เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ เขียนแบบ เซ็นแบบ ทำรายการคำนวณ  

ทดสอบรับน้ำหนักพื้น ในอาคาร

และ รับ จัดเตรียมเอกสาร

สำหรับ ขออนุญาต เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้อาคาร และ จัดตั้ง โรงเรียน 

บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

ติดต่อ วีระ 0812974848

การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ หากใช้อาคารที่มีการอนุญาตเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาก่อน เช่น อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย เป็นต้น จะต้องดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นสถานศึกษาก่อน 

 

โดยต้องยื่นคำขอเปลี่ยนการใช้อาคารกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ควบคุมอาคารในพื้นที่นั้น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ซึ่งมีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือโยธาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนี้ต้องพิจารณาความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค ทางหนีไฟ ที่ว่างโดยรอบอาคาร การระบายอากาศ แสงสว่าง ฯลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารสำหรับอาคารประเภทสถานศึกษาโดยเฉพาะ

 

 

ดังนั้น การเตรียมจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังต้องพิจารณาดำเนินการให้อาคารสถานที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วย จึงจะสามารถเปิดทำการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ครับ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 


:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-22 
 
 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (3) และ มาตรา 8 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

 "ส่วนปลอดภัย" หมายความว่า ตัวเลขที่ใช้หารหน่วยแรงประลัยลงให้ถึง ขนาดที่จะใช้ได้ปลอดภัย สำหรับวัสดุที่มีกำลังครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์ ให้ใช้ค่ากำลังคราก หรือหน่วยแรงพิสูจน์นั้นแทนหน่วยแรงประลัย
 "น้ำหนักบรรทุกจร" หมายความว่า น้ำหนักที่กำหนดว่าจะเพิ่มขึ้นบนอาคาร นอกจากน้ำหนักของตัวอาคารนั้นเอง
 "น้ำหนักบรรทุกประลัย" หมายความว่า น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนดให้ใช้ในการคำนวณตามทฤษฎีกำลังประลัย
 "ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร" หมายความว่า ส่วนของอาคารที่จะต้องแสดงรายการคำนวณการรับน้ำหนักและกำลังต้านทาง เช่น แผ่นพื้น คาน เสา และรากฐาน เป็นต้น


 "ฐานราก" หมายความว่า ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดิน
 "กำลังแบกทานของดิน" หมายความว่า ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้ โดยมีการทรุดตัวไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
 "สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภทวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม

 

 

เอกสารดาวโหลด

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ขออนุญาต

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นั้นๆที่โรงเรียนตั้งอยู่

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชั้น 4  อาคารสวัสดิการ สป.  กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 0 2628 9047 , 0 2282 8652

โทร.02628 7000 ต่อ 320,321,327,602

โทรสาร 02282 8652, 02282 9635

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวโหลด

2.รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เอกสารดาวโหลด

3.โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวโหลด

4.หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร และ แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร เอกสารดาวโหลด

 

ขั้นตอนและวิธีการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้


1. ผู้ขอจัดตั้งต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 


2. ยื่นคำขอจัดตั้งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ ได้แก่

   - โครงการจัดตั้งโรงเรียน

   - แผนงาน งบประมาณและทรัพยากร

   - ระเบียบการของโรงเรียน

   - หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

   - รายชื่อและคุณสมบัติของผู้บริหารและครู

   - แผนผังที่ตั้งและอาคารสถานที่


3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา


4. คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต โดยอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดให้ปรับปรุงแก้ไข


5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดตั้งตามโครงการที่เสนอ และปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ


6. รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะตามที่กำหนด เพื่อให้การกำกับดูแลและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา


ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย


การยื่นคำขอและการอนุญาตต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

 

ขั้นตอนและวิธีการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอตามแบบ รร.นอก.1 พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยยื่นผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณี

 

2. เอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ ประกอบด้วย

   (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

   (2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้อาคารสถานที่จัดตั้งโรงเรียน

   (3) แผนผังแสดงที่ตั้งและแผนผังอาคาร

   (4) หลักสูตร แผนการจัดการศึกษา ระเบียบการของโรงเรียน และตารางสอน

   (5) หลักฐานแสดงความพร้อมทางการเงินและทรัพยากรทางการศึกษา 

   (6) รายชื่อและคุณสมบัติของผู้จะเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จะเป็นผู้อำนวยการ

   (7) รายชื่อและคุณสมบัติของผู้จะเป็นครู  

   (8) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ กรณีเป็นนิติบุคคล

 

3. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้ซึ่งเลขาธิการฯ มอบหมายพิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐาน ถ้าครบถ้วนให้แจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วัน 

 

4. กรณีได้รับอนุญาต ผู้ขอจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และจัดทำสัญญาตามแบบที่กำหนดภายใน 30 วัน จึงจะออกใบอนุญาต

 

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งต้องจัดระบบประกันคุณภาพภายในและรับการประเมินจากภายนอกตามกฎหมายด้วย

 

 

ทั้งนี้ กระบวนการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะ