ทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามั...
ReadyPlanet.com


ทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร


หน้า ๑

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร

(

ฉบับที่ ๒)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้

ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓

ข้อ ๔

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า

ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร

.. ๒๕๕๓() แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.. ๒๕๔๒ ประกอบกับ() และข้อ ๕ () ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ.. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาวิศวกรระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้(ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๓

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย

การทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

ต่อไปนี้แทน

.. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ

การทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ

ความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

.. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร

ข้อ ๔ ให้คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๔ () ของข้อบังคับสภาวิศวกร.. ๒๕๔๗ เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ

ความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

.. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

จึงจะถือว่าสอบผ่าน

ข้อ ๕ ในการสอบสัมภาษณ์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่สอบไม่ผ่าน ให้มีสิทธิสอบแก้ตัวโดยการเข้าฝึกอบรมเฉพาะด้าน

การจัดทำรายงานทางวิชาการ หรือการสอบข้อเขียนวัดผลความรู้วิชาหนึ่งวิชาใดหรือหลายวิชา

ตามที่คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๔

() ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาต.. ๒๕๔๗ เห็นสมควร

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ

ความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

.. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

การสอบสัมภาษณ์ต่อคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๔

ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ

วุฒิวิศวกร พ

ก่อนถึงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ ต้องยื่นคำร้องขอเลื่อน() ของข้อบังคับสภาวิศวกร.. ๒๕๔๗ โดยให้ยื่นผ่านสำนักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย

การทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

ข้อ ๘ ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ซึ่งยังไม่ผ่าน

การทดสอบความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชำนาญ

ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับ

วุฒิวิศวกร พ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ

ทวี บุตรสุนทร

นายกสภาวิศวกร

.. ๒๕๕๑.. ๒๕๕๑ มีสิทธิเลือกว่าจะทดสอบความรู้ตามระเบียบ.. ๒๕๕๑ หรือตามระเบียบนี้.. ๒๕๕๓

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ

โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ผ่านการสอบแก้ตัว หรือไม่เข้าสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

ถือว่าสอบไม่ผ่าน

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามวรรคหนึ่ง และการสอบแก้ตัวตามวรรคสอง

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกำหนดผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-12 10:27:18 IP : 119.46.63.84


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล