หน้าที่ของ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
หน้าที่ของ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร

 

กฎกระทรวง

กําหนดหน้ที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

ผู้ควบคุมงาน  ผู้ดําเนินการ  ผู้ครอบครองอาคาร  และเจ้าของอาคาร

 

.. ๒๕๖๑

 

 

อาศัยอํานาจามความใมา () แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. ๒๕๒๒ และม

 

() แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 

.. ๒๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ที่ ) .. ๒๕๔

 

รัฐมนตรีว่าการกระรวง โดยคําแนะนํา

 

ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้   ดัต่อไปน้ี

 

ข้อ   ๑   กฎกระรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้กําหนดสิวันับแต่วันประกาศนราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ   ๒   ในกฎกระทรวงนี้

ผู้ออกแบบ”    หมายความว่า    ผู้ออกแบบนสถาปัตยกรรมหรือออแบบแลคํา

งานวิศวกรรม

เจ้าของอาคาร”   มายความว่า   ผู้มีกรรมสิธิ์นอคารนั้น   และหมายความรวมถึงเจ้าขอ

โครงการผู้ทํสัญญาจ้างก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

งาาว”   หมควว่า   งาที่ก่อสร้าง   ดัดแปลง   รื้อถอน   หรือเคลื่อนย้าย

ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับนุ หรือจ้งและดําเนินการตามมาตร วิ

งานชั่วคราว”   หมายความว่า   งานที่สร้างขึ้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ใการก่อสร้าง   ดัดแปลง

รื้อถอน    หรือเคลื่อนย้ายงาาวร    และหมายความรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับการก่อสร้าง

ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายงานถาวร

แบบแปลนตามสร้าง หมวามว่า แผนผังบริเวณ แบบแปล ะรายการระก

ปลที่จัดทําขึ้นที่ได้ดําเนินก่อสร้าง    ดัดแปลง    หรือเคลื่อนย้ายสร็จเรียบร้อยแล้ว

มีรูปแสดยละเอียดส่วนสําคัญ     สัญลักษณ์วัสดุงาสถาปัตยกรรมวิศวกรรมทุกระ

โดยเป็นแบบที่ขี พิพ์  สําเน ภาพถ่าย  หรือข้อมูลอิล็กทรอนิส์

 


 

ข้อ   ๓   ผู้ออกแบบมีหน้ที่และความรับผิดชอบ   ดัต่อไปนี้

(ออแบบจัดทําราละเอียดารออแบบที่ชัดารนําใช้ใน

การดําเนินการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พึงกระทํา

ตามวิชาชีพ

()   ระบุค่าน้ําหนักบรรทุกจรแต่ละพื้นที่าคารที่ใช้ในกคําโครงสร้างาคารไว้ใน

แบปลนโครงสร้างพื้นชั้นต่าง ๆ   กรณีที่เป็นารออบบาคารสาธารที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพัน

ตารางมตรขึ้นไ อาคสูง  รขนญ่  รขนใหญ่พิเศษ  และอาคารประภทควบคุมการใช้

ซึ่งได้คํานวณออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใช้น้ําหนักบรรทุกจรสูงว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด

(ระบุค่าที่ใช้นกคํางาวิศวกรรมระบบความปลอดภัยอ่ืน  ๆ   ที่มีฑ์สูงว่า

ที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกําหนดไว้ในแบบแปลนอาคาร

(รับผิดชอบในส่วนที่เป็นผลต่อเนื่องจากการออกแบบดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารนั้น

(กําหนดมารการเพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดต่สุขภ ชีวิต  ร่างกายขบุคคล

หรือทรัพย์สิน  ที่อยู่ที่ก่อสร้าง  และบริเวณข้างเคียงให้เป็นไปตกฎหมว่าด้วยกรควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ   ๔   ผู้ควบคุมงานมีหน้ที่และความรับผิดชอบ   ดัต่อไปนี้

(อํานวยการหรือควบคุมการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคา และารติตั้ง

อุปกรณ์ต่าง ๆ   ที่ใช้ร   ให้เป็นปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับนุญาต

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พึงกระทําตามวิชาชีพ

(อํวยการหรือควบคุมให้มีการป้องกันภยันตรายที่เกิดต่สุขภา ชีวิต  ร่างกาย

หรือทรัพย์สิน  นสที่ก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน   หรือเคลื่อนย้ายคา และบริเวณข้างเคียง


ให้เป็นไปตามแผนงา ขั้นตอน และวิธีการที่ผู้ดําเนินการกําหนดไว้


ข้อ   ๕   ผู้ดําเนินการมีหน้ที่และความรับผิดชอบ  ดัต่อไปนี้

(วางแงาน   ขั้นตวิธีการก่อสร้าง   ดัดแปลง   รื้อถอน   หรือเคลื่อนย้าย

ทั้งในส่วนของงานถาวรและงานชั่วคราว  และเสนอแผนงา ขั้นตอ และวิธีการดังกล่าวต่อเจ้าของอาคาร

(ดําเนินารก่อสร้าง   ดัดแปลง   รื้อถอน   หรือเคลื่อนย้ายารบแปลน

และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต   หรือแจ้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา   ๙   ทวิ

(ดําเนินก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายาคาราม ขั้นตอน

และวิธีการที่เจ้าองอคาเห็นชอบต ()  และต้ดําเนินให้เป็นปตมหลัฑ์ที่กฎหมาย

กําหนดไว้  จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

(สนอแผนน   ขั้นตอน   และวิธีป้องกันภยันตรายที่เกิดต่สุขภพ   ชีวิต

ร่างกา หรือทรัพย์สิน  นสที่ก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายคารบริเวณข้างเคียง

ตามมาตรการที่ผู้ออกแบบกําหนดต่อเจ้าของอาคารก่อนนําไปดําเนินการ


          (จัดทํารายงานการดําเนินกาย่างน้อยดือนลรั้งและก็บว้   ณ   สถที่ดําเนิน ตลอดเวล

 จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

 

 เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจสามารถตรวจสอบได้

 

          ()   กรณีการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายคารชุมนุม คาราธาร

ที่เป็นารญ่ สูง หรือใหญ่พิเศษ ต้จัดทําบบแปลนตสร้าง ให้เจ้าจสอบแลส่อบบบแปนตมสร้างที่ได้รวสอบแล้วให้เจ้า ยแบบแปนตสร้างต้ระบุค่าน้ําหนักรรทุกต่ละพื้นที่และค่ารฐาน

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมตามที่ผู้ออกแบบกําหนดไว้

(กรณีที่เจ้าจ้างการก่อสร้าง   ดัดแปลง   รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายคาร

ตามสาางานสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   ผู้ดําเนินต่ละรายมีน้ที่และามรับผิดชอบตามที่ได้รับจ้าง

และต้องให้ความร่วมมืกับเจ้าของอาคารใารประานงานและดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

ข้อ  ๖   เจ้าของอาคารมีหน้ที่และความรับผิดชอบ   ดัต่อไปนี้

(กํากัดูแลการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารและการติตั้อุปกรณ์ต่าง ๆ   ที่ใช้ประกอบอาคาร

รวทั้งการรื้อถอนแลเคลื่อนย้ายคาร        ให้เป็นปตมแบบแปลนและยกะกอบแบบแปลน

ที่ได้รับอนุญาต

(กํากั ดูแลกแผน     ขั้วิธีก่อสร้าง   ดัด ง   รื้อถอน

หรือเคลื่อนย้ายอาคารในส่วนของงานถาวร   และงานชั่วคราว

()   กํากับดูแลการจัดทํารายงานการดําเนินการของผู้ดําเนินการ

(กํากัดูแลกป้องกันภยันตรายที่เกิดต่สุขภ ชีวิต  ร่าง หรือทรัพย์สิน

ในสถานที่ก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารและบริเวณข้างเคียง

(กํากัดูแลให้ผู้ดําเนินการจัดทําแบบแปลนตามสร้าง

ข้อ   ๗   เจ้าองาคารหรือผู้อบครภทอชุมนุมน    คารสาธาร

ที่เป็นอาคารขใหญ่  อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  มีน้ที่และความรับผิดชอ ดัต่อไปนี้

()   จัให้มีป้ายแสดามจุจํานวนที่ที่สุที่รถข้าใช้พื้นที่ส่นขาร

ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการชุมนุม โดยติดไว้ในตําแหน่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

(จัดเก็บแบบแปลนตามสร้างว้ประจําอาคาร

(จัดให้มีการบํารุงรักษาและทดสอบระบบความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน

ข้อ   ๘   กฎกระรวนี้ไม่ใช้บังคับกับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับใบอนุญาต

หรือใบรับแจ้งตามมาตร  ทวิ  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

 

ให้ไว้   วัที่   มีนาคม  ..  ๒๕๖๑ พลเอก  อนุพงษ์  ผ่จินดา

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 


 

หมายเห :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

 

ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหน้ที่ และควรับผ

 

ชอบผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผูดําเนินกา ผูอบครองอาคา และเจ้าองร จึจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ขอสนับสนุน ให้บังคับใช้ตาม กฎกระทรวงนี้


บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

 

ทีมงาน วุฒิวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ