหน้าที่ของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

มีอยู่ไซต์นึง เป็นตึกสูงเก่า อยู่กลางเมือง พอหมดสัญญาเช่า ก็มีการทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าต่อ (เจ้าของงานรายใหม่)

เขาต้องการ ปรับปรุงหน้าตาตึกภายในและภายนอกเป็น แบบใหม่ จัดที่จอดรถใหม่ ทางขึ้นลงใหม่ เพื่อทำการขายพื้นที่ให้เช่าต่อ ได้รายได้ัดีขึ้น ก็มีการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ไปตาม มาตรา 39 ทวิ เพื่อจะก่อสร้างได้เร็วๆ

โดยขณะเริ่มก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก็มี วิศวกร ของเขา เซ็นแบบและรายการคำนวณ ระบบป้องกันของตกหล่น ไปให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม นึกว่าจะสร้างรื้อถอนได้เลย แต่ตอนที่แอบ รื้อถอนภายใน มีแผ่นปูนด้านนอก ตกลงไปที่ฟุตบาท คราวนี้ ทางเจ้าหน้าที่ ก็มาตรวจที่ไซต์แล้ว ก็ยังไม่กล้า ออกใบอนุญาตให้รื้อถอนต่อ ให้ บอกเจ้าของงาน ว่า แบบและรายการคำนวณงานรื้อถอนทั้งหมด ต้องให้ วุฒิวิศวกร คนเดียวกับที่เซ็นออกแบบโครงสร้างตึก ด้วยเป็นคนเซ็น คนเดียวกันเท่านั้น ยื่นมาให้เจ้าหน้าที่ เท่านั้นจึงจะออกใบอนุญาต ได้ พอดูแบบ และ รายการคำนวณ ที่ ผู้รับเหมาทำมา แล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้จริงๆ มันประหยัดมากเกินไป และ ไม่เข้าใจ พฤติกรรมของ อาคารคอนกรีตอัดแรง เก่าๆ เลย ในที่สุดก็เลยต้องให้ เจ้าของ เขากลับไป ให้ ผู้รับเหมา แก้ไขใหม่

เลยจะบอกรุ่นน้องๆ ไว้ว่า สมัยนี้ ตั้งแต่ ตึกถล่มขณะรื้อถอน ที่ผ่านมาแล้ว ทำงานไม่หมูแล้ว วิศวกร ออกแบบตาม มาตรา 39 ทวิ ต้องรับผิดชอบงานกันตกชั่วคราว ขณะรื้อถอนด้วย จะใจอ่อน

 

ไปยอมเซ็นผ่าน ให้ง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อน ก็ไม่ได้อีกแล้ว ความรับผิดชอบมันเยอะ

25/12/16  ไม่ได้ ทำการ คอร์ริง คอนกรีตเสา ปริมาณ เยอะๆ มานานมากแล้ว คราวนี้มาทำ ไปดูเขาตัดหัว แคปหัว และกดลูกปูนเองทุกลูก ก็เจอลูกปูนตก เยอะเหมือนกัน

เป็นงานเก่าช่วงปี 40 ที่เร่งทำงานก่อสร้างกัน คุณภาพการเทคอนกรีต การจัดระยะหุ้มเหล็กก็ไม่ดี แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอจะซ่อมแซม ให้ใช้งานต่อไปได้อีก 50 ปี ได้ แต่ที่ยากคือ เสาเข็ม ที่ไม่พอ ต้องเสริมเสาเข็มเจาะ ใหม่ ต้นใหญ่่ เป็น เมตร จะทะลุพื้นชันใต้ดิน 3 ชั้น ลงไป และ ทำฐานรากใหม่ได้ หรือป่าว ไม่รู้ว่า น้ำใต้ดินมันจะพุ่งขึ้นมามากแค่ไหน ถ้าได้ทำต่อครบ วงจร ก็คงจะต้องเหนื่อยมากอีกงานนึง

แต่ช่วงนี้ เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีมาก มีงานทำดีกว่าไม่มีเลย น่าจะพอทำได้ เพราะมีประสพการณ์มาหลายที่แล้ว อยู่ที่ราคา งานแก้ไข แบบนี้ เขารับได้เท่าไร จะมีคนทำตัดราคาทำแข่งกันหรือไม่ เป็นอะไรที่ยังตอบไม่ได้จริงๆ เห็นตึกถล่ม กันบ่อยๆ หน้างานไม่มี วิศวกรที่เอาใจใส่ ใครดูงานจริงๆ เลย ปล่อยคนงานทำกันไปโครมๆ

ที่เห็นกับตา เองเลยก็มี ตึก 5 ชั้น ตัดเสาออกไปดื้อๆ เลย 2 ต้น โชคดี ตึกนี้มันแข็งพอสมควร ไม่มีอะไรทรุดลงมาเลย แต่ก็ต้องให้เขารีบเทเสริมเข้าไปก่อน งานไฟไหม้ก็มีเข้ามา เด็กๆ เข้าไปทำได้ยังไง งานที่ปรึกษา มันเกินขอบเขตของ ระดับ ภาคีวิศวกร หรือ สามัญวิศวกร แต่เขาก็รับมาทำกันก่อน พอมีปัญหาทำต่อไม่ได้ แล้วค่อยมาหา วุฒิวิศวกรช่วยทำให้อีกทีนึงก็มี

 

บางงานก็มาเร่งงานเอาให้ได้ ในวันเดียว เพราะ ธนาคาร จะไม่ให้กู้แล้ว ถ้าไม่ได้แบบขออนุญาตออกมา ภายใน ปีนี้ ก็อยากช่วยแต่เราเขียนแบบเองไม่ได้ คนเขียนแบบก็เขียนมั่วๆมา บอกให้ เซ็นตๆ ไปก่อน แต่พอมีปัญหามาไม่มีใครมาช่วยเราได้ เลยไม่ยอมเซ็น  ไม่มีงาน ดีกว่าไปนอนอยู่ในคุก 

31/10/16  หลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้เราชาวไทยเสียใจ ผ่านไปได้ 17 วัน เพิ่งจะได้มีโอกาสอัพเดตเวบไซต์ ช่วงที่ผ่านมาไม่มีความอยากที่จะทำงานอะไรเลย แต่บางที มีงานที่รับไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้ว ก็ต้องพยายามทำให้เสร็จไป

คงเหมือนกับที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ต้องไป พระราชทาน ปริญญาบัตร ให้นิสิต ที่จุฬา และ ม.เกษตร ทั้งที่คงไม่อยากทำงานอะไรอีก แต่ เป็นงานที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มอบหมาย งานไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าไม่ทำ ก็ต้องมีคนที่เสียหาย

คืนวันที่13 มองท้องฟ้าก็แปลกใจว่าทำไม หมอกลงแบบแปลกๆ ดูเศร้ามากๆ พอดีเดินทางอยู่ ไม่ได้ฟังแถลงการจากสำนักราชวัง แต่เปิดทีวีดู ก็รู้สึกแปลกๆ ที่ทุกช่องมีแต่ข่าวในหลวง ก็เลยเดาว่า ท่านคงเสด็จสวรรคตแล้ว  

จะว่าไป ทางโหราศาตร์ ก็แม่นมาก ที่ดาวมฤตยูโคจร 84 ปีถึงจะ เข้ามา ปีนี้พอดีเลย เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญๆเสมอ

ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอมาย้อนคิดกลับแล้ว เป็นเรื่องที่ลบหลู่ไม่ได้ เหมือนกัน

มิน่า เห็นรุ่นพี่ วิศวกร หรือ รุ่นน้อง วิศวกร หลายคน ก็ไปเป็นโหร กันเยอะเลย  

23/9/16 ไปงาน ฮิตาชิ อินโนเวชั่น จัดแสดง สินค้าของ บริษัทให้สอบถาม แปลกดี เจอเพื่อน ป.โท ด้วย โลกมันกลมจริงๆ ดูของเขาแล้ว บ.ญี่ปุ่นนี่ พัฒนาไปไกลมาก และก็ซื้อ บ. ของอิตาลี ที่ตัวเองไม่ชำนาญเข้ามาเพิ่ม เพื่อให้สามารถทำงานได้ครบวงจร Turnkey Project แข่งขันกับ ระบบรถไฟฟ้า ได้จากทุกค่าย  พลังงานนิวเคลียร์ เขาก็ยังไม่เลิกนะ เห็นนำมาโชว์กัน แล้วยังไปทำด้าน อินเตอร์เน็ตของทิง IOT และก็ด้านแหล่งน้ำ อะไรที่สำคัญ เขาไม่ทิ้งเลย การจัดการจราจร การแพทย์ การเงิน แล้วก็พวก มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง รถยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า

เสร็จแล้ว เลยว่างๆ ได้ดูหนังโรง The Eye in the sky ก็เป็นหนังโชว์เทคโนโลยี ของ สหรัฐ กับ อังกฤษ ทำการรบในต่างประเทศ โดยแทบไม่ต้องส่งทหารตัวเองเข้าไปเลย ใช้หุ่นยนต์โดรน แต่ทำได้ตัวเล็กๆ เท่า นก เท่า แมลง ซ่อนกล้อง แล้วบินไป บินมา ดูได้ สั่งควบคุมจาก คนบังคับ ห่างออกมาหน่อย

และกล้องจากเครื่องบินไร้คนขับ ในการดูภาพมุมกว้างและซูมเข้าไปได้เห็นตัวคนเลย ระบุ อัตลักษณ์ จากใบหน้า และ ใบหู ได้เลย ว่าใช่ ผู้ก่อการร้ายที่ตามอยู่จริงๆ ไหม และสั่งให้ยิง ระเบิด จากเครื่องบินไร้คนขับได้เลย

ชาติยักษ์ใหญ่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตทหารของตัวเอง อะไรเลย

แต่เนื้อเรื่องก็ผูกเรื่องได้สนุก คือ ให้ความสำคัญของการที่ จะฆ่า กลุ่มผู้ก่อการร้าย แต่ มีเด็กเล็กบริสุทธิ ไร้เดียงสาย คนหนึ่ง ขายขนมปัง อยู่ข้างบ้านเป้าหมาย

ฝ่ายผู้บริหารที่ควบคุม ภาระกิจ ก็อยากที่จะโชว์ผลงานในการฆ่า ผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้ให้ได้

แต่คนขับอากาศยานไร้คนขับ ที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งง่ายๆ ก็รู้สึกว่า มันไม่ถูกต้อง พยายามแย้งทบทวบให้มีการประเมินความเสี่ยง ว่าจรวด ยิงไปแล้วเด็กจะ ปลอดภัยไหม เรื่องต้องขออนุมัติเป็นขั้นๆ ใหม่ จนไล่ไปถึง ระดับ รัฐมนตรี ของทั้งสองประเทศ ที่บางคน ดูจะไม่ได้สนใจ ภาระกิจนี้เท่าไร

ในที่สุดหัวหน้าทีม ก็บังคับ ให้ ลูกน้อง (ที่ใจไม่แข็ง) คนทุจริต รายงานผลประเมินความเสียหาย ให้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ รัฐมนตรี อนุมัติ การยิงจรวดได้ แล้วก็ ยิงจรวด ออกไป

ในที่สุด เด็ก ก็ตาย

ส่วนคนที่รับผิดชอบภาระกิจ สั่งการเอง ก็มีลูกสาว

จบภารกิจแล้วก็ซื้อตุ๋กตากลับบ้านไปให้ลูกสาว ตัวเอง

 

หนังสื่อออกมาได้ดี เป็นการประชดคนดูว่า หากเด็กคนนั้น เป็นลูกของเขาเอง เขาจะสั่งการอย่างนี้ไหม

 

9/9/16 ไปฟัง การบรรยาย ความสำเร็จ ของโครงการแม่น้ำเรสซิเดนท์ ที่ อยู่ริมแม่น้ำ ติดกับ เอเชียติ๊ก แล้ว ดูภายนออกตัวตึก ก็ แปลกดี ไม่น่าเบื่อ เหมือนมีการพลิ้วไหว ได้เรื่่ีอยๆ ไม่จำเจ ผรม.ไทย คือ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง เริ่มปรับการทำงานให้ ดีขึ้น ควบคุม เวลา และ ค่าใช้จ่าย ให้คล้ายๆ กับ ภาคอุตสาหกรรมในโรงงาน ซึ่งโครงการใหญ่ๆ ที่ผ่านมา บริษัทก่อสร้าง ในไทย ยังทำได้เพียง ไม่กี่ บริษัทฯ ถ้าทุกฝ่าย สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ ก็จะดี ไม่เครียดด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะจริงๆ แล้ว งานมันจะเยอะมาก พอดีได้ ผู้บริหารโครงการ คือ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ ที่มีประสพการณ์สูง ด้วยกันทุกฝ่าย ก็เลยรู้ว่า จะปรับอย่างไร ให้ งานออกมาแล้ว วิน วิน ด้วยกัน ทุกฝ่าย

ขึ้นไปดูห้องสาธารณูปโภคส่วนกลาง และ สระว่ายน้ำ ก็โค้งไปรอบๆ ตัวตึก ไม่น่าเบื่อ เวลาว่ายน้ำเห็นแต่วิวเดิมๆ ดูไม่เหมือนสระน้ำในคอนโดทั่วไปที่เป็นสี่เหลี่ยม งานตกแต่งต่างๆ ก็เสร็จหมดแล้ว ทางเดินไปแต่ละยูนิต ก็มองเห็นวิวตลอด ดูภายนอก ด้านแม่น้ำ แล้ว ไม่เห็นเครื่องแอร์เกะกะสายตา ดูภายในแล้วบางห้อง ก็แปลกๆ ไม่เป็นสี่เหลี่ยมอีก

เพียงแต่แดดตอนบ่ายแรงมากๆ เลย ห้องที่ติด กระจก จะเอาอยู่หรือป่าว ยังสงสัย นับว่าเป็นโครงการในฝันที่ ทุกฝ่ายอยากจะแสดงให้เห็นภายนอกดูดี แต่อย่างที่รู้กัน ว่า จริงๆ แล้วการทำงานก็คงไม่ได้จะราบเรียบสงบนิ่งตลอดไป เพราะตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็คงไม่มีใครยอมใคร ง่ายๆ

 
19/8/16ไปสมัมนา แนวคิด การก่อสร้าง แบบ บ้าน ทาวเฮ้าส์ และ คอนโด ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ของ การเคหะแห่งชาติ ว่าจ้าง สำนักวิชาการจุฬาฯ ทำการออกแบบให้ เป็นการปรับตัวให้ทันกับ สภาวะตลาดแรงงานที่ลดน้อยลง ให้ก่อสร้างงานได้มีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ถูกลง เหมือนไปแข่งกับเอกชนในบางด้าน ในแง่การพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน ไม่งั้นถ้าใช้การ ก่อสร้าง ระบบเดิมๆ ก็คงจะถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อยๆ จะให้ ผรม.ใหญ่มาทำแบบ บ้านเอื้ออาทร เหมือนที่เคยผ่านมา บุคคลากร วิศวกร ของการเคหะ ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและต่อยอดอะไรได้เลย พอนโยบายหมด จะใช้ ผรม.เจ้าเล็กๆ ก็ทำเองไม่เป็นแล้ว แต่ดูผล ประชานิยม ที่ขายออกมาแล้ว คนที่ซื้อบ้านได้ก็เหมือนถูกหวยไป เพราะได้ส่วนช่วยจากงบประมาณของประเทศ แต่กับ วิศวกร ของ ระบบราชการ ไม่ได้มีอะไร พัฒนาให้ยั่งยืนเลย ทั้งที่มีปริมาณที่สามารถทำได้ ในต้นทุนที่น่าจะถูกกว่า บริษัทเอกชน
 
17/8/16 ลืมไปเลย วันนี้ วันสารทจีน เตรียมมาฟัง สัมมนา เรื่องการตลาด แทนเพราะ ช่วงนี้เป็นอะไร ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ให้ได้ตามกระแส การตลาดออนไลน์ ที่กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำเนินชีวิต ไปแล้ว เพราะ อีกหน่อย เราอาจจะไม่ได้ทำงานประจำกันแล้ว จำเป็นต้องค้าขายเอง สินค้าจากเมืองจีน ระบบเวบไซต์ ของ Alibaba การชำระเงิน เดี๋ยวนี้ไปอยู่บน มือถือ หมดแล้ว ขนาดที่ เพิ่งเริ่มทำ เวบเพจ Facebook สมัยนี้ยังต้องลงโฆษณา ทำ รูป ทำเนื้อหา ให้โดนจริงๆ ถึงจะไปรอด พอทำไปได้สักพักนึง ก็ต้องมาดูว่า ห้านทองคำที่มีอยู่ หมดอายุ ต้องเปลี่ยนใหม่อีกแล้ว ไม่ทำก็ไม่ได้ เนื้อหายังต้องลงเป็นวีดีโอเลย เป็นรูปภาพ ก็ต้องถ่ายเอง กลายเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมาก จนถึงสุดท้ายต้อง มี Business Model ที่ถูกใจลูกค้า ถึงจะอยู่รอดได้ใน ท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็ว ภายใน 2 ปีนี้ มหาวิทยลัย ก็ยังต้องมีสอนหลักสูตรการตลาดออนไลน์ จับมือกับ Alibaba กันแล้ว แต่ถ้าทำได้ คุณก็จะมีชีวิต ในแบบ ที่ดีกว่า ไปกินเงินเดือนประจำ เลียแข้งเลียขากันและ เลื่อยขาเก้าอี็ กันเพื่อแข่งขันเป็นผู้บริหารตำแหน่งใหญ่โตในบริษัท หรือ หน่วยราชการ กันเหมือนในอดีต พอ เกษียรก็ไม่มีอะไรเหลือให้เป็นรายได้ต่อไปเลย
 
16/8/16 วันนี้ ไปฟัง เสวนา เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะผลบังคับใช้ ปีหน้า ดูเหมือนขั้นตอนการปฎิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่จะไปเก็บเงินค่าภาษี จากมูลค่าของทรัพย์สิน ก็ยังไม่ชัดเจน มูลค่าจะคิดเท่าไร

 

ข้อยกเว้นต่างๆ ก็ยังเยอะ
และยังเปิดโอกาศให้ใช้ดุลย์พินิจของเจ้าหน้าที่ได้อีก
และภาษีหรือค่าธรรมเนียมการโอนก็ยังไม่ได้ยกเลิกไป หรือลดลงไป ทำให้เป็นภาระกับเจ้าของทรัพย์มากเกินไป
ช่วงเปลี่ยนถ่าย 1 ปี แรก ก็คงจะยุ่งๆ เป็นไปตามดวงเมือง จะหวังผลเก็บอะไรมากไม่ได้ เพราะบ้านหลังแรกที่ยกเว้นภาษี คือ 50 ล้านบาท คงได้กับบ้านหลังที่สอง
ที่มีผลก็คือ การซื้อเก็งกำไรไว้ โดยเมื่อก่อนไม่ได้เสียภาษีนี้ ก็อาจจะผันผวนหน่อย ช่วงแรกๆนี้ และพวกที่มี หลังที่สอง ก็ต้องปล่อยสินค้าออกมา เพราะแบกภาระ ไม่ไหว น่าจะทำให้ราคาลดลงในช่วงแรกๆนี้
คนที่มาฟังก็เยอะพอสมควร และก็อยู่ในวงการ วิศวกรก่อสร้าง และ อสังหาริมทรัพย์ กันทั้งนั้น
ส่วนที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ก็คงต้องไปปลูก มะละกอ กัน ไปพลางๆ ก่อน แต่เรื่องนี้ ในระยะยาว ก็คงเป็นประโยชน์กับการเก็บภาษีของท้องถิ่นได้มากขึ้นๆ ระบบกฎหมายนี่ ลึกซึ้งมาก พอไปแตะอะไร มันนิดเดียว แต่มันต้องแก้ยาวทั้งระบบเลย กว่าจะลงตัวใช้งานได้ดีจริงๆ ก็ ต้องปรับกันนานเลย

ขากลับลองขับรถไปเส้นทางด่วนเปิดใหม่ จาก จตุจักร ไป ราชพฤกษ วงแหวนรอบนอก เป็นงานทางลอยฟ้าที่ ลอดใต้งานสถานีรถไฟบางซื่อที่กำลังก่อสร้างอยู่ ผ่านไปตามทางรถไฟเก่า และผ่านรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีที่จะไปต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน(ที่ จงใจ สร้าง ไม่เสร็จ ขาดหายไป 1 กม) แล้วสร้าง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สะพานพระราม6 ไป ฝั่งธนบุรี

 

เห็นความเจริญก็ตามมาติดๆเลย คอนโดสูงๆ ก็ขึ้นกันสองข้างทาง แต่พื้นที่สีเขียว หลังถนน จรัลสนิทวงศ์ ไปขนานกับถนนบรมราชชนนี จนถึงวงแหวน ก็ยังเยอะอยู่

 

10/8/16 ไม่น่าเชื่อ ว่าเมืองไทย เพิ่งจะเริ่ม ทำการตรวจสอบ การใช้พลังงาน ในโรงงาน อาคาร ขนาดใหญ่  โดยผู้ตรวจสอบอิสระ ไปเมื่อปีที่แล้วเอง แล้วจะมาพูดว่า เราเป็น อุตสาหกรรม4.0 ได้ยังไง ประเทศ ญี่ปุ่น เขามีระบบนี้ มาตั้งนานแล้ว ไม่ใช่ว่า คุณมีเงินแล้ว จะใช้ไฟฟ้า กันเท่าไรก็ได้ จะสร้างโรงไฟฟ้า ก็สร้างไม่ได้ แต่ปล่อยคนใช้ไปได้เปลืองๆ ไม่ต้องมีจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงานเลย

ธรรมชาติของคนไทยที่มักไม่ชอบ ทำอะไรแบบบังคับ การที่จะให้เขาให้ความร่วมมือ ก็ต้องเป็นการไปทำกิจกรรม ให้การอบรม ให้เขามีส่วนร่วม ให้เอาไปใช้เป็นนิสัยที่ในบ้านตัวเองเลย กฎหมายเลยต้องบังคับที่เจ้าของโรงงานก่อน แล้วก็ต้องส่ง พนักงานไปอบรม เป็น ผู้จัดการพลังงาน ผู้จัดการพลังงานอาวุโส เพื่อที่จะมา จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ หามาตราการ ให้คนส่วนใหญ่ในโรงงาน อาคาร ของเรา ร่วมกัน ทำตามมาตราการทีคิดมา ว่าจะประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานความร้อนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิดหรือ บริการ ให้ลดลงมาได้กี่ เปอร์เซ็นต์

กฎหมายออกมาใช้กันตั้งแต่ปี 2552 แต่เพิ่งจะเริ่มบังคับให้ส่งรายงานผลการดำเนินการประจำปี เมื่อ เดือนมีนาคม ปีที่ผ่านมานี้ วิศวกร ที่มาอบรมเพื่อไปเป็นผู้ตรวจสอบ ก็มีงานในส่วนนี้เพิ่มเติม ได้ไปดูงานจริงๆ ที่โรงงาน แต่งานในลักษณะนี้ ก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องใช้ประสพการณ์มาก และทักษะการสื่อสาร พอสมควร

กว่าทางการจะฝึกอบรมและสอบผ่านไปทำงานได้ ก็ต้องใช้งบประมาณมาก และไม่เพียงพอ กับ โรงงานที่มีอยู่ และจะถูกบังคับใช้

ปีนี้มี วิศวกร สมัครมามาก ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน จึงคัดเลือก วิศวกร เป็นพิเศษ และจะเอา สามัญวิศวกรเครื่องกล มาก เพราะ เป็นสาขาที่ตรงกับ งานที่ กว.กำหนดให้ทำได้ ส่วน วิศวกรสาขาอื่นๆ ก็ต้องไปสอบ เป็น ภาคีพิเศษเครื่องกลระดับสามัญ ให้ได้แล้วจึงจะไป สอบเป็นผู้ชำนาญการ เพื่อ ทำงานได้

แค่นี้ยังผลิตคนไม่ทันเลย แล้ว จะทำเป็น Industry 4.0 ตามประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยังไง โม้ทั้งเพ 

 

7/8/16 เครื่องคอมที่ใช้อยู่มันช้าและเว็บก็โดนไวรัส เลย เอาไปเปลี่ยน ฮารดดิสค ใหม่ เป็นแบบ Solid state เพราะว่ามัน บูทได้ไวดี น่าจะทำงานได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่ แล้วก็ได้ลงวินโดว์ตัวใหม่ไปด้วย

สังเกตเห็น ร้านขาย ซีดีโปรแกรมในห้าง ที่ไปซื้อเครื่อง หายไปหมดเลย เพราะเดี๋ยวนี้ โปรแกรม อะไรๆ เขาก็สามารถหา ดาวโหลดกันได้ใน เวบไซต์ กันหมดแล้ว ความจำเป็นที่จะต้อง ซื้อแผ่นโปรแกรม มาเก็บ CD ตัวโปรแกรมไว้ ก็แทบจะหมดไปเลย และ ถ้าดาวโหลดมาใช้ไม่ได้ก็ไม่เสียเงินเหมือนซื้อแผ่นมา

อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆ แต่ ข้อเสีย คือ เวลาเราไปโหลดเอาโปรแกรม มันก็อาจจะติดไวรัส มาได้ง่ายๆ เหมือนกัน และ บางทีต้องเสียเงินไปจ่าย ค่าถ่ายไฟล์งาน ถึงจะ ได้รหัสมาแก้ไข ถึงจะกลับ ไปใช้งานได้

เครื่องโทรศัพท์มือถือ ค่ายต่างๆ เดี๋ยวนี้ก็แย่งกัน แจกให้ไปใช้ ฟรีๆเลย ไปลองเอามาใช้ดู รูปสึกว่า ยังใช้ได้ดีกว่า เครื่อง Nokia ราคาเป็นหมื่น ที่เคยซื้อมาใช้กัน เมื่อไม่ถึงสิบปีที่แล้วอยู่เลย แต่ความทนทานคงสู้กันไม่ได้ เขาอยากให้เสียเร็วๆ จะได้ไปซื้อเครื่องใหม่

แอพต่างๆ บนมือถือ ก็มีให้เล่นทำได้แทบจะเหมือนเครื่องคอมกันอยู่แล้ว ราคาแอพ ดีๆ ที่ขายกันก็หลักร้อยบาท แต่เขาขายกันปริมาณมาก คนทำโปรแกรมขาย ก็อยู่กันได้สบายๆ อะไรก็ไม่แน่นอนจริงๆ โปรแกรมเขียนแบบ CAD 2D ที่เคยใช้กันมานานก็ล้าสมัยไปแล้ว สมัยใหม่ มันเขียนแบบเป็นข้อมูล แล้ววาดรูป 3 มิติ รูปตัด คำนวณปริมาณงาน ให้ได้เลย แบบที่เป็นลายเส้นก็เลยไม่มีประโยชน์ เอาไปใช้งานต่อไม่ได้ เหมือน ข้อมูลที่ฝรั่งกำลังใช้กันทั่วไปที่เรียกว่า Bim หลายค่ายก็แข่งขันกัน ไม่มีใครยอมใครกันเลย เพราะ ผลประโยชน์มันมาก สมัยนี้ ได้ที่ 3 ก็ยังลำบาก ที่1และที่2 กิน ส่วนแบ่งการตลาดไป หมดเลย เพราะคนเขาก็จะใช้แต่ที่คนส่วนใหญ่ใช้สื่อสารกันได้ง่ายๆ

 

แต่เรายังคงต้องเลือกตั้ง สส. กันอยู่เลย อีกหน่อยถ้ามี ระบบที่ยืนยันตัวตนทางคอมพิวเตอร์ ใช้ได้ดีแล้ว ก็จะไม่จำเป็นต้องมี ตัวแทนไปเป็น รัฐบาล มาทำนโยบายประหลาดๆ ตามแต่ใจท่าน เราไม่มีสิทธิอะไรเลย คงจะแปลกๆ 

 

15/7/2016  วันนี้ได้ไปคุยกับ เพื่อนเก่า ที่จบ วิศวกรโยธา มาด้วยกัน แต่เขาทำงาน ด้าน ตัวแทนผู้ขายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่SCG และมาทำเป็นผู้ลงทุนและผู้รับเหมา เขาจึงมีแนวคิดที่ค่อนข้าง จะสมเหตุสมผลมากกว่า นักลงทุน หรือวิศวกร สถาปนิกออกแบบทั่วไป คือว่า คิดว่า มีคนออกแบบโครงสร้างให้แล้ว ใครทำได้ ราคาถูกที่สุด ก็ให้เขาสร้างไปตามนั้น นึกว่ามี วิศวกร รับผิดชอบไปแล้ว  

แต่ความเป็นจริงเขาไม่รู้ว่า ที่ราคาถูกกว่านั้น ส่วนใหญ่ ยิ่งราคาลดลงไปเท่าไร ก็จะลดความปลอดภัยลงไปมากด้วย ซึ่งราคางานโครงสร้างเทียบกับ งานอื่นๆ แล้วก็ไม่ได้เกินกว่า 30% อยู่แล้ว ประหยัดไปได้ 2 % แต่ความปลอดภัยลดลง อีกหน่อย แก้ไข ต่อเติม หรือ เพิ่มเติมอะไรก็ไม่ได้เลย เช่น หลังคา จะมา ติดตั้ง แผ่นโซล่า เข้าไปเพิ่มก็ไม่ได้ ภายหลัง และได้เจอแบบ ที่ชั้น 2 ใช้ระบบคานสำเร็จรูปที่ใช้ลวดอัดแรงแทนเหล็ก หล่อ เหมือน งานเสาเข็ม งานคานสะพาน เอามาวางที่หัวเสา แล้วเชื่อมเหล็กให้ติดกันและหล่อคอนกรีตทับที่หัวเสา เพื่อใช้งานเป็นโกดังเก็บสินค้าหนักๆ ได้ดี เพราะไม่ต้องเปลือง นั่งร้านและไม้แบบ สูงๆ

 

เพิ่งเคยเจอ โรงงานที่มีพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหมื่น ตรม. แต่มี แบบ โครงสร้าง แค่ 9 แผ่น ก็ใช้ก่อสร้างได้แล้ว เพราะ คานใช้คานสำเร็จรูป เหมือนเป็น แค็ดตาล็อค เลือกออกมา แค่ส่ง แค็ดตาล็อค 1 เล่มประกอบ ก็ใช้ ขออนุญาตก่อสร้าง และ สร้างจริงๆ ได้แล้ว ใช้งานได้จริงๆ สร้างก็เร็ว จนสร้างเสร็จ ก่อนได้ใบอนุญาตก่อสร้างอีก 

15/4/2016 วันนี้ เจอ ท่อน้ำประปา ที่ข้างบ้านแตก พอดีมันเป็นจุดรอยต่อ ที่ท่อบนดิน ต่อเข้ากับพื้นชั้นล่างของบ้าน แล้วดินในกทม ก็จะทรุดตัวดึงเอาท่อน้ำลงไปด้วย แต่จุดที่ท่อยึดกับพื้นชั้น1 ซืึ่งอยู่บนเสาเข็มยาว ไม่ยอมขยับลงตาม จะไม่ซ่อมก็ไม่ได้อีก น้ำมันก็คงรั่วไม่หยุดแล้ว ถ้าปิดวาลว์ ก็ไม่มีน้ำใช้สอยอีก

ทั้งที่เป็นวันสงกรานต์ อยู่ ธรรมดา เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างใกล้บ้าน ก็ปิดหมด เลยต้องขับรถไปหาซื้อ อุปกรณ์ ซ่อมแซม ข้อต่อต่างๆ และ กาวทาท่อ PVC ที่ร้าน Home pro พวกร้านสรรพสินค้าใหญ่ๆ พวกนี้ ก็ดีอย่าง ที่ไม่มี วันปิดเลย เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็ไปซื้อได้ตลอด และมีชนิดต่างๆ ให้เลือกมากมาย  แม้จะแพงไปหน่อย แต่ก็มีตลาดของเขา ที่เจ้าของบ้านมี ตัง อยาก ซื้อของเอง

มิน่า บริษัท เขาถึงขยายสาขา และหุ้นก็ขึ้นราคาไปได้ทุกปี บริษัท พวกนี้ ทำกำไร ได้มากมายจริงๆ เพราะแทบไม่มีคู่แข่ง ทำเล ก็ยึดที่ดีๆ ไปหมด วันหยุดเทศกาล คนยังเดินกันแน่นห้างเลย

ช่างที่ทำงานหลังขด หลังแข็ง ยกของหนัก ตากแดด ตากฝน ปีนที่สูง ได้แค่ ค่าแรง หรือ ค่ารับเหมา ที่พออยู่ได้ เทียบกันแล้ว ต่างกันลิบลับเลย ระหว่าง คนรวย (นักลงทุนต่างประเทศ) ที่ให้เงินทำงานไปเรื่อยๆ กับ คนจนที่ใช้แรงงานเข้าแลก พอแก่ตัวไป ก็หมดแรง พอจะสะสมเงินทองได้และพัฒนา มาเป็น ผู้รับเหมาเล็กๆ  ก็อาจจะบริหาร ผิดพลาด หรือ โดนโกง ค่าแรง ค่าของ เอาเงินไปใช้ผิดประเภท หรือ โดนปรับ สุดท้ายก็ หมดตัว ต้องกลับไปใช้แรงงานใหม่อีก

 

ยิ่งสมัยใหม่ ยิ่งใช้หุ่นยนต์ โดรน เครนยักษ์ เข้ามาทำงาน ด้วยแล้ว แทบจะไม่เห็นอนาคต ของคนงาน เลย ถ้าไม่รีบพัฒนา ทักษะ ให้มากกว่า งานเดิมๆ สร้าง บ้าน สร้าง คอนโด ที่เป็นหิน ปูน ทราย เหล็ก ที่เป็นอยู่หลายสิบปี

5/4/2016 กว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ทันสมัย และ ให้บริการได้ดี จนมีผลการสำรวจ ให้ติดอันดับต้นๆ ของโลก ได้ในวันนี้ ไม่ใช่ง่ายๆ เลย

วันนี้ ได้มีโอกาส ไปดูงาน ชี้แจง ขอบเขตงาน เงื่อนไขการประมูล คัดเลือกผู้รับเหมา และ ตอบคำถาม พร้อมนำดู สถานที่ภายใน สนามบินและอาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อก่อสร้าง อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ และ อุโมงใต้ดินเชื่อมต่อ ขนย้าย ผู้โดยสาร และ กระเป๋า มาที่อาคารผู้โดยสารหลังเก่า นับว่า เป็นระบบ ที่ช่วยให้ผู้โดยสาร ไม่ต้องลำบากมาก เพราะแค่อาคารผู้โดยสาร เดิม ก็คงงงแย่ แล้ว ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อกัน ง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้า ใต้ดิน และ สายพานลำเลียงกระเป๋า ใต้ดิน ข้างล่าง ลานจอดเครื่องบิน เดิม  สนามบิน ก็คงจะให้ บริการ ผู้โดยสารได้ไม่ดีแน่ๆ

ผู้รับเหมาที่มา ก็สนใจกันเยอะ ส่ง วิศวกร มาดูงานกัน รวมกันแล้ว เป็นร้อยๆ คน เพราะ ประเทศเรา คงไม่ได้มีงานลงทุนใหญ่ๆ แบบนี้ นานมากแล้ว ช่วงนี้ประเทศไทย ต้องเร่งขยายการลงทุน ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน รอบใหม่ ใหญ่ๆ เพื่อให้เกิดผลการเติบโต GDP ได้ดีขึ้น

 

ต่อไปในอนาคต

ให้ได้ เพราะ ถ้าไม่ทำอะไรเลย อัตราการเติบโตของประเทศ ก็ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้หมดเลย พอผู้โดยสาร เพิ่มมากขึ้น เริ่มเต็มที่รับไม่ไหว แล้ว ก็ต้องขยาย เพิ่ม รันเวย์ใหม่ จาก 2 จน กลาย เป็น 3 และ 4 ในที่สุดเพื่อให้ได้ ความสามารถรองรับผู้โดยสาร ต่างประเทศ ที่มากกัน ถ้ารถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ สนามบิน สุวรรณภูมิ แอร์พอรตลิ้งคเดิม (ที่ลงทุนใหญ่ไว้นานมากแล้ว แต่สร้างไม่จบ ครบเส้น และการรถไฟ บริหารงานไม่ดี จนขณะนี้ รถไฟฟ้า เสียตายคาราง ไปหลายรอบแล้ว)ถ้าได้ครบไป ต่อสายสีแดง ไป สนามบิน ดอนเมือง เสร็จ ก็จะดีขึ้นมากเลย แก้ปัญหา รอรถแท๊กซี่ไม่พอ และรถติดในถนนได้อีกด้วย 

2/4/2016 เวลาผ่านไป 30 ปี กว่าจะกลับ ไป เริ่มใช้โปรแกรม วิเคราะห์ โครงสร้าง ที่เคยใช้ตอนเรียน อยู่ ที่ คณะ วิศวกรรม ที่สมัยก่อน ยังมีแต่ Dos ให้ใช้ และยัง ออกแบบ ไม่ได้ พอไปเจอ คนเก่า คนเดียว ที่ทำอะไรอย่างเดียว มาได้ตลอดเวลา 30 ปี ต้องติดตาม เทคโนโลยี่ คอมพิวเตอร์ มาตลอด เพื่อให้ สามารถ ใช้งานได้กับ Window ได้ ทุกรุ่น ที่ออกมาใหม่ และ มีงาน ออกแบบ ได้ด้วย ก็นับว่า ยอดเยี่ยม มาก

แต่เทียบ กับ บริษัท ต่างชาติ ที่พัฒนา ไปเป็น ระบบ BIM แล้ว การใช้งานง่าย ยังแตกต่างกันมากจริงๆ เหมือน เทคนิคการเขียนโปรแกรมของ วิศวกร บ้านเรา ก็ยัง ตาม เขา อยู่ 30 ปี เพราะเราไม่ได้ทำงานแบบเป็นทีม เลย

มองย้อมกลับไป แล้ว ไม่น่าเชื่อ เลยว่า เราจะใช้คอมพิวเตอร์ มาแล้ว ถึง 30 ปี เทียบแล้ว ก็ไม่สงสัย เลย ว่า สังขาร เราก็เสื่อม ลงไป มากด้วย ระบบ สายตา เป็นสิ่งที่สูญเสียมาก เป็น ที่อ่อนล้า ลง อย่างเห็นได้ชัดเลย 

ประสพการณ์ ที่ อ.เขามี ตลอดเวลา นำมาถ่ายทอดให้ ผู้เข้าสัมมนา ให้แต็มที่เลย แต่ดูแล้ว วิศวกร ส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถ ตามได้ทัน แน่ เพราะ เวลาจำกัด แค่วันเดียว

พักเที่ยง กินอิ่ม และ้ว ง่วงก็ง่วง

และ ประสพการณ์ การทำงาน ที่แตกต่าง กันมากๆ จึง ไม่แปลก ที่ เด็กรุ่นใหม่ คงจะไม่ถึงที่ จะเข้าใจ ที่แก ได้สะสม มาจะหมด คงต้องไปฝึกฝน เองอีกมาก ถึงจะรู้เท่า ที่แกมี

แต่ก็คงจะสืบทอด ต่อยอด ต่อไปได้ยาก เพราะ แก ขายโปรแกรม ราคาแพงมาก ก็ไม่ได้ เพราะ วิศวกรโครงสร้าง บ้านเรา ได้ราคาค่าออกแบบ ไม่ได้ดีเหมือน เมืองนอก ถูกสถาปนิก และ ระบบราชการ บีบ เอางานไปหมด ต้องรอให้ งานโครงสร้าง หรือ ฐานราก มีปัญหา แล้วค่อยมายอมจ่าย ค่าตัว วิศวกร แพงๆ 

3/3/59 กว่าจะเชียวชาญงานทางทะเล ได้ ต้องยอมรับ ประเทศ เนเธอร์แลนด์ วิศวกร เขามีความรู้ความชำนาญมากกว่า ชาติใดๆ เลย

ล่าสุด เป็นงานที่เกาหลี เห็นเขาทำอุโมงค์ ให้รถลอดใต้ทะเล แต่วิธีการ ไม่ใช่จากขุดเจาะอุโมงค์ แบบ ทั่วๆ ไป ที่เขาทำกัน

 

เขาใช้วิธี หล่อชิ้นส่วนอุโมงค์ทั้งตัวยาว หลายสิบเมตร หลายๆ ตัว แล้วลอยเรือ มาจมลง เพื่อต่อกัน ให้ได้ตำแหน่งที่กำหนดไว้ และมียางกันน้ำซึมเข้าที่รอยต่อ ของอุโมงค์แต่ละท่อน ที่ยากคือต้องวางลองให้ได้ตำแหน่งแป๋ะๆ และ มีแม่แรงอัดให้ยางแน่นตัวเพื่อไม่ให้น้ำรั่วเข้าอุโมงค์ ในสภาพอากาศในท้องทะเลเปิด มีเทคนิคต่างๆมากมาย ที่ต้องใช้ในการจมให้ได้ตำแหน่ง ฝรั่งมันก็เปิดเผยดีมากๆ ขนาดเปิดอย่างนี้ คนไทยยังไม่มีปัญญา ไปทำอะไรได้เลย อย่าง คอคอดกระ ที่ว่า ถ้าขุดแล้ว กลัวจะไม่ปลอดภัย สะพานพังง่าย ก็ทำอุโมงค์ลอดใต้สำรอง ไว้เดินทางอีกทางก็ทำได้ แต่ไม่มีปัญญาทำกัน น่าเสียดายจริงๆ

29/2/59 ดูสารคดี 3 เรื่อง เมืองฝรั่ง แคนาดา ประเทศนี้ ที่มีป่าไม้ ต้นใหญ่ๆ เยอะมาก

เขามี วิธี ทำธุรกิจ ตัดต้นไม้ที่ดีมากเลย ไม่ได้ถางป่าตะลุย ตัดต้นไม้ทุกต้นที่ขวางหน้า เพื่อทำถนน เข้าไปขนไม้ที่ต้องการ อยู่ไกลๆ

แต่เขา จะใช้ เฮลิคอปเตอร์ ขนท่อนซุง ที่ตัดขาดแล้ว ออกจาก ป่า ด้านในๆ เลือกเอา เฉพาะพื้นที่ ที่มีต้นไม้ที่สมควรตัดแล้ว

ยกออกมาทั้งท่อนหนักๆ ทางอากาศ มาลงที่ขนลงต่อไป ต้นไม้ข้างนอก ก็ไม่เสียหายอะไรเลย

เฮลิคอปเตอร์ วิศวกร เขาออกแบบ มาให้ทนทาน ทำงานหนักมากๆ ได้ทั้งวัน เหลือเชื่อจริงๆ  

แล้วยังใช้ในการก่อสร้าง เช่น ยก น้ำหนัก สายเคเบิล ทั้งเส้น ที่ ทอดยาวๆ เพื่อ แขวนสายเคเบิลให้ได้ระหว่างเสาไกลๆ กันไ้ด้ ที่วิธีการก่อสร้างธรรมดา สมัยก่อน ทำยากมากๆ

 

หรือ ใช้ในการหาน้ำดับเพลิง จากแหล่งน้ำใกล้ จำนวนทีละมากๆ เพื่อ ไป ปล่อยลง ใช้ยับยั้งไฟป่า ก็ได้

 

26/2/59 กว่าจะได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญงานตรวจสอบอนุรักษ์พลังงาน

วันนี้ได้ไป อบรม เตรียมความพร้อม เพื่อสอบเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ งานตรวจสอบอนุรักษ์ พลังงาน ก็ได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะเลย เพราะคนที่บรรยายนี่ก็มีประสพการณ์สูงมาก ทั้งที่ดูแล้ว ก็ยังเด็กกว่าเรา ก็เขาทำมาแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็ต้องยอมเขาละ

ทั้งที่ตอน ทำงาน เป็น วิศวกร ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้างที่ผ่านมา 30 ปี ก็ได้แต่ประชุม รวมกันไปกับ วิศวกรรมระบบต่างๆ ใน อาคาร โรงงาน โรงถลุงเหล็ก โรงไฟฟ้า โรงบำบัดน้ำเสีย มาแต่ไม่ได้ลงลึกถึงรายการคำนวณ การใช้พลังงานเลย เพราะมี วิศวกร งานระบบ รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ได้แต่ประสานงานไป

ฟังไปๆ ค่อยๆ มาพื้นความทรงจำตั้งแต่เรียน ที่ มหาวิทยาลัย ตอน ปี1-ปี 2 นับว่าได้ประโยชน์ในการต่อยอด ในการทำงานที่จะต้องไปตรวจสอบอาคาร ออกแบบอาคาร ต่างๆ ให้ครบวงจร มากยิ่งขึ้น เพราะโลกสมัยนี้ ต้องใช้ อะไรใหม่ๆ มารวมกัน ผสมกัน ถึง Triz 40 วิธี ช่วย ให้ได้ นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้

 ุ6/2/59 ช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันตกต่ำมานานแล้ว เริ่ม รู้สึกได้ถึงผลกระทบ จากบริษัทน้ำมัน ได้ทะยอยลด ลูกจ้าง พนักงานลงมากเลย และ อุตสาหกรรม ต่อเนื่อง ที่เคยทำมาค้าขาย กับ บริษัทน้ำมัน ก็ได้รับผลกระทบ เต็มที่ ช่วงที่ราคาน้ำมันแพง ก็จ้างคนไว้เยอะเลย พอมาช่วงนี้ เลยปลดออกแทบหมดเลย เหมือนกัน แล้วงานส่วนอื่นที่ตามมาก็คงได้รับผลกระทบ ต่อเป็นลูกโซ่ เศรษฐกิจโดยรวมถึง ยังไม่ดีขึ้น แม้ว่าจะมีธุรกิจ อีกจำนวนหนึ่งที่ได้ผลดี จากราคาน้ำมันที่ถูกลงมาก แต่ ผลจะอยู่กับ เจ้าของผู้ประกอบการ แค่นั้น ไม่ได้ลงมาถึง ชาวบ้านรากหญ้า นี่แร่ะ โลกมนุษย์ ที่ว่า อะไรก็ไม่แน่นอน เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ก็ไม่ได้เข้าใจอะไร พออายุมากขึ้น ถึงได้เข้าใจอะไรมากขึ้น When I am Old and Wise และ อยู่ในสภาพ ความเป็นทุกข์ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป   อนิจจัง ไม่มีตัวตนแน่นอน แม้แต่ร่างกายเรา ก็ควบคุมอะไรมันไม่ได้ เป็นเพียงที่อยู่อาศัยชั่วคราว เท่านั้น

 28/12/58 เจอหลายๆครั้ง แล้ว ที่กฎหมาย มีช่องโหว่ ให้ผู้ประกอบการ สามารถ หลีกหนีกฎเกณฑ์ ไปได้ ไม่รู้เมืองนอก เขาเป็นแบบนี้ บ้างหรือป่าว ถ้าดูตามอันดับการทุจริตของประเทศที่เขาจัดอันดับกัน ก็น่าจะพอบอกได้ว่า อันดับดีๆ มันคงจะมีน้อยหน่อย บ้านเรา เรื่องพื้นที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเห็นใครที่จะยินดีทำให้ถูกกฎหมายเลย คงเป็นเพราะ ถ้าทำถูกกฎหมาย แล้วต้องใช้ระยะเวลาขออนุญาตินานหลายเดือน ก็คงไม่มีใครเขาอยากรอกัน สภาปนิก กับ วิศวกร ก็ต้องมาคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้พ้นๆ เป็นโครงการๆ ไป เห็นเป็นแบบนี้มา หลายสิบปี ปัญหาแค่นี้ก็ไม่รู้ใครจะเป็นคนแก้ไขได้

ผลประโยชน์ที่ประหยัดได้ กับ เสาเขา งานขุดชั้นใต้ดิน ก็ยังเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ๆ ที่สร้างตึกติดติดกัน แล้วไปให้ อาคารข้างเคียงสั่นสะเทือน หรือ เคลื่อนตัว แตกร้าวเสียหาย กฎหมายก็ไม่ได้ฟันธงไปชัดๆ ว่าทำได้หรือไม่ได้ และการบังคับใชั ก็ขึ้นกับ บุคคล อีก แต่ละที่ไม่เหมือนกัน บางทีสร้างเสร็จไปแล้ว จนต้องไปรอให้ ศาล ตัดสินกัน


และ ดูอเมริกันฟุตบอล รอบแรกจะหมดแล้ว จะเข้ารอบสองแล้ว ก็มีทีมที่เล่นแทบไม่ผิดกติกาเลย สามารถ อยู่ในอันดับต้นๆ ได้ ก็เป็นผลดีของการทำตามระเบียบ แต่กีฬาแรงๆ ชนกันทั้งเกมส์แบบนี้ อารมณ์ของนักกีฬา ตัวใหญ่ๆ มันก็คุมกันไม่ได้ง่ายๆ เหมือนกัน มีให้เห็นบ่อยๆ แม้ค่าปรับและการทำโทษจะมีผลมากๆ ยังคุมไม่ค่อยได้เลย และ บางทีกรรมการ ก็ยังตัดสิน ไม่ค่อยเหมือนกันก็บ้างก็มี แม้จะมีภาพถ่ายจากทีวี ม่าช่วยตัดสิน แต่บางทีก็ไม่มีมุมที่ชัดเจนพอเหมือนกัน

ช่วงนี้ ไม่ค่อยได้ทำงานอะไรมากเลย มีสารคดีดีๆ ให้ดู เช่น ระบบใต้ดินของ นครนิวยอรค์ หรือ การทำงานปัญหาที่เกิดกับ ระบบรถไฟฟ้าของ ญี่ปุ่น ในสภาวะ พายุ หรือ แผ่นดินไหว นับว่า บ้านเราโชคดีมากๆ ที่ไม่มีภัยพวกนี้เลย คนก็เลยสบายๆ ไป ไม่ได้คิดเผื่อเหตการไม่คาดคิดเลย

 

โลกนี้มันจะต้องอยู่แบบ ไม่แน่นอน ความมีสติไม่ประมาท นี่แร่ะ ถึงจะรับมือกับมันได้ 

2/12/58 ไปสัมมนา โปรแกรม ออกแบบพื้นและฐานราก รุ่นใหม่ๆ

สมัยนี้มันป้อนอะไรดูง่ายจริงๆ ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนเลย คู่มือก็ทำได้ดีมากๆ ภาษาไทย

แต่เราก็ยังไม่ได้ทำทันกับตัวอย่างที่ อ.สอน ถึงแม้จะดูว่า แกก็ไม่ได้ สอน เร็วอะไรเลย คงเพราะ สายตาสั้น มองจอไม่เห็นด้วย ช่วงบ่ายๆ เลยต้องย้ายที่ไปหาที่นั่ง ใกล้จอเลย ในช่วงบ่ายค่อยรู้เรื่องหน่อย แต่โปรแกรม วิเคราะห์แรงลม แรงแผ่นดินไหว ของรุ่นเก่าก็ใช้ กับ การ export file ไปให้ รันในโปรแกรมออกแบบพื้น รุ่นใหม่ไม่ได้อีก

ช่วงติดตั้งโปรแกรม เจอรุ่นเด็กเขามาช่วยติดตั้งโปรแกรมให้ เขาทำได้คล่องแคล่วมากเลย

คงเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยดูถูกรุ่นพี่ที่อายุเยอะๆมา แล้ว

กงกรรมกงเกวียนมันก็ย้อนกลับมาทุกรุ่น เขาคงจะเบื่อ คิดว่าเราจะต้องถามเขาเรื่อยๆ อาจทำให้เขารำคาญ ก็ได้ เขา เลย ย้ายหนีเรา ไปห่างๆ เลย แต่ก็ได้ความรู้ดีมาก

จากการสัมมนาหลายๆโปรแกรม ก็ทำให้ได้เห็นพัฒนา ของ โปรแกรมใหม่ๆ ตามๆกันไป เจอเพื่อนหลายคนที่มาสัมมนางานออกแบบ ด้วยกันบ่อยๆ ก็มีเยอะ จนคนที่จัดงานก็เริ่มที่จะไม่ค่อยง้อแล้ว เพราะ ลูกค้าเขาเยอะจริงๆ แม้จะมีให้คลิป ที่อัดไว้ ให้ ดูฟรีทางยูทูป หรือ ตำรา ต่างๆ ทาง เวบไซต์ ให้ดาวโหลดมากมาย

แต่ วิศวกร บางส่วน คนที่ยังอยาก มาร่วมงาน โดยยอมเสียเงินสัมมนากันเยอะขึ้นเรื่อยๆ บางทีแค่มาฟังประสพการณ์ของ วิศวกรที่ชำนาญการบางอย่าง มาแชร์ประสพการณ์ให้ฟัง แค่ ชม. ก็ยังจะมาฟังกันเยอะเลย

แม้ช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีมากก็ตาม เพราะเขาคิดว่า เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง พิมพ์อะไรออกมาเยอะๆ สวยๆ ดูไม่รู้เรื่อง แต่พวกนี้ต้องมีประสพการณ์หน้างานมากๆ ด้วย ถึงจะเห็นความเหมาะสมในการออกแบบได้ดี 

2/12/58 ได้ดูสารคดี ยกย้าย สะพานเก่า และ สะพานสร้างใหม่ ไม่น่าเชื่อว่า วิศวกร รุ่นเก่า จะเคยมีการยก สะพานหนักๆ กลางแม่น้ำ กันมาเป็นร้อยปีแล้ว ที่อังกฤษ สมัยนี้ยังไม่มี อะไรมากมายเลย เช่น รถเครนเลย แต่เขาก็ค่อยๆทำกันไปหลายเดือน กว่าจะยกขึ้นได้ หลายสิบฟุต

สมัยนี้ แม้สะพานคอนกรีตแบบใหม่ๆ ออกแบบให้เบาๆ ยาวเป็นร้อยเมตร เขาก็ยกกันแล้ว ฝรั่งไม่หวงความรู้ในส่วนนี้เลย เพราะคงไม่มี ใคร มีความพร้อมที่จะทำงานใหญ่แบบนี้ได้ ทั้งรถ ทั้งเรือแม่แรง ลวดสลิง ไฮโดรลิค เฉพาะแบบ ที่ออกแบบมาสำหรับยกแบบ แปลกๆ หนักๆ ในน้ำด้วย ไม่ใช่บนดิน ต้องบริษัท ที่มีประสพการณ์ระดับโลก เท่านั้น แม้แต่สะพานโกลเดนเกต ฝรั่งมันก็คิดวิธีที่จะเสริมแรง โดยเหล็ก เพื่อให้สามารถ ยกย้ายสะพานทั้งตัว โดยไม่พังทลายไปก่อน แล้วค่อยๆขนย้าย ออกไปทางเรือลาก

ไม่ต้องพูดเรื่อง เคลื่อนย้ายสะพานแขวน แค่คิด ว่า สะพานตัวใหม่ ที่ ปากน้ำ สมุทรปราการ จะเลือกสร้าง สะพานแขวน หรือ สะพานขึงดี วิศวกร บ้านเรา ยังไม่กล้าคิดเลย แต่ฝรั่งมัน เก่ง ดังที่ไอสไตน กล่าวไว้ว่า จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ 

 

29/11/58  ไปสัมมนา ที่งาน โฟโตแฟร์ มา เจอ คนที่เขาเก่งเรื่องถ่ายภาพ โพรเซสภาพ ทำมาเป็นสิบๆ ปี ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่มาตลอด และสามารถ อธิบาย เป็นภาษาง่ายๆ ได้ คนธรรมดาก็เข้าใจได้ง่ายๆ ยกตัวอย่างประกอบ

ทีละเรื่อง แสง สี เรา วิศวกร เห็นแล้ว ชัดเจนดีมากเลย และยัง ไม่น่าสงสัยเลย ว่าทำวีดีโอ ยูทูป ออกมา สอน มีคนติดตาม มากมาย จนโด่งดัง ไม่ต้องทำอะไรแล้ว บริษัทขายกล้องทุกยี่ห้อ เวลามีกล้องรุ่นใหม่ๆ ออกมา ก็ต้องเอามาให้แก รีวิว สบายไปเลยได้กล้องใช้ฟรีๆ เลย คนที่เข้าใจ คนหมู่มาก ทำยังไงก็รุ่ง

และครูบางคนแม้จะถ่ายภาพเก่งมากๆ ส่งประกวดได้รางวัลมาก็เยอะ แต่บางทีก็สอนถ่ายภาพ ไม่เก่งก็มี แกเข้าใจของแกเองคนเดียว แต่ถ่ายทอด แล้วมันเร็วเกินไป คนเพิ่งเริ่ม ใหม่ๆ จะคิดตามไม่ทัน คงต้องมีแต่หัวกระทิที่ไปฝึกเองต่อได้ที่ จะรุ่งขึ้นมากได้

บางอย่างก็ต้องใช้เวลา ทำแล้วทำอีก ไปสัมมนา หลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกัน อย่างกว้างๆ เข่นงาน พิมพ์ ก็มีส่วนให้เข้าใจ ทฤษฎีสี ที่แต่ละอุปกรณ์เข้าใจ ไม่ตรงกัน

กล้องสมัยใหม่นี่มันใช้ง่ายจริงๆ เลย ตัวเล็กๆ ไม่ต้องคิดอะไรมาก มีเงิน ลงทุนไป นี่ ก็คงจะสบาย เก่งเร็ว กว่าสมัยก่อนเยอะเลย ภาพพื้นๆ ที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไร นอกเหนือ ธรรมชาติมากๆ ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วสมัยนี้

แม้เศรษฐกิจไทย ช่วงนี้จะไม่ดี แต่ร้านขายกล้อง ขายดีมากๆ ต้องต่อคิวกันซื้อ ก็แน่นหมดทุกร้านเลย ประเทศไทย มีคนสนใจถ่ายภาพกัน และส่งภาพขาย ใน Shutter Stock ,IStock และเวบอื่นๆ มากที่สุดในโลกเลย

โดยถ้าเที่ยบความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ประเทศ

แม้อุปกรณ์ กล้อง เลนส์ จะแพงมากเท่าไร เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย แต่เวลาคนมีใจรัก แล้ว เขาก็ลงทุนซื้อกันได้ เก็บเงินไปเที่ยว เพื่อให้ได้ถ่ายภาพ กัน เช้าดึก แค่ไหน เขาก็รู้สึกสนุก ไม่เหนื่อยเลย

 

13/11/58 เรื่องงานรับรองตรวจสอบ ความมั่นคง ของ อาคารห้องแถว มักหลีกหนีงานต่อเติมห้องแถวไม่พ้นเลย นี่ขนาดไม่ต่อเติมบางที่ทำเสาเข็มไม่ดีมันก็ทรุดเอียงให้เห็นบ่อยๆ แต่ที่ยังอยู่ปกติก็มีมาก แต่ไม่เป็นข่าว ก็เลยนึกว่า วิศวกร ที่รับรองไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย

ส่วนใหญ่คิดว่ามันง่ายๆ ไม่เห็นมีอะไรเลย แต่ความเป็นจริง เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของ การทรุดตัวของ อาคารหนึ่งเทียบกับอีกอาคารหนึ่ง ถ้าเสาเข็ม มีปัญหาก็จะไปดึงอาคารห้องข้างเคียงที่ห่างออกไปได้

แต่เจ้าของห้องส่วนใหญ่ มักไม่สนใจคิดว่า ห้องตัวเอง ทำอะไรก็ได้ พักหลังๆ ก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่ง ด้วยเลย

แม้จะไปดูหน้างานมาแล้ว ว่าตอนนั้นยังไม่มีการทรุดที่แตกต่างกัน

แต่สภาพเสาเข็มบางทีมันขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดินด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินมากๆเป็นสิบเมตร เพราะการสูบน้ำบาล หรือ ยกเลิกสูบน้ำบาดาลในช่วงอายุเสาเข็ม กำลังรับน้ำหนักของเสาก็จะเปลี่ยนแปลงลดลงไปได้มากพอสมควร

ไม่นับรวมค่า Negagtive Skin friction ของดินเหนียวอ่อนที่จับกับเสาเข็ม ในกทม อีก

  เจอปัญหา ที่เขาปรึกษามา ว่าจะซื้อ ตึกแถวเก่า มาทำเป็นโกดังเก็บของหนักๆ แปลกดีที่เขาคิดว่า ซื้อของที่ คนเขาสร้าง ตึกขาย ก็มักทำมาให้แค่พักอาศัยเท่านั้น เพื่อประหยัดต้นทุนค่าก่อสร้าง เพื่อเอากำไรให้มากที่สุด แต่คนซื้อตึก ก็เป็นนักลงทุน มักคิดว่า จะใส่น้ำหนักเข้าไปเท่าไรก็ได้ ให้ใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุด ขนาดไปซื้อตึก ต่อจากคนอื่นเขามา ก็เห็นอยู่ว่าคาน มีรอยร้าว อยู่เต็มไปหมด แต่ก็ชอบคิดว่าประหยัดดี แต่มันเป็นการใช้งานมาจน โครงสร้าง มันล้าแล้ว หมดอายุก่อนกำหนดเยอะ และดีไม่ดี ฐานราก ก็ทรุดอีก แล้วจะไปดึงเอาตึกข้างๆ ทรุดตัวลงมาตามมา ถ้าวิศวกร ไป เจอ กรณีนี้ แล้ว เราก็ต้องให้ซ่อมแซม และ ทดสอบการรับน้ำหนัก เต็มที่ ซึ่งนักลงทุน เขาก็มักจะไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้อีก ทั้งที่ เขาเป็นผู้อยู่อาศัยเอง ชอบที่จะวัดดวงอยู่แบบเสี่ยงๆกันไป

คนที่ไม่รู้ก็คิดว่า มันมีสภาพความเป็นอยู่มาได้ตั้ง นานแล้วไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย ก็คงต้องปล่อยคนที่ไม่คิดมาก เขารับงานแบบนี้ไป เลือกเอางานที่ปลอดภัยดีกว่า

 

9/11/58 วันนี้ ไปดูมางานนึง งงมากๆ เลย ไปตรวจสอบรายการคำนวณ สามัญวิศวกรโยธา สมัยนี้ เขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของฝรั่ง ช่วย ออกแบบ ทำรายการคำนวณ โครงสร้างอาคาร แบบ แยกส่วนกันไปแล้ว ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเลย ต่างคนต่างทำ ไม่ได้ดูทั้งระบบ พื้นโพสเทนชั่น คอนกรีตอัดแรง ทำแบบ รายการคำนวณ เสร็จ วิศวกรโครงสร้าง อีกคน ก็มาใส่โมเดล โครงเสาที่  รับแรงลม และแรงแผ่นดินไหว ในอีกโปรแกรมนึง แต่เอาเฉพาะ ค่าของแรงส่วนตัวเองมาใช้ ของมันเท่านั้น ไม่รวมแรงกรณีอื่นๆ เลย ไม่ได้นำโมเมนต์ จาก น้ำหนักบรรทุกคงที่ และ น้ำหนักบรรทุกจร จากแผ่นพื้นที่ถ่ายลงที่หัวเสา มาเช็คที่เสา ว่ารับน้ำหนักได้หรือป่าว

ขนาดเสาที่ ตามหลักการ ต่อต้านแผ่นดินไหว ที่ว่าต้องไม่เล็กกว่าขนาดคาน เพื่อไม่ให้เสาพัง เขาก็ไม่ได้สนใจ คิดว่าตัวเองทำมาถูกหมดแล้ว

พอโปรแกรมบอกว่า ผ่าน เหล็กเสานิดเดียว ก็ไม่ได้สนใจอีก คุยกัน ก็ บอกแต่ ว่าโปรแกรมคำนวณให้ผ่านแล้ว แต่ขอตัว Input file ก็ไม่ยอมให้อีก บอกว่าเป็นของส่วนตัว ออกแบบ แต่ละส่วนก็แยกกัน ทั้ง เสาใช้ Working ปนกับ ฐานรากใช้  Ultimate มั่วไปหมดเลย

น่ากลัวมากๆ เลย ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้ไปได้

 

ระบบออกแบบแบบนี้ เมืองนอกคงไม่เป็นแบบนี้

 

9/11/58 บางอย่างก็ไม่ได้อย่างที่คิดเสมอไป แต่กลับกลายมีอะไรอย่างอื่นมาทดแทนได้ เช่นถึงแม้จะฟังแล้วไม่ได้อะไร แต่ก็มีโอกาสไปดูงานเพิ่มทดแทน ก็น่าจะดี บางทีไปเจองานตรวจสอบรายการคำนวณ ก็อยากให้เขาทำให้ถูกต้อง แต่ระยะเวลาที่เร่งด่วนที่ต้องรีบขออนุญาต ตามกำหนดการแผนงานก่อสร้าง ทำให้ ไม่สามารถบังคับให้เขาแก้ไขได้ทัน ต้องให้เขารับปากว่าจะไปแก้ไขในแบบก่อสร้างจริงตอนหลังแทน

ในสภาพความเป็นจริงแล้ว การบังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้ในบ้านเรายังใช้ไม่ค่อยได้เลย มีที่เซ็นอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเลยบ่อยๆ

6/11/58 ไม่ได้เขียนไดอารีสัก 2 เดือน รู้สึกว่ามันแปลกๆ ไป เหมือนกัน ไปสัมมนา เรื่อง ออกแบบสะพาน และ บำรุงรักษาสะพาน มองเห็นตัวเองในอนาคตได้เลย เป็นเหมือนกันหมดทุกคน ไม่มีใครหลีกหนี สังขารพ้น ไปได้ วิศวกรที่บรรยาย แกก็เคยเก่งมาก่อน แต่พออายุมากขึ้นความสามารถทางด้านคำนวณก็ต้องหายไปในที่สุด

ที่ทำได้ก็แค่ เอาประสพการณ์ เปิด พาวเวอร์พอย แล้ว มาเล่าให้ฟังตามโพย

รู้สึกได้ว่าแกก็พยายามถ่ายทอด แต่มันเป็นเพียงหลักการพื้นฐานมากๆ เลย เอาไว้ให้เด็กที่กำลังเรียนก็พอจะได้ แต่ก็อาจจะนึกภาพจริงไม่ออกอยู่ดี ความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดนี่ ก็เป็นส่วนหนึ่ง จริงๆ น่าจะปล่อยให้รุ่นหลัง ที่ทำงาน เยอะ แต่ยังไม่แก่มาก เข้ามาทำงานนี้ได้บ้าง ก็น่าจะดีกว่า เหมือนเป็นงานทำเล่นๆ หลังเกษียณอายุ มากกว่า ถ้าเราจะประเมินตรงๆ ให้คะแนนต่ำๆ ไม่รู้แกจะโกรธ หรือป่าวนะ แต่น่าจะทำตรงไปตรงมาดีที่สุด ทั้งที่เป็นคอร์สเก็บตัง ไม่ได้ให้ฟังฟรีๆ ก็น่าจะต้องเอาไป ปรับปรุงบ้าง น่าจะดีกว่า

5/11/58

 

ช่วงนี้ได้ไปอบรม เยอะเลย นำความรู้ที่ได้มาต่อยอด คิดทำอะไรต่อไป ได้เรื่อยๆ ดีกว่าอยู่เฉยๆ น่าจะพออยู่ได้ในช่วงต่อไปที่อะไรก็หมุนไปได้เร็วมากๆ ตะเวนไปดูไซต์ต่างๆ ด้วยดีก่า จะได้เห็นอะไรชัดๆ กว่า ดูแต่ทฤษฎี อย่างเดียวละ แต่งานหลัก ก็ยังเป็น งานวิศวกรรมโยธา อยู่ดี

11/8/58

ช่วงนี้ได้ดูสารคดี National Geographic ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกที่บินไปจับเหยื่อ หรือ เรื่องแพะภูเขา ที่ไต่หน้าผาชันตลอด เทียบกับมนุษย์ แล้ว ก็คงต้องเหมือนกัน คือจะต้องทำอะไรที่ตัวเองถนัดให้ดีที่สุด ถึงจะอยู่รอดในโลกนี้ได้

วิวัฒนาการของมนุษย์ มาไกลมากเลย แต่การจะเลือกสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บางอย่างการแข่งขันก็สูงมาก และต้องทำงานเป็นทีมด้วย ในภาวะเศรษฐกิจดี ก็อาจจะง่ายหน่อย ส่วนในช่วงนี้ เป็นช่วงขาลง ส่วนใหญ่ที่ยัง ไม่มีจุดเด่น คงต้องเริ่ม ลำบาก เลยละ

10/8/58

ช่วงนี้ได้ดูสารคดี National Geographic เรื่อง งานเปิดด้านข้างเรือสำราญ เพื่อยกติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ตัวใหญ่ แทนตัวเดิมที่เสีย ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้ เรือกลับไป เดินทะเล ได้ภายใน 21 วัน

และ ตึก Pearl River ในเมืองจีนที่จะพยายาม ทำให้ตัวตึก สร้างพลังงานให้ ใช้ได้ โดยแรงลม และ แสงอาทิตย์ มากที่สุด รูปร่างตึกก็เป็นกระจก สองชั้นที่กันแดด กันลมฝน ที่โค้งทุกส่วน เพื่อให้บีบอัดแรงลม เข้ามาปั่นกังหันลม กลางตัวตึก 2 ช่วง เขาใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณผสมกับคอนกรีตในส่วนเสายักษ์ และ พื้น ส่วนผนังลิฟท์ ก็เป็นคอนกรีต แต่คานยึดเป็นเหล็ก ทุกอย่างต้องออกแบบ และสำรวจ ด้วยระบบ 3 มิติ ทั้งหมด เห็นแล้วทึ่งไปเลย

 

9/8/58

ช่วงนี้มีกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่บังคับใช้ ก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจ เยอะ เหมือนกัน ว่าไปถ่ายรูป อะไร แล้วแชร์ เพื่ออะไร ได้บ้าง บางเรื่องคนไทยก็ไม่รู้ได้ อย่างนักการเมือง ขนาด เป็นคนออกกฎหมาย ก็ยังมีโดน คดีหมิ่นประมาทกันบ่อยๆ ถ้าบังคับกันเข้มงวด ศาลคงไม่ต้องทำอะไรเลย มาตัดสินคดีพวกนี้ ในอินเตอร์ ขนาด ประมวลผล ด้วย Big Data ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ ระดับสุดยอดเลย ถึงจะทำทัน แล้วนี่มันสะสมไปเรื่อยๆ จะไปทำทันได้อย่างไร อีกหน่อยทนายคงมีงานกันล้นมือเลย วิศวกร น่าจะเปลี่ยนไปเรียนตอนนี้ก็ยังทันนะคับ

 

4/8/58

ช่วงที่มีกฎหมายใหม่บังคับใช้ ก็จะมีผลให้ แต่ละฝ่าย ยังไม่เข้าใจ ไม่มีมาตราฐาน ของเอกสารที่ต้องใช้

เรื่องตรวจสอบอาคาร ขนาดมีการอบรมกันเป็นเรื่องเป็นราว กว่าจะพอเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลา

3 ปีอย่างน้อย

อีก คราวที่แล้วก็เรื่อง ขออนุญาตติดตั้งหลังคา Solar Roof Top บนหลังคาบ้าน กว่าจะสรุปว่า ลดระดับไม่ต้องไปขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ที่เขต ก็ใช้เวลา 1 ปีกว่าจะออกกฎกระทรวง มาช่วยให้ง่ายขึ้น ขอที่หน่วยงานเดียว ไม่ต้องไปยุ่งกับเขต

คราวนี้ เป็นเรื่อง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของท่าเรือ ไม่มีตัวอย่างอะไรให้เลย ให้วุฒิวิศวกร แต่ละคนว่ากันไปเองเลย เจ้าหน้าที่ แต่ละคน

 

ก็ต้องการอะไรเยอะแยะไม่เหมือนกันอีก

 

3/8/15 ได้อ่านหนังสือ หัดถ่ายรูป พอรู้หลักแล้วก็ไม่น่ามีอะไร เลย เป็นเรื่องแสง เท่านั้น มันไม่ยากสำหรับวิศวกรอยู่แล้ว แต่ถ้าอยากได้รูปสวย มีมิติ และ มีเรื่องราวประกอบ ด้วยคงต้องไปเรียน เพราะมันมีเทคนิคเยอะเหมือนกัน และก็ได้ออกทริปท่องเที่ยวไปด้วย ช่วงนี้ ว่าว่างๆ จะไปเรียน ก็เริ่มมีงานเข้ามาอีก ต้องจัดเวลาให้ได้

 

2/8/15 ได้ลองทำเวบไซต์ ด้วย Wordpress จริงๆ ถึงมันง่าย แต่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ บางคำสั่งก็ใช้ไม่เป็น มีหน้าขึ้นมา มีรูปขึ้นมาหน่อย ก็ภูมิใจแล้วครับ ถือเป็นความสำเร็จจองเราขั้นหนึ่ง เสร็จแล้วทำรายการคำนวณ ทั้งใช้โปรแกรม และ ใช้มือเช็คด้วย เพื่อกันพลาด บางทีโปรแกรมมันก็มีจุดอ่อนบางตัว ที่ขึ้นคำเตือนมาให้เราแล้ว แต่ วิศวกร ที่ใช้งานไม่ได้คิดตามและปรับให้เหมาะสมก็อาจจะใช้งานไม่ดี ไม่ทน ต้องมาซ่อมกันใหม่ก็มี

 

1/8/15 ได้ไปฟัง การทำเวบไซต์ ด้วย Wordpress เคยอ่านหนังสือเจอมาแล้ว แต่ พอมาเห็นเขาทำให้ดูจริงๆ บนหน้าจอ แล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายจริงๆ และ ส่วนใหญ่ ก็มีบริการฟรี ยกเว้น Plugin บางตัวที่เขาทำขายก็มีให้เลือกใช้มากมาย มันเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ สร้างตัวตนสถานที่อยู่ บนโลกออนไลน์ การแข่งขันก็จะสูงขึ้นๆ ทุกวัน เราไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมยากๆ เหมือนสมัยก่อนแล้ว เอาเวลามาสร้างสรร เนื้อหาดีๆ ให้คนอ่านเวบก็จะได้ มีเวลาเหลือไปทำอะไรได้มากขึ้น

 

31/7/15 ได้ไปฟัง ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก พูดสดๆ แล้ว ทึ่งมากๆ เลย แกอายุ 90 กว่าแล้ว ยังแข็งแรงมาก ยังทำงานอยู่ มีผลงานออกมาเรื่อยๆ ได้ความรู้และแรงบันดาลใจดี แล้วก้ดู สารคดี งานต่อเรือบรรทุกก๋าซ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย จีน และ งานขุดเจาะอุโมงที่ยาวที่สุดในโลกโดย ชาว สวิส แล้วก็ทึ่งใน ฝืมือ ของเขาจริงๆ บ้านเราตามเขาไม่ทันเลย พอทำแล้วเขาก็รวบรวมเอามาสอนคนของเขาอีก ทำการวิจัยและพัฒนาการ แก้ไขปัญหา ที่เจอเป็นทอดๆ ไป จากงานที่ใหญ่ขึ้นๆ

 

29/7/15 ได้ดูงานหลังคาโครงเหล็ก เดี๋ยวนี้ วิศวกรของ ผรม.ใหญ่ และ วิศวกรของผู้ควบคุมงาน ก็ไม่ได้ตรวจงานกันเลย พอจะส่งงานก็ต้องลงไปดูเอง ถึงจะชัวร์ ปรากฎว่า ยังเชื่อมรอยต่อที่ชนกันไม่หมดเลย ช่างสมัยนี้มักจะเอากำไรสูงสุด ถ้าไม่มีคนไปดูจริงๆก็มักจะเชื่อมให้น้อยที่สุดเพื่อให้ประหยัดและงานเสร็จเร็วที่สุด คุณภาพ คนงานลดลงไปเยอะเลย งานแบบShop Drawing ก็ไม่เข้าใจกัน บ้านหลังใหญ่ ก็มีแบบแปลน ไม่กี่แผ่น มาทำงานกันไป เท่านั้น มิน่า บ้านสำเร็จของปูนซิเมนต์ไทย ถึงได้ออกมาขายได้แม้ราคาจะแพง แต่เขาควบคุมคุณภาพ เหมือน โรงงานผลิตรถยนต์ ได้ เจ้าของบ้านไม่ต้องปวดหัดกับผู้ออกแบบที่คิดค่าแบบถูกๆแล้วแบบออกมาชุ่ยๆ

 

27/7/15 ได้ดูซีรีย์ พระพุทธเจ้า แล้ว ชอบมากจริงๆ เลย เรื่องที่เคยฟัง เคยอ่านเจอ แต่นึกภาพไม่ออก แต่พอมาให้ในหนังแล้ว มันยึ่งเข้าใจได้ลึกซึ้ง ง่ายกว่า คิดเองเยอะเลย ที่ว่า หนึ่งภาพ ดีกว่าคำพูดพันคำ และ สมัยนี้ทุกอย่างที่เป็นภาพคงมีราคา มีลิขสิทธิ์

กูเกิล ยอมเปิดพื้นที่ ให้เก็บได้ไม่อั้นเลย ขอแค่แต่ละไฟล์ มีขนาด ไม่เกิน 15 MB ซึ่งก็มากมายมหาศาลแล้ว เพราะแผ่นฟลอปปี้ดิส สมัยก่อนแผ่นนึง แค่ 1.2 MB เอง ก็ราคาเป็นร้อยบาทแล้ว เขายอมโยนฮาดดิสต์ทิ้งทุกๆ 5 นาทีเพราะค่ารายได้เขามากกว่า ค่าบำรุงรักษาระบบมากกว่า และ ก็คงจะตามเขายาก เพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ต้องมีปริมาณคนเล่น เป็นร้อยล้านคนขึ้นถึงจะอยู่รอด

25/7/15 ได้ฟังเรื่อง Big Data การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ มากๆ ซึ่งสมัยก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ข้อมูลจาก โซเชียลเน็ตเวิรก คือ เฟสบุ๊ค และ ทวีตเตอร์ และการเชื่อมต่อของ อุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวมนุษย์ กับอินเตอรเน็ต เช่นที่เห็นง่ายๆ ก็พวก Home Automation ในบ้านเราซึ่งอีกหน่อยจะมีปริมาณมากกว่า มนุษย์ เป็นร้อยเป็นพันเท่า เทคโนโลยี่ ทั้งซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยนี้ Google สามารถแสดงให้เราเห็นว่า เรา สามารถเลือกใช้ คอมพิวเตอร์ เป็น พัน หมื่น ตัว มาสู้กับเครื่อง เมนเฟรม ได้ ยืดหยุ่น ดีกว่า เพราะมันประมวณผลแบบแยกกัน แล้วค่อยเอามารวมกัน  กลายเป็นว่า เฟสบุ๊ค นี่จะใหญ่กว่า Microsoft ไปแล้ว เพราะมันใช้ในการ ทำมาค้าขาย ได้ดีกว่า การโฆษณาแบบเดิมๆ ในการตลาดสมัยใหม่ ที่คนทำงาน เล่นคอมพิวเตอร์มากกว่า ดูทวี แค่คุณโพสขายอะไร ทีมีคำว่าฟรีเข้าไป ก็สามารถ บอกต่อ และ ดำเนินธุรกิจต่อได้ภายในเวลาเพียงแค่ อาทิตย์เดียว หลังจากเปิด เพจและบริหารจัดการผ่านเฟสบุ๊ค

 

22/7/15 ได้ฟังเรื่องน้ำบาดาล ที่งานสัมมนา ที่จุฬา จัด มีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาให้ความรู้แล้ว ค่อยสบายใจ ว่ามีน้ำสำรองใต้ดิน อยู่เยอะมาก ยังไงก็คงไม่อดน้ำแน่ แต่การปลูกพืชก็คงต้องควบคุมกันหน่อย แล้วประชุมงานบ้าน สมัยนี้เขาออกแบบกันไม่ทันกับหน้างานก่อสร้างไปเสร็จ แบบก็ตกๆ หล่นๆ ฟันหลอ งานระบบ ไม่ครบ งานโครงสร้างขัดแย้งกับรูปด้าน งานสถาปัตย์ และที่ช้าที่สุด ก็รอแบบตกแต่งภายใน แล้วค่อยประมูลกันต่อ ไม่ได้เข้ามาหลังงานสถาปัตย์เสร็จเป็นส่วนๆ เลย บ้านหลังนึง ใช้เวลามากกว่า สร้างคอนโด หลังนึงอีก มันก็ตลกๆ ประสิทธิภาพ การทำงานของ สถาปนิก วิศวกร ทำบ้านของเราเป็นอย่างนี้ แล้วจะไปสู้ใครเขาได้ เราทำงานกัน สมัยก่อน 30 ปีที่แล้ว คนออกแบบตกแต่งภายใน เขาต้องรู้ว่า มุมมองภายในบ้านเป็นอย่างไรเห็นเป็นรูป สามมิติ ชัดเจน แล้วค่อยมาส่งแบบให้สถาปัตย์ทำแบบ แล้วค่อยให้วิศวกรโครงสร้างออกแบบ แล้วเขาก็มาเช็คว่าตรงกันกับที่เขาต้องการจริงๆไหม วัดกันขนาด มม.เลย ปัญหามันเลยมีไม่มาก แต่ค่าออกแบบเขาก็สูงมากๆ 

 

19/7/15 ได้ทำรายการคำนวณโครงสร้างรับเครน เพื่อให้ผู้ออกแบบ แก้ไขแบบเสาตอต่อและฐานราก ไม่น่าเชื่อว่า คนจบ ดร.สมัยนี้ก็ยัง ทำแบบฐานรากเครน ไม่เป็น งง ว่าออกแบบมาแล้วเสนอราคา เขามาแล้ว แต่ ต้องมาขอเป็นงานเพิ่มอีกเยอะเลย ทำเสร็จ เครื่องคอมเสียเลย ดียังอยู่ในระยะประกัน รีบเอาไป่ซ่อมที่ ห้าง พารากอน ได้เจอ งาน ของสมาคมนักผังเมือง มาออกบูท เจ้าหน้าที่ของ ผังเมือง กทม.ก็มาอธิบาย ผังเมืองใหม่ ปี 2556 คน ที่ตั้งใจ อดทานข้าว ต้องมาบรรยาย ฟรีๆ ให้คนมาดูงาน ทำงานที่ดีๆ ก็มี แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรตอบแทนเลย ผิดกัน คนที่มีตำแหน่งสูงๆ มีอำนาจ อนุมัติการก่อสร้าง กลับร้ำรวย มหาศาล ทั้งที่ไม่ได้ทำงานทุ่มเท เท่าเขาเลย มีลูกน้องทำให้หมด

 

12/7/15 ได้ทำรายการประกอบแบบ ที่ตัดให้โดยเฉพาะ งานซ่อมแซมท่าเรือเก่า ก็พอทำได้แต่ราคาคงแพงพอสมควร แต่เขาเป็นบริษัท ญี่ปุ่นยังไงก็สร้างได้อยู่แล้ว โมโห แต่ เจ้าหน้าที่ การท่าเรือ ที่มาตรวจงานแล้ว ทำเป็นเก็ก ขอแบบ Asbuilt และ รายการคำนวณใหม่

งานตรวจสอบรับรองความมั่นคงอาคารเก่า ที่ไหนใครเขาให้ทำ รายการคำนวณใหม่กัน

ท่าเรือมันใช้มานานแล้ว แบบก็หายไปหมดแล้ว เวลาจนท.ตรวจเอง อนุมัติ เอง ก็ไม่เคยใช้

แต่พอมีอำนาจ อนุมัต คนอื่นทำ ไม่ใช่พวกตัวเอง ก็ทำเป็นต้องมีรายการคำนวณ ใหม่ด้วย

เหมือน ตอนเริ่มตรวจสอบอาคาร ปีแรกๆ เขาก็ต้องอนุโลมไปก่อน เพราะใครเขาจะมีงบประมาณมาซ่อมแซมทั้งตึกทัน

เขาให้ตรวจว่าอะไรเสียหายให้ซ่อมแซมบ้าง แล้วค่อยซ่อมแซมไป ไม่ใช่สร้างอาคารใหม่

 

นี่แหละระบบขออนุญาต ราชการ ขนาดมี พรบ.เร่งรัดงานขออนุญาต ที่ทหารออกมาให้ใช้แล้ว ยังไม่รู้ว่า จะโดนฟ้องกันบ้างไหม

 

9/7/15 ได้ทำรายงานประชุมงานบ้าน ผู้ออกแบบ หรือคน อื่นๆ ที่เรียกผรม.มาประมูลงาน ก็อยากจะนำเสนอ ผรม.ของตัวเอง (น่าจะได้ผลประโยชน์ทับซ้อน) แต่ การส่งแบบ ให้ ผรม.หลายเจ้า มันจะต้องมีเงื่อนไข การเสนอราคา ประกอบราคาส่งไปด้วย เพื่อให้เสนอได้เนื้องาน ที่เหมือนกัน ถึงจะเปรียบเทียบกันได้ กลายเป็นหน้าที่ CM เพิ่มเติมเข้ามา เพราะจะช่วยให้ เจ้าของบ้านได้รับงานที่คุณภาพ ดีที่สุด คุ้มค่ากับราคาที่เสียไป เจ้าของโครงการ ที่เขางกๆ ก็มักจะจ้าง ที่ปรึกษาถูกๆ พอเป็นพิธี แต่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกลับไป ของดีไม่มีราคาถูก ยังคงใช้ได้เสมอ เพราะเวลามีจำกัด ทำได้ 24 ชั่วโมงเท่านั้นวันนึง ถ้ารับงานมาถูกๆ ก็แทบจะไม่ทำงานเลย หรือไม่ก็ทำงานไม่เป็น

 

8/7/15 ได้ไป ประชุม หน่วยงานก่อสร้าง บางที่เจอผู้รับเหมากวน ให้ทำแบบวง ให้ชัดๆ ว่างานส่วนไหนที่ไม่อยู่ใน สโคปของสัญญาหลัก มันบอกว่าให้ดูในแบบเอาเอง งานโครงสร้างมองทีเดียวก็รู้ว่าอะไรทำผิด เราก็ชอบ กวนมาก็เลยกวนกลับไป หาเรื่องจับผิดกลับไปเลย ว่าก่อสร้างรอยต่อโครงหลังคาไม่เหมือนแบบสัญญา ให้แก้ไขและให้ผู้ออกแบบอนุมัติมา แล้วจะลาก Payment มันกลับจนกว่าเรื่องจะอนุมัติ มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะเขาก็แค่เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนไป บริษัทเขาใหญ่เรื่องการเงินช่วงนี้ไม่มีปัญหา ทำเสร็จแล้วค่อยเบิกก็ได้ เจ้าของบ้านก็รวยไม่ค่อยอยู่เมืองไทย คงไม่รีบร้อนอยู่บ้านมาก ต่างคนต่างรวย ทำไปเรื่อยเปื่อย บางทีหลังนึงทำ 4 5 ปี แต่ คนเคยทำงาน บริษัท ฝรั่งมาจะทนไม่ได้ มันเสียเวลาของคนที่มาประชุมแล้วไม่ได้อะไร เจ้าของบ้านก็ต้องเสียค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน คิดเป็น % ของมูลค่างานก่อสร้างแล้วค่อนข้างสูง น่าจะมีอะไรดีกว่า ระบบไทยๆ บ้าง

 

3/7/15 ได้ไป ธนาคาร เพื่อ เปลี่ยนแปลงเงินฝากให้สมดุลย์ เพราะ ธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง กำลังจะเปลี่ยนระบบ Data center ใหม่กลางเดือนนี้ ถ้าเราฝากไว้เยอะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะลำบาก เลยต้องย้ายแบงค์ แล้วเลยได้ นั่งทำงานใน ห้าง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ กลับมาใช้มือเสก็ตแบบ ง่ายๆ ก็มีความสุขดี มีสมาธิดี แล้วถ้ามีเวลา ค่อยไปเขียนให้สวยๆในคอนพิวเตอร์ต่อ วิธีจดบันทึกแบบมีรูปภาพนี่ทรงประสิทธิภาพมาก ลองดูกันนะครับ วิถีคิดแบบต่อเนื่องจุดต่างๆ...........

 

29/6/15 ได้ไปฟังแนวคิดแบบแกะดำ ก็นับว่า ประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ดี เหมือนๆ กับ ธรรมมะ ยกตัวอย่าง 

1. Creativity + Logic = Magic หมายความว่า เราควรใช้สมองทั้ง 2 ฝั่งให้ทำงาน ทั้งคู่ คือ ปล่อยให้สมองซีกซ้าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำ

และคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้

แล้วใช้สมองซีกขวาคิดกำกับ ตามด้วยเหตุผล logic หรือ นำมาใช้ proof ที่มาสนับสนุน ความคิดสุดโต่งครั้งแรก แล้วปรับให้เป็น โลกความจริง

ทำให้เกิดนวัตกรรม แบบคิดต่างๆ ขึ้นมาได้

 

ดังเช่น ธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่คิดต่างจากคนส่วนใหญ่ในสมัยของพระองค์มากๆ แต่ทุกอย่างมีเหตุผลประกอบเสมอ

 

25/6/15 ได้เจอประสพการณ์ เครื่องโน๊ตบุ๊ค แฮ้ง เฉยเลย และ เครื่องนี้ถอดแบตออกเองไม่ได้ด้วย โทรไปถามที่ศูนย์บริการ Toshiba บอกชื่อรุ่นไปด้วย แต่ทางโทรศัพท์ เขาก็ตอบไม่ได้ว่าให้แก้ไขยังไง สุดท้าย พอเอาเครื่องไปให้ที่ศูนย์ บริการ ดู ช่างประจำศูนย์ เขาเอาเข็มเล็กๆ ใส่เข้าไปกด Reset ในรูที่ ใต้เครื่อง ทีเดียวหายเลย ก็งงเลยว่า เดี๋ยวนี้คุณภาพของคนเรา ไม่ได้เรื่องเลย แม้แต่บริษัท ใหญ่โต ก็ไม่รู้วิธีแก้ไขพื้นฐานของ เครื่องที่แฮ้งส์ คนของเรามีแต่บริโภค บนรถไฟฟ้า มีแต่คนเล่นมือถือ เฟสบุ๊ค ไลน์ เกมส์ ไม่เห็นแอพที่มีประโยชน์แลย แต่การพัฒนาต่อยอดคนของเรา ยังไม่มีทางสู้ต่างชาติ เลย มิน่าสิงคโปร์ ประเทศนิดเดียว มันจะซื้อ หุ้น ซื้อที่ดิน ดีๆ ในประเทศ เราไปได้หมดแล้ว

 

24/6/15 ได้ประชุมงานบ้าน สมัยนี้ก็มี งานทันสมัยเหมือนงานอาคาร เลย งาน ระบบ Home Automation และ Aluminum work ฟังๆ ไปแล้วก็เพลินๆดี สามารถรีโมท จากมือถือ มาสั่งงาน ให้เปิดไฟ เปิดแอร์ อะไรได้เยอะเลย ราคาก็ถูกลงมามากแล้ว แต่ปัญหาก็ยังเป็นเรื่อง วิศวกร สถาปนิก คนประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ และ ผู้รับเหมารายต่างๆ ซะมากกว่า บ่ายๆได้ไปดูหนัง จูราสสิคเวิรด์ ยอมรับว่า ฝรั่งทำหนังออกมาได้ดีมากๆ เลย น่าจะต้องไปดูจะได้ จินตนาการ อะไรก็คุ้มค่ามากแล้ว

 

20/6/15 ได้ไปงานคอมมารต ดูอะไรก็ลดราคาลงไป หรือไม่ก็ ทำอะไรได้มากขึ้น ฮารดดิส ก็เป็นระบบ คลาวแล้ว ไม่ต้องใช้สายต่อกับคอมตัวต่อตัวแล้ว ของกระจุกกระจิก ก็มีมาให้ลองกันด้วย เช่น โดรน ให้ลองขับกันจนเจ๊งไปเลย บางคนก็มาเหมามือถือ ไปขายต่อ ก็มี เพราะบางรุ่นเขาก็ลดมากจริงๆ แต่คนที่มาเดินก็ไม่ได้มากเท่าปีก่อนๆ ที่ เศรษฐกิจดีกว่านี้ เทียบกับค่าครองชีพในเมือง แล้วก็นับว่าราคาไอที ถูกลงเรื่อยๆ

 

18/6/15 ไม่ได้มีเวลามา อัพเดท งานในเวบ มัวแต่ไปลบไฟล์ที่อยู่ใน Dropbox มันให้ทดลองใช้พื้นที่เยอะๆ แล้วก็จะมาขอเก็บเงินรายปี ค่าเงินของฝรั่งมันถูก แต่ของไทยแล้วยังแพงมาก เลยย้ายไปอยู่อีกค่ายนึง มีเก็บบันทึกการทำงานต่างๆ ได้ด้วย ราคาก็ถูกกว่า 30% ของฟรีไม่มีในโลก อีกหน่อย แอพอะไรที่เราเคยใช้ งานอินเตอร์เน็ต ก็คงจะทยอยเก็บเงิน หรือไม่ก็มีแต่ค่าบริการรายปี ตามมา โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก แม้แต่งานตึกก็ยังสร้าง ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ผ่านไปเดี๋ยวก็มีตึกขึ้นมาหลายตึก

 

14/6/15 ไม่น่าเชื่อว่า จะไปเจอ ขณะก่อสร้างตึกสูงมากๆ หล่อผนังชั้นข้างบนไปได้เป็นสิบชั้น แล้ว เจ้าของจะแก้ไขแบบชั้นล่างๆ ใหม่ โดยจะมีงาน เจาะผนังคสล.ปล่องลิฟท์โดยสาร ทุกตัว ในตึก เพื่อ เปิดเป็นประตูทางออกสู่ที่จอดรถชั้นล่างๆ บางทีผู้ออกแบบ วิศวกรโครงสร้าง เขายอมกันง่ายๆ ก็คงคิดว่าตอนเกิดแผ่นดินไหวจริงๆ ตอนนั้นคงไม่มีใครคิดอะไรมากแล้ว ดูไม่ออกว่ารอยร้าว เกิดจาก อะไรเป็นอะไรแล้ว พอสร้างเสร็จส่งมอบงาน ดูภายนอกแล้วก็คิดว่าตึกน่าจะดี เพราะขายกันตรม.ละ 2 แสนกว่าๆ คนไปตรวจตึกภายหลัง ก็คงไม่คิดว่ามีการเปลี่ยนเพิ่มเติมประตูลิฟท์กัน แต่พอเปิดตึกใช้งาน ก็สามารถผ่านการตรวจจากระบบ ราชการไปได้เสมอ ระบบ ใบอนุญาติใช้อาคาร อ6. แบบนี้ ก็ยังคงเกิดขึ้น เสมอๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

12/6/15 ได้เรียนรู้เรื่อง ที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ๆ คือ

ที่ ซอยรังสิตคลอง 6 ถล่มลงมา ทั้งหมดเหลือแต่ ผนังลิฟท์ ขณะเทปูนพื้นชั้น 6

เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตามกฎหมาย กฎกระทรวง กําหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสร างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เข้าข่าย ข้อ (๖) อาคารประเภทที่ใช พื้นไร คานและมีความยาวระหวางเสาชวงหนึ่งชวงใดตั้งแตแปดเมตร ขึ้นไป

ซึ่งจะต้องมี

การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคารให กระทํา โดยผูได รับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิ วิศวกร ตามกฎหมายวาด วยวิศวกร

แต่เข้าใจว่า หน่วยราชการไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง

เพราะชื่อผู้ออกแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้ ก็ไม่น่าใช่ผู้ออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงซึ่ง เวลาสร้างจริงๆ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง เส้นรอบรูปพื้นที่ฝากเสาต้นริมอาคาร ให้คอนกรีตพื้นมีเนื้อที่รับแรงเฉือนน้อยลงไปมาก เพื่อให้สะดวกกับการติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

วิศวกรที่เซ็นต์ควบคุมงานไว้ ก็ไม่สามารถ สั่งการผู้รับเหมาที่ก่อสร้างได้จริง

เหล็กล่างพื้นที่ต้องร้อยยาวทะลุหัวเสาเพื่อป้องกันการวิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็ไม่มีการใส่ให้เลย

ดูแล้วระบบที่กำกับอยู่แบบนี้

ขึ้นอยู่คุณภาพ บุคคลากรของบ.ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างจริงๆ ซึ่งมักจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่อง เวลาและ ค่าใช้จ่าย ที่ผกผันกับคุณภาพงานก่อสร้าง

มันน่าปฎิรูปจริงๆ

เพราะมันไม่มีสภาพบังคับจริงๆ แบบขออนุญาตเป็นเหมือนขยะ

เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาก็ลืมๆ กันไป

เพราะ กว่าศาล หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องจะตัดสิน

ก็หลายปีอีก

 

ถ้าไม่ปฎิรูป มันก็ยังคงมีวงจรอุบาทแบบนี้อยู่ต่อไป

11/6/15 ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อีกหลายๆ อย่างคือ การประยุกต์ใช้ ทุกอย่างในการทำงานบนโลก อินเตอร์เน็ต สมัยนี้ต้องมีบัญชีที่ใช้จ่ายเงินและรับเงินทางอินเตอรเน็ต ไม่มีทางเลือก ที่ดีๆมีคนใช้กันเยอะๆ มีแต่ของฝรั่ง แต่มันก็กินค่าธรรมเนียมจากเราเยอะมากเหมือนกัน หาของมาขาย โฆษณาสินค้าของเราผ่านโดยทาง เฟสบุ๊ค แล้วก็ยังมี ขายของให้ผู้ที่ต้องการของทาง Alibaba ทั้งที่ค่าธรรมเนียมรายปีแพงมาก แต่ SME ทุกคนก็ต้องเลือกใช้ เพราะขนาดของตลาดมันใหญ่มาก แต่ของแบบนี้ ตาดีได้ ตาร้ายเสีย เพราะ ต่างคนต่างไม่รู้จักกัน และ กระบวนการนำเข้า ส่งออก สินค้า รายใหม่ๆก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ แต่เด็กรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเรียนเยอะ ที่เรียนก็ประยุกต์ให้ เหมือน ประชุมงานขายตรงสมัยก่อนๆเล

 

7/6/15 ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ก็เลยได้ดูโปรแกรม ใหม่ๆ ใช้ง่ายขึ้นมากเลย เช่นโปรแกรมทำแบบฟอร์มให้กรอก เมื่อก่อนงานเขียนโปรแกรมส่วนนี้ก็กินพื้นที่ ไปหลายร้อยบรรทัดแล้ว สมัยนี้ใช้ลากแล้ววางเลย เขียนสูตรเพื่อคำนวณ ก็ใส่ไปคล้ายๆ Excel ทำให้โปรแกรมสมัยออกมาง่ายมาก เพียงแต่ยังมีหลายแพลทฟอรม ที่แข่งกัน เช่น IOS,Android,Window คนเขียนโปรแกรมอาจต้องปวดหัวเขียนบนหลายๆแพลทฟอรม พอลองโปรแกรมทำวีดีโอ ก็มีให้เล่นใส่ไฟล์ต่อๆ กันไป แล้วก็เลือก แอฟเฟค เลือกเสียงเพลงประกอบ ก็ได้หนังออกมาง่ายๆ เรื่องนึงแล้ว เพียงแต่ทำให้ได้ดีๆ และหากินให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ค่าครองชีพในเมือง มันขึ้นแบบไม่ปราณีใครเลย ถ้าทำอะไรได้เท่าเดิม ก็คงเหมือนมีรายได้ลดลง (เทียบกับเงินเฟ้อ) เวลาในโลกนีมีจำกัด ต้องใช้อย่างคุ้มค่าถึงจะอยู่ได้ในบั้นปลาย

 

4/6/15 ได้ไปดูงานในนิคมมาบตาพุต บริษัท ผลิตยางรถยนต์ ญี่ปุ่น ระบบเซฟตี้ เขาเข้มข้นมากกว่า ที่เราเคยทำที่โรงไฟฟ้าเยอะเลย

เริ่มตั้งแต่ แลกบัตรที่หน้าบริษัท แล้ว ต้องมา ถ่ายรูปทำบัตร ใส่กรุ๊ปเลือด ที่ผู้จัดการฝ่ายเซฟตี้ ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อน เข้าไซต์อีก ต้องสวมเสื้อแขนยาวชุดฟอร์ม มีหน้ากากกันแก๊ส แว่นตา รองเท้าเซฟตี้ ห้ามเอากล้อง ห้ามเอามือถือ เข้าไปด้วย เวลาเข้าไซต์ทุกคน ก็ต้องลงเวลาเข้าเวลาออกทุกคน มีคนเฝ้าทุกประตูเลย

 

ไซต์งานบ้านเราระบบความปลอดภัย ยังห่างไกลกับเขามากเลย 

2/6/15 ได้งานจากบริษัทฯ ยังงงๆ เค้าไม่เห็นออก PO ให้มาเลย แต่นัดวันไปดูหน้างานก่อสร้างแล้ว เลย ต้องตามน้องที่ประสานงาน ให้ส่งใบ PO มาก่อน แล้วจะได้ทำ ใบแจ้งหนี ใบเสร็จรับเงิน เตรียมไปให้ ไม่งั้นก็ต้องมาเสียเวลาตามเรื่องเอกสารเบิกเงินอีกรอบ บริษัทใหญ่ๆ บางคนก็อาจจะไม่รู้ระบบงาน ช่วงนี้ไม่รู้ว่า เศรษฐกิจ จะเงียบไปอีกนานเท่าไร ผ่านไป ก็เห็นแต่โครงการเก่าๆ ที่กำลังจะจบ หรือ เพิ่งจะเริ่มบ้าง งานใหม่ๆที่ว่าจะเริ่มก็ต้องรอปีหน้าเลย ช่วงนี้ก็เลย ฝึกอบรมกันไปได้สบายๆเลย

28/5/15 ได้ไปดูตัวอย่างผลงานบ้านเก่าของผู้รับเหมา ที่จะมาติดตั้ง ภายในโครงการ เลย ชอบใจที่หมอมีเงิน ไม่มีใครมาตัดราคากันเหมือนพวกวิศวกร เขาผ่าตัดครั้งละแสน ก็ตามนั้น ไม่ต้องฟันราคากัน ดูบ้านเขาสิครับ พวกวิศวกรแข่งกันทำแบบไม่มีคุณภาพขอให้ราคาถูกเข้าว่า โดยเฉพาะที่ไปรับงานผ่าน สถาปนิก ถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองอีกหน่อย ก็เหมือนถือกะลาไปขอทานเขา

 

24/5/15 ได้ไปตรวจสอบรายการคำนวณ เสาและโครงถัก เด็กสมัยนี้ยังไม่เข้าใจ การโมเดล ให้สอดคล้องกับ ลักษณะการเชื่อมต่อที่จุด มีความสามารถ รับโมเมนต์ ได้จริงๆ ตามที่ กำหนดไว้ในโปรแกรมไหม แต่ก็ทำโครงสร้างไม่ใหญ่มาก ก็เลยพอถูไถๆ ไปได้ ได้แวะดูงานทางเชื่อมระหว่างตึก และ บันไดเวียนระหว่างชั้นสวยๆ แล้วชอบมากเลย

 

17/5/15 ได้อ่านหนังสือ บ่อยขึ้น มีเวลาใช้ทำอะไร เราถนัดและเน้นเป็นพิเศษ น่าจะประสพความสำเร็จได้ดีกว่า ตอนนี้ก็ดูอยู่ หลายตัว เช่น พื้นฐานการโมเดลวิเคราะห์โครงสร้าง การตรวจพิสูจน์ทางวิศวกรรม การออกแบบรับแผ่นดินไหว Alibaba,YouTube การถ่ายรูป แค่นี้ก็กินเวลาเราไป ปีๆ กว่าจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างได้ แต่ไม่ทำก็คงไม่ได้เพราะอะไรๆ โลกทุกวันนี้ มันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก แต่เราแก่ชราลงไปเรื่อยๆ ต้องทำในระบบเครือข่ายในโลกเสมือน และโลกแห่งความเป็นจริง ให้สอดคล้อมกันให้ได้ ถึงจะอยู่รอดได้ บางงาน เช่น IconSiam เราเห็นก่อสร้างอยู่หน้าเรา ถ้าไม่เข้าไปดูในอินเตอร์เน็ตก็ไม่รู้ว่า โครงการนี้ใหญ่โตแค่ไหน แต่การจะหารายละเอียดลึกๆ คงต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติ

 

15/5/15 ได้คุยกับ เจ้าของงาน.รายหนึ่ง จะให้รับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเดิม ตอนแรกก็ยังไม่รู้อะไรเลยให้เขาเตรียมทำความสะอาดพื้นผิวพื้น คาน เสา เพื่อเตรียมให้เราไปตรวจสอบด้วยสายตาก่อน พอเสนอราคาไปก็เงียบไป เค้าคิดว่าเราไปเจอเหล็กพื้นผุกร่อนแล้วจะไม่รับรอง เค้าบอกว่า เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูก่อน พอดูแล้วก็พอรับได้แต่ขอให้ซ่อมภายหลังก็ได้ เขายังไม่ได้เตรียมงบประมาณซ่อมไว้ในปีนี้เค เคยใช้งานมานานแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลย สมัยนี้ บางทีกฎระเบียบที่เปลี่ยนใหม่ ให้ ใช้ วุฒิวิศวกรมาตรวจสอบ ก็อาจจะทำให้สมบูรณ์ ไม่ได้100% ในปีแรกๆ เหมือนกฎหมายตรวจสอบอาคาร ก็ต้องให้เวลาเขาค่อยๆแก้ไขไปบ้าง

ก็หวังว่าจะไม่เกิดการตัดราคากัน เซ็นให้ถูกๆ แต่วิธีการเป็นแก้ไขให้โครงสร้างกลับมาสมบูรณ์ ก็ไม่รู้ ขอให้ผ่านด้านเอกสารก็แล้วกันไป แต่บริษัทฯ ที่มีมาตราฐานเขายินดีที่จ่ายค่าตรวจ และจะทำการแก้ไขให้ แต่ต้องเขารอตั้ง งบประมาณแก้ไข ปีนึงก่อน ก็ดีกว่า ไม่ทำเหมือนงานตรวจสอบอาคาร ที่แม้จะไม่ปลอดภัย แต่ไม่มีปรับปรุง ยังมีให้เห็นส่งรายงานผ่านได้อยู่ทุกปี  

 

11/5/15 ได้คุยกับ ผรม.รายหนึ่ง จะให้ทดสอบรับน้ำหนักพื้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ ต่อเติมโครงสร้างเหล็กพื้นที่เพิ่มเติม อีกชั้นนึง บนพื้นโกดัง เดิม ยังไม่รู้อะไรเลยว่าน้ำหนักเสาที่ลงพื้นเป็นจุด จะทดสอบยังไงได้ พอเสนอราคาไป เค้าบอกว่าแพง เคยทำมาแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลย นี้สมัยนี้เขา หาคนที่รับผิดชอบ ที่จะไปดูว่า ทำยังไงให้ก่อสร้างปลอดภัย เหมือนว่า ไม่ต้องมีความรับผิดชอบ มีคนเซ็นให้ถูกๆ แต่วิธีการเป็นก็ไม่รู้ขอให้ผ่านด้านเอกสารก็แล้วกันไป บางอย่างไปยอมเปลืองทำข้างบนแพงๆ แต่ฐานรากจะประหยัดกัน

 

6/5/15 ได้ไปประชุมที่ไซต์งาน คนงานเพิ่งจะกลับมาครบ แต่ปรากฎว่าแบบสถาปัตย์กับแบบโครงสร้าง ไม่ตรงกันเลย ต้องมาแก้ไขผังคานกันใหม่ ไม้แบบและเหล็กเส้นก็ลงไปหมดแล้ว เพิ่งจะมาเห็นกัน แต่งานบ้านมันมีเวลาทำงานเยอะ เพราะรองานตกแต่งได้ กลับมารับหนังสือที่สั่งไปทางอินเตอร์เน็ต กลับมาก็ต้องทำใบเสนอราคางานออกแบบอีก แล้วก็อ่านหนังสือที่ไปซื้อมา ความคิดในเรื่องการตลาดสมัยใหม่นี่ มันไปไวจริงๆ บางอย่างถ้าเราไม่สนใจมัน กลับมาดูมันไม่ทัน ก็จะกลายเป็นคนตกรุ่นไปเลย เราจะขายอะไรก็แล้วแต่ ต้องตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ ต้องคิดในแง่ของผู้ซื้อด้วยให้มากๆ เพราะถ้าไม่มีตลาด Blue Ocean ของเรา ต้องลงไปเล่นกันในตลาด Red Ocean แล้วละก็ต้องลำบากมากเลย วิศวกรส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ในเรื่องพวกนี้

 

5/5/15 ได้ลองนัดเพื่อนมาถ่ายรูป กรุงเทพ ในตอนอาทิตย์ตก ให้เห็นเรือวิ่งในแม่น้ำเป็นเส้นๆ มันก็มีเทคนิค การถ่าย ระยะเวลาการเปิดหน้ากล้อง และเทคนิคการถ่ายมาตัดต่อกัน ต่อใน โปรแกรม โฟโต้ชอป ทุกอย่างมีรายละเอียดของมัน เยอะๆ ถ้าคุณรู้จักนำมาสอนให้คนอื่นที่อยากรู้เรื่องราว ที่เรามีความชำนาญ ในเวบบล็อค หรือใน ยูทูป ก็จะมีช่องทางหารายได้พิเศษต่างๆ ตามมามากมายเลย เพียงแต่คุณต้องกล้าที่จะทำและทำอย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาที่จะถึงเป้าหมายที่วางไว้ ในแต่ละขั้นตอน ควรเริ่มที่ 12 เดือน กำลังดี เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆ ถ้าทำอะไรช้าก็จะไม่มีประโยชน์เพราะเขารู้กันไปก่อนหน้านี้จากที่อื่นแล้ว ลองหาอะไรที่ชอบทำแล้วมาต่อยอดจะทำให้ประสพความสำเร็จได้ง่ายที่สุด

 

3/5/15 ได้ดูมวยโลก คู่ที่โปรโมทกัน ปาเกียว ชกชิงแชมป์ กับ เมยเวเทอร์ ดูแล้วไม่สนุกอะไรเลย เพราะทั้งคู่มาถึงจุดสุดยอดแล้ว ไม่ได้อยากแลกชีวิตอะไรเพื่อความสำเร็จอะไร อีกแล้ว ที่อเมริกา ต้องเสียค่าชม Pay per View คงยิ่งน่าเสียดายกันไปใหญ่ แต่ก็นับว่าการตลาดเขาได้ผลดี สำเร็จตามที่ต้องการแล้ว จริงๆ ดูมวยไทยบ้านเรา บางคู่ยังสนุกกว่าตั้งเยอะ แต่ พอไม่มีชื่อเสียง ก็ไม่ได้มีใครอยากดู

งานอื่นๆ ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ แต่ตอนสร้างชื่อเสียงก็คงต้องใช้เวลาและความพยายามมามากเหมือนกัน

 

2/5/15 ได้ไปดูร้านหนังสือ อยากได้ แต่ไม่มีของ ต้องสั่งแล้วมารับวันพรุ่งนี้ได้ หรือ แนวโน้มจะเป็นการขายหนังสือ ออนไลน์ หมดแล้ว เพราะ เขาประหยัด พนักงาน แต่ราคา ในเวบต่างๆ ก็แตกต่างกัน เว็บดังๆ ก็ยังขายแพงอยู่ ต้องรอช่วงโปรโมชั้น แต่เสียตรงที่เปิดดูก่อนไม่ได้ ของต่างประเทศที่เป็น Ebook ยังมีเวอร์ชั่น ให้ทดลองอ่าน ได้หลายๆ หน้าฟรีๆ ก่อนซื้อได้ แต่ก็ต้องระวังการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องมีระบบ ถามรหัสมาที่มือถือ ก่อนด้วย ไม่งั้นเสร็จเด็กรูดบัตร เก็บข้อมูล หน้าบัตรหลังบัตร ที่เราไปรูดตามร้านค้าหมดเลย

 

30/4/15 ได้ไปตรวจไซต์งาน 2 ไซต์ คนงานเริ่มกลับมาแล้ว แต่ก็มีความคืบหน้าน้อยอยู่เลย แต่งานสร้างบ้านหลังใหญ่ ส่วนใหญ่จะไปช้าตรงประสานงาน ตกแต่งภายใน กับงานสถาปัตย์และงานระบบใน 2 สัญญา บางจุดยังให้ตัดคานออก เพราะ คานโผล่อยู่เลย เวลาที่สร้างบ้านหลังนึง เท่ากับเวลาที่ใช้สร้างคอนโดกล่องรังนกยอดนิยม ที่ความ สูง 20 ชั้นเลย  

 

อีกงานเป็นงานปรับปรุงให้อาคารพาณิชย์เก่า ให้ใช้งานเป็นโรงแรม และมีสมรรถนะต้านทานแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง

 

29/4/15  กำลังจะหาอะไรใหม่ๆ ทำ เลยลองไปสัมมนาฟรี ที่เขาเปิดกันเพื่อให้สมัตรเรียนต่อเพิ่มเติมกับเขา ต่อ เดี๋ยวนี้ทำเล ติดสถานีรถไฟฟ้าเลย มียกตัวอย่างผู้สำเร็จเหมือนธุรกิจขายตรงเลย แต่ค่าเรียนก็แพงมาก คงทำเป็นกระแส อีกหน่อยก็อบรมเรื่องนี้ไม่ได้ต้องรีบโกยไว้ก่อน แค่ไปฟัง ได้แรงบันดาลใจ แม้ไ่ได้เรียนต่อ แต่ก็ได้ไอเดียดีๆมาต่อยอดงานของเราได้เหมือนกัน

งานที่ช่วยวัด ออกแบบโรงเรือน เป็นงานฟรีๆทำบุญก็เริ่มเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

 

28/4/15 เดี๊ยวนี้ งานสถาปนิก กลับมี บ.รับทำงานด้านวิศวกรรม.หรือ ขายเครื่องมืองานก่อสร้าง งานเขียนแบบออกแบบ และ บ.งานรับเหมาก่อสร้างไปทำบูท 
ออกงาน.พื้นที่ แต่ละบูท ใหญ่โตกว่า
ที่ออก งาน สัปดาห์วิศวกรรมอีก หรือ บางรายไม่ออกงานวิศวเลย 
ทั้งที่ค่าเช่าที่ ออกงาน
งานสถาปนิก ก็แพงกว่ามาก แต่คนเข้างานมากกว่าเยอะ ก็คงคุ้มค่าการลงทุนของเขา เราเลยต้องตามไปดู

26/4/15 ได้ดูกีฬา ถ่ายทอดสด ทางทีวี มีทั้ง แบดมินตัน เทนนิส สนุกเกอร์ บาสเกตบอล ไม่นับฟุตบอลก็ดูไม่ไหวแล้ว นักกีฬาก็ต้องแข่งไปตามรายการต่างๆ ติดต่อกันไป ถ้าร่างกาย ไม่แข็งแรงจริงๆ ก็คงอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกไม่ได้เลย ไปดูไซต์งาน ก็ยังไม่ค่อยมีคนงานเพราะ แรงงานต่างชาติ ยังไม่กลับจากสงกรานต์กันเลย ดูข่าวแผ่นดินไหวที่เนปาล ก็น่าสงสารจริงๆ แผ่นดินไหวนี่ นานๆเกิดทีแต่เกิดแบบไม่รู้ตัวเลย

19/4/15 ได้อ่านตำราฝรั่ง Textbook แล้วต้องเปิดดิคเยอะมาก แม้สมัยนี้จะเปิดได้ง่ายๆ แต่ถ้าใครได้ลองอ่านหนังสือ บน Ebook ของ Kindle แล้ว มันแค่กดค้างไว้บนคำ ก็มีคำแปล และ วิกีพิเดีย ขึ้นมาให้เลย จนไม่อยากอ่านหนังสือกระดาษเลย แต่ราคายังแพงมากเพราะเขาขายฝรั่งเป็นหลัก ค่าเงินค่าแรงบ้านเราซื้อไม่ไหว เรื่องค่าเงินแต่ละที่ ทำให้ความเจริญมันตามกันไม่ได้ง่ายๆเลย

17/4/15 ได้ไปเที่ยวไกล้ๆ มา 6 วัน ก็ดีลืมเรื่องงานไปได้เลย กลับมาก็มีทำรายการคำนวณ ให้ผู้รับเหมา ต่อ บางทีเขาทำแบบเองและประมูลงานไปแล้ว แต่ พอได้งานมา พอคำนวณไม่ผ่าน ต้องเพิ่มขนาดเพิ่มเหล็ก ผรม.ที่ร่วมงานด้วย ส่วนใหญ่ก็จะยอมทำให้ เพราะเขาก็ต้องการผลงานที่ดีในระยะยาวๆด้วย แต่ถ้าไปเจอ ผรม.บางคนก็ลักไก่ทำไป เล็กๆ ก็มี

7/4/15 ไม่ได้ไปไหนเลย ปกติ ร้อนมากๆ วันหยุดไปตามห้างก็คนเยอะมากเลย วันนี้ดีหน่อย กทม.มีฝนลงมา ไม่ร้อนมาก ลองให้เด็กเขียนแบบ ตามที่เราเสก็ตไปให้ ก็ทำไม่ถูกใจอีก ทำอะไรจุกจิกๆ ให้เขาเสนอราคาไปก่อน แล้วค่อยมาปรับแบบรายละเอียดตอนก่อสร้างอีกที เขาจะเอางาน ราคา ก่อนสงกรานต์

28/3/15 ไปดูไซต์ก่อสร้าง งานผูกเหล็กที่คานชนกับหัวเสา ก็ยังไม่ถูกอยู่ดี ระยะคอนกรีตหุ้มเสาของเสาจะมากกว่าคาน แต่ช่างเหล็กก็มักจะให้เหล็กคานหลบเข้าไปอยู่ในเหล็กเสา กลายเป็นเหล็กเสามักจะไม่ได้ระยะหุ้มที่ต้องการ 4 ซม. บางทีบ้านเรา มันคงจะแก้ไขยาก จะเห็นผลก็ต้องใช้เวลาหลายปี หรือพวกโครงสร้างที่ติดน้ำ หรือ ไอทะเล จึงจะเห็นผลไว

24/3/15 ไปประชุมงานบ้าน เรื่องงานโครงสร้างหลังคา เจอคานช่วงยาว 8 ม. แต่ความลึกแค่40 ซม. ดูแล้วแปลกๆ เลยให้ ผรม.เพิ่มความลึกคานไปเลย พอส่งให้ ผู้ออกแบบ ดู เขาก็ไม่ถามว่าทำไม แล้วมันก็บอกไม่ตรงกับแบบของมัน ให้มาทำใหม่ เคยบอกให้ ผรม.โทรไปคุยกันก่อนส่ง มันก็ไม่คุย ทีอย่างนี้จะทำแบบระบบฝรั่งส่งเอกสารอย่างเดียว ก็ปล้่อยเลยตามเลย บริษัทที่ยังทำงานเป็นระบบราชการก็ยังอยู่ได้ เพราะเขาได้งานมาในราคาที่ดีมาก และควบคุมต้นทุนแรงงานได้โดยฝึกอบรมแรงงานต่างชาติให้ทำงานเป็นทุกอย่าง ไม่ต้องง้อคนงานไทยเลย

17/3/15 ไปประชุมงานบ้าน เรื่องงานแบบตกแต่งภายใน เหมือนผู้ออกแบบ เขายังไม่ค่อยสรุปในใจว่า อยากได้ห้องหน้าตาอย่างไรแน่ๆ รอให้มีเวลาตัดสินใจจนกว่าหน้างานจะก่ออิฐให้เขาเสร็จบางส่วน ก็ต้องปล่อยๆไป ไม่รู้่จะทำยังไง ๆ ไปดูงานอีกตึกนึง ผรม.เซ็นออกแบบไว้ แต่พอทะเลาะกัน ใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุ ต้องขอต่ออายุก็ต้องให้ทีม วิศวกร สถาปนิกใหม่ เข้าไปเซ็นต่อใบอนุญาตใหม่ ถ้าจะรับงานทั้งทีก็ต้องไปดูสภาพงานที่ก่อสร้างไว้ก่อน แม้จะเสียเวลา ค่ารถ แต่อาจจะไม่ได้งานก็ได้เพราะคนที่ทำราคาถูกๆเขาคงไม่เข้าไปดูเลย

15/3/15 ไม่สามารถหาที่จอดรถ จากร้านถ่ายรูปข้างถนนได้เลย ต้องไปหาร้านที่อยู่ในห้าง เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเช่าพื้นที่เล็กๆ ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายแล้วก็มาตกแต่ง และใส่ชุดต่างๆให้ได้ง่ายๆ จากโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ภาพก็พิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมและเครื่องพิมพ์เล็กๆ ก็สามารถหากินสู้กับร้านห้องแถว ที่ต้นทุนสูงกว่าได้สบายๆเลย ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแต่งานก่อสร้างเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุด ต้องใช้แรงงานใส่เหล็กใส่ปูนลงไปจริงๆ

12/3/15 ไม่ค่อยชอบ งานที่เสี่ยงๆ เช่น เสาเข็มที่ตอกไว้โผล่สูงเกะกะอยู่ แล้วก็ใช้รถแบคโฮเข้ามาขุดฐานรากเลย โดยที่ถูกที่เขามีมาตราฐานเขาจะตัดเสาเข็มทิ้งให้เสมอดิน ก่อน รถแบคโฮ จะได้ทำงานง่ายๆ ไม่ไม่เกี่ยวเข็มเข็มหัก ตอนบอกสอนเขาไป วิศวกรรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อ คิดว่ารถแบคโฮมันจะขุดยังไงก็ได้ ต้องให้เกิดเรื่อง เสาเข็มหักเพราะโดนแขนรถแบคโฮก่อน ถึงจะเชื่อกันที คนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ คนสอนก็ต้องทำใจให้ได้แบบพรหม มีเมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ถึงจะอยู่ด้วยกันได้

9/3/15 ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย มีงานที่เราเสนอราคาไปให้แล้ว เขาบอกว่ามีงบให้มากกว่าที่เราเสนอไป และจะให้ไปเลย เคยเจอแต่คนต่อราคาให้น้อยลงตลอด อาจจะเป็นเพราะเขาพอจะรู้ราคาตลาด และเราเป็นคนรู้จักกันแนะนำมา ไม่ได้เสนอราคาแพงไป เขาเลยชอบใจยอมให้มากกว่า คงเหมือนนานๆถูกหวยที

8/3/15 ไม่รู้ว่า บางทีที่เราอุตส่าห์สอนงาน ให้พนักงานที่ บริษัท แบบที่ อยากให้เขามีความรู้มากๆ  แต่เหมือนว่าที่เรา ทุ่มเทไป ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับคนบางคน ไม่ว่าจะสอนยัง เขาก็ไม่สามารถ พัฒนาขึ้นมาได้ คงต้องปล่อยๆ ไป อุเบกขา ให้ดีกว่ามาเสียใจ

2/3/15 ไม่ค่อยได้ทำโครงถัก แบบที่ มีเสริมพิเศษ เป็นส่วนๆ เหมือนโครงข้อแข็งที่ ใส่เหล็กตามโมเม้นต์ ก็ลองทำดูน่าจะทำได้แต่อาจจะต้องสังเกตุดีๆ ตอนก่อสร้าง ว่าจะแอ่นตัวยังไงมากเพียงไหน และรายละเอียดจุดต่อต่างๆ ต้องทำดีๆหน่อย

27/2/15 ตลกมากๆเลย ไปดูงานตอกเสาเข็ม ปั่นจั่นแบบเก่าที่ใช้คนโยกวิน ที่เราคำนวณโบลเค้าท์ไว้ ยก 40 ซม. แต่หน้างานไม่มีวิธีดูว่า ตุ้มถูกยกไป 40 ซม.จริงหรือป่าว ไม่รู้ว่า ความรู้ส่วนนี้หายไปตั้งแต่เมื่อไร คนยกเท่าไรก็ปล่อยเค้ายกไป แค่ไปพ่นสีไว้ที่ตุ้มให้เป็นแนวสังเกตเทียบกับขาตะเกียบ เวลายกวิธีที่ถูกสอนไว้ตอนเราเริ่มทำงานใหม่ๆ กลายเป็นเรื่องตลกสำหรับ เด็กรุ่นใหม่ไปแล้ว แม้แต่ ลูกดิ่งที่ไว้เล็งเสาเข็มไม่ให้ล้มดิ่งเกินก็ไม่มีใครทำกันแล้ว พอไปบังคับให้เขาทำ เหมือนเป็นเรื่องตลก เปิดเสรีอาเซียน คนของเราจะไปสู้เขาไหวไหม ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆ

19/2/15 ได้หยุดตรุษจีน 2 วัน มีงานแก้ไขกระจุกกระจิก ต้องทำต่อ ได้บอกบุญให้ หาวิศวกรช่วยออกแบบวัดที่เพื่อน ช่วยอยู่ ก็ลองโพสลงไปในไลน์กลุ่มออกแบบ ก็มีเพื่อนวิศวกรในกลุ่ม คนที่ว่างและอยู่ใกล้ๆ วัด พอจะช่วยเหลือได้ แค่นี้ก็ดีใจแล้ว บางทีเราทำไม่ได้ แต่ได้ช่วยอะไรได้นิดๆหน่อยๆ ก็ยังดี 

12/2/15 ได้ทำแบบให้ลูกค้า ต่างจังหวัด ประสานงานทาง LIne พอทำแบบ รายการคำนวณ เสร็จก็ต้องส่ง เอกสาร ให้เขา ทางไปรษณีย์

เขาก็เชื่อใจเราโอนเงินมาให้เราก่อน ตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มทำงาน จนกระทั่งก่อนส่งไปรษณีย์ ได้ลูกค้าแบบนี้ดีมาก ไม่ต้องมากังวลเหมือนให้คนยืมเงิน (ส่งงานเขาไปแล้วค่อยตามทวงเงินค่าบริการ ของเรา)  ขอเลือกทำงานแต่กับคนที่สบายใจดีกว่า บางคนคิดว่าทำไม่ได้ใครเขาจะโอนเงินให้เราก่อน คุณก็ต้องลองดูครับ ใจแข็งๆ หน่อย ไม่ได้งานก็ไม่เป็นไร

10/2/15 ได้ออกเดินทางไป ตรวจโรงเรียนเก่า เพื่อขออนุญาตเปิดให้ถูกกฎหมาย กำลังขับรถไป อยู่ๆ เขาบอกว่า เขาต้องการแบบก่อสร้างทั้งชุดด้วย

เลยต้องยกเลิกงานไปเลย เพราะ ไม่คุ้มค่าที่จะไปทำแบบนั้น

วัตถุประสงค์ เราจะตรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ที่สร้างไว้นานแล้ว ว่ายังใช้งานได้อยู่ไหม ไ่ม่ใช่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ จะเอาแบบก่อสร้างไปทำไม

ทั้งที่ เราบอกว่า เซ็นต์รับรองแค่แบบกั้นห้องเรียน ของทุกๆชั้น ที่ผ่านมาหลายปี ก็พอแล้ว เขายังไม่เชื่อเลย

 

นี่ขนาดอาจารย์สอนหนังสือ บ้านเรา ยังไม่ค่อยเข้าใจ ตรรกะการขออนุญาต ทำอะไรก็ กลัวข้าราชการ จะเอาอย่างไร ก็ยอมเขาหมด แล้ว อนาคต เด็กจะเป็นอย่างไรหนอ  สมัยนี้แนบรูปถ่าย ยังจะดีกว่าแปลนด้วยซ้ำ ยังติดกับรูปแบบกระดาษอยู่ ต่างชาติเขาขออนุญาต ด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์กันแล้ว

8/2/15 ได้ทำแบบถังเก็บน้ำมัน ก็ได้ความรู้รอบตัว แปลกๆ ดี ถังน้ำมันมีแบบ 2 ชั้นด้วย ถ้าไม่ใช่พวกเครื่องกล ก็คงไม่ได้สังเกตุ และ การจัดการความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกัน ตามชนิดของความไวไฟ ด้วย

30/1/15 ได้ไป ดูงานคอนกรีตเปลือย โรงงาน ที่ ก่อสร้างอยู่ ยังไงก็ต้องมีงานเก็บพอสมควร เพราะบุคคลกรแรงงานต่างชาติ เราฝึกเขาเก่งแล้ว เขาก็ไปอยู่ที่อื่นอีก ต้องมีความแตกต่างเฉพาะด้านจริงๆ เช่น คุณภาพ และ ระยะเวลาก่อสร้างที่เร็ว จึงจะยืนอยู่ในธุรกิจก่อสร้างได้ เพราะ ราคาที่แข่งขันกัน ใครๆก็ทำได้ คอนโด บ้านเราช่วงที่ขายดีๆ ที่ขายกันแพงๆ ตรม.ละเป็นแสน ถ้าดูกันจริงๆ คุณภาพก็จะไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะฝีมือจะไม่ดี เห็นเทปูนแล้วค้ำยันไม่พอ นั่งร้านถล่มกันบ่อยๆ 

25/1/15 นานๆทีได้ไป งานที่ วิศวกรอาวุโส ที่มีประสพการณ์สูงในเรื่องนั้นๆ จริงๆ มาบรรยาย ผลงาน งานสอน งานออกแบบแก้ไขปัญหา หรือประสพการณ์การทำงาน ก็มีประโยชน์ได้รื้อพื้นอะไรบางอย่าง ที่อาจลืมไปแล้ว ที่คนที่ไปฟังก็ต้องมีพื้นฐานมากพอสมควร เพราะเวลาน้อย ให้ 4 คน พูดให้เสร็จในเวลาแค่ วันเดียว แล้วก็ยังมีหนังสือ โปรแกรมออกแบบ ให้หามาใช้งานเยอะเลย นับว่า เหมาะกับ คนที่หาศึกษาด้วยตัวเองทางอินเตอร์เน็ตไม่เป็น

21/1/15 ไม่ได้เจองานซ่อม ที่ต้องดึงลวด Tendon ออกจากปลอกที่เทพื้นปูนเสร็จ แล้วมีปัญหา ต้องมา เปลี่ยนลวดสลิงใหม่ ด้านที่เป็น Dead end ติดตายกับพื้น ต้องสกัดพื้นออกจนถึงปลอก ถึงจะดึงลวดออกมาได้ ๆ บางอย่างมันก็ทำไป ค่อยๆแก้ปัญหากันไป ช่วงนี้เจอแต่งานแก้ไข งานที่มีปัญหา ไม่ใช่งานสร้างใหม่ ตลอดเลย

17/1/15 ได้ไปเรียนรู้วิธีเขียนแบบ และ ถอดปริมาณงาน ด้วย sketchup เรียนไปก็รู้สึกเหมือน ที่ 20 กว่าปีที่แล้วเพิ่งจะเรียน AutoCad ไปหยกๆ เวลาผ่านไป กลับมาเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่อีกแล้ว แต่สังขารไ่ม่ดีเหมือนเดิมแล้ว รู้ได้เลยว่าช้ามาก และ ไม่ได้ไว แต่ก็คงพอทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ สำหรับงานของเราได้เพียงพอ ดีกว่าอยู่เฉยๆ เหมือนงานโยธาที่ไม่ได้พัฒนาการอะไรไวเหมือนสาขา อุตสาหกรรมอื่นๆ

11/1/15 ไม่ได้ทำอะไรมาก ดูถ่ายทอดสด อเมริกันฟุตบอล รอบ ตัดเชือก แข่งกันสนุกมาก ไม่น่าเชื่อเลย ว่าทีม NE ที่ถูกนำไปก่อน  14 คะแนน และ ใช้ทีมขว้างอย่างเดียว ไม่ใช้ทีมวิ่งเลย จะเอาชนะทีม ที่ใช้ผสมผสานกัน อย่าง B Reven ได้เฉยเลย และได้ลุ้นจนนาทีสุดท้าย  

 

เสร็จแล้วทำรายการคำนวณเสา 1 ต้น ใช้โปรแกรม รุ่นทดลอง ให้กำลังอัด คอนกรีต มานิดเดียว เหมือน ที่กฎหมายเราเคยกำหนดให้ใช้ไม่เกิน 175 ksc แต่คำนวณแบบ ultimate ก็ยังผ่านไปได้

 

10/1/15 ไปส่งเอกสาร EMS ที่ไปรษณีย์ คนเยอะมาก ที่จอดรถก็ไม่ค่อยพอ แค่เดินทางกลายเป็นส่วนที่สำคัญมากในชีวิตคนไทยไปแล้ว รถไฟรางคู่ High Speed Train คงมาช้าไปจริงๆ แม้ราคา น้ำมัน ในตลาดโลก จะลดราคาลงไปเยอะแล้ว แต่ยังไม่เห็นส่งผลดีขึ้นอย่างชัดๆ กับคนทั่วไปอะไรเลย

9/1/15 ไปดูไซต์งาน สมัยนี้ ก่อสร้างเสาก็ยังล้มดิ่งกันมากๆ  และ เหล็กยืนเสา หลุดแนวประจำ งานช่างก่อสร้าง ทุกอย่างไม่ได้เจริญตามการศึกษา  คนคุมงานไม่ได้มีฝีมือ เหมือนเมื่อก่อนเลย แล้วก็ลองหัดเขียนแบบด้วยเสก็ตอัพ มีคนสอนขึ้นตัวอย่างจริงๆ มันถึงจะได้เห็นปัญหา และการแก้ไขปัญหาได้ทันใจดี ถ้าอ่านหนังสือไทย มันไม่ค่อย คิดไปได้เท่าไร มีงานจุกจิกให้เสนอราคา 3-4 งาน แต่ก็คงจะได้ยากเพราะแข่งขันด้านราคากันเยอะเกินไป

6/1/15 ไม่ได้เล่นโปรแกรม ออกแบบคาน ที่เขียนไว้เก่าๆ นาน พอมาวิ่งบน วินโดว์7 ก็ค้างเลย ใช้ไม่ได้เลย อาจจะได้เวลาปัดฝุ่นเขียนโปรแกรมใหม่ ทั้งที่ ตอนนี้ก็มีโปรแกรมออกแบบให้เล่นเยอะ แต่บางทีก็ไม่ได้ดังใจเราเลย ไม่เหมือนโปรแกรมที่เราทำเอง จะมั่นใจมากขึ้น มีงานจุกจิก บางทีให้ช่างเขียนแบบงานระบบมาเขียนแบบโครงสร้าง มันก็มีคำถามเยอะ และเขียนไม่ครบ เพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องงานคอนกรีตเสริมเหล็กเลย ก็ต้องค่อยๆสอนไป

5/1/15 ไม่ ได้ทำงานนาน พอเริ่มงานเก่า ก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้ ต้องค่อยๆ ทำแล้วจึงค่อยๆ ฟื้นความจำลงได้ ก็ยังอยากหยุดต่อนะ แต่โลกก็ต้องมีแผนงาน ต้องทำให้เสร็จ รอต่อไปไม่ได้แล้ว ทำงานเอกสาร ตรวจแบบ นิดหน่อย ก็หมดเวลาแล้ว ได้แต่วางแผนกันลืมว่าจะทำอะไร แต่ยังทำไม่หมดเลย

4/1/15 ไม่ได้ไหนไกลเลย อยู่กทม. ปีใหม่ ได้ขับรถสบายๆ หน่อย แล้วก็ดูหนังโรง บ้าง แม้ค่าตั๊วหนังจะขึ้นราคาอีก แต่ช่วงปีใหม่คนก็ยังเยอะมากๆ ว่าจะไปอบรม หัดเขียนแบบ เสก็ตอัฟ เพิ่มเติม สมัยนี้ วิศวกร เขา ใช้เขียนแบบแทน ออโตแคด กันแล้ว เพราะมันทำได้เหมือนๆกัน แต่น่าจะ ทำแบบ ได้ดีกว่าและ ง่ายกว่าและถูกกว่าเยอะ

28/12/14 นั่งตรวจแบบ ของเจ้าของ เอามาให้ผรม.ประมูล เราว่าเขาคงทำมาแบบ มั่วๆ เอาแบบของหลังอื่นตัดต่อมาใส่ ไปดื้อๆเลย ถ้าเอาไป สร้างจริงก็วัดดวงว่าหลังคามันเบาๆ คงไม่พัง  ถ้าเราไปแก้ไขแบบ ค่าก่อสร้างก็จะแพงกว่า เจ้าอื่นไม่ได้งานอีก เป็นวงจรอุบาทมาก ในบ้านเรา

 

อีกงานไปเจอ เด็กเขียนแบบมือใหม่ ทำแต่งานระบบมา ไม่เคยเขียนงานโครงสร้าง ก็ต้องแก้ไขเยอะเลย

25/12/14 บางที วิศวกรผรม. บางคน ก็มี อัตตา สูง ถึงกับยอมเสียหาย ดีกว่า มาขอปรึกษา วิศวกรที่ปรึกษา ยกตัวอย่างที่เพิ่งเจอมา พื้นชั้น1 แต่ยกระดับสูงสัก 1 ม. ไม่ได้ถมดินเป็นแบบ ใช้ตุ๊กตาไม้ตั้งแบบ รับน้ำหนักพื้นคอนกรีตอัดแรง หนา20 ซม. เทปูนไปได้สักครึ่งนึง ค้ำยันบางส่วนรับน้ำหนักไม่ได้ ทรุดตัวลงมา ไม่รู้จะทำยังไง ก็ปล่อยมันเป็นแอ่งน้ำ ไว้อย่างนั้นเลย แทนที่ถ้ามาถามเรา ก็จะให้ ตั้ด Joint แล้วฉีดน้ำล้างคอนกรีตทิ้งไปเลย  คราวนี้ มาเจอกันวันประชุม พอคอนกรีตมันแข็งแล้ว ก็ต้องทุบสกัด แล้วลวดสลิงกับปลอกหุ้มลวด จะเสียหาย ต้องทิ้งไป แต่มันมีปัญหาตรงที่ลวดส่วนที่ทิ้งไม่ได้ เพราะมันวิ่งยาวตลอดต่อเนื่องผ่านส่วนที่ทุบทิ้งตรงกลาง ตัดออกไม่ได้อีก ก็จะรอดูว่าจะแก้ปัญหา กันอย่างไรต่อไป แค่กลัวเสียหน้า ยอมทุบ ดีกว่า

22/12/14 บางทีการที่เราไปตรวจงาน และ รีบเสนอแนะ วิธีแก้ไขงานให้เขาไป เร็วไป ก่อนที่จะได้ใบสั่งจ้าง เขาก็เลยแอบเอาขโมย ไอเดียเราไปทำเองเลย ประหยัดเงินค่าออกแบบ แต่ก็คงได้แค่งูๆ ปลา คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้ว ตอนแรกทำไว้ก็มีปัญหาอยู่แล้ว เวลาแก้ไขก็อาจจะเกิดปัญหาต่อไปอีก ทำแบบชาวบ้าน ต่อเติมไปเรื่อยๆ

 

อีกงานไม่ค่อยได้ทำเสากลมรับโมเมนต์ บางทีก็ประมาณไปก่อน แล้วตามมาคำนวณใหม่ พบว่า พลาดไป ต้องมา แก้ไขงาน ยอมเสียหน้า ขอเพิ่มเหล็ก และขยายขนาดเสาทีหลังอีกเยอะเลย


19/12/14 อากาศในกรุงเทพฯ เย็นดีจริงๆ ไม่อยากทำงานเลย พักสักหน่อย แล้วก็มา นั่งทำรายการคำนวณ และ เสก็ตแบบ อยู่ 1 หลังใหญ่ แต่ใช้ รายละเอียด ที่ทำไว้จากหลัง เล็กๆ เมื่ีอวาน เลยเสร็จง่ายหน่อย ก็ต้องทำใหม่อีกนิดๆ หน่อยๆ เสร็จแล้วก็รายการคำนวณเตรียมไว้เซ็นแบบต่อไป บางงานที่รอเบิกเงินก็ชักจะรอนานเกินไปแล้ว ทำไปให้ก่อนแล้วมารอเบิกนี่ ไม่ค่อยไหวเหมือนกัน คงต้องใจแข็งๆ แจ้งไปก่อนรับงานเลยว่า รับเงินทันทีที่เซ็นแบบให้เลยดีที่สุด

18/12/14 ไม่ได้ไปไหน นั่งทำรายการคำนวณ และ เสก็ตแบบ อยู่ 3 หลังเล็กๆ นึกว่าจะง่าย แต่ก็ใช้เวลาทั้งวันเลย งานออกแบบยังไงก็ไม่มีอะไรง่ายเหมือน ที่ เขาทำโปรแกรมสำเร็จรูปออกมา หลอกขายเรา ยังไงก็ต้อง รู้ว่าทำให้ง่ายๆยังไง โปรแกรมทำออกมาแล้ว มาแปลออกมาแล้วก็อาจจะแปลผิด ใส่เหล็กไม่พออีก ทำละเอียดไป หน้างานคุมงาน ทำไม่ได้ ในทางปฎิบัติ มักจะทำให้ง่ายๆเหมือนๆกันให้มากที่สุด แต่คนรุ่นใหม่ก็หลงไหลมัน ดูสวยดูง่ายดี 

17/12/14 ไปประชุม และ ตรวจงาน ที่หน้างาน ไซต์นี้ มีงานดึงลวดที่พื้นคอนกรีตอัดแรง ที่แปลกๆอีกแล้ว หัวดึงลวดจมหายไปดึงลวดไม่ได้ ต้องมาสกัดหาหัวดึง กันทุกหัวเลย งงมากๆ วางลวดแล้วก็ก็ไม่ได้ดูกันเลย ผรม.บ้านเรา ก็ไม่รู้เรื่องเลย ทำแบบชาวบ้าน ติดก็ตัด สั้นก็ต่อ

 

ไปตรวจหน้างานอีกจุดหนึ่ง ก่อนเทปูน ถามอะไร ก็ตอบอะไรไม่ค่อยได้ งานที่ต้องแก้ไขค้างอยู่เป็นอาทิตย์ๆ ถ้าเราไม่ไปดู ก็ไม่แก้ จะเทอย่างเดียวเลย แต่พอออกหนังสือแจ้งงาน Defect ไป วิศวกร ผรม.ก็ตอบกลับมาได้อย่างรวดเร็ว เลยว่า จะแก้ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ ตลกจริงๆเลย ซื้อตึกบ้านเรา ที่ไม่มีคนคุมงานตรวจงานดีๆ ก็คงต้องวัดดวงกัน เหมือนข่าวอะไรๆ บน หลังคาที่ร่วงลงมาบ่อยๆ มีเยอะมากแต่ จะเป็นข่าวก็เฉพาะที่มีคนเสียชีวิตเท่านั้น

14/12/14 ได้ความรู้ไปอีกแบบ ในการ ไปตัดต้นไม้สูงที่ใกล้เสาหม้อแปลงไฟฟ้า หน้าบ้าน ให้ลุงคนสวน เขามาช่วยทำให้ แกมีวิธีการผ่อนแรงโดยใช้เชือก และ บันไดไม้ไผ่ และ มีด ขวาน และเลื่อยมือ เท่านั้น มีเทคนิคที่จะไม่ให้ต้นที่ตัดแล้วล้มลงมาทับตัวเราเอง ใช้วิธีตัดแล้วดึงลงมาหน่อย เป็นขั้นๆ ไม่ได้ใจร้อน ทำให้ล้มทีเดียวเลย

 

ทักษะในด้านนี้เราสู้เขาไม่ได้เลย แม้ว่าเราจะทำงานออกแบบ คุมงานก่อสร้างมานานแล้่วก็ตาม เป็นดัง ภาษิตโบราณ ที่ว่า คน3คนเดินมา คนหนึ่งจะเป็นครูของอีก2 คนเสมอ


10/12/14 ลองใช้โปรแกรมเขียนแบบของคนไทย ที่เป็น Plugin ของโปรแกรมดังๆ ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เลย ยากกว่าที่คิดไว้เยอะเลย ฝรั่งมันทำอะไรเป็นระบบง่ายๆ ได้ดีกว่าเราเยอะ การบริการแบบนิสัยคนไทยๆ ก็หายไปแล้วในสังคมสมัยใหม่ ทำอะไรไม่ได้มากเลย ตอบเมลนิดหน่อยแล้วก็ อ่านหนังสือ จัดเอกสารเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ทิ้ง

 

เดี๋ยวนี้ ชักจะขี้ลืม แม้แต่สมุดบัญชีธนาคาร ก็ทำหายไปได้  ดีที่มี ระบบ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ก็เลยยังทำอะไรได้ แต่ก็ต้องไปแจ้งความหาย และทำเล่มใหม่อยู่ดี แต่ก็ไม่รีบร้อนอะไรมาก

9/12/14 ไปดูงาน ก่อสร้างที่ ออกแบบ ไว้ บางทีคนควบคุมงานก่อสร้าง ก็ไม่ได้เป็นวิศวกร เขาก็มาถามว่าเสาที่เทปูนแล้วมีน้ำปูนรั่วออกนิดหน่อยไม่สวย จะแก้ไขยังไง มีส่วนน้อยจริงๆ ที่ต้องใส่ Nonshrink เข้าไป เจ้าของส่วนใหญ่ก็ต้องการราคาถูกๆ เขาก็แค่ต้องการแค่ให้มี คนคอยดูผรม.ทำงานบ้าง ไม่ให้งานน่าเกลี่ยดจนเกินไป บ้านเรา ผรม.เล็กๆ บ้านเราก็ยังทำงานไม่ได้มาตราฐานของฝรั่ง อยู่ดี เห็นที่เขาขึ้นคอนโดกันเยอะแยะ ก็มีพลาดถล่มลงมาเรื่อยๆ

4/12/14 เจองานนึง แค่ตึก 3 ชั้นหลังเดียว เราก็ทำแบบง่ายๆ ใช้คาน Simple Beam และพื้นคอร. ถ่ายน้ำหนักด้วยมือ ลงเสา ส่งแบบและรายการคำนวณ ให้เขาไป

เขาตรวจละเอียดยิบแบบจ้องจับผิดเลย เจอตีกลับชุดใหญเลย จะเอาให้ได้รายการคำนวณ เหมือน งานแบบ เหมือนงาน อินเตอร์ เลย ช่วงนี้ก็ยังยุ่งๆ เดี๋ยวลองใช้มือคำนวณ ส่งไปเพิ่มเติมอีก หน่อย เด็กสมัยนี้ เดี๋ยวนี้มันบ้า คิดว่าทำโปรแกรมออกแบบ ของเมืองนอกกันได้แล้วจะดีกว่า คนอื่น จะเอารายการคำนวณแบบที่วิเคราะห์ทั้งหมดเป็นสามมิติ แล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นปึกๆ เสาทุกต้น คานทุกตัว

 

ทั้งที่เวลาเขียนแบบ งานเล็ก ทั่วไปเขาก็ใช้ เบอร์ เสาหรือ คาน ตัวมากที่สุด 3,4 ตัวมาใส่ ให้สร้างได้ ไม่มีใครใส่ไป หลายสิบตัว

 25/11/14 นั่งทำรายงานรูปภาพ ความเสียหายของอาคาร ต่อ เป็นการเก็บรายละเอียดเพื่อ ปรับปรุงให้รายงานดูดีมากขึ้นได้ ข้อมูลแน่นขึ้น ตรงกับจุดประสงค์การใช้งาน มากขึ้น แต่ก็มีงานอื่นเข้ามาจุกๆจิก บ้าง งานก็มีเข้ามาให้เสนอราคา เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ง่าย ต้องเหนื่อยสมอง หรือ เหนื่อยกาย อยู่ดี และการแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นด้วย ต้องไปสัมมนา ติดตามงานที่ เราไม่ได้ทำบ่อย ให้ทำงานใหม่ๆได้ดี

และว่าถ้าเคลียงานต่างๆ จบ เดือนหน้า ได้จะไปพักผ่อนอีกรอบนึง

23/11/14 นั่ง ทำรายงานรูปภาพ ความเสียหายของอาคาร ที่วัดความหนารอยร้าวออกมา ได้ 0.20 mm แต่เวลามาพิมพ์ลงกระดาษ ก็จะเปลืองมากๆ เลย เพราะตั้งพิมพ์แผ่นใหญ่แค่รูปเดียว หน่วยความจำในคอม ถูกกว่าในกระดาษเยอะ แต่งานบางอย่างก็ยังต้องส่ง รายงานกระดาษ อยู่ดี เช่นงานที่ต้องฟ้องศาล  ผู้พิพากษา เค้าไม่มาอ่านจากคอมพิวเตอร์ มั้ง สรุปแล้วก็เลยใส่แค่รูปตัวอย่าง ไม่กี่รูป ก็พอ ไม่งั้นรายงานก็หนามากเกินไป ไว้ไปว่ากันรายละเอียด ตอนให้การ หรือ ไกล่เกลี่ยกัน ก็คงได้

อีกงานไปสำรวจ โรงงานแถวสำโรง ไม่ไหวเลย กลิ่นที่ออกมาแรงมากๆ เขาไม่ได้กำจัดให้ถูกต้องกันเลย และไม่ได้ทำปล่องสูงๆ ให้กระจายไปได้เจือจางอีก บ้านเราก็ยังโบราณเหมือนเดิม

น้ำเสียที่สมุทรปราการ ก็ไม่ได้บำบัดกัน ปล่อยลงคลองลงท่อ ลงทะเลกันไปเลย

อุตสาห์ใช้งบประมาณ สร้างบ่อบำบัดไป 23000 ล้านบาท ได้ 98% แล้ว แต่ไม่ทำต่อ กรมควบคุมมลพิษ เจ้าของงาน สะเอะไปเลิกสัญญากับ ผรม. เจอเขาฟ้องกลับ ศาลปกครองสั่งให้ เสียค่าโง่ อีก 9000 ล้านบาท แล้วที่ทำไปก็กลายเป็นขยะ ไม่ได้ใช้งานอีกต่างหาก ไม่รู้ว่าโง่มากขนาดไหนเลย

21/11/14 งงมากๆ เลย ที่นึงใช้ตึกแถวหลายๆห้อง มาทำเป็นที่จอดรถ ได้ด้วย เขาใช้ระบบลิฟท์ยกรถขึ้นไปใส่ไว้ในชั้นเหล็ก   ผนังข้างนอกดูไม่ออกเลยว่าเป็นที่จอดรถ  แต่สำหรับที่ๆ หนาแน่นมากๆ ไม่มีที่จอดรถก็ต้องทำ เพราะขยายทางราบไม่ได้แล้ว 

18/11/14 บางทีก็คิดราคางานถูกเกินไป เพราะเขาจงใจไม่ให้เราเห็นภาพรวมของงานอาคาร ที่ต้องไปตรวจ แต่ก็คิดว่าดีกว่าอยู่เปล่าๆ ก็แล้วกัน บางทีถ้าคิดราคาแบบเต็มที่ก็ไม่ได้งาน มารู้ เรื่อง เพราะ ลองตอบไม่รับงานไปแล้ว เขาก็มาง้อให้ไปทำให้ได้ แต่บางงานก็ลดสโคป งานเหลือทำแบบ น้อย ลง  เพราะงบประมาณจำกัดก็มี  โลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลย 

15/11/14 เดี๋ยวนี้ในกทม. เขาเริ่มโอนอำนาจการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ขึ้น8ชั้น ไปที่เขตต่างๆแล้ว เรื่องกฎระเบียบต่างๆ แต่ละเขตก็ยังไม่ค่อยจะใช้เหมือนกันกับที่ เคยทำกันที่กทม.ใหญ่ ก็คงต้องปรับแก้ให้เข้าใจ พอรับกันได้ แต่ช่วงแรก ความรวดเร็วในการอนุญาต ที่คาดหวังกันไว้ ก็ไม่ได้เร็วขึ้นอย่างที่คาดกัน ลองดูกันไป งานก็ต้องเดินต่อไปกันทุกคน

4/11/14 ไปที่เขต เพื่อยกเลิกงานที่ตัวเอง ทำงานแบบและ เซ็นออกแบบไว้แล้ว แต่โดนเจ้าของงาน เบี้ยวเงินงวดสุดท้ายเฉยเลย ไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ มานานยี่สิบปีกว่าแล้ว สมัยก่อน การลงทะเบียนลงบันทึกรับเรื่องที่สำนักงานเขต ยังใช้ปากกาเขียนลงในสมุดบันทึกธรรมดา สมัยนี้เค้าลงบันทึก ที่เรายื่นเรื่องไว้ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว ก็เห็นพัฒนาการไปเยอะ แต่เรื่อง การทำงานระหว่างหน่วยราชการยังโบราณเหมือนเดิม ทั้งจะติดตั้งหลังคาแผ่นโซล่าแซลบนหลังคาบ้าน กระทรวงพลังงาน ก็โยนมาที่โยธา และ จะเปิดโรงเรียนกวดวิชา กระทรวงศึกษา ก็โยนมาที่โยธา แล้วก็เกี่ยงให้ทำเป็นเรื่องดัดแปลงอาคาร ต้องทำแบบเยอะแยะ เหมือนสร้างใหม่หมดเลย 

3/11/14 ไปทำความสะอาดห้องพัก แล้วก็แวะไป มีงานหลังคาบ้าน ติดตั้งแผ่นโซล่าแซล ที่ขออนุญาตกับเขต ใน กทม.ไป 11 เดือน เพิ่งจะตอบกลับมา ว่ารายการคำนวณ ไม่ผ่าน แต่เขา ก็ติดตั้งใช้งานมาเกือบ ปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย  

งานเบาๆ แค่นี้พอทำต้องขายไฟให้ การไฟฟ้า ก็เป็นเรื่อง ต้องผ่านขออนุญาต ก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ แล้วก็ไม่ให้เขาขายไฟ ให้ไปแก้ไขส่งมาใหม่ กระบวนการล่าช้าเป็นปีแบบนี้ ต่างชาติเขารับไม่ได้กันหรอก

 

เขาพัฒนาไปยกทั้งกล่องมีห้องเครื่องด้านล่างแผงโซล่า ขึ้นไปติดตั้งวางบนดาดฟ้า เหมือนตู้คอนเทนเนอร์ กันแล้ว

1/11/14 ไม่ได้ไปไหน ร่างสัญญา ส่งไปให้เจ้าของงานดู จะได้ตกลงกันก่อนเริ่มงาน แต่ไม่รู้จะช่วยได้สักเท่าไร คนบางส่วน ที่เขาคิดว่าเราช่วยเขาได้ เขาก็จะยินดีจ่าย แต่ถ้าหมดประโยชน์แล้ว ก็พร้อมที่จะชักดาบงวดสุดท้ายนี่ ก็เป็นปกติของคนที่ไม่มีศีล5 

25/10/14 ไปช่วยดูด้านเทคนิค งานที่ตอกเสาเข็ม เสร็จไปแล้ว แต่ว่า พอมาเช็คไลน์ใหม่ เทียบกับพื้นที่เทไปแล้ว ถึงได้รู้ว่า วิศวกรที่หน้างานยังไม่เข้าใจ เรื่องศูนย์กลางเสา และ ขนาดเสาตอม่อ และเสาชั้นบนที่ลดขนาดลง ทั้งที่มีผนังรั้วให้ทำเป็น ที่ส่องหา Grid line ง่ายๆ ก็ยัง วางเสาไม่ตรงตำแหน่ง Grid line กันได้ กลายเป็นว่าต้องปรับผังทั้งหมดใหม่ ให้เข้ากับ ตำแหน่งเสาที่เทไปแล้ว ดีที่เป็นงานโรงงานยังพอปรับอะไรกันได้บ้าง คุณภาพงานก่อสร้าง ที่ออกมาให้ เห็น ก็ตกต่ำลงเหมือนคุณภาพการศึกษาด้วย

 

แล้วก้มาประชุมคุยงานใหม่ที่ต้องไปตรวจงานและ รายงานความเสียหายของอาคาร ที่ทรุดตัวเพราะงานขุดดิน ข้างเคียง เพื่อไปฟ้องศาล อีกงาน

22/10/14 ไปประชุม งานบ้าน สระว่ายน้ำเล็กๆ ก็ใช้เวลาประสานงาน ให้คนติดตั้งสระว่ายน้ำเข้ามาเดินท่อ เป็น2 สัปดาห์ เขาก็ใส่ท่อน้ำเข้า และ น้ำออก อะไรเยอะไป ใต้พื้นสระว่ายน้ำ เลยให้ไปแก้ไข ให้เอาเท่าที่จำเป็นก็พอ ไซต์นี้ใช้เวลา 8 เดือนตั้งแต่ตอกเสาเข็ม ขณะนี้ ยังไม่ได้เทพื้นชั้นหนึ่งเลย ก็เริ่มมาเร่งงานให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง เพราะไม่ได้เบิกเงินมา 4 เดือนแล้ว แต่ในวิธีการทำงานก็ ยังเคลียแบบ และแผนงานไม่ขาด แม้จะเป็นบริษัท รับสร้างบ้านชื่อดัง ก็ตาม ไม่แตกต่างจาก เด็กจบใหม่เลย เพียงแต่มีระบบการเงินที่แข็งแกร่งรองรับอยู่

 

อีกไซต์นึง ต้องตามทวงค่าออกแบบ โทรไปก็ไม่รับ บางทีพอใจดีไม่เก็บค่ามัดจำ ก็ลำบาก ตามทวงยากมาก ต้องใจแข็งๆ เบิกล่วงหน้าก่อนจะสบายใจกว่า 

19/10/14 มีไปดูงานโรงงาน ที่นึงที่ ผรม.เพิ่มฟอร์มทีมใหม่ๆ ทำฐานราก และ ไปได้ ครึ่ง ชั้นนึงแล้ว วิศวกรทำทุกอย่าง และก็ไม่ได้ดีสักอย่าง ทั้งการทำแบบ Shop Drawing การหนีศูนย์ของเสาเข็ม และคุณภาพคอนกรีตหน้างานที่เทไว้ ทำไปไม่ได้คิดรายละเอียดอะไร เอางานหน้าใหญ่ไปก่อน พอติดปัญหาก็ต้องรอ ผรม.ช่วงก็ทำไป เหมือนไม่มีคนคุมงาน ระยะหุ้มคอนกรีตก็ไม่ค่อยได้ โฟร์แมนก็เอาไม่อยู่ทำงาน ดูเหมือนเด็กจบใหม่ออกมาทำงานทั้งที่ก็ทำงานมาได้ 5 ปีแล้ว แผนงานก็ต้องล่าช้าออกไป แต่สภาพที่เป็นอยู่ ก็หาคนมาทำลูกจ้าง ได้แค่นี้เอง คนเก่งๆก็ทำธุรกิจของตัวเองหมดแล้ว เวลาออกแบบก็เลยต้องเผื่อไว้จะดีกว่า

16/10/14 มีไปประชุมงาน สร้างบ้าน เจอเสาเข็มหนีศูนย์ ว่าจะไปให้แก้ไขในที่ประชุม ที่ไหนได้เทเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว เพราะอยากจะรีบเบิกเงินงวด คนคุมงานที่อยู่หน้างาน ที่แก่แล้วก็ไม่เคยดูแบบอะไรเลย ที่เด็กๆก็ทำงานไม่เป็น พอจะเทคาน เพิ่งมาเห็น คานไม่เข้าแนวเสา ถึงได้รู้ว่าเสาเข็มหนีศูนย์ไปเกือบเมตร ทั้งที่ตอนเทฐานรากก็ต้องรู้แล้ว แต่ก็ไม่ดูอะไรกัน สักแต่ว่าเทไปตามที่ช่างนีแบบไว้ให้ ทำไปแก้ไกันไป พอดี ผรม.เจ้านี้ได้ราคามาดีมาก ถึงได้อยู่ได้ทุกฝ่าย

 

ว่างๆก็มาวางแผนเขียนหนังสือเป็น อีบุ๊ค ถ่ายทอดประสพการณ์ของเรา สักเล่มดีกว่า เป็นการสร้างลูกค้าที่ตรงเป้าหมายได้มากกว่า และไม่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี่ มีแต่เพิ่มคุณค่า มีลูกค้าที่ตรงกับงานเรา เข้ามาหา เมื่อเวลาผ่านไป

14/10/14 มีทำงานเสนอราคา งานใหม่ ได้ 1 งาน แล้วไปนวดแผนโบราณ ร้านนี้เปิดบรรยาย ธรรมมะ ที่สอนโดยยึดหลัก คำสอน จากพระไตรปิฎก ที่ตรัสจากปากของพระพุทธเจ้า ไม่ผิดเพี้ยน เพิ่มเติมอะไรเลย  ฟังแล้วชอบมากๆ คนนวดเป็นผู้ชายก็นวดช้ามากๆ มีสติตลอด เราก็ได้ตามลมหายใจไปด้วย เสร็จแล้วทางร้านยังแถมซีดี ของ อ.ที่บรรยายให้ฟรีๆ  ได้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลย นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราบ้างก็ดีนะ

13/10/14 มีงานออกแบบ รับรอง อาคารเก่า เป็นโกดัง เก็บเหล็ก กำลังคิดดูอยู่ว่า จะทำดีไหม เพราะพื้นที่เขาให้ออกแบบแค่ 2 ตันต่อตรม. แต่ดูน้ำหนัก เหล็ก มัน ไม่น่าจะต่ำกว่า 5 ตันต่อตรม. เวลานักลงทุนใช้งานมักจะให้ออกแบบไว้น้อย กว่าความเป็นจริงเสมอ

 

แล้วก็มีงานเก่า ต้องติดตาม จุกๆ จิกๆ บางทีให้แก้ไขแบบ ไปแล้ว ก็แก้ไขไม่ถูก กลับมาตรวจ ก็ผิดไปหลายจุด คนรุ่นใหม่ สมัยนี้ทำงานแล้วไว้ใจได้มีน้อยมากๆ ต้องเสียเวลามากกว่า ที่ควรจะเป็นเยอะเลย

9/10/14 มีงานออกแบบ เล็กๆ อยู่งาน แต่ไม่เหมือนกันสักชั้นเลย บันไดก็ต้องมี 2 ตัว เหมือนทำงานใหญ่ๆ เลย พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยพอทำได้ ถ้าเป็นช่วงยุ่งๆ ก็คงลำบาก อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงมาก หนาว ร้อน ฝน มีครบเลย พยายามไม่ออกไปขับรถบนถนนในเมือง ถ้าไม่จำเป็น

6/10/14 ไม่ได้ไปไหน ดู จี้กง ตอนจบ ฝนก็ตกทั้งวัน ทำงานจุกจิกๆ หลายๆ งานก็หมดเวลาเป็นชั่วโมง ดีไม่มีใครนัดมาวันนี้คงรถติดมาก หุ้นก็ตก ทองก็ลง ไม่มีอะไรแน่นอนเลย เล่นเฟสเข้าไปในกลุ่มใหม่ๆ  ก็มีอะไรแปลกใหม่ให้ดู ทำให้ทันสมัยขึ้น พอสมควร

5/10/14 ไปดูงานที่เจ้าของตึกอยากทดสอบพื้นให้รับน้ำหนักทั้งชั้นเลย ทั้งที่พื้นก็ดูปกติ เพียงแต่ตอนที่เอาแผ่นพื้นสำเร็จรูป ลงจากรถขนส่งมากองไว้ พบว่ากองแผ่นหนุดผิดวิธีมีแผ่นแตก แต่ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก็ได้คัดออกไปหมดแล้ว แต่เจ้าของ เขาคิดว่าอาจมีแผ่นแตกที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ จึงบังคับ ผู้รับเหมาให้ทำการทดสอบ ทั้งชั้นเลย ซึ่งก็ผิดหลักการตรวจรับงานทั่วไป ผู้รับเหมาก็ต้องคิดราคาค่าใช้จ่ายต่างๆในการทดสอบพื้น คงต้องต่อรองกันอีกสักพักนึง ดูแล้วถ้าให้ทดสอบก็น่าจะผ่าน ผิดกับบางงานที่มองไม่เห็นอะไร ต้องใช้ประสพการณ์ในการดูสภาพที่เป็นอยู่และก็รับรองให้ติดตั้งน้ำหนักต่างๆ ในการใช้งาน 

25/9/14 วันนี้ไปดูงานเสาเข็มหนีศูนย์ ไซต์หนี่ง เจอวิศวกรทำแบบแล้ว ไม่ได้พล็อตออกมาดู เลยกะจะพิมพ์วันนี้ที่เรามา ตัวหนังสือเล็กมากๆ มองไม่เห็น ต้องแก้ไขอีก แต่ก็ดีได้เรียนรู้คำสั่งของโปรแกรมเขียนแบบ AutoCad ไปด้วย พอแก้ไขไฟล์ได้แล้ว ปรากฎกว่าเครื่องพิมพ์เสียอีก ก็เลยต้องไปจ้างร้านที่รับพิมพ์งาน กว่าจะได้ทำงานออกแบบ แก้ไขเสาเข็มหนีศูนย์ได้ เริ่มงานงานจริงๆ ก็บ่าย ทั้งที่ถ้าเตรียมงานดีๆ ก็ทำเดี๋ยวเดียวเสร็จ บ่ายมากๆเสร็จก็กลับมาคอนโดที่ให้เช่าไว้ คนเช่าเขาลืมปิดพัดลม 2 ตัว ดีที่ไฟไม่ไหม้ 

23/9/14 วันนี้ตอนแรกว่า จะไปดูงานที่โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ของ บางจาก แต่เมื่อคืน เร่งทำแบบ และรายการคำนวณ โรงงาน หลังนึง แต่ตื่นไม่ไหว เลยพักผ่อนดีกว่า อีกหน่อยก็คงต้องใช้พลังงานทดแทน น้ำมัน ที่คิดค้นกัน ทุกอย่าง เช่น เลี้ยงสาหร่ายพันธุ์ที่โตเร็วและสกัดน้ำมันออกมาได้ด้วย ตรวจแบบเตรียมไปประชุมวันพรุ่งนี้ ก็ยังงงๆ แบบล่าสุดหรือป่าว ส่งมาให้ครบ หรือ ไม่ครบ ก็ไม่รู้ ไม่มีระบบกำกับเอกสารทางอีเมลย์กันเลย สอนไป 4 เดือนแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้น วิศวกรที่ีมาประชุมด้วยสมัยนี้มันก็ไม่สนใจกัน ไม่ใช่บริษัทของมัน คิดแบบนี้ก็เป็นได้แค่ลูกจ้างเขาไปตลอด เหมือนกีฬา เอเชียนเกมส์ ที่แข่งขันกันอยู่ ระดับเหรียญที่ได้ของไทย คงตกลงๆไปเทียบในอาเซียนยังไม่ได้นำเขาแล้ว

19/9/14 เจอไซต์งานอีกที่ตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว เสาเข็ม หนีศูนย์ไปเยอะเลย พอจะทำงานฐานราก ช่างไม่มีงานทำต่อแล้วค่อยมา แก้ไข

ข้อมูลที่ให้มา คำนวณก็ยังไม่ได้ใส่ลงไปในผังฐานรากเลย กว่าจะไล่ระยะทั้งสองแกน ใส่ครบ แล้วใส่คานคอดินยึดเอาไว้ได้ ทั้ง2แกน

 

ครึ่งวันกว่า ทำไปได้แค่ 12 ฐาน ที่เหลือ วิศวกรหน้างาน ก็หมดแรงทำไม่ไหวแล้ว ตอนแรก กะจะทำให้เสร็จภายในวันนี้ คนงานจะได้ทำงานต่อไปได้สบายๆ ก็ต้องเลื่อนออกไปอีก

17/9/14 เจอแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง แค่งานบ้านรับน้ำหนักไม่มาก แต่ก็งงๆ ที่ผู้ออกแบบติดตั้งลวดก็แก้ไขแบบมาหลายรอบ ล่าสุดก็มาเพิ่มความหนาพื้นที่หัวเสา ดื้อๆเลย หน้างานหล่อตอม่อถึงระดับพื้นไปนานแล้ว  ก็มีจุดที่สงสัย ว่าจะถามเขาในที่ประชุม แต่ก็ไม่เข้าประชุมอีกประชุมกันแบบไทยๆ ใครอยากหยุดก็หยุด ไม่ต้องสนใจหน้างาน รอก็รอไป ถ้าเป็นบริษัทฝรั่งที่เคยทำงานมา เป็นเรื่องเปลี่ยนคนรับผิดชอบกันไปนานแล้ว จะมาอ้างว่าคิดค่าแบบถูกๆ แล้วก็ทำแบบสมัครเล่น มันก็ไม่ค่อยถูก ไม่แปลกที่ยังคงเห็นตึกถล่มกันในบ้านเราต่อไป

16/9/14 เจอแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง มาตรวจพร้อมๆ กัน 2 งาน ก็มีจุดที่สงสัยบ้าง คงต้องถามเขา วิธีคิดมันมีหลายวิธี มีหลายฝ่ายก็ต้องคิดต่างกันบ้าง ประชุมกันบางทีเขาก็หยุดๆ กัน ถ้าจำเป็นก็คงต้องหยุดบ้าง เพราะทุกอย่างมันก็ต้องรอได้บ้าง

14/9/14 ไปเจอแบบที่ทำฐานรากเครื่องจักรจากจีน มาจะให้ออกแบบพื้น โรงงานเก่าให้ติดตั้งฐานเข้าไปใหม่ให้ได้ ดูแล้วคงจะยากต้องสกัดพื้นเดิมออก และเจาะเสาเข็มทำฐานรากใหม่ ไม่ง่ายเลย แบบก็ไม่ละเอียด ดูไม่ค่อยออกเลย น่าจะมีแบบ สามมิติมาให้ ถึงพอจะทำได้ดี ต้องมีรูปเครื่องจักรเต็มๆ ตัวมาให้ด้วย คนซื้อก็คงคิดว่า ยังไง หาคนทำให้ได้ แต่ไม่ได้หาง่ายๆ อย่างที่คิด

10/9/14 ไป ประชุมที่ไซต์ งานบ้าน วันนี้เจ้าของบริษัท ผรม.มาเอง พอโดนเราว่าเรื่องแบบ Shop drawing ที่ไม่ส่งมาให้ เขาก็โมโห บอกว่าบริษัทเขามีวิศวกรเคลียแบบเป็นสิบๆคน ก็เลยต้องว่ายาวว่ามีอะไรที่คั่งค้างกันอยู่บ้าง เขาก็ว่าเขาทำถูกต้องแล้ว แต่หน้างานที่เห็น มันไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามา 3 เดือนแล้ว พอคุยงานเพิ่มลดกัน ก็ต่อรองกัน พอเขาเริ่มอารมณ์เย็นลงมาบ้าง ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมลดมา ครึ่งๆ วิศวกรหน้างานก็ไม่ยอมรับว่าเคลียแบบไม่เป็น จะอ้างว่าเปลี่ยนแปลงแบบทำให้เทระดับผิด ระบบการศึกษาบ้านเราที่ตกต่ำอยู่อันดับบ๋วยในอาเซียนมันแสดงมาให้ เห็นในงานก่อสร้าง ชัดๆ เลย แม่แต่วิศวกร ทำงานมานานๆ แต่ไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรมากว่าเด็กจบใหม่เลย เหล็กเส้นใหญ่ๆ ก็เอาคนมาดัดกันสดๆ ไม่ใช้เครื่อง มาดัดเอาในที่กัน เพราะมันเคลียระดับบันไดกันไม่ได้

9/9/14 ทำงานได้นิดๆหน่อยๆ วิศวกรสมัยนี้เขียนแบบ แล้ว ไม่ลองพิมพ์ออกมาดู เลย ตัวหนังสือ ตัวเลข อ่านไม่ออกก็ส่งมาให้เราพิมพ์ ก็เลยไม่ได้พิมพ์ รอมาจะเป็นเดือนแล้ว ให้เขาแก้ไขไป ก็เฉื่อยๆ เพราะติดที่หน่วยราชการ เขตและเทศบาลต่างๆ ยังไม่ออกใบอนุญาตให้ใช้งานหลังคาที่ติดตั้งแผงโซล่าแซล จะเอาแบบเหมือนขอก่อสร้างบ้านใหม่เลย รอมาเป็นปีแร่ะ ก็รอกันต่อไป

8/9/14 ไปเดี๋ยวนี้ทำแบบ เสร็จต้องแปลงเป็น pdf และ รูปภาพ ไว้ส่ง Line ไปให้ในกลุ่ม เพราะบางคน ไม่มีอีเมลย์ ไม่มีตัวเปิดไฟล์แคด งานบางงานก็ไม่อยากส่งเป็นไฟล์แคดอีก ดูเหมือนไฟล์ข้อมูลมันชักจะซ้ำซ้อนกัน ดูรกๆมากเกินไป กำลังหาวิธีจัดการอยู่

 

ดูวอลเลยบอลหญิง เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนุกเลย ไทยแพ้ตลอดเลย มีชนะในบ้านแค่คู่เดียว คนเราไม่สมบูรณ์จริงๆ บางทีคิดได้แต่ทำไม่ได้

6/9/14 ไปดูงานต่างจังหวัด ที่โคราช ผ่านเส้นมอเตอร์เวย ปรับปรุงถนนครั้งใหญ่อีกแล้ว มาทำหน้าฝน ก็ทำได้ไม่ดีอีก ใช้ได้ไม่นานก็พังอีก กว่าจะไปถึง ก็เที่ยงแล้ว ดูงาน อาคารเก่าที่ ผนังแตกร้าว คิดว่าจากการทรุดตัวของฐานราก และการแอ่นตัวของคาน ต้องรื้อฝ้าออก แล้วสำรวจว่าตัว คานและหัว เสา ร้าวบ้างหรือป่าว จึงจะกำหนดวิธีซ่อมได้

 

แล้วก็ไปดูโรงงานสร้างใหม่ ทั้ง งาน เสาเข็มและ เหล็กโครงสร้าง ก็ออกแบบประหยัดสุดๆ แต่งานคอนกรีตก็เปลืองไปบ้าง มีแก้ไข หน้างาน เพราะแบบ สถาปัตย์ ไม่ตรงกับแบบโครงสร้าง และผู้ออกแบบโครงสร้างก็มี2 รายไม่ตรงกันพอสมควร มีขาดตกหล่นไปพอสมควร แต่ต้องลองใช้งานดูแล้วปรับๆ กันไป

3/9/14 มีงานเอกสาร กับ ทีมวิศวกรผู้รับเหมาใหม่ ส่งเข้ามา ดูแล้วระบบการทำงาน ยิ่งแย่ กว่าที่เดิม ที่ว่าแย่แล้ว (ที่ทำอยู่ก่อน)เข้าไปอีก คงต้องค่อยๆ เริ่มกันใหม่ เมืองไทย บริษัทฯเล็กๆ ยังขาดความรู้เรื่อง วิธีการทำงาน ติดตาม เอกสาร ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่มากเลย น่าจะเปิดคอร์สเรียน วิชาเลือก กันไปเลย แม้แต่งานเพิ่มลด ไม่เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต ก็ยังมั่วๆ ไม่เข้าใจจะเริ่มคิดกันยังไงอีก ที่ประชุมติดตามงาน ส่งอีเมลย์ให้ หลังประชุม ผ่านไป 1 สัปดาห์ มาตามกันในที่ประชุม ไม่ได้เปิดอีเมล์กันเลยก็มี กลายเป็นคนมาประชุมไม่ได้ทำงาน เสียเวลาไป 1-2 สัปดาห์ ถ้าเป็นงานอินเตอร์ เสียหายเยอะไปแล้ว

2/9/14 มีแบบหลังนีงหลังเล็กๆ ผู้ออกแบบใส่คานมาเต็มไปหมดเลย ผู้รับเหมาดูแล้ว ขอเอามาให้แก้ไข ลดจำนวนคานลง ทำเป็นพื้น คอนกรีตอัดแรง แทน ดูแล้ว ก็พอเป็นไปได้ มองในแง่การทำงานแล้ว สมัยนี้เขาไม่ชอบทำคานกันแล้ว ทำแบบพื้นใส่เหล็กมากหน่อยยังดีกว่า แต่มองในแง่ความทนทาน นี่ระบบคานมันก็คงทนทานกว่ากันเยอะเลย

ฺBeam SystemSlab System

 

ไปดูโทรศัพท์ใหม่ มีให้เลือกหลายยี่ห้อเลย สมัยนี้ ของจีนกำลังตีตลาดเพราะราคาถูกกว่าของเกาหลีเยอะเลย

31/8/14 ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ ก็ยังงงๆ วิศวกรก็ใช้ให้สถาปนิกช่วยเขียนแบบโครงสร้างให้ กว่าจะทำแบบเสร็จ บางทีก็หายไปเลย เป็นเดือน มาดูอีกทียังไม่ได้แก้ไขอะไรที่เคยส่งเมลไปให้เลย แล้วก็เงียบหายไปอีก อาจจะเพราะเขาทำงานประจำที่ไซต์อยู่ งานทำแบบโครงสร้างเป็นงานรองของเขา แล้วก็ใช้ให้สถาปนิกส่งแบบที่พื้น Post ร่างมาให้ดู เขาก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยอีกแล้ว 

29/8/14 ทำงานอาคารยังไง ก็ต้องพ่วงเกี่ยวข้องกับ ระบบต่างๆ ในอาคาร ก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหา ให้ได้ทั้งความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้งานปกติ และตอนที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย ความยากง่ายของงานก่อสร้าง และ งบประมาณค่าก่อสร้าง พอทุกอย่างมารวมกันแล้ว ข้อจำกัดต่างๆ ก็จะมีมากมาย ต้องเลือกเอาที่เหมาะสมกับสภาพตอนนั้นๆมากที่สุด

 

วิศวกรกรที่มี ประสพการณ์ที่ทำงานมามาก ประเภท หลากหลายชนิด และตำแหน่งงานในส่วนต่างๆ จะได้เปรียบมากกว่า วิศวกรที่ทำงานด้านเดียวมาตลอด แต่บางงานก็ต้องการประสพการณ์ด้านเดียวนานๆเช่นพวกรถไฟฟ้า ที่ศึกษากันเรื่องเดียวเลยจะดีกว่า

26/8/14 ยัง ไม่หายเลย ไข้หวัด ทั้งที่พักมาหลายวัน แล้วมีนัดหมายก็เลื่อนไปพรุ่งนี้ดีกว่า รอให้หายดี ค่อยไปเริ่มทำงานใหม่ดีกว่า งานเก่าๆ มีการแก้ไขจุกจิกๆ นิดหน่อย บางงานนัดหมายแล้ว แต่ก็อาจจะยกเลิก ไม่มีอะไรแน่นอนเลย

24/8/14 ถึง คราวป่วยเอง เป็นไข้หวัดก็ต้องพักไปหลายวันเลย โชคดีไม่มีงานเร่งด่วนอะไร ยังรอได้ พอหายแล้วค่อยมาทำ งานอะไรที่พอจะแบ่งๆ ไปให้คนอื่นทำก็ดี กว่ามานั่งทำเองทำทั้งหมด บางงานเขาต่อรองราคาลงมาก็หยวนๆไปบ้าง พอป่วยแล้วอัตตามันจะลดลงไปเยอะเลย

19/8/14 ขับรถ พาแม่ไปหาหมอ ตั้งแต่เช้ามืด กลัวรถติด และ กว่าจะกลับบ้านได้ก็บ่ายแล้ว ทำงานอะไรจุกจิกๆ แก้ไขรายงานประชุม และเสก็ตแบบให้หน้างาน สร้างตัวอย่าง ผนังกันไฟ ให้ช่างไปวัดขนาดคาน เสา หน้างาน มาเขียนแบบ แล้วก็เจอคนเฉื่อย ทำไม่เสร็จ ที่เดียว ต้องตามหลายๆ รอบ ยังไม่ถึงไหนเลย ต้องให้ตัวกระดาษที่ เสก็ตมือ เขาไปทำงานก่อน รอเขียนแบบเสร็จ เดี๋ยวจะไม่ทัน

18/8/14 ไปเซ็นคุมงานอาคารเก่าที่ไม่ได้สร้างต่อ รอทุบทิ้ง และแก้ไขแบบสร้างใหม่ แต่ต้องการต่อใบอนุญาตก่อสร้างออกไป ก่อน ไม่ได้เสี่ยงอะไร อิจฉา เขาเป็น ระดับ เศรษฐี ซื้อโครงการ เป็นพันล้าน เขามาแล้ว รอเป็นปีๆ ยังไม่รีบทำอะไรก็ได้ ช่วงนี้ จะจบงานเลยใช้ วิธี เสก็ตแบบด้วยมือ บนกระดาษกราฟ ได้อารมณ์ย้อนยุคดีกว่า เขียนบนคอม ให้หน้างานแก้ไขงาน ส่งเป็นรูปภาพ แทนที่จะเป็นไฟล์แคด ดีกว่า

14/8/14 ไปดูหน้างาน สถานที่ทำงาน เพื่อเสนอราคา ปัญหาคือ จะติดตั้งเครื่องจักรบนอาคารเก่า แต่แบบAs-Built ที่มีเก่ามาก 30 ปี อ่านไม่ออกเลย แต่การใช้งานเหมือนกันหลายตัว เหมือนจะเตรียมการไว้แล้ว แต่ทางวิศวกรผู้ออกแบบ คงกำหนดให้ทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างไว้ด้วย เพื่อป้องกันตัว นอกนั้นก็เป็นงานเอกสารจุกจิกๆ 

 

13/8/14 ไปประชุมงานก่อสร้าง เหลือเชื่อเลย วิศวกร ผรม.สมัยนี้ ทำงานกัน ทั้งที่ประชุมเรื่องตรวจสอบหนีศูนย์ เสาเข็มกันไปตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้ว ตอนนั้นก็เจาะเสาเข็มเพิ่มไป 1 รอบแล้ว เพิ่งเสร้จ ก็นึกว่าทงานสำรวจกันำจบไปแล้ว ตั้งแต่เสาเข็มโผล่อยู่พอเปิดดินทำฐานรากจริง เข็มผิดตำแหน่งไป 50 ซม. ต้องกลับมาเจาะเสาเข็มใหม่อีก 1 รอบ ต้องฝึกกันอีกเยอะเลย บ่ายก็มีเซ็นแก้ไขงานเก่า เขาเขียนแบบไม่เป็นเขียนยังไงก็ผิดไม่เหมือนหน้างานจริง ต้องแก้ไขสดๆในกระดาษไปเลย

12/8/14 ทำ อะไรนิดๆหน่อยๆ แล้วก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งไว้ 2 ปี อะไรๆ ไม่ว่าต้นอะไรๆ ก็โตขึ้นมากมายจนต้องตัดทิ้ง เพราะมันเกะกะ และอาจโดนลมพัดลงมาล้มทับสายไฟฟ้าได้ งานที่คุมงานอยู่ เจอเด็กวิศวกร รุ่นใหม่ๆ แล้วเห็นเลยว่าตึกมันถล่มกันได้บ่อยๆ เพราะอะไร คนที่รู้มันก็งานเยอะมากจนไม่มีเวลาเอาใจใส่ อาจจะตกหล่นอนุมัติไปชุ่ยๆ ผู้รับเหมา คนน้อยเกินไป หรือไม่ก็ประสพการณ์ไม่พอ และก็ไม่เข้าใจงานออกแบบเลย Shop Drawing และวิธีการก่อสร้างต่างๆ ก็ไม่มีเวลาทำ ศูนย์เสากับศูนย์ฐานรากไม่ตรงกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร ทำแบบองค์รวมงานต่างๆ ไม่เป็น ทำแต่งานหน้าเดียวดูคนงาน ดัดเหล็กก็ทำมั่วๆ ไม่ได้เอาเหล็กทุกอย่างที่มี มารวมกันให้ได้ในแบบ อะไรก็อยู่ใน แคด หาอะไรRevision No.ไหนๆ ก็ไม่เจอ Asbuilt ก็ทำไม่เป็น เวลาเจอปัญหาโครงสร้างที่ทำผิดไว้ ที่ต้องเสียเงินแก้ไขก็ไม่อยากทำ คิดว่าไม่เป็นไร ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ ที่เห็นมามันไม่ได้ดีขึ้นเลย

11/8/14 ทำงานเอกสารนิดหน่อยดูแบบประกอบไปด้วย และเขียนรายงานการไปตรวจตึกมาด้วย และ ช่วงมืดๆ ก็ได้ข่าวเศร้า ตึกถล่มรังสิต คลอง 6 ขณะที่คนงานกว่า 50 ชีวิตกำลังทำงาน สุดสลดพบศพแม่ลูกใต้ซากตึกถล่ม

วันนี้มีรายงานว่า อาคารพาณิชย์  ความสูง 6 ชั้นแห่งหนึ่ง อยู่ในซอยรังสิต คลอง 6 ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ถล่มลงมาทั้งหมด ขณะที่คนงานประมาณ 50 ชีวิตกำลังทำงาน

 

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นอาคารพาณิชย์  โดยทั้งอาคารเริ่มถล่มจากชั้น 6 ช่วงการเทคาน แล้วเกิดยุบตัว ลงมาทั้ง 6 ชั้น ทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่ สาเหตุยังไม่รู้แน่ แต่วิศวกรที่ควบคุมงานอยู่ คงจะลำบากแน่ๆ เลย ไม่รู้ว่า เซ็นชื่อคุมงานไว้แล้วไม่ได้ดูแล หรือฝีมือไม่ถึงดูไม่ออกว่ามันอันตราย แต่แปลกที่ มี 2ตึก อีก ตึกนึงที่เห็นยังตั้งอยู่ข้างหลังไม่พัง แต่คงต้องตรวจสอบด้วย

10/8/14 หลัง จากยุ่งๆกับทั้งแก้ไขฐานรากงานเก่าและงานใหม่ช่วงก่อนวันหยุดมาแล้ว ช่วงนี้มีทั้งสาทสจีน วันแม่ ส่วนใหญ่เค้าหยุดยาวออกจาก กทม.ไปหมดเลย โล่งๆ อยู่บ้านพักผ่อน กินข้าวกัน ถ้าไปเที่ยวเหมือนเขาก็รถติด อะไรแน่นไปหมด เก็บแรงไว้ทำงานต่อหลังช่วงวันหยุดนี้ก็ดีเหมือนกัน เอาไว้ช่วงว่างงานค่อยไปเที่ยวใหม่หลังช่วงวันหยุดยาว จะดีกว่า

6/8/14 ทำ ไปประชุมประจำสัปดาห์งาน บ้าน ก็คืบหน้าไปพอสมควร แต่ระบบเอกสาร และแบบที่ส่งอนุมัติ ต่างๆ ก็ยังไม่เข้าที่เลย กลายเป็นว่าพอใช้ อีเมล แล้ว ระบบกระดาษ นี่กลับแย่ไปเลย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ก็เปลี่ยนคนเข้ามาประชุมใหม่ ต้องมาเรียนรู้กันใหม่อีก ระบบ บริษัทฯ บ้านเรา ก็เป็นอย่างนี้ เปลี่ยนคนเข้าๆ ออกๆ เป็นว่าเล่น เหมือนเป็นการฝึกงาน พอรู้งานดีแล้ว ก็ลาออกเพิ่มค่าตัวอีก  บางทีเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะรับวิศวกรจบใหม่ๆกัน ไม่เหมือน บริษัท ฝรั่งที่มันใหญ่โต สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆ มีเรื่องให้เรียนรู้ไม่จบ

5/8/14 ทำ ใบเสนอราคา งานควบคุมงาน ที่เป็นงานเล็กๆ ตอนแรก คิดว่าเจ้าของคงไม่ซีเรียส เรื่องเอกสาร แต่พอเจ้าของงานเอาไป เทียบกับ เจ้าอื่นๆแล้ว บริษัทฯเขาคงเสนอเอกสารมาละเอียดเหมือนงานคุมงานอาคารใหญ่ๆ ก็เลยต้องมาแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมให้ใหม่ แต่คงไม่ได้งาน เพราะ ส่วนใหญ่ บ.ที่อื่นเขา ใช้เด็กๆทำเอกสารสวยๆ เอาราคาถูกเข้าว่า แต่ทำงานคุมงานก่อสร้างไม่ได้เรื่อง ก็ต้องปล่อยๆไป

 

อีกงานเป็นบ้านที่สถาปนิกออกแบบยากๆ เห็นเป็นเพื่อนก็ไปช่วยทำแบบโครงสร้างให้ ก็ทำเราปวดหัวมากๆเลย ผู้รับเหมาที่ไม่มีความสามารถพอ แล้วมาทำงานยากๆ ต้องคอยแก้ไขแทบจะทุกจุด ทำมาปี กว่าแล้ว ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลย

4/8/14 ทำแบบเสริมเหล็กพอกนอกเสา อาคารเก่า ที่ต่อเติม และหน้างานมีปัญหา บางต้น พอกไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งกันใหม่ และ ดูรูปหน้างานแล้วก็ปรับให้ทำงานง่ายขึ้น เหมือนไปคุมงานด้วยเลย บางทีเจ้าของก็ไม่เข้าใจว่าทำไม เราต้องคิดค่าออกแบบแพง ก็ความรับผิดชอบที่คนทั้งตึก สมัยนี้ใช้ ไลน์ ส่งรูปไปมา ดีมากๆ เลย ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปดูหน้างานเลย

2/8/14 ไป ทำบุญ ให้เพื่อนรุ่นเดียวกัน ที่เรียน วิศวกรรม มาด้วยกัน แต่เสียชีวิตไปแล้ว มีถึง 10 คนแล้ว แล้วเย็นก็แวะไปกินเลี้ยง รวมรุ่น กัน เพื่อนบางคนที่ไม่ได้เจอกันเลย ต้องได้คุยกันสักพัก ถึงพอจะนึกออก ว่าสมัยก่อนหน้าตานิสัยเป็นยังไง

30/7/14 ไป ประชุมติดตามงานก่อสร้างบ้าน บ.ผรม พอผู้จัดการโครงการ ลากลับไปตจว. วิศวกรที่เหลือในไซต์ ก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรที่ตอบโต้กันทางอีเมลย์เลย เหมือนหายไปเลยทั้งอาทิตย์ หน้างานก็ต้องรอ มีส่วนที่ปัญหาที่ต้องเคลียร์กับพื้นคอนกรีตอัดแรง ก็เพิ่งจะมาเริ่มคุยกัน ไม่ได้เร็ว เหมือนงานการเดินเอกสารในโครงการใหญ่ๆ ที่เขาวางระบบเอาไว้ดีๆ เลย คนที่ทำงานเป็น ก็เงินเดือนมากจนทำเป็นผู้บริหารไปแล้ว เด็กๆก็ต้องมางมเข็มกันใหม่ 

อีกงานที่เพิ่งไปเริ่มคุย มีปัญหาวิศวกรควบคุมงานคนเดิม ก็ไม่ตามเรื่อง การตรวจงวดงาน ในการเบิกเงินงวดกับธนาคาร ทำให้มีปัญหาเบิกเงินมาหมุนไม่ได้ เจ้าของงานก็เลยเสียหาย ต้องเปลี่ยนไปกู้ ธนาคารกันใหม่อีก งานก็หยุดรอไป 2 เดือน

28/7/14 ฝนตกทั้งวันเลย ไม่มีอะไรเร่งด่วน ต้องรอเขาส่งข้อมูลมาให้ถึงจะทำงานต่อได้ เลยไม่ได้ทำอะไร รอช่วงบ่ายฝนหยุด ค่อยออกไป ทำธุระ นิดๆ หน่อยๆ มีงานที่ติดต่อมา แต่พอให้ส่งข้อมูลมา หรือ รูปถ่าย ให้เพิ่มเติม เพื่อเสนอราคาได้ ตามขนาดงาน มักจะหายไป ก็ต้องปล่อยๆไป เพราะแค่คุยกันแล้วจะรู้ขนาดงาน ความยากง่าย ความเสี่ยง มันเป็นไปไม่ได้ บางงานขนาดดูรูปเสกลเล็กยังประมาณความยากพลาดก็มี

26/7/14 หลังจากเปลี่ยนบรรยากาศ ไปเที่ยวตจว.มา 2 วัน ก็ต้องกลับมาทำงานต่อ ยังสงสัย สมัยนี้ยังมี อาคารในกทม ที่พื้นชั้นล่างเป็นพื้นคอนกรีตวาง บนดินอีกอยู่เหรอ ไม่ค่อยอยากเซ็นรับรองตรวจสอบเลย มันใช้งานได้ไม่กี่ปีก็ต้องซ่อมพื้นใหม่แล้ว แต่ ต้องลองถามเขาดู

 

บางทีเขาก็อาจจะตั้งใจใช้งานแค่ ไม่กี่ปีก็ได้นะ สมัยนี้ ตึกโครงสร้างเหล็ก ใช้คุ้มแล้วก็ขายเหล็กต่อได้ราคาอีก 

23/7/14 เช้าไปประชุม งานบ้าน เจอคานที่เทพร้อมพื้นคอนกรีตอัดแรง แต่จะต้องให้มันสไลด์บนบ่าของตอม่อให้ได้ด้วย เลยต้องตาม ผู้ออกแบบมาทำรายละเอียดส่วนนี้ให้ แล้วว่าจะไปดูหนัง เดี๋ยวนี้โรงหนังในห้างเมกา ไม่มีพนักงานขายตั๋วด้วยเงินสดแล้ว พยายามยัดเยียดให้เราเสียเงินทำบัตรสมาชิก แล้วไปกดซื้อตั๋วกับตู้เอง เลยเลิกดูเลยดีกว่า พวกนักลงทุนที่หาช่องทางทำกำไร อย่างเดียว แม้แต่พนักงานเก็บเงินยังไม่จ้างเลย

22/7/14 เช้าได้ ออกกำลังกาย แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะ ทำให้มีความสงบได้ทั้งวัน งานก็มีเข้ามา ก็ทำไปตามปัญญา ไม่ต้องไปติดยึดมันให้มาก หิวก็กิน ง่วงก็นอน หมดความเป็นตัวตนลงไปได้เท่าไรก็พ้นทุกข์มากเท่านั้น

21/7/14 นานๆที เจอเจ้าของงาน ขอบัญชีจะโอนเงินค่าจ้างให้ก่อน โดยไม่ต้องทวง งานที่ทำส่วนใหญ่เขามักจะจ่ายช้าที่สุดที่เป็นเป็นไปได้ หรือไม่ก็ต่อราคาลงมามาก เลยว่าจะทำแต่งานที่สบายใจดีกว่า ไม่ต้องปวดหัว

17/7/14 เป็น ผรม.นานๆทำแบบที เจอแบบการนิคมฯ ให้พิมพ์แบบเป็นกระดาษขนาด A1 ก็ต้องแก้ไขแล้วมาให้เราเซ็นต์ใหม่ ยังไม่จบ คราวนี้กลับมาให้เซ็นต์แบบ โดยให้วงเน้นๆวงเมฑ ส่วนที่เป็นเหล็กทาสีกันไฟอีก 1 รอบ ทั้งที่มีคนเซ็นต์เป็นคนเดียวกัน แต่ก็จะเอา 2 ลายเซ็นต์ นานๆเจอแบบนี้ที แก้กันหลายรอบเลยกว่าจะผ่าน นี่ไม่นับเรื่องใบ รง.4 ที่เป็นปัญหาจานใหญ่อีกนะนี่ กว่าจะเปิดโรงงานได้บ้านเราเสียหลายต่อเลย

16/7/14 โดนตามงานแบบ เจ้าของงาน จะเอาโน่นจะเอานี่ ให้ได้ผลประโยชน์จากพื้นที่การใช้สอย อาคารให้มากที่สุด ของเดิมก็ต่อเติมไว้เยอะกว่า ชาวบ้านแล้ว ยังไม่พอ ต้องการต่อเติมเพิ่มอีกให้มากที่สุด งานเสา และฐานราก จะเพิ่มเติม ก็ติดยังมีผู้เช่าใช้สอยพื้นที่ ให้ทำอะไรให้น้อยที่สุดอีก งานก็เลยยากตามไปด้วย แต่เขาก็จ่ายเงินง่ายดี

 

 ไม่เหมือนอีกงานที่ทั้งที่เป็นงานมั่วๆ เราเอาเพื่อนสาขาต่างๆอีก 4 คนไปช่วยเขา แต่กลับมองเราเป็นลูกจ้าง กว่าจะเบิกเงินได้ต้องเซ็นต์สัญญากัน และจะนัดคุยกันยังยาก เลยเลิกกันไปดีกว่า

13/7/14 ดูทีวี เป็นหนัง 2 เรื่องเลย มีทำงานสแกน แบบ และ คุยงานนีิดหน่อย ไม่ได้ทำอะไรมากรอดูบอลโลกคู่ชิงแชมป์ เยอรมันนีและ อเจนตินา

12/7/14 พัก ผ่อน ไม่ได้ไปไหน มีแก้ไขโมเดล แบบอาคารเก่าที่ แก้ไขตัดเสาออกไป 1 แนว เราชอบโปรแกรมแบบที่ให้ป้อนค่าตัวเลขอยู่ในรูปแบบ Text File ที่แก้ไขบางจุดง่ายๆเหมือนกัน บอลโลกคู่ชิงที่3 ก็ไม่ได้ดู เพราะไม่รู้จะดูไปทำไม

11/7/14 วันนี้ไปตรวจอาคารเก่า ซ้ำอีกวันนึง ได้รื้อฝ้าออกหมดแล้ว ไปตรวจแนวเสา งงเลยมีอยู่ชั้นบนก่อนดาดฟ้า มีเสาเพิ่มขึ้นมา เฉยๆ อยู่แค่ชั้นเดียว และมีการต่อพื้นยื่นออกไปจากแนวเดิมด้วยสิ พอตึก พื้นแนวมันเอียงๆ ไม่ตั้งฉากกัน นี่มันสวย แต่ดูแล้วงงจริงๆเลย กว่าจะไล่ตรวจเสร็จก็เย็นพอดี ต้องไปเปิดห้องนอน ห้องทำงานของสถานพยาบาลที่เช่าอยู่ชั้นล่างๆ ด้วย ดูแล้วเสาขนาดเล็กไป คงต้องตรวจค่ากำลังอัดคอนกรีต และเหล็กเส้นในเสาเพิ่มเติมอีกหน่อย  

10/7/14 วันนี้ไปตรวจอาคารเก่า ที่เขาจะปรับปรุงใหม่ เจ้าของก็บอกว่ารื้อฝ้าออกหมดแล้ว ให้เราเข้าไปตรวจสอบ คาน ได้เลย ช่างสมัยนี้ก็ทำให้ดูเป็ฯตัวอย่างแค่ชั้นเดียว เปิดฝ้าทำเป็นพิธีนิดหน่อย ดูแล้วต้องเปิดใหม่อีกเยอะเลย และที่ว่าเขียนแบบเอง จะเขียนได้ยังไง ในเมื่อยังมองไม่เห็นแนวคานเลย ห้องน้ำเก่า ก็ก่ออิฐขึ้นมาดื้อๆ แนวยาว หลายแนวเลย ไม่มีคานรับสักตัว แล้วยังมาบอกว่าเดี๋ยวทำแค่ 2 ชั่วโมงเสร็จ เราไม่เชื่อแล้วกลับเลย ไม่รอแล้ว

 

9/7/14  เช้าอุอกไปประชุมงานก่อสร้างบ้าน งานก็ไม่ได้คืบหน้าเท่าไร ผู้รับเหมาดูไม่ค่อยมีอะไร เร่งรัดเท่าไร ก็สร้างกันไปเรื่อยๆ แล้วก็ว่าง เลยดูหนังไป เรื่องหนังเพลง ไม่ได้มีสาระอะไร แต่เพลินดีมากๆ เป็นเรื่องของนักดนตรี และโพรดิวเซอร์  ออกจะเวอร์ๆ ไปหน่อยๆ แล้วก็จบแบบดิจิตอล แล้วก็เลยไปงานศพเพื่อน ขับรถแล้วก็รถติดมากๆ  ที่จอดรถในวัด ก็ไม่มี เพื่อนก็เสียเพราะโดนรถชน ทั้งที่เป็นมะเร็ง เป็นโรคหัวใจ เสียเงินเสียเวลา่รักษาจนหายดีแล้ว แต่ก็ไม่รอด

8/7/14  เช้าก็ยุ่งเลย ทั้งงานเก่า งานใหม่ รีบๆเคลีย ไปแล้วก็ไป ตรวจแบบและรายการคำนวณป้าย ต้องเสริมเพิ่มอีกเยอะเลย เขียนสดลงไปในไขเลย แม้จะดูไม่สวย แต่เข้าใจได้สร้างแล้วมั่นใจ แต่ก็ไม่รู้ว่าจนท.เทศบาล เขาจะยอมรับหรือป่าว บางทีต้องให้เขียนสวยๆ ก็มี ค่อยมาว่ากันอีกที ต้องหาวิธีลดงานลง แต่ไม่รู้ว่าจะลดได้สักเท่าไร

7/7/14  เช้าไปงานแต่งงานเพื่อน ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ไปลง BTS จำผิดป้าย ต้องนั่งรถมอเตอร์อ้อมกลับมาอีก 1 สถานี ก็ดีนะไม่ได้หรูหราอะไร แต่ก็มีครบสำหรับงานแต่งแบบไทยๆ และยังได้เอาเงินค่าเช่าสถานที่ไปทำบุญกับพระสงฆ์ป่วยได้ด้วย และก็ได้ทำบุญค่ายา ส่วนตัวเพิ่มเติมอีก สบายใจดีกว่าไปงานโรงแรมหรูๆซะอีก กลับมาซ่อมแอร์ แล้วก็ติดต่องานสำรวจอาคารเก่า บางทีลูกค้าต้องการเร็ว ส่วนไหนคนงานเราไม่พร้อมจะเข้าไปรื้อ เขาก็จัดหามาให้เองเลย

อีกงานเป็นตึกเก่าเป็นร้อยปี คงไม่ได้แล้วเพราะเราไม่อยากทำด้วยเลยเสนอราคาแพงๆไป จริงๆตึกเก่าขนาดนี้มันน่าจะรื้อ แล้วสร้างใหม่ ดีกว่าเอางานตกแต่งภายในใช้ ของสวยๆมาโป๊ะปกปิดโครงสร้างเก่าเข้าไป ให้ อาคารดูหรูหรา หรือถ้าจะซ่อม ก็ซ่อม เสา คาน มันใหม่ ทุกต้นทุกตัว เลย ไม่ใช่ซ่อมแค่ 2 ต้น เป็นพิธี 

 


 บทความของ ดร. วิรัช ศิลป์เสวีกุล

ฉบับนี้ผู้เขียนขอตอบคำถามจากท่านผู้อ่าน  เรื่องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน หลังจากมีกฏกระทรวงออกมาบังคับใช้  2  ฉบับ เมื่อพฤศจิกายน 2550 เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณโครงสร้างอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว และการตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างของอาคารโดยวุฒิวิศวกรก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารครับ

ผู้เขียนขอตอบในภาพรวมนะครับว่าปัจจุบันหากอาคารเข้าข่ายตามกฏกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ กล่าวคือ หากเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตร ขึ้นไป  หรือเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ  ต้องคำนวณโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว  และถ้าเป็นโครงสร้างพิเศษ เช่น  มีช่วงคาน ช่วงหลังคา ยาวเกิน 10.00 เมตร เป็นต้น  ต้องได้รับการตรวจสอบรับรอง  รายการคำนวณโดยวุฒิวิศวกร (สามารถดูรายละเอียดชนิดและประเภทของอาคารได้จาก website ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง)

ในช่วง 3-4 ที่ผ่านมาคอนโดมิเนียมได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะ ซิตี้คอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน3 ล้านบาท ตามพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไปของผู้บริโภค ที่สอดรับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าเดินทาง การฝ่าฟันกับการจราจรที่แสนจะติดขัดในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร การเดินทางโดยรถไฟฟ้าทั้งบนดินและได้ดินสะดวกสบาย แถมค่าผ่นส่งห้องชุดในคอนโดมิเนียมยังใกล้เคียงกับค่าเช่าอพาร์ทเมนต์อีกด้วย เหล่านี้ล้วนะพลักดันให้คอนโดมิเนียมนับวันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น บางโครงการปิดการขายในเวลาไม่ถึงวันหรือไม่เกิน 3 เดือน

       กระแสความนิยมของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ อยู่ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ล้วนวิ่งมาที่ตลาดนี้ทั้งนั้น "น้ำขึ้นให้รีบตัก" เป็นสุภาษิตหนึ่งที่ใช้ได้ดี แต่การของอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะโครงกาขนาดใหญ่อย่างเร็วสุด 3-6 เดือน บางโครงการนานกว่านั้น เหตุผลนี้ทำให้ผู้ประกอบการต่างหาทางออกทุกช่องทางเพือ่ให้ได้ใบอนุญาตก่อสร้างโดยเร็ว รวมไปถึงการใช้มาตร 39 ทวิ ในการก่อสร้าง โดยเป็ฯการลงเสาเข็มไปก่อน ระหว่างนั้นถึงยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เป็นเช่นนั้นหลายโครงการ

      แต่เมื่อเร็วๆนี้ ข่าวดังช็อกวงการอสังหาริมทรัพย์เห็นทีจะเป็น ข่าวบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในตลาด ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมโดยยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง แต่อาศัยมาตรา 39 ทวิ ซึ่งสามารถก่อสร้างก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

 

       เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างคอนโดมิเนียม “เดอะ พัลซ์” ของ บมจ.ปริญสิริ ในซ.พหลโยธิน 37 เขตจตุจักร ซึ่งเป็นอาคารชุด 8 ชั้น 2 อาคาร ทำการก่อสร้างโดยไม่ได้ขอใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทั่งผู้ว่าราชการกทม.สั่งให้เขตจตุจักรและสำนักการโยธากทม. ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัจจุบันบริษัทปริญสิริฯได้หยุดเข้าพื้นที่โครงการแล้ว มีการทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร A จำนวน 8 ชั้น 77 ยูนิต ตามมาตรา 39 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2535 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2549 และในวันที่ 26 ธ.ค. 2549 สำนักการโยธาแจ้งว่ามีการก่อสร้างอาคาร

 

       จนกระทั่งวันที่ 1 ส.ค. 2550 จึงพบว่ามีการก่อสร้างผิดแบบ เนื่องจากเจ้าของโครงการมาก่อสร้างจำนวน 154 ยูนิต ต่อมาวันที่ 27 ก.ย. 2550 เขตจตุจักรได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยผอ.เขตสั่งระงับการก่อสร้าง และให้แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ ค. 12 ในวันเดียวกัน เขตจตุจักรได้ออกหนังสือแจ้งความดำเนินคดีกับปริญสิริ ฐานก่อสร้างผิดแบบ และตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2550 ถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับรายวันๆ ละ 3 หมื่นบาท และอยู่ในขึ้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมาย

       ข่าวดังกล่าว ทำให้หลายฝ่ายเริ่มหันมาตรวจสอบโครงการคอนโดมิเนียมที่ขึ้นราวกับดอกเห็ด แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้พัฒนาส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งชื่อเสียงและความเชียวชาญที่หลายคนการันตีว่าไม่มีผิดพลาด

       ในที่สุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็พบว่า บริษัทยักษ์ใหญ่อีกรายนั้นคือ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ออกแบบคอนโดมิเนียม “คอนโดวัน” จำนวน 11 โครงการ 12 อาคาร ผิดแบบการก่อสร้าง โดยกฎหมายกำหนดให้คอนโดขนาดเตี้ย ความสูงไม่เกิน 23 เมตร นับจากพื้นดิน โดยในแต่ละชั้นต้องสูงอย่างน้อย 2.6 เมตร แต่การออกแบบก่อสร้างของพลัส ได้เพิ่มเติมในส่วนของคานเพื่อความสวยงาม ทำให้ความสูงเกินกว่า 23 เมตร

       ทั้งสองกรณี ล้วนสร้างความสะเทือนให้แก่วงการอสังหาฯเป็นอย่างมาก เพราะ 2 ล้วนเป็นรายใหญ่ในตลาด มีชื่อเสียง ความเชียวชาญในการพัฒนาอสังหาฯมาช้านาน จนทำให้เกิดความสงสัยว่า ข้อผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากความไม่เจตนา เพราะกฎหมายมีช่องโหว่ และการตีความที่แตกต่างกันไป หรือบริษัทจงใจที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย

       นายสิน พงษ์หาญยุทธ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิบายให้ฟังว่า การใช้มาตรา 39 ทวิ ในการก่อสร้างส่วนใหญ่ เป็นโครงการขนาดเล็ก หรือประเภทดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร เพราะการขออนุญาตมีความล่าช้า แต่ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายรายหันมาใช้มาตรา 39 ทวิ ในการก่อสร้าง ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการขอใบอนุญาตมีความล่าช้า ใช้เวลานาน ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ ทำให้พัฒนาโครงการได้ล่าช้า ไม่ทันคู่แข่ง หรือความเคลื่อนไหวของตลาด

       อย่างไรก็ตาม การอาศัยมาตรา 39 ทวิในการก่อสร้างล้วงหน้ามีความเสี่ยงมาก เพราะหากกทม.ไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ นั้นหมายถึงต้องแก้ไขอาคารใหม่ ทุบทิ้งบางส่วนหรือหยุดการก่อสร้าง นับเป็นต้นทุนทั้งนั้น โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่อาจกระทบถึงผลการดำเนินงาน ถึงขั้นขาดทุนเลยก็ได้ ทำให้โครงการขนาดใหญ่ไม่กล้าอาศัยกฎหมายมาตรนี้ในการก่อสร้าง

       “คนที่อาศัยมาตรา 39 ทวิ ในการก่อสร้างอาคารไปก่อนล่วงหน้า ย่อมมั่นใจสูงมากว่า อาคารที่ออกแบบก่อสร้างมาต้องผ่านการอนุญาตก่อสร้างอย่างแน่นอน แต่ผู้ประกอบการโครงการขนาดใหญ่จะไม่ค่อยกล้าเพราะมีความเสี่ยงมาก” นายสินกล่าว

       นายสินยังได้อธิบายต่อว่า การใช้มาตรา 39 ทวิ ไม่ใช้เรื่องง่าย เพราะต้องมีวุฒิสถาปนิก ซึ่งไม่ได้เป็นกันง่ายๆ จบมาภายใน 1 ปี จะต้องผ่านการทำงาน 3 โครงการ หรือมีคะแนน 300% หลังจากนั้นต้องมีประสบการณ์ 5 ปี มีคะแนน 700% จึงจะเป็นวุฒิสถาปนิกได้

       นอกจากนี้ ยังต้องมีวุฒิวิศวกร อีกหลายสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ วุฒิวิศวกรโครงสร้าง, วุฒิวิศวกรโยธา, วุฒิวิศวกรงานระบบปรับอากาศ, วุฒิวิศวกรสุขาภิบาล และวุฒิวิศวกรไฟฟ้า เซ็นเห็นชอบการก่อสร้างด้วย

       อย่างไรก็ตามจากเรื่องทีเกิดขึ้นแม้กทม.จะไม่ร้องเรียนไป แต่เมื่อเป็นข่าวสู่สาธารณะแล้วทางสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรก็คงต้องดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป เพราะถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ ส่วนสมาคมคงจะไม่ช่วยเหลืออะไร เพราะเป็นเรื่องของการทำผิดจรรยาบรรณ ไม่ได้เป็นเรื่องที่สถาปนิกถูกเอารัดเอาเปรียบ

       สำหรับผู้ประกอบการก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป แต่สามารถดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องใหม่ได้ โดยจะต้องทุบส่วนทีเกินออกไปแล้วไปขออนุญาตใหม่ แล้วจึงจะทำการจดทะเบียนโอนให้กับลูกค้าได้ เพราะเอกสารที่ขออนุญาตกับการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดนั้นจะต้องเหมือนกัน

 

 

       ในส่วนของบริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน) การอาศัยใบอนุญาตก่อสร้างจากสำนักการโยธา(สนย.)ตามมาตรา 39 ทวิ ในการเร่งดำเนินการก่อสร้าโครงการคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะโครงการคอนโดฯ The PULSE พหลโยธิน 37 ทั้ง 2 อาคาร ที่ขณะนี้ได้หยุดการก่อสร้างแล้ว ตามคำสั่งของสำนักงานการโยธา กทม.

 

 

 

       อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดปัญหาขึ้น แต่ทางผู้บริหารของบริษัทฯได้พยายามที่จะเข้ามาดูแลและปกป้องความเสียหายของลูกค้าที่เข้ามาซื้อห้องชุดในโครงการคอนโดฯ แยกเป็นเมื่อถึงช่วงเวลาโอนกรรมสิทธิ์และลูกค้าขอยกเลิกสัญญา ทางบริษัทฯจะคืนเงินพร้อมบวกคืนดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าในอัตรา 7.5% ต่อปี ส่วนที่ลูกค้าไม่ขอคืนเงิน แต่ต้องการสิทธิ์ซื้อห้องชุด ทางบริษัทจะจ่ายค่าปรับให้ลูกค้า ซึ่งเดิมตามแผนจะโอนให้แก่ลูกค้าได้ในไตรมาส 2 ปี 51 แต่ต้องเลื่อนออกไปคาดว่าจะเริ่มโอนได้ในไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 0.01% ต่อวันตามราคาห้องชุด

 

 

 

       ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทปริญสิริฯ ถือเป็นบทเรียนที่แสนแพง ทำให้ทางผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ามาแก้ไขกระบวนการทำงานใหม่ทั้งหมด โดยเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับโครงการและกับลูกค้าของบริษัท

 

 

 

       " เราคงไม่ขยาด แต่คงต้องระวังเป็นพิเศษสุดๆ ซึ่งเราคาดหวังว่า ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ควรจะใกล้ชิดกันมากกว่านี้

 

 

 

       ถึงกระนั้น แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่ายอดขายทั้งส่วนของโครงการจัดสรรและคอนโดฯจะอยู่ประมาณ 6,800 ล้านบาท ยอดรับรู้รายได้ประมาณ 4,300 ล้านบาท

 

 

 

       และแม้ว่าทั้งพลัสและปริญสิริ จะระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่สร้างความเสียหายต่อผลการดำเนินงาน ด้วยการนำรายได้จากโครงการอื่นมาชดเชย แต่สิ่งที่ต้องสูญเสียไปก็คือ ชื่อเสียงที่สะสมมาช้านาน ความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาโครงการ ที่แตกต่างจากรายเล็ก-รายกลาง จะต้องลดลงไปในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเรียกกลับคืนมาให้เร็วที่สุด เพราะคู่แข่งในตลาดหายใจรดต้นคออยู่ และพร้อมที่จะแซงหน้าได้ทุกเมื่อ

 

 

 

       เรื่องที่เกิดขึ้นนับเป็นบทเรียนแสนแพงของผู้ประกอบการ ที่ควรนำมาเป็นอุทาหรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดำเนินตามกระบวนการ แม้ว่าจะช้าไปบ้าง แต่ก็ชัวร์ ผิดพลาดแก้ไขได้ ไม่เสียชื่อ หลัก “พอเพียง” ของในหลวงท่านใช้ได้กับทุกธุรกิจและทุกคนเสมอ

 

 
ที่มา: [url=http://manager.co.th/StockMarket
/ViewNew

 ความต้องการสำหรับงานวิศวกรรมโยธาที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของประชากร ในความเป็นจริงนี้คือเหตุผลที่วิศวกรรมโยธายังคงเป็นสาขาวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของการจ้างงานเมื่อเทียบกับสาขาทั่วไป เช่นวิศวกรรมเครื่องกลหรือ สาขาที่ทันสมัยเช่นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่ง งานวิศวกรรรมโยธาเป็นแหล่งจ้างงานส่วนใหญ่เนื่องจาก้ความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของประชากร ผู้คนมากขึ้นหมายถึงอพาร์ทเมนท์มากขึ้นและผู้คนมากขึ้นนอกจากนี้ยังที่สุดนำไปสู่การเดินทางคมนาคมที่มีขนาดใหญ่ -- การก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้นทั้งที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ แหล่งน้ำ โรงงานและผลิตและส่งถ่ายพลังงาน


ความต้องการสำหรับงานวิศวกรรมโยธายังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากระยะเวลาของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะออกกองทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ระยะเวลาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เงินทุนส่วนเกินที่จะ gobbled ขึ้นในเวลาไม่นานโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาความต้องการของโครงสร้างพื้นฐาน ในปีที่ผ่านมาและทศวรรษที่ผ่านมาชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะสามารถคาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้นหากไม่หลีกเลี่ยงด้วยการกลยุทธ์การ interventional ที่ดีขึ้นโดยสถาบันเช่น Federal Reserve นี้จะออกกองทุนที่เคยใช้ได้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจะสร้างความต้องการที่มั่นคงสำหรับวิศวกรโยธาในปีที่ผ่านมา 

โยธาวิศวกรรมโครงการส่วนใหญ่เช่นถนน, สะพาน, อุโมงค์, เขื่อน, ทางรถไฟ, สนามบิน, ท่าเรือ, น้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, อาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีงานหนักในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมและการทำงานปกติเช่นก่อให้เกิดความต้องการมากสำหรับวิศวกรโยธา ความจำเป็นในการความเร็วสูงสูงความปลอดภัยระบบขนส่งมวลชนเช่นรถไฟใต้ดินหรือรถไฟไฮสปิดเป็นอีกคนขับที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าของงานวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธาของวันนี้ยังเป็นอาชีพที่น่าพอใจอย่างมืออาชีพที่มีเงินเดือนที่ดีและการทำงานของการปรับปรุงเทคโนโลยี แม้ว่าเงินเดือนเฉลี่ยของวิศวกรโยธาจะไม่สูงมาก พวกเขายังได้รับการทำงานในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีสูงเช่นการออกแบบที่ทนต่อการเกิดแผ่นดินไหวและทำให้การใช้งานหนักของเครื่องมือเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ / วิศวกรรม (CAD / CAE)

 

ข้อสงสัยที่มักมีผู้ถามมี 2 กรณีที่เกี่ยวกับการรับรองโดยวุฒิวิศวกร รายละเอียดมีดังนี้

กรณีที่1

คำถาม :   หากผู้คำนวณโครงสร้างของอาคารเป็นวุฒิวิศวกรจะถือว่าผ่านการตรวจสอบแล้วหรือไม่ หรือต้องมีวุฒิวิศวกรอีกท่านหนึงมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 


คำตอบ :   จำเป็นต้องมีวุฒิวิศวกรอีกท่านหนึ่งมาตรวจสอบด้วย เพราะต้องการให้มีการตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างของอาคาร โดยผู้อื่นที่เป็นวุฒิวิศวกรก่อนยื่นขออนุญาต

กรณีที่2

คำถาม :    หากยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา   39   ทวิ  ซึ่งต้องมีวุฒิวิศวกรเซ็นชื่อรับรองแล้วจะต้องมีวุฒิวิศวกรท่านหนึ่งตรวจสอบด้วยหรือไม่

คำตอบ :    จะต้องมีวุฒิวิศวกรอีกท่านหนึ่งตรวจสอบด้วย เพราะถือว่าวุฒิวิศวกรท่านแรกที่รับรองการยื่นตามมาตรา 39 ทวิ เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของผู้คำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อยื่นคำขอ

จากคำถามและคำตอบข้างต้นอาจทำให้ท่านผู้อ่านหลายท่านยังงง ๆ อยู่นะครับ แต่ต้องพยายามทำความเข้าใจโดย อ่านซ้ำอีกครั้ง  และคิดแบบเชิงบวกว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะมาใช้อาคารในอนาคต  หลังจากได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงตัวเราเองด้วยมาตรการต่าง ๆ  ที่ภาครัฐเสนอ  และออกเป็นกฎหมายนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติ ซึ่งได้กลั่นกรองพิจารณาจากทุกภาคส่วนแล้วเห็นว่าเหมาะสม เราต้องยอมรับครับ

ท่านผู้อ่านที่ติดตามอ่านมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน  มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ที่เน้นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น แต่อาจจะกระทบต่อเจ้าของอาคาร ซึ่งเดิมเคยสบาย ๆ เพราะมีกฎหมายบังคับใช้ไม่มากนักอาจทำให้รู้สึกอึดอัดและคิดว่าทำให้ต้นทุนเพิ่ม แต่ที่จริงแล้วกฏหมายบังคับใช้ต่าง ๆ เป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับทุกคน ซึ่งคุ้มค่าครับ เช่น การควบคุมบังคับเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยอาคารประจำปี เป็นต้น

ปัจจุบันนอกจากจะมีข้อบังคับต่าง ๆ ออกมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารแล้ว   ปัญหาภาวะค่าครองชีพ   ค่าวัสดุที่ขึ้นราคา ค่าแรงที่แพงขึ้น  ก็เป็นปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเช่นกัน  หากท่านที่กำลังตัดสินใจจะลงทุนสร้างอาคาร  ทั้งอาคารที่อยู่อาศัยของตนเอง อาคารให้เช่า หรืออาคารแบบใด ๆ ก็ตามหากเป็นไปได้ควรตัดสินใจโดยไม่ชักช้า และพยายามเริ่มก่อสร้างให้เร็ว ถ้าลังเลแล้วอาจจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นได้นะครับ  และในส่วนของการยื่นอนุญาตนั้น ขอแนะนำว่าน่าจะใช้วิธีแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา  39  ทวิ ครับ  เพราะเราสามารถเริ่มลงมือทำงานด้านเสาเข็ม และก่อสร้างได้ ทันทีหลังแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา  39  ทวิภายใน 1 วัน  เช่น แจ้งวันนี้พรุ่งนี้เริ่มก่อสร้างได้  แต่ทั้งนี้ต้องติดตามแก้ไขตามข้อทักท้วงให้เรียบร้อยจนได้รับใบรับทราบนะครับ

กำลังศึกษางานวิศวกรรมสาขาใหม่ๆ และก็เริ่มทำงานยากๆ มากขึ้น เช่นงานซ่อมแซมตึกเก่าๆ 50 ปี เพราะยังไงก็ต้องมีคนทำ คนรุ่นเก่าก็คงจะจากไป ถ้าเราไม่กล้าทำแล้ว ก็คงไม่ได้ทำไปตลอด เสียดายที่เป็นถึง วุฒิวิศวกร แล้ว

ข่าวแผ่นดินไหวติดๆกันใหญ่ ที่นิวซีแลนด์ และ ที่ญี่ปุ่น และที่ใกล้ตัวมากคือ พม่าติดเชียงราย ทำให้เกิดการตื่นตัว เรื่องแผ่นดินไหวมาก ขึ้น น่าจะกลัวตั้งนานแล้ว มัวแต่ ใช้วิชีตอย่าง ประมาทกัน ไม่อยากลงทุนให้ตึกทนแรงแผ่นดินไหวได้ ชอบคิดว่ามันเพียงพอ ยังไงก็ไม่เป็นไร อยู่มาได้ตั้งหลายสิบปีแล้ว  ทั้งที่ขนาดเสา เทียบกับ พื้นที่อาคารแล้วก็น้อยมากๆ

มาตราฐานการออกแบบ ม.ย.ผ. ของ กรมโยธา ก็มีออกมาใหม่ให้ ทันสมัยมากขึ้น กว่า ของปี 50 เยอะ แต่ก็อยู่ที่จิตสำนึกของ วิศวกรแต่ละคน ว่าจะให้เจ้าของงานรับ ค่าก่อสร้าง ได้ไม๋

ช่วงนี้รู้สึกว่า งานรับรอง แผ่นดินไหว หรือ รายการคำนวณ กลับมาใหม่ หลังจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ แม้แต่งานบ้าน ก็มีคนอยากให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้  ตามหลักการแล้ว ก็ควรที่จะมีคนทำ และ อีกคนตรวจสอบ ซืี่งเมืองนอก เค้าทำมานานแล้ว แผ่นดินไหวยังไม่ค่อยรอดเลย บ้านเรา  บริษัท ผู้ออกแบบ ไม่จ้าง วุฒิวิศวกร ประจำ ไม่ชอบกฎนี้ เวลาให้งานมาก็ให้เวลาตรวจน้อยมากๆ 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด