เซ็นรับรองโรงงาน โดยวุฒิวิศวกร
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
คำนวณ เซ็นแบบ

รับออกแบบ เขียนแบบ สระว่ายน้ำ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  โดย วุฒิวิศวกรโยธา

รับขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร และ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร อ5

ตรวจสอบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร

คำนวณ ตรวจสอบแบบ

 

เซ็นแบบ ติดต่อ

 บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

วุฒิวิศวกร โทร 081 2974848

LineID: 4wee

อีเมลย์ 4wengineer@gmail.com

 

ความรับผิดชอบของวิศวกรโยธาที่เซ็นแบบไปแล้ว มีดังนี้

 

1. รับผิดชอบต่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และคุณภาพของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ได้เซ็นรับรองแบบ หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายอันเนื่องมาจากการออกแบบที่ผิดพลาดบกพร่อง วิศวกรผู้เซ็นแบบต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัยทางวิชาชีพ

 

2. ต้องมั่นใจว่าแบบก่อสร้างที่ได้เซ็นรับรองนั้นถูกต้องตามหลักวิชาการ วิศวกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง มาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น มีการคำนวณออกแบบโครงสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม แข็งแรงทนทาน

 

3. ข้อมูล ข้อกำหนด และรายละเอียดในแบบต้องถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริง หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้รับเหมาเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ก่อสร้างผิดไปจากแบบ หรือต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพิ่มเติม

 

4. ทำการสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ก่อนทำการออกแบบและเซ็นรับรองแบบ เช่น สภาพดิน ชั้นดิน ระดับน้ำใต้ดิน สภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ผังเมือง ผังสาธารณูปโภค เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการออกแบบ การเลือกวิธีก่อสร้าง และความปลอดภัยของอาคาร

 

5. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับแบบให้แก่เจ้าของอาคาร ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยระหว่างการก่อสร้างต้องยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้คำอธิบาย เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง

 

6. ติดตามและตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ ว่ามีการก่อสร้างตามแบบที่ได้เซ็นรับรองไว้หรือไม่ หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นไปตามแบบ ต้องให้คำแนะนำในการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามแบบ

 

7. รักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบก่อสร้างที่ตนเองได้จัดทำขึ้น ไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

8. หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบภายหลังจากเซ็นรับรองไปแล้ว ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ จัดทำแบบแก้ไขใหม่พร้อมคำอธิบายประกอบให้ชัดเจน และต้องเซ็นรับรองในแบบแก้ไขใหม่นั้นอีกครั้ง

 

 

การเซ็นรับรองแบบเป็นการรับรองว่าแบบนั้นมีความถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง ดังนั้นวิศวกรโยธาจึงต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และรับผิดชอบอย่างสูงในการเซ็นแบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเสียหายตามมาภายหลัง อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตนเองและวิชาชีพ

 

สระว่ายน้ำห้องเครื่อง

...

11/8/58

ช่วงนี้ได้ดูสารคดี National Geographic ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกที่บินไปจับเหยื่อ หรือ เรื่องแพะภูเขา ที่ไต่หน้าผาชันตลอด เทียบกับมนุษย์ แล้ว ก็คงต้องเหมือนกัน คือจะต้องทำอะไรที่ตัวเองถนัดให้ดีที่สุด ถึงจะอยู่รอดในโลกนี้ได้

วิวัฒนาการของมนุษย์ มาไกลมากเลย แต่การจะเลือกสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บางอย่างการแข่งขันก็สูงมาก และต้องทำงานเป็นทีมด้วย ในภาวะเศรษฐกิจดี ก็อาจจะง่ายหน่อย ส่วนในช่วงนี้ เป็นช่วงขาลง ส่วนใหญ่ที่ยัง ไม่มีจุดเด่น คงต้องเริ่ม ลำบาก เลยละ

10/8/58

ช่วงนี้ได้ดูสารคดี National Geographic เรื่อง งานเปิดด้านข้างเรือสำราญ เพื่อยกติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ตัวใหญ่ แทนตัวเดิมที่เสีย ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้ เรือกลับไป เดินทะเล ได้ภายใน 21 วัน

และ ตึก Pearl River ในเมืองจีนที่จะพยายาม ทำให้ตัวตึก สร้างพลังงานให้ ใช้ได้ โดยแรงลม และ แสงอาทิตย์ มากที่สุด รูปร่างตึกก็เป็นกระจก สองชั้นที่กันแดด กันลมฝน ที่โค้งทุกส่วน เพื่อให้บีบอัดแรงลม เข้ามาปั่นกังหันลม กลางตัวตึก 2 ช่วง เขาใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณผสมกับคอนกรีตในส่วนเสายักษ์ และ พื้น ส่วนผนังลิฟท์ ก็เป็นคอนกรีต แต่คานยึดเป็นเหล็ก ทุกอย่างต้องออกแบบ และสำรวจ ด้วยระบบ 3 มิติ ทั้งหมด เห็นแล้วทึ่งไปเลย

 

9/8/58

ช่วงนี้มีกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่บังคับใช้ ก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจ เยอะ เหมือนกัน ว่าไปถ่ายรูป อะไร แล้วแชร์ เพื่ออะไร ได้บ้าง บางเรื่องคนไทยก็ไม่รู้ได้ อย่างนักการเมือง ขนาด เป็นคนออกกฎหมาย ก็ยังมีโดน คดีหมิ่นประมาทกันบ่อยๆ ถ้าบังคับกันเข้มงวด ศาลคงไม่ต้องทำอะไรเลย มาตัดสินคดีพวกนี้ ในอินเตอร์ ขนาด ประมวลผล ด้วย Big Data ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ ระดับสุดยอดเลย ถึงจะทำทัน แล้วนี่มันสะสมไปเรื่อยๆ จะไปทำทันได้อย่างไร อีกหน่อยทนายคงมีงานกันล้นมือเลย วิศวกร น่าจะเปลี่ยนไปเรียนตอนนี้ก็ยังทันนะคับ

 

4/8/58

ช่วงที่มีกฎหมายใหม่บังคับใช้ ก็จะมีผลให้ แต่ละฝ่าย ยังไม่เข้าใจ ไม่มีมาตราฐาน ของเอกสารที่ต้องใช้

เรื่องตรวจสอบอาคาร ขนาดมีการอบรมกันเป็นเรื่องเป็นราว กว่าจะพอเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลา

3 ปีอย่างน้อย

อีก คราวที่แล้วก็เรื่อง ขออนุญาตติดตั้งหลังคา Solar Roof Top บนหลังคาบ้าน กว่าจะสรุปว่า ลดระดับไม่ต้องไปขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ที่เขต ก็ใช้เวลา 1 ปีกว่าจะออกกฎกระทรวง มาช่วยให้ง่ายขึ้น ขอที่หน่วยงานเดียว ไม่ต้องไปยุ่งกับเขต

คราวนี้ เป็นเรื่อง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของท่าเรือ ไม่มีตัวอย่างอะไรให้เลย ให้วุฒิวิศวกร แต่ละคนว่ากันไปเองเลย เจ้าหน้าที่ แต่ละคน

 

ก็ต้องการอะไรเยอะแยะไม่เหมือนกันอีก

 

3/8/15 ได้อ่านหนังสือ หัดถ่ายรูป พอรู้หลักแล้วก็ไม่น่ามีอะไร เลย เป็นเรื่องแสง เท่านั้น มันไม่ยากสำหรับวิศวกรอยู่แล้ว แต่ถ้าอยากได้รูปสวย มีมิติ และ มีเรื่องราวประกอบ ด้วยคงต้องไปเรียน เพราะมันมีเทคนิคเยอะเหมือนกัน และก็ได้ออกทริปท่องเที่ยวไปด้วย ช่วงนี้ ว่าว่างๆ จะไปเรียน ก็เริ่มมีงานเข้ามาอีก ต้องจัดเวลาให้ได้

 

2/8/15 ได้ลองทำเวบไซต์ ด้วย Wordpress จริงๆ ถึงมันง่าย แต่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ บางคำสั่งก็ใช้ไม่เป็น มีหน้าขึ้นมา มีรูปขึ้นมาหน่อย ก็ภูมิใจแล้วครับ ถือเป็นความสำเร็จจองเราขั้นหนึ่ง เสร็จแล้วทำรายการคำนวณ ทั้งใช้โปรแกรม และ ใช้มือเช็คด้วย เพื่อกันพลาด บางทีโปรแกรมมันก็มีจุดอ่อนบางตัว ที่ขึ้นคำเตือนมาให้เราแล้ว แต่ วิศวกร ที่ใช้งานไม่ได้คิดตามและปรับให้เหมาะสมก็อาจจะใช้งานไม่ดี ไม่ทน ต้องมาซ่อมกันใหม่ก็มี

 

1/8/15 ได้ไปฟัง การทำเวบไซต์ ด้วย Wordpress เคยอ่านหนังสือเจอมาแล้ว แต่ พอมาเห็นเขาทำให้ดูจริงๆ บนหน้าจอ แล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายจริงๆ และ ส่วนใหญ่ ก็มีบริการฟรี ยกเว้น Plugin บางตัวที่เขาทำขายก็มีให้เลือกใช้มากมาย มันเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ สร้างตัวตนสถานที่อยู่ บนโลกออนไลน์ การแข่งขันก็จะสูงขึ้นๆ ทุกวัน เราไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมยากๆ เหมือนสมัยก่อนแล้ว เอาเวลามาสร้างสรร เนื้อหาดีๆ ให้คนอ่านเวบก็จะได้ มีเวลาเหลือไปทำอะไรได้มากขึ้น

 

31/7/15 ได้ไปฟัง ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก พูดสดๆ แล้ว ทึ่งมากๆ เลย แกอายุ 90 กว่าแล้ว ยังแข็งแรงมาก ยังทำงานอยู่ มีผลงานออกมาเรื่อยๆ ได้ความรู้และแรงบันดาลใจดี แล้วก้ดู สารคดี งานต่อเรือบรรทุกก๋าซ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย จีน และ งานขุดเจาะอุโมงที่ยาวที่สุดในโลกโดย ชาว สวิส แล้วก็ทึ่งใน ฝืมือ ของเขาจริงๆ บ้านเราตามเขาไม่ทันเลย พอทำแล้วเขาก็รวบรวมเอามาสอนคนของเขาอีก ทำการวิจัยและพัฒนาการ แก้ไขปัญหา ที่เจอเป็นทอดๆ ไป จากงานที่ใหญ่ขึ้นๆ

 

29/7/15 ได้ดูงานหลังคาโครงเหล็ก เดี๋ยวนี้ วิศวกรของ ผรม.ใหญ่ และ วิศวกรของผู้ควบคุมงาน ก็ไม่ได้ตรวจงานกันเลย พอจะส่งงานก็ต้องลงไปดูเอง ถึงจะชัวร์ ปรากฎว่า ยังเชื่อมรอยต่อที่ชนกันไม่หมดเลย ช่างสมัยนี้มักจะเอากำไรสูงสุด ถ้าไม่มีคนไปดูจริงๆก็มักจะเชื่อมให้น้อยที่สุดเพื่อให้ประหยัดและงานเสร็จเร็วที่สุด คุณภาพ คนงานลดลงไปเยอะเลย งานแบบShop Drawing ก็ไม่เข้าใจกัน บ้านหลังใหญ่ ก็มีแบบแปลน ไม่กี่แผ่น มาทำงานกันไป เท่านั้น มิน่า บ้านสำเร็จของปูนซิเมนต์ไทย ถึงได้ออกมาขายได้แม้ราคาจะแพง แต่เขาควบคุมคุณภาพ เหมือน โรงงานผลิตรถยนต์ ได้ เจ้าของบ้านไม่ต้องปวดหัดกับผู้ออกแบบที่คิดค่าแบบถูกๆแล้วแบบออกมาชุ่ยๆ

 

27/7/15 ได้ดูซีรีย์ พระพุทธเจ้า แล้ว ชอบมากจริงๆ เลย เรื่องที่เคยฟัง เคยอ่านเจอ แต่นึกภาพไม่ออก แต่พอมาให้ในหนังแล้ว มันยึ่งเข้าใจได้ลึกซึ้ง ง่ายกว่า คิดเองเยอะเลย ที่ว่า หนึ่งภาพ ดีกว่าคำพูดพันคำ และ สมัยนี้ทุกอย่างที่เป็นภาพคงมีราคา มีลิขสิทธิ์

 

กูเกิล ยอมเปิดพื้นที่ ให้เก็บได้ไม่อั้นเลย ขอแค่แต่ละไฟล์ มีขนาด ไม่เกิน 15 MB ซึ่งก็มากมายมหาศาลแล้ว เพราะแผ่นฟลอปปี้ดิส สมัยก่อนแผ่นนึง แค่ 1.2 MB เอง ก็ราคาเป็นร้อยบาทแล้ว เขายอมโยนฮาดดิสต์ทิ้งทุกๆ 5 นาทีเพราะค่ารายได้เขามากกว่า ค่าบำรุงรักษาระบบมากกว่า และ ก็คงจะตามเขายาก เพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ต้องมีปริมาณคนเล่น เป็นร้อยล้านคนขึ้นถึงจะอยู่รอด

 

25/7/15 ได้ฟังเรื่อง Big Data การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ มากๆ ซึ่งสมัยก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ข้อมูลจาก โซเชียลเน็ตเวิรก คือ เฟสบุ๊ค และ ทวีตเตอร์ และการเชื่อมต่อของ อุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวมนุษย์ กับอินเตอรเน็ต เช่นที่เห็นง่ายๆ ก็พวก Home Automation ในบ้านเราซึ่งอีกหน่อยจะมีปริมาณมากกว่า มนุษย์ เป็นร้อยเป็นพันเท่า เทคโนโลยี่ ทั้งซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยนี้ Google สามารถแสดงให้เราเห็นว่า เรา สามารถเลือกใช้ คอมพิวเตอร์ เป็น พัน หมื่น ตัว มาสู้กับเครื่อง เมนเฟรม ได้ ยืดหยุ่น ดีกว่า เพราะมันประมวณผลแบบแยกกัน แล้วค่อยเอามารวมกัน  กลายเป็นว่า เฟสบุ๊ค นี่จะใหญ่กว่า Microsoft ไปแล้ว เพราะมันใช้ในการ ทำมาค้าขาย ได้ดีกว่า การโฆษณาแบบเดิมๆ ในการตลาดสมัยใหม่ ที่คนทำงาน เล่นคอมพิวเตอร์มากกว่า ดูทวี แค่คุณโพสขายอะไร ทีมีคำว่าฟรีเข้าไป ก็สามารถ บอกต่อ และ ดำเนินธุรกิจต่อได้ภายในเวลาเพียงแค่ อาทิตย์เดียว หลังจากเปิด เพจและบริหารจัดการผ่านเฟสบุ๊ค

 

22/7/15 ได้ฟังเรื่องน้ำบาดาล ที่งานสัมมนา ที่จุฬา จัด มีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาให้ความรู้แล้ว ค่อยสบายใจ ว่ามีน้ำสำรองใต้ดิน อยู่เยอะมาก ยังไงก็คงไม่อดน้ำแน่ แต่การปลูกพืชก็คงต้องควบคุมกันหน่อย แล้วประชุมงานบ้าน สมัยนี้เขาออกแบบกันไม่ทันกับหน้างานก่อสร้างไปเสร็จ แบบก็ตกๆ หล่นๆ ฟันหลอ งานระบบ ไม่ครบ งานโครงสร้างขัดแย้งกับรูปด้าน งานสถาปัตย์ และที่ช้าที่สุด ก็รอแบบตกแต่งภายใน แล้วค่อยประมูลกันต่อ ไม่ได้เข้ามาหลังงานสถาปัตย์เสร็จเป็นส่วนๆ เลย บ้านหลังนึง ใช้เวลามากกว่า สร้างคอนโด หลังนึงอีก มันก็ตลกๆ ประสิทธิภาพ การทำงานของ สถาปนิก วิศวกร ทำบ้านของเราเป็นอย่างนี้ แล้วจะไปสู้ใครเขาได้ เราทำงานกัน สมัยก่อน 30 ปีที่แล้ว คนออกแบบตกแต่งภายใน เขาต้องรู้ว่า มุมมองภายในบ้านเป็นอย่างไรเห็นเป็นรูป สามมิติ ชัดเจน แล้วค่อยมาส่งแบบให้สถาปัตย์ทำแบบ แล้วค่อยให้วิศวกรโครงสร้างออกแบบ แล้วเขาก็มาเช็คว่าตรงกันกับที่เขาต้องการจริงๆไหม วัดกันขนาด มม.เลย ปัญหามันเลยมีไม่มาก แต่ค่าออกแบบเขาก็สูงมากๆ 

 

9/7/15 ได้ทำรายการคำนวณโครงสร้างรับเครน เพื่อให้ผู้ออกแบบ แก้ไขแบบเสาตอต่อและฐานราก ไม่น่าเชื่อว่า คนจบ ดร.สมัยนี้ก็ยัง ทำแบบฐานรากเครน ไม่เป็น งง ว่าออกแบบมาแล้วเสนอราคา เขามาแล้ว แต่ ต้องมาขอเป็นงานเพิ่มอีกเยอะเลย ทำเสร็จ เครื่องคอมเสียเลย ดียังอยู่ในระยะประกัน รีบเอาไป่ซ่อมที่ ห้าง พารากอน ได้เจอ งาน ของสมาคมนักผังเมือง มาออกบูท เจ้าหน้าที่ของ ผังเมือง กทม.ก็มาอธิบาย ผังเมืองใหม่ ปี 2556 คน ที่ตั้งใจ อดทานข้าว ต้องมาบรรยาย ฟรีๆ ให้คนมาดูงาน ทำงานที่ดีๆ ก็มี แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรตอบแทนเลย ผิดกัน คนที่มีตำแหน่งสูงๆ มีอำนาจ อนุมัติการก่อสร้าง กลับร้ำรวย มหาศาล ทั้งที่ไม่ได้ทำงานทุ่มเท เท่าเขาเลย มีลูกน้องทำให้หมด

 

12/7/15 ได้ทำรายการประกอบแบบ ที่ตัดให้โดยเฉพาะ งานซ่อมแซมท่าเรือเก่า ก็พอทำได้แต่ราคาคงแพงพอสมควร แต่เขาเป็นบริษัท ญี่ปุ่นยังไงก็สร้างได้อยู่แล้ว โมโห แต่ เจ้าหน้าที่ การท่าเรือ ที่มาตรวจงานแล้ว ทำเป็นเก็ก ขอแบบ Asbuilt และ รายการคำนวณใหม่

งานตรวจสอบรับรองความมั่นคงอาคารเก่า ที่ไหนใครเขาให้ทำ รายการคำนวณใหม่กัน

ท่าเรือมันใช้มานานแล้ว แบบก็หายไปหมดแล้ว เวลาจนท.ตรวจเอง อนุมัติ เอง ก็ไม่เคยใช้

แต่พอมีอำนาจ อนุมัต คนอื่นทำ ไม่ใช่พวกตัวเอง ก็ทำเป็นต้องมีรายการคำนวณ ใหม่ด้วย

เหมือน ตอนเริ่มตรวจสอบอาคาร ปีแรกๆ เขาก็ต้องอนุโลมไปก่อน เพราะใครเขาจะมีงบประมาณมาซ่อมแซมทั้งตึกทัน

เขาให้ตรวจว่าอะไรเสียหายให้ซ่อมแซมบ้าง แล้วค่อยซ่อมแซมไป ไม่ใช่สร้างอาคารใหม่

 

นี่แหละระบบขออนุญาต ราชการ ขนาดมี พรบ.เร่งรัดงานขออนุญาต ที่ทหารออกมาให้ใช้แล้ว ยังไม่รู้ว่า จะโดนฟ้องกันบ้างไหม

 

9/7/15 ได้ทำรายงานประชุมงานบ้าน ผู้ออกแบบ หรือคน อื่นๆ ที่เรียกผรม.มาประมูลงาน ก็อยากจะนำเสนอ ผรม.ของตัวเอง (น่าจะได้ผลประโยชน์ทับซ้อน) แต่ การส่งแบบ ให้ ผรม.หลายเจ้า มันจะต้องมีเงื่อนไข การเสนอราคา ประกอบราคาส่งไปด้วย เพื่อให้เสนอได้เนื้องาน ที่เหมือนกัน ถึงจะเปรียบเทียบกันได้ กลายเป็นหน้าที่ CM เพิ่มเติมเข้ามา เพราะจะช่วยให้ เจ้าของบ้านได้รับงานที่คุณภาพ ดีที่สุด คุ้มค่ากับราคาที่เสียไป เจ้าของโครงการ ที่เขางกๆ ก็มักจะจ้าง ที่ปรึกษาถูกๆ พอเป็นพิธี แต่ก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกลับไป ของดีไม่มีราคาถูก ยังคงใช้ได้เสมอ เพราะเวลามีจำกัด ทำได้ 24 ชั่วโมงเท่านั้นวันนึง ถ้ารับงานมาถูกๆ ก็แทบจะไม่ทำงานเลย หรือไม่ก็ทำงานไม่เป็น

 

8/7/15 ได้ไป ประชุม หน่วยงานก่อสร้าง บางที่เจอผู้รับเหมากวน ให้ทำแบบวง ให้ชัดๆ ว่างานส่วนไหนที่ไม่อยู่ใน สโคปของสัญญาหลัก มันบอกว่าให้ดูในแบบเอาเอง งานโครงสร้างมองทีเดียวก็รู้ว่าอะไรทำผิด เราก็ชอบ กวนมาก็เลยกวนกลับไป หาเรื่องจับผิดกลับไปเลย ว่าก่อสร้างรอยต่อโครงหลังคาไม่เหมือนแบบสัญญา ให้แก้ไขและให้ผู้ออกแบบอนุมัติมา แล้วจะลาก Payment มันกลับจนกว่าเรื่องจะอนุมัติ มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะเขาก็แค่เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนไป บริษัทเขาใหญ่เรื่องการเงินช่วงนี้ไม่มีปัญหา ทำเสร็จแล้วค่อยเบิกก็ได้ เจ้าของบ้านก็รวยไม่ค่อยอยู่เมืองไทย คงไม่รีบร้อนอยู่บ้านมาก ต่างคนต่างรวย ทำไปเรื่อยเปื่อย บางทีหลังนึงทำ 4 5 ปี แต่ คนเคยทำงาน บริษัท ฝรั่งมาจะทนไม่ได้ มันเสียเวลาของคนที่มาประชุมแล้วไม่ได้อะไร เจ้าของบ้านก็ต้องเสียค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน คิดเป็น % ของมูลค่างานก่อสร้างแล้วค่อนข้างสูง น่าจะมีอะไรดีกว่า ระบบไทยๆ บ้าง

 

3/7/15 ได้ไป ธนาคาร เพื่อ เปลี่ยนแปลงเงินฝากให้สมดุลย์ เพราะ ธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง กำลังจะเปลี่ยนระบบ Data center ใหม่กลางเดือนนี้ ถ้าเราฝากไว้เยอะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะลำบาก เลยต้องย้ายแบงค์ แล้วเลยได้ นั่งทำงานใน ห้าง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ กลับมาใช้มือเสก็ตแบบ ง่ายๆ ก็มีความสุขดี มีสมาธิดี แล้วถ้ามีเวลา ค่อยไปเขียนให้สวยๆในคอนพิวเตอร์ต่อ วิธีจดบันทึกแบบมีรูปภาพนี่ทรงประสิทธิภาพมาก ลองดูกันนะครับ วิถีคิดแบบต่อเนื่องจุดต่างๆ...........

 

29/6/15 ได้ไปฟังแนวคิดแบบแกะดำ ก็นับว่า ประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ดี เหมือนๆ กับ ธรรมมะ ยกตัวอย่าง 

1. Creativity + Logic = Magic หมายความว่า เราควรใช้สมองทั้ง 2 ฝั่งให้ทำงาน ทั้งคู่ คือ ปล่อยให้สมองซีกซ้าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำ

และคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้

แล้วใช้สมองซีกขวาคิดกำกับ ตามด้วยเหตุผล logic หรือ นำมาใช้ proof ที่มาสนับสนุน ความคิดสุดโต่งครั้งแรก แล้วปรับให้เป็น โลกความจริง

ทำให้เกิดนวัตกรรม แบบคิดต่างๆ ขึ้นมาได้

ดังเช่น ธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่คิดต่างจากคนส่วนใหญ่ในสมัยของพระองค์มากๆ แต่ทุกอย่างมีเหตุผลประกอบเสมอ

 

25/6/15 ได้เจอประสพการณ์ เครื่องโน๊ตบุ๊ค แฮ้ง เฉยเลย และ เครื่องนี้ถอดแบตออกเองไม่ได้ด้วย โทรไปถามที่ศูนย์บริการ Toshiba บอกชื่อรุ่นไปด้วย แต่ทางโทรศัพท์ เขาก็ตอบไม่ได้ว่าให้แก้ไขยังไง สุดท้าย พอเอาเครื่องไปให้ที่ศูนย์ บริการ ดู ช่างประจำศูนย์ เขาเอาเข็มเล็กๆ ใส่เข้าไปกด Reset ในรูที่ ใต้เครื่อง ทีเดียวหายเลย ก็งงเลยว่า เดี๋ยวนี้คุณภาพของคนเรา ไม่ได้เรื่องเลย แม้แต่บริษัท ใหญ่โต ก็ไม่รู้วิธีแก้ไขพื้นฐานของ เครื่องที่แฮ้งส์ คนของเรามีแต่บริโภค บนรถไฟฟ้า มีแต่คนเล่นมือถือ เฟสบุ๊ค ไลน์ เกมส์ ไม่เห็นแอพที่มีประโยชน์แลย แต่การพัฒนาต่อยอดคนของเรา ยังไม่มีทางสู้ต่างชาติ เลย มิน่าสิงคโปร์ ประเทศนิดเดียว มันจะซื้อ หุ้น ซื้อที่ดิน ดีๆ ในประเทศ เราไปได้หมดแล้ว

 

24/6/15 ได้ประชุมงานบ้าน สมัยนี้ก็มี งานทันสมัยเหมือนงานอาคาร เลย งาน ระบบ Home Automation และ Aluminum work ฟังๆ ไปแล้วก็เพลินๆดี สามารถรีโมท จากมือถือ มาสั่งงาน ให้เปิดไฟ เปิดแอร์ อะไรได้เยอะเลย ราคาก็ถูกลงมามากแล้ว แต่ปัญหาก็ยังเป็นเรื่อง วิศวกร สถาปนิก คนประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ และ ผู้รับเหมารายต่างๆ ซะมากกว่า บ่ายๆได้ไปดูหนัง จูราสสิคเวิรด์ ยอมรับว่า ฝรั่งทำหนังออกมาได้ดีมากๆ เลย น่าจะต้องไปดูจะได้ จินตนาการ อะไรก็คุ้มค่ามากแล้ว


 

20/6/15 ได้ไปงานคอมมารต ดูอะไรก็ลดราคาลงไป หรือไม่ก็ ทำอะไรได้มากขึ้น ฮารดดิส ก็เป็นระบบ คลาวแล้ว ไม่ต้องใช้สายต่อกับคอมตัวต่อตัวแล้ว ของกระจุกกระจิก ก็มีมาให้ลองกันด้วย เช่น โดรน ให้ลองขับกันจนเจ๊งไปเลย บางคนก็มาเหมามือถือ ไปขายต่อ ก็มี เพราะบางรุ่นเขาก็ลดมากจริงๆ แต่คนที่มาเดินก็ไม่ได้มากเท่าปีก่อนๆ ที่ เศรษฐกิจดีกว่านี้ เทียบกับค่าครองชีพในเมือง แล้วก็นับว่าราคาไอที ถูกลงเรื่อยๆ

 

18/6/15 ไม่ได้มีเวลามา อัพเดท งานในเวบ มัวแต่ไปลบไฟล์ที่อยู่ใน Dropbox มันให้ทดลองใช้พื้นที่เยอะๆ แล้วก็จะมาขอเก็บเงินรายปี ค่าเงินของฝรั่งมันถูก แต่ของไทยแล้วยังแพงมาก เลยย้ายไปอยู่อีกค่ายนึง มีเก็บบันทึกการทำงานต่างๆ ได้ด้วย ราคาก็ถูกกว่า 30% ของฟรีไม่มีในโลก อีกหน่อย แอพอะไรที่เราเคยใช้ งานอินเตอร์เน็ต ก็คงจะทยอยเก็บเงิน หรือไม่ก็มีแต่ค่าบริการรายปี ตามมา โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก แม้แต่งานตึกก็ยังสร้าง ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ผ่านไปเดี๋ยวก็มีตึกขึ้นมาหลายตึก

 

14/6/15 ไม่น่าเชื่อว่า จะไปเจอ ขณะก่อสร้างตึกสูงมากๆ หล่อผนังชั้นข้างบนไปได้เป็นสิบชั้น แล้ว เจ้าของจะแก้ไขแบบชั้นล่างๆ ใหม่ โดยจะมีงาน เจาะผนังคสล.ปล่องลิฟท์โดยสาร ทุกตัว ในตึก เพื่อ เปิดเป็นประตูทางออกสู่ที่จอดรถชั้นล่างๆ บางทีผู้ออกแบบ วิศวกรโครงสร้าง เขายอมกันง่ายๆ ก็คงคิดว่าตอนเกิดแผ่นดินไหวจริงๆ ตอนนั้นคงไม่มีใครคิดอะไรมากแล้ว ดูไม่ออกว่ารอยร้าว เกิดจาก อะไรเป็นอะไรแล้ว พอสร้างเสร็จส่งมอบงาน ดูภายนอกแล้วก็คิดว่าตึกน่าจะดี เพราะขายกันตรม.ละ 2 แสนกว่าๆ คนไปตรวจตึกภายหลัง ก็คงไม่คิดว่ามีการเปลี่ยนเพิ่มเติมประตูลิฟท์กัน แต่พอเปิดตึกใช้งาน ก็สามารถผ่านการตรวจจากระบบ ราชการไปได้เสมอ ระบบ ใบอนุญาติใช้อาคาร อ6. แบบนี้ ก็ยังคงเกิดขึ้น เสมอๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

 

12/6/15 ได้เรียนรู้เรื่อง ที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ๆ คือ

ที่ ซอยรังสิตคลอง 6 ถล่มลงมา ทั้งหมดเหลือแต่ ผนังลิฟท์ ขณะเทปูนพื้นชั้น 6

เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตามกฎหมาย กฎกระทรวง กําหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสร างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เข้าข่าย ข้อ (๖) อาคารประเภทที่ใช พื้นไร คานและมีความยาวระหวางเสาชวงหนึ่งชวงใดตั้งแตแปดเมตร ขึ้นไป

ซึ่งจะต้องมี

การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคารให กระทํา โดยผูได รับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิ วิศวกร ตามกฎหมายวาด วยวิศวกร

แต่เข้าใจว่า หน่วยราชการไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง

เพราะชื่อผู้ออกแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้ ก็ไม่น่าใช่ผู้ออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงซึ่ง เวลาสร้างจริงๆ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง เส้นรอบรูปพื้นที่ฝากเสาต้นริมอาคาร ให้คอนกรีตพื้นมีเนื้อที่รับแรงเฉือนน้อยลงไปมาก เพื่อให้สะดวกกับการติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

วิศวกรที่เซ็นต์ควบคุมงานไว้ ก็ไม่สามารถ สั่งการผู้รับเหมาที่ก่อสร้างได้จริง

เหล็กล่างพื้นที่ต้องร้อยยาวทะลุหัวเสาเพื่อป้องกันการวิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็ไม่มีการใส่ให้เลย

ดูแล้วระบบที่กำกับอยู่แบบนี้

ขึ้นอยู่คุณภาพ บุคคลากรของบ.ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างจริงๆ ซึ่งมักจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่อง เวลาและ ค่าใช้จ่าย ที่ผกผันกับคุณภาพงานก่อสร้าง

มันน่าปฎิรูปจริงๆ

เพราะมันไม่มีสภาพบังคับจริงๆ แบบขออนุญาตเป็นเหมือนขยะ

เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาก็ลืมๆ กันไป

เพราะ กว่าศาล หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องจะตัดสิน

ก็หลายปีอีก

 

ถ้าไม่ปฎิรูป มันก็ยังคงมีวงจรอุบาทแบบนี้อยู่ต่อไป

 

11/6/15 ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อีกหลายๆ อย่างคือ การประยุกต์ใช้ ทุกอย่างในการทำงานบนโลก อินเตอร์เน็ต สมัยนี้ต้องมีบัญชีที่ใช้จ่ายเงินและรับเงินทางอินเตอรเน็ต ไม่มีทางเลือก ที่ดีๆมีคนใช้กันเยอะๆ มีแต่ของฝรั่ง แต่มันก็กินค่าธรรมเนียมจากเราเยอะมากเหมือนกัน หาของมาขาย โฆษณาสินค้าของเราผ่านโดยทาง เฟสบุ๊ค แล้วก็ยังมี ขายของให้ผู้ที่ต้องการของทาง Alibaba ทั้งที่ค่าธรรมเนียมรายปีแพงมาก แต่ SME ทุกคนก็ต้องเลือกใช้ เพราะขนาดของตลาดมันใหญ่มาก แต่ของแบบนี้ ตาดีได้ ตาร้ายเสีย เพราะ ต่างคนต่างไม่รู้จักกัน และ กระบวนการนำเข้า ส่งออก สินค้า รายใหม่ๆก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ แต่เด็กรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเรียนเยอะ ที่เรียนก็ประยุกต์ให้ เหมือน ประชุมงานขายตรงสมัยก่อนๆเล

 

7/6/15 ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ก็เลยได้ดูโปรแกรม ใหม่ๆ ใช้ง่ายขึ้นมากเลย เช่นโปรแกรมทำแบบฟอร์มให้กรอก เมื่อก่อนงานเขียนโปรแกรมส่วนนี้ก็กินพื้นที่ ไปหลายร้อยบรรทัดแล้ว สมัยนี้ใช้ลากแล้ววางเลย เขียนสูตรเพื่อคำนวณ ก็ใส่ไปคล้ายๆ Excel ทำให้โปรแกรมสมัยออกมาง่ายมาก เพียงแต่ยังมีหลายแพลทฟอรม ที่แข่งกัน เช่น IOS,Android,Window คนเขียนโปรแกรมอาจต้องปวดหัวเขียนบนหลายๆแพลทฟอรม พอลองโปรแกรมทำวีดีโอ ก็มีให้เล่นใส่ไฟล์ต่อๆ กันไป แล้วก็เลือก แอฟเฟค เลือกเสียงเพลงประกอบ ก็ได้หนังออกมาง่ายๆ เรื่องนึงแล้ว เพียงแต่ทำให้ได้ดีๆ และหากินให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ค่าครองชีพในเมือง มันขึ้นแบบไม่ปราณีใครเลย ถ้าทำอะไรได้เท่าเดิม ก็คงเหมือนมีรายได้ลดลง (เทียบกับเงินเฟ้อ) เวลาในโลกนีมีจำกัด ต้องใช้อย่างคุ้มค่าถึงจะอยู่ได้ในบั้นปลาย 

 

4/6/15 ได้ไปดูงานในนิคมมาบตาพุต บริษัท ผลิตยางรถยนต์ ญี่ปุ่น ระบบเซฟตี้ เขาเข้มข้นมากกว่า ที่เราเคยทำที่โรงไฟฟ้าเยอะเลย

เริ่มตั้งแต่ แลกบัตรที่หน้าบริษัท แล้ว ต้องมา ถ่ายรูปทำบัตร ใส่กรุ๊ปเลือด ที่ผู้จัดการฝ่ายเซฟตี้ ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อน เข้าไซต์อีก ต้องสวมเสื้อแขนยาวชุดฟอร์ม มีหน้ากากกันแก๊ส แว่นตา รองเท้าเซฟตี้ ห้ามเอากล้อง ห้ามเอามือถือ เข้าไปด้วย เวลาเข้าไซต์ทุกคน ก็ต้องลงเวลาเข้าเวลาออกทุกคน มีคนเฝ้าทุกประตูเลย

 

ไซต์งานบ้านเราระบบความปลอดภัย ยังห่างไกลกับเขามากเลย 

 

2/6/15 ได้งานจากบริษัทฯ ยังงงๆ เค้าไม่เห็นออก PO ให้มาเลย แต่นัดวันไปดูหน้างานก่อสร้างแล้ว เลย ต้องตามน้องที่ประสานงาน ให้ส่งใบ PO มาก่อน แล้วจะได้ทำ ใบแจ้งหนี ใบเสร็จรับเงิน เตรียมไปให้ ไม่งั้นก็ต้องมาเสียเวลาตามเรื่องเอกสารเบิกเงินอีกรอบ บริษัทใหญ่ๆ บางคนก็อาจจะไม่รู้ระบบงาน ช่วงนี้ไม่รู้ว่า เศรษฐกิจ จะเงียบไปอีกนานเท่าไร ผ่านไป ก็เห็นแต่โครงการเก่าๆ ที่กำลังจะจบ หรือ เพิ่งจะเริ่มบ้าง งานใหม่ๆที่ว่าจะเริ่มก็ต้องรอปีหน้าเลย ช่วงนี้ก็เลย ฝึกอบรมกันไปได้สบายๆเลย

 

28/5/15 ได้ไปดูตัวอย่างผลงานบ้านเก่าของผู้รับเหมา ที่จะมาติดตั้ง ภายในโครงการ เลย ชอบใจที่หมอมีเงิน ไม่มีใครมาตัดราคากันเหมือนพวกวิศวกร เขาผ่าตัดครั้งละแสน ก็ตามนั้น ไม่ต้องฟันราคากัน ดูบ้านเขาสิครับ พวกวิศวกรแข่งกันทำแบบไม่มีคุณภาพขอให้ราคาถูกเข้าว่า โดยเฉพาะที่ไปรับงานผ่าน สถาปนิก ถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองอีกหน่อย ก็เหมือนถือกะลาไปขอทานเขา

 

24/5/15 ได้ไปตรวจสอบรายการคำนวณ เสาและโครงถัก เด็กสมัยนี้ยังไม่เข้าใจ การโมเดล ให้สอดคล้องกับ ลักษณะการเชื่อมต่อที่จุด มีความสามารถ รับโมเมนต์ ได้จริงๆ ตามที่ กำหนดไว้ในโปรแกรมไหม แต่ก็ทำโครงสร้างไม่ใหญ่มาก ก็เลยพอถูไถๆ ไปได้ ได้แวะดูงานทางเชื่อมระหว่างตึก และ บันไดเวียนระหว่างชั้นสวยๆ แล้วชอบมากเลย

 

17/5/15 ได้อ่านหนังสือ บ่อยขึ้น มีเวลาใช้ทำอะไร เราถนัดและเน้นเป็นพิเศษ น่าจะประสพความสำเร็จได้ดีกว่า ตอนนี้ก็ดูอยู่ หลายตัว เช่น พื้นฐานการโมเดลวิเคราะห์โครงสร้าง การตรวจพิสูจน์ทางวิศวกรรม การออกแบบรับแผ่นดินไหว Alibaba,YouTube การถ่ายรูป แค่นี้ก็กินเวลาเราไป ปีๆ กว่าจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างได้ แต่ไม่ทำก็คงไม่ได้เพราะอะไรๆ โลกทุกวันนี้ มันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก แต่เราแก่ชราลงไปเรื่อยๆ ต้องทำในระบบเครือข่ายในโลกเสมือน และโลกแห่งความเป็นจริง ให้สอดคล้อมกันให้ได้ ถึงจะอยู่รอดได้ บางงาน เช่น IconSiam เราเห็นก่อสร้างอยู่หน้าเรา ถ้าไม่เข้าไปดูในอินเตอร์เน็ตก็ไม่รู้ว่า โครงการนี้ใหญ่โตแค่ไหน แต่การจะหารายละเอียดลึกๆ คงต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติ

 

15/5/15 ได้คุยกับ เจ้าของงาน.รายหนึ่ง จะให้รับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเดิม ตอนแรกก็ยังไม่รู้อะไรเลยให้เขาเตรียมทำความสะอาดพื้นผิวพื้น คาน เสา เพื่อเตรียมให้เราไปตรวจสอบด้วยสายตาก่อน พอเสนอราคาไปก็เงียบไป เค้าคิดว่าเราไปเจอเหล็กพื้นผุกร่อนแล้วจะไม่รับรอง เค้าบอกว่า เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูก่อน พอดูแล้วก็พอรับได้แต่ขอให้ซ่อมภายหลังก็ได้ เขายังไม่ได้เตรียมงบประมาณซ่อมไว้ในปีนี้เค เคยใช้งานมานานแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลย สมัยนี้ บางทีกฎระเบียบที่เปลี่ยนใหม่ ให้ ใช้ วุฒิวิศวกรมาตรวจสอบ ก็อาจจะทำให้สมบูรณ์ ไม่ได้100% ในปีแรกๆ เหมือนกฎหมายตรวจสอบอาคาร ก็ต้องให้เวลาเขาค่อยๆแก้ไขไปบ้าง

 

ก็หวังว่าจะไม่เกิดการตัดราคากัน เซ็นให้ถูกๆ แต่วิธีการเป็นแก้ไขให้โครงสร้างกลับมาสมบูรณ์ ก็ไม่รู้ ขอให้ผ่านด้านเอกสารก็แล้วกันไป แต่บริษัทฯ ที่มีมาตราฐานเขายินดีที่จ่ายค่าตรวจ และจะทำการแก้ไขให้ แต่ต้องเขารอตั้ง งบประมาณแก้ไข ปีนึงก่อน ก็ดีกว่า ไม่ทำเหมือนงานตรวจสอบอาคาร ที่แม้จะไม่ปลอดภัย แต่ไม่มีปรับปรุง ยังมีให้เห็นส่งรายงานผ่านได้อยู่ทุกปี 

 

11/5/15 ได้คุยกับ ผรม.รายหนึ่ง จะให้ทดสอบรับน้ำหนักพื้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ ต่อเติมโครงสร้างเหล็กพื้นที่เพิ่มเติม อีกชั้นนึง บนพื้นโกดัง เดิม ยังไม่รู้อะไรเลยว่าน้ำหนักเสาที่ลงพื้นเป็นจุด จะทดสอบยังไงได้ พอเสนอราคาไป เค้าบอกว่าแพง เคยทำมาแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลย นี้สมัยนี้เขา หาคนที่รับผิดชอบ ที่จะไปดูว่า ทำยังไงให้ก่อสร้างปลอดภัย เหมือนว่า ไม่ต้องมีความรับผิดชอบ มีคนเซ็นให้ถูกๆ แต่วิธีการเป็นก็ไม่รู้ขอให้ผ่านด้านเอกสารก็แล้วกันไป บางอย่างไปยอมเปลืองทำข้างบนแพงๆ แต่ฐานรากจะประหยัดกัน


6/5/15 ได้ไปประชุมที่ไซต์งาน คนงานเพิ่งจะกลับมาครบ แต่ปรากฎว่าแบบสถาปัตย์กับแบบโครงสร้าง ไม่ตรงกันเลย ต้องมาแก้ไขผังคานกันใหม่ ไม้แบบและเหล็กเส้นก็ลงไปหมดแล้ว เพิ่งจะมาเห็นกัน แต่งานบ้านมันมีเวลาทำงานเยอะ เพราะรองานตกแต่งได้ กลับมารับหนังสือที่สั่งไปทางอินเตอร์เน็ต กลับมาก็ต้องทำใบเสนอราคางานออกแบบอีก แล้วก็อ่านหนังสือที่ไปซื้อมา ความคิดในเรื่องการตลาดสมัยใหม่นี่ มันไปไวจริงๆ บางอย่างถ้าเราไม่สนใจมัน กลับมาดูมันไม่ทัน ก็จะกลายเป็นคนตกรุ่นไปเลย เราจะขายอะไรก็แล้วแต่ ต้องตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ ต้องคิดในแง่ของผู้ซื้อด้วยให้มากๆ เพราะถ้าไม่มีตลาด Blue Ocean ของเรา ต้องลงไปเล่นกันในตลาด Red Ocean แล้วละก็ต้องลำบากมากเลย วิศวกรส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ในเรื่องพวกนี้

5/5/15 ได้ลองนัดเพื่อนมาถ่ายรูป กรุงเทพ ในตอนอาทิตย์ตก ให้เห็นเรือวิ่งในแม่น้ำเป็นเส้นๆ มันก็มีเทคนิค การถ่าย ระยะเวลาการเปิดหน้ากล้อง และเทคนิคการถ่ายมาตัดต่อกัน ต่อใน โปรแกรม โฟโต้ชอป ทุกอย่างมีรายละเอียดของมัน เยอะๆ ถ้าคุณรู้จักนำมาสอนให้คนอื่นที่อยากรู้เรื่องราว ที่เรามีความชำนาญ ในเวบบล็อค หรือใน ยูทูป ก็จะมีช่องทางหารายได้พิเศษต่างๆ ตามมามากมายเลย เพียงแต่คุณต้องกล้าที่จะทำและทำอย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาที่จะถึงเป้าหมายที่วางไว้ ในแต่ละขั้นตอน ควรเริ่มที่ 12 เดือน กำลังดี เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆ ถ้าทำอะไรช้าก็จะไม่มีประโยชน์เพราะเขารู้กันไปก่อนหน้านี้จากที่อื่นแล้ว ลองหาอะไรที่ชอบทำแล้วมาต่อยอดจะทำให้ประสพความสำเร็จได้ง่ายที่สุด

3/5/15 ได้ดูมวยโลก คู่ที่โปรโมทกัน ปาเกียว ชกชิงแชมป์ กับ เมยเวเทอร์ ดูแล้วไม่สนุกอะไรเลย เพราะทั้งคู่มาถึงจุดสุดยอดแล้ว ไม่ได้อยากแลกชีวิตอะไรเพื่อความสำเร็จอะไร อีกแล้ว ที่อเมริกา ต้องเสียค่าชม Pay per View คงยิ่งน่าเสียดายกันไปใหญ่ แต่ก็นับว่าการตลาดเขาได้ผลดี สำเร็จตามที่ต้องการแล้ว จริงๆ ดูมวยไทยบ้านเรา บางคู่ยังสนุกกว่าตั้งเยอะ แต่ พอไม่มีชื่อเสียง ก็ไม่ได้มีใครอยากดู

 

งานอื่นๆ ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ แต่ตอนสร้างชื่อเสียงก็คงต้องใช้เวลาและความพยายามมามากเหมือนกัน

 

2/5/15 ได้ไปดูร้านหนังสือ อยากได้ แต่ไม่มีของ ต้องสั่งแล้วมารับวันพรุ่งนี้ได้ หรือ แนวโน้มจะเป็นการขายหนังสือ ออนไลน์ หมดแล้ว เพราะ เขาประหยัด พนักงาน แต่ราคา ในเวบต่างๆ ก็แตกต่างกัน เว็บดังๆ ก็ยังขายแพงอยู่ ต้องรอช่วงโปรโมชั้น แต่เสียตรงที่เปิดดูก่อนไม่ได้ ของต่างประเทศที่เป็น Ebook ยังมีเวอร์ชั่น ให้ทดลองอ่าน ได้หลายๆ หน้าฟรีๆ ก่อนซื้อได้ แต่ก็ต้องระวังการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องมีระบบ ถามรหัสมาที่มือถือ ก่อนด้วย ไม่งั้นเสร็จเด็กรูดบัตร เก็บข้อมูล หน้าบัตรหลังบัตร ที่เราไปรูดตามร้านค้าหมดเลย

30/4/15 ได้ไปตรวจไซต์งาน 2 ไซต์ คนงานเริ่มกลับมาแล้ว แต่ก็มีความคืบหน้าน้อยอยู่เลย แต่งานสร้างบ้านหลังใหญ่ ส่วนใหญ่จะไปช้าตรงประสานงาน ตกแต่งภายใน กับงานสถาปัตย์และงานระบบใน 2 สัญญา บางจุดยังให้ตัดคานออก เพราะ คานโผล่อยู่เลย เวลาที่สร้างบ้านหลังนึง เท่ากับเวลาที่ใช้สร้างคอนโดกล่องรังนกยอดนิยม ที่ความ สูง 20 ชั้นเลย  

 

อีกงานเป็นงานปรับปรุงให้อาคารพาณิชย์เก่า ให้ใช้งานเป็นโรงแรม และมีสมรรถนะต้านทานแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง

29/4/15  กำลังจะหาอะไรใหม่ๆ ทำ เลยลองไปสัมมนาฟรี ที่เขาเปิดกันเพื่อให้สมัตรเรียนต่อเพิ่มเติมกับเขา ต่อ เดี๋ยวนี้ทำเล ติดสถานีรถไฟฟ้าเลย มียกตัวอย่างผู้สำเร็จเหมือนธุรกิจขายตรงเลย แต่ค่าเรียนก็แพงมาก คงทำเป็นกระแส อีกหน่อยก็อบรมเรื่องนี้ไม่ได้ต้องรีบโกยไว้ก่อน แค่ไปฟัง ได้แรงบันดาลใจ แม้ไ่ได้เรียนต่อ แต่ก็ได้ไอเดียดีๆมาต่อยอดงานของเราได้เหมือนกัน

งานที่ช่วยวัด ออกแบบโรงเรือน เป็นงานฟรีๆทำบุญก็เริ่มเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

 

28/4/15 เดี๊ยวนี้ งานสถาปนิก กลับมี บ.รับทำงานด้านวิศวกรรม.หรือ ขายเครื่องมืองานก่อสร้าง งานเขียนแบบออกแบบ และ บ.งานรับเหมาก่อสร้างไปทำบูท 
ออกงาน.พื้นที่ แต่ละบูท ใหญ่โตกว่า
ที่ออก งาน สัปดาห์วิศวกรรมอีก หรือ บางรายไม่ออกงานวิศวเลย 
ทั้งที่ค่าเช่าที่ ออกงาน
งานสถาปนิก ก็แพงกว่ามาก แต่คนเข้างานมากกว่าเยอะ ก็คงคุ้มค่าการลงทุนของเขา เราเลยต้องตามไปดู

26/4/15 ได้ดูกีฬา ถ่ายทอดสด ทางทีวี มีทั้ง แบดมินตัน เทนนิส สนุกเกอร์ บาสเกตบอล ไม่นับฟุตบอลก็ดูไม่ไหวแล้ว นักกีฬาก็ต้องแข่งไปตามรายการต่างๆ ติดต่อกันไป ถ้าร่างกาย ไม่แข็งแรงจริงๆ ก็คงอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกไม่ได้เลย ไปดูไซต์งาน ก็ยังไม่ค่อยมีคนงานเพราะ แรงงานต่างชาติ ยังไม่กลับจากสงกรานต์กันเลย ดูข่าวแผ่นดินไหวที่เนปาล ก็น่าสงสารจริงๆ แผ่นดินไหวนี่ นานๆเกิดทีแต่เกิดแบบไม่รู้ตัวเลย

19/4/15 ได้อ่านตำราฝรั่ง Textbook แล้วต้องเปิดดิคเยอะมาก แม้สมัยนี้จะเปิดได้ง่ายๆ แต่ถ้าใครได้ลองอ่านหนังสือ บน Ebook ของ Kindle แล้ว มันแค่กดค้างไว้บนคำ ก็มีคำแปล และ วิกีพิเดีย ขึ้นมาให้เลย จนไม่อยากอ่านหนังสือกระดาษเลย แต่ราคายังแพงมากเพราะเขาขายฝรั่งเป็นหลัก ค่าเงินค่าแรงบ้านเราซื้อไม่ไหว เรื่องค่าเงินแต่ละที่ ทำให้ความเจริญมันตามกันไม่ได้ง่ายๆเลย 

17/4/15 ได้ไปเที่ยวไกล้ๆ มา 6 วัน ก็ดีลืมเรื่องงานไปได้เลย กลับมาก็มีทำรายการคำนวณ ให้ผู้รับเหมา ต่อ บางทีเขาทำแบบเองและประมูลงานไปแล้ว แต่ พอได้งานมา พอคำนวณไม่ผ่าน ต้องเพิ่มขนาดเพิ่มเหล็ก ผรม.ที่ร่วมงานด้วย ส่วนใหญ่ก็จะยอมทำให้ เพราะเขาก็ต้องการผลงานที่ดีในระยะยาวๆด้วย แต่ถ้าไปเจอ ผรม.บางคนก็ลักไก่ทำไป เล็กๆ ก็มี 

7/4/15 ไม่ได้ไปไหนเลย ปกติ ร้อนมากๆ วันหยุดไปตามห้างก็คนเยอะมากเลย วันนี้ดีหน่อย กทม.มีฝนลงมา ไม่ร้อนมาก ลองให้เด็กเขียนแบบ ตามที่เราเสก็ตไปให้ ก็ทำไม่ถูกใจอีก ทำอะไรจุกจิกๆ ให้เขาเสนอราคาไปก่อน แล้วค่อยมาปรับแบบรายละเอียดตอนก่อสร้างอีกที เขาจะเอางาน ราคา ก่อนสงกรานต์

28/3/15 ไปดูไซต์ก่อสร้าง งานผูกเหล็กที่คานชนกับหัวเสา ก็ยังไม่ถูกอยู่ดี ระยะคอนกรีตหุ้มเสาของเสาจะมากกว่าคาน แต่ช่างเหล็กก็มักจะให้เหล็กคานหลบเข้าไปอยู่ในเหล็กเสา กลายเป็นเหล็กเสามักจะไม่ได้ระยะหุ้มที่ต้องการ 4 ซม. บางทีบ้านเรา มันคงจะแก้ไขยาก จะเห็นผลก็ต้องใช้เวลาหลายปี หรือพวกโครงสร้างที่ติดน้ำ หรือ ไอทะเล จึงจะเห็นผลไว

17/3/15 ไปประชุมงานบ้าน เรื่องงานแบบตกแต่งภายใน เหมือนผู้ออกแบบ เขายังไม่ค่อยสรุปในใจว่า อยากได้ห้องหน้าตาอย่างไรแน่ๆ รอให้มีเวลาตัดสินใจจนกว่าหน้างานจะก่ออิฐให้เขาเสร็จบางส่วน ก็ต้องปล่อยๆไป ไม่รู้่จะทำยังไง ๆ ไปดูงานอีกตึกนึง ผรม.เซ็นออกแบบไว้ แต่พอทะเลาะกัน ใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุ ต้องขอต่ออายุก็ต้องให้ทีม วิศวกร สถาปนิกใหม่ เข้าไปเซ็นต่อใบอนุญาตใหม่ ถ้าจะรับงานทั้งทีก็ต้องไปดูสภาพงานที่ก่อสร้างไว้ก่อน แม้จะเสียเวลา ค่ารถ แต่อาจจะไม่ได้งานก็ได้เพราะคนที่ทำราคาถูกๆเขาคงไม่เข้าไปดูเลย

15/3/15 ไม่สามารถหาที่จอดรถ จากร้านถ่ายรูปข้างถนนได้เลย ต้องไปหาร้านที่อยู่ในห้าง เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเช่าพื้นที่เล็กๆ ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายแล้วก็มาตกแต่ง และใส่ชุดต่างๆให้ได้ง่ายๆ จากโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ภาพก็พิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมและเครื่องพิมพ์เล็กๆ ก็สามารถหากินสู้กับร้านห้องแถว ที่ต้นทุนสูงกว่าได้สบายๆเลย ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแต่งานก่อสร้างเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุด ต้องใช้แรงงานใส่เหล็กใส่ปูนลงไปจริงๆ

12/3/15 ไม่ค่อยชอบ งานที่เสี่ยงๆ เช่น เสาเข็มที่ตอกไว้โผล่สูงเกะกะอยู่ แล้วก็ใช้รถแบคโฮเข้ามาขุดฐานรากเลย โดยที่ถูกที่เขามีมาตราฐานเขาจะตัดเสาเข็มทิ้งให้เสมอดิน ก่อน รถแบคโฮ จะได้ทำงานง่ายๆ ไม่ไม่เกี่ยวเข็มเข็มหัก ตอนบอกสอนเขาไป วิศวกรรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อ คิดว่ารถแบคโฮมันจะขุดยังไงก็ได้ ต้องให้เกิดเรื่อง เสาเข็มหักเพราะโดนแขนรถแบคโฮก่อน ถึงจะเชื่อกันที คนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ คนสอนก็ต้องทำใจให้ได้แบบพรหม มีเมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ถึงจะอยู่ด้วยกันได้

9/3/15 ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย มีงานที่เราเสนอราคาไปให้แล้ว เขาบอกว่ามีงบให้มากกว่าที่เราเสนอไป และจะให้ไปเลย เคยเจอแต่คนต่อราคาให้น้อยลงตลอด อาจจะเป็นเพราะเขาพอจะรู้ราคาตลาด และเราเป็นคนรู้จักกันแนะนำมา ไม่ได้เสนอราคาแพงไป เขาเลยชอบใจยอมให้มากกว่า คงเหมือนนานๆถูกหวยที

8/3/15 ไม่รู้ว่า บางทีที่เราอุตส่าห์สอนงาน ให้พนักงานที่ บริษัท แบบที่ อยากให้เขามีความรู้มากๆ  แต่เหมือนว่าที่เรา ทุ่มเทไป ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับคนบางคน ไม่ว่าจะสอนยัง เขาก็ไม่สามารถ พัฒนาขึ้นมาได้ คงต้องปล่อยๆ ไป อุเบกขา ให้ดีกว่ามาเสียใจ

3/2/15 ไม่ค่อยได้ทำโครงถัก แบบที่ มีเสริมพิเศษ เป็นส่วนๆ เหมือนโครงข้อแข็งที่ ใส่เหล็กตามโมเม้นต์ ก็ลองทำดูน่าจะทำได้แต่อาจจะต้องสังเกตุดีๆ ตอนก่อสร้าง ว่าจะแอ่นตัวยังไงมากเพียงไหน และรายละเอียดจุดต่อต่างๆ ต้องทำดีๆหน่อย

27/2/15 ตลกมากๆเลย ไปดูงานตอกเสาเข็ม ปั่นจั่นแบบเก่าที่ใช้คนโยกวิน ที่เราคำนวณโบลเค้าท์ไว้ ยก 40 ซม. แต่หน้างานไม่มีวิธีดูว่า ตุ้มถูกยกไป 40 ซม.จริงหรือป่าว ไม่รู้ว่า ความรู้ส่วนนี้หายไปตั้งแต่เมื่อไร คนยกเท่าไรก็ปล่อยเค้ายกไป แค่ไปพ่นสีไว้ที่ตุ้มให้เป็นแนวสังเกตเทียบกับขาตะเกียบ เวลายกวิธีที่ถูกสอนไว้ตอนเราเริ่มทำงานใหม่ๆ กลายเป็นเรื่องตลกสำหรับ เด็กรุ่นใหม่ไปแล้ว แม้แต่ ลูกดิ่งที่ไว้เล็งเสาเข็มไม่ให้ล้มดิ่งเกินก็ไม่มีใครทำกันแล้ว พอไปบังคับให้เขาทำ เหมือนเป็นเรื่องตลก เปิดเสรีอาเซียน คนของเราจะไปสู้เขาไหวไหม ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆ

19/2/15 ได้หยุดตรุษจีน 2 วัน มีงานแก้ไขกระจุกกระจิก ต้องทำต่อ ได้บอกบุญให้ หาวิศวกรช่วยออกแบบวัดที่เพื่อน ช่วยอยู่ ก็ลองโพสลงไปในไลน์กลุ่มออกแบบ ก็มีเพื่อนวิศวกรในกลุ่ม คนที่ว่างและอยู่ใกล้ๆ วัด พอจะช่วยเหลือได้ แค่นี้ก็ดีใจแล้ว บางทีเราทำไม่ได้ แต่ได้ช่วยอะไรได้นิดๆหน่อยๆ ก็ยังดี

12/2/15 ได้ทำแบบให้ลูกค้า ต่างจังหวัด ประสานงานทาง LIne พอทำแบบ รายการคำนวณ เสร็จก็ต้องส่ง เอกสาร ให้เขา ทางไปรษณีย์

 

เขาก็เชื่อใจเราโอนเงินมาให้เราก่อน ตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มทำงาน จนกระทั่งก่อนส่งไปรษณีย์ ได้ลูกค้าแบบนี้ดีมาก ไม่ต้องมากังวลเหมือนให้คนยืมเงิน (ส่งงานเขาไปแล้วค่อยตามทวงเงินค่าบริการ ของเรา)  ขอเลือกทำงานแต่กับคนที่สบายใจดีกว่า บางคนคิดว่าทำไม่ได้ใครเขาจะโอนเงินให้เราก่อน คุณก็ต้องลองดูครับ ใจแข็งๆ หน่อย ไม่ได้งานก็ไม่เป็นไร

10/2/15 ได้ออกเดินทางไป ตรวจโรงเรียนเก่า เพื่อขออนุญาตเปิดให้ถูกกฎหมาย กำลังขับรถไป อยู่ๆ เขาบอกว่า เขาต้องการแบบก่อสร้างทั้งชุดด้วย

เลยต้องยกเลิกงานไปเลย เพราะ ไม่คุ้มค่าที่จะไปทำแบบนั้น

วัตถุประสงค์ เราจะตรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ที่สร้างไว้นานแล้ว ว่ายังใช้งานได้อยู่ไหม ไ่ม่ใช่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ จะเอาแบบก่อสร้างไปทำไม

ทั้งที่ เราบอกว่า เซ็นต์รับรองแค่แบบกั้นห้องเรียน ของทุกๆชั้น ที่ผ่านมาหลายปี ก็พอแล้ว เขายังไม่เชื่อเลย

 

นี่ขนาดอาจารย์สอนหนังสือ บ้านเรา ยังไม่ค่อยเข้าใจ ตรรกะการขออนุญาต ทำอะไรก็ กลัวข้าราชการ จะเอาอย่างไร ก็ยอมเขาหมด แล้ว อนาคต เด็กจะเป็นอย่างไรหนอ  สมัยนี้แนบรูปถ่าย ยังจะดีกว่าแปลนด้วยซ้ำ ยังติดกับรูปแบบกระดาษอยู่ ต่างชาติเขาขออนุญาต ด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์กันแล้ว

8/2/15 ได้ทำแบบถังเก็บน้ำมัน ก็ได้ความรู้รอบตัว แปลกๆ ดี ถังน้ำมันมีแบบ 2 ชั้นด้วย ถ้าไม่ใช่พวกเครื่องกล ก็คงไม่ได้สังเกตุ และ การจัดการความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกัน ตามชนิดของความไวไฟ ด้วย

30/1/15 ได้ไป ดูงานคอนกรีตเปลือย โรงงาน ที่ ก่อสร้างอยู่ ยังไงก็ต้องมีงานเก็บพอสมควร เพราะบุคคลกรแรงงานต่างชาติ เราฝึกเขาเก่งแล้ว เขาก็ไปอยู่ที่อื่นอีก ต้องมีความแตกต่างเฉพาะด้านจริงๆ เช่น คุณภาพ และ ระยะเวลาก่อสร้างที่เร็ว จึงจะยืนอยู่ในธุรกิจก่อสร้างได้ เพราะ ราคาที่แข่งขันกัน ใครๆก็ทำได้ คอนโด บ้านเราช่วงที่ขายดีๆ ที่ขายกันแพงๆ ตรม.ละเป็นแสน ถ้าดูกันจริงๆ คุณภาพก็จะไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะฝีมือจะไม่ดี เห็นเทปูนแล้วค้ำยันไม่พอ นั่งร้านถล่มกันบ่อยๆ 

25/1/15 นานๆทีได้ไป งานที่ วิศวกรอาวุโส ที่มีประสพการณ์สูงในเรื่องนั้นๆ จริงๆ มาบรรยาย ผลงาน งานสอน งานออกแบบแก้ไขปัญหา หรือประสพการณ์การทำงาน ก็มีประโยชน์ได้รื้อพื้นอะไรบางอย่าง ที่อาจลืมไปแล้ว ที่คนที่ไปฟังก็ต้องมีพื้นฐานมากพอสมควร เพราะเวลาน้อย ให้ 4 คน พูดให้เสร็จในเวลาแค่ วันเดียว แล้วก็ยังมีหนังสือ โปรแกรมออกแบบ ให้หามาใช้งานเยอะเลย นับว่า เหมาะกับ คนที่หาศึกษาด้วยตัวเองทางอินเตอร์เน็ตไม่เป็น

21/1/15 ไม่ได้เจองานซ่อม ที่ต้องดึงลวด Tendon ออกจากปลอกที่เทพื้นปูนเสร็จ แล้วมีปัญหา ต้องมา เปลี่ยนลวดสลิงใหม่ ด้านที่เป็น Dead end ติดตายกับพื้น ต้องสกัดพื้นออกจนถึงปลอก ถึงจะดึงลวดออกมาได้ ๆ บางอย่างมันก็ทำไป ค่อยๆแก้ปัญหากันไป ช่วงนี้เจอแต่งานแก้ไข งานที่มีปัญหา ไม่ใช่งานสร้างใหม่ ตลอดเลย

17/1/15 ได้ไปเรียนรู้วิธีเขียนแบบ และ ถอดปริมาณงาน ด้วย sketchup เรียนไปก็รู้สึกเหมือน ที่ 20 กว่าปีที่แล้วเพิ่งจะเรียน AutoCad ไปหยกๆ เวลาผ่านไป กลับมาเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่อีกแล้ว แต่สังขารไ่ม่ดีเหมือนเดิมแล้ว รู้ได้เลยว่าช้ามาก และ ไม่ได้ไว แต่ก็คงพอทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ สำหรับงานของเราได้เพียงพอ ดีกว่าอยู่เฉยๆ เหมือนงานโยธาที่ไม่ได้พัฒนาการอะไรไวเหมือนสาขา อุตสาหกรรมอื่นๆ

 

11/1/15 ไม่ได้ทำอะไรมาก ดูถ่ายทอดสด อเมริกันฟุตบอล รอบ ตัดเชือก แข่งกันสนุกมาก ไม่น่าเชื่อเลย ว่าทีม NE ที่ถูกนำไปก่อน  14 คะแนน และ ใช้ทีมขว้างอย่างเดียว ไม่ใช้ทีมวิ่งเลย จะเอาชนะทีม ที่ใช้ผสมผสานกัน อย่าง B Reven ได้เฉยเลย และได้ลุ้นจนนาทีสุดท้าย  

 

เสร็จแล้วทำรายการคำนวณเสา 1 ต้น ใช้โปรแกรม รุ่นทดลอง ให้กำลังอัด คอนกรีต มานิดเดียว เหมือน ที่กฎหมายเราเคยกำหนดให้ใช้ไม่เกิน 175 ksc แต่คำนวณแบบ ultimate ก็ยังผ่านไปได้

10/1/15 ไปส่งเอกสาร EMS ที่ไปรษณีย์ คนเยอะมาก ที่จอดรถก็ไม่ค่อยพอ แค่เดินทางกลายเป็นส่วนที่สำคัญมากในชีวิตคนไทยไปแล้ว รถไฟรางคู่ High Speed Train คงมาช้าไปจริงๆ แม้ราคา น้ำมัน ในตลาดโลก จะลดราคาลงไปเยอะแล้ว แต่ยังไม่เห็นส่งผลดีขึ้นอย่างชัดๆ กับคนทั่วไปอะไรเลย

9/1/15 ไปดูไซต์งาน สมัยนี้ ก่อสร้างเสาก็ยังล้มดิ่งกันมากๆ  และ เหล็กยืนเสา หลุดแนวประจำ งานช่างก่อสร้าง ทุกอย่างไม่ได้เจริญตามการศึกษา  คนคุมงานไม่ได้มีฝีมือ เหมือนเมื่อก่อนเลย แล้วก็ลองหัดเขียนแบบด้วยเสก็ตอัพ มีคนสอนขึ้นตัวอย่างจริงๆ มันถึงจะได้เห็นปัญหา และการแก้ไขปัญหาได้ทันใจดี ถ้าอ่านหนังสือไทย มันไม่ค่อย คิดไปได้เท่าไร มีงานจุกจิกให้เสนอราคา 3-4 งาน แต่ก็คงจะได้ยากเพราะแข่งขันด้านราคากันเยอะเกินไป

6/1/15 ไม่ได้เล่นโปรแกรม ออกแบบคาน ที่เขียนไว้เก่าๆ นาน พอมาวิ่งบน วินโดว์7 ก็ค้างเลย ใช้ไม่ได้เลย อาจจะได้เวลาปัดฝุ่นเขียนโปรแกรมใหม่ ทั้งที่ ตอนนี้ก็มีโปรแกรมออกแบบให้เล่นเยอะ แต่บางทีก็ไม่ได้ดังใจเราเลย ไม่เหมือนโปรแกรมที่เราทำเอง จะมั่นใจมากขึ้น มีงานจุกจิก บางทีให้ช่างเขียนแบบงานระบบมาเขียนแบบโครงสร้าง มันก็มีคำถามเยอะ และเขียนไม่ครบ เพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องงานคอนกรีตเสริมเหล็กเลย ก็ต้องค่อยๆสอนไป

5/1/15 ไม่ ได้ทำงานนาน พอเริ่มงานเก่า ก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้ ต้องค่อยๆ ทำแล้วจึงค่อยๆ ฟื้นความจำลงได้ ก็ยังอยากหยุดต่อนะ แต่โลกก็ต้องมีแผนงาน ต้องทำให้เสร็จ รอต่อไปไม่ได้แล้ว ทำงานเอกสาร ตรวจแบบ นิดหน่อย ก็หมดเวลาแล้ว ได้แต่วางแผนกันลืมว่าจะทำอะไร แต่ยังทำไม่หมดเลย

4/1/15 ไม่ได้ไหนไกลเลย อยู่กทม. ปีใหม่ ได้ขับรถสบายๆ หน่อย แล้วก็ดูหนังโรง บ้าง แม้ค่าตั๊วหนังจะขึ้นราคาอีก แต่ช่วงปีใหม่คนก็ยังเยอะมากๆ ว่าจะไปอบรม หัดเขียนแบบ เสก็ตอัฟ เพิ่มเติม สมัยนี้ วิศวกร เขา ใช้เขียนแบบแทน ออโตแคด กันแล้ว เพราะมันทำได้เหมือนๆกัน แต่น่าจะ ทำแบบ ได้ดีกว่าและ ง่ายกว่าและถูกกว่าเยอะ

28/12/14 นั่งตรวจแบบ ของเจ้าของ เอามาให้ผรม.ประมูล เราว่าเขาคงทำมาแบบ มั่วๆ เอาแบบของหลังอื่นตัดต่อมาใส่ ไปดื้อๆเลย ถ้าเอาไป สร้างจริงก็วัดดวงว่าหลังคามันเบาๆ คงไม่พัง  ถ้าเราไปแก้ไขแบบ ค่าก่อสร้างก็จะแพงกว่า เจ้าอื่นไม่ได้งานอีก เป็นวงจรอุบาทมาก ในบ้านเรา

 

อีกงานไปเจอ เด็กเขียนแบบมือใหม่ ทำแต่งานระบบมา ไม่เคยเขียนงานโครงสร้าง ก็ต้องแก้ไขเยอะเลย

25/12/14 บางที วิศวกรผรม. บางคน ก็มี อัตตา สูง ถึงกับยอมเสียหาย ดีกว่า มาขอปรึกษา วิศวกรที่ปรึกษา ยกตัวอย่างที่เพิ่งเจอมา พื้นชั้น1 แต่ยกระดับสูงสัก 1 ม. ไม่ได้ถมดินเป็นแบบ ใช้ตุ๊กตาไม้ตั้งแบบ รับน้ำหนักพื้นคอนกรีตอัดแรง หนา20 ซม. เทปูนไปได้สักครึ่งนึง ค้ำยันบางส่วนรับน้ำหนักไม่ได้ ทรุดตัวลงมา ไม่รู้จะทำยังไง ก็ปล่อยมันเป็นแอ่งน้ำ ไว้อย่างนั้นเลย แทนที่ถ้ามาถามเรา ก็จะให้ ตั้ด Joint แล้วฉีดน้ำล้างคอนกรีตทิ้งไปเลย  คราวนี้ มาเจอกันวันประชุม พอคอนกรีตมันแข็งแล้ว ก็ต้องทุบสกัด แล้วลวดสลิงกับปลอกหุ้มลวด จะเสียหาย ต้องทิ้งไป แต่มันมีปัญหาตรงที่ลวดส่วนที่ทิ้งไม่ได้ เพราะมันวิ่งยาวตลอดต่อเนื่องผ่านส่วนที่ทุบทิ้งตรงกลาง ตัดออกไม่ได้อีก ก็จะรอดูว่าจะแก้ปัญหา กันอย่างไรต่อไป แค่กลัวเสียหน้า ยอมทุบ ดีกว่า

22/12/14 บางทีการที่เราไปตรวจงาน และ รีบเสนอแนะ วิธีแก้ไขงานให้เขาไป เร็วไป ก่อนที่จะได้ใบสั่งจ้าง เขาก็เลยแอบเอาขโมย ไอเดียเราไปทำเองเลย ประหยัดเงินค่าออกแบบ แต่ก็คงได้แค่งูๆ ปลา คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้ว ตอนแรกทำไว้ก็มีปัญหาอยู่แล้ว เวลาแก้ไขก็อาจจะเกิดปัญหาต่อไปอีก ทำแบบชาวบ้าน ต่อเติมไปเรื่อยๆ

 

อีกงานไม่ค่อยได้ทำเสากลมรับโมเมนต์ บางทีก็ประมาณไปก่อน แล้วตามมาคำนวณใหม่ พบว่า พลาดไป ต้องมา แก้ไขงาน ยอมเสียหน้า ขอเพิ่มเหล็ก และขยายขนาดเสาทีหลังอีกเยอะเลย


19/12/14 อากาศในกรุงเทพฯ เย็นดีจริงๆ ไม่อยากทำงานเลย พักสักหน่อย แล้วก็มา นั่งทำรายการคำนวณ และ เสก็ตแบบ อยู่ 1 หลังใหญ่ แต่ใช้ รายละเอียด ที่ทำไว้จากหลัง เล็กๆ เมื่ีอวาน เลยเสร็จง่ายหน่อย ก็ต้องทำใหม่อีกนิดๆ หน่อยๆ เสร็จแล้วก็รายการคำนวณเตรียมไว้เซ็นแบบต่อไป บางงานที่รอเบิกเงินก็ชักจะรอนานเกินไปแล้ว ทำไปให้ก่อนแล้วมารอเบิกนี่ ไม่ค่อยไหวเหมือนกัน คงต้องใจแข็งๆ แจ้งไปก่อนรับงานเลยว่า รับเงินทันทีที่เซ็นแบบให้เลยดีที่สุด

18/12/14 ไม่ได้ไปไหน นั่งทำรายการคำนวณ และ เสก็ตแบบ อยู่ 3 หลังเล็กๆ นึกว่าจะง่าย แต่ก็ใช้เวลาทั้งวันเลย งานออกแบบยังไงก็ไม่มีอะไรง่ายเหมือน ที่ เขาทำโปรแกรมสำเร็จรูปออกมา หลอกขายเรา ยังไงก็ต้อง รู้ว่าทำให้ง่ายๆยังไง โปรแกรมทำออกมาแล้ว มาแปลออกมาแล้วก็อาจจะแปลผิด ใส่เหล็กไม่พออีก ทำละเอียดไป หน้างานคุมงาน ทำไม่ได้ ในทางปฎิบัติ มักจะทำให้ง่ายๆเหมือนๆกันให้มากที่สุด แต่คนรุ่นใหม่ก็หลงไหลมัน ดูสวยดูง่ายดี 

17/12/14 ไปประชุม และ ตรวจงาน ที่หน้างาน ไซต์นี้ มีงานดึงลวดที่พื้นคอนกรีตอัดแรง ที่แปลกๆอีกแล้ว หัวดึงลวดจมหายไปดึงลวดไม่ได้ ต้องมาสกัดหาหัวดึง กันทุกหัวเลย งงมากๆ วางลวดแล้วก็ก็ไม่ได้ดูกันเลย ผรม.บ้านเรา ก็ไม่รู้เรื่องเลย ทำแบบชาวบ้าน ติดก็ตัด สั้นก็ต่อ

 

ไปตรวจหน้างานอีกจุดหนึ่ง ก่อนเทปูน ถามอะไร ก็ตอบอะไรไม่ค่อยได้ งานที่ต้องแก้ไขค้างอยู่เป็นอาทิตย์ๆ ถ้าเราไม่ไปดู ก็ไม่แก้ จะเทอย่างเดียวเลย แต่พอออกหนังสือแจ้งงาน Defect ไป วิศวกร ผรม.ก็ตอบกลับมาได้อย่างรวดเร็ว เลยว่า จะแก้ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ ตลกจริงๆเลย ซื้อตึกบ้านเรา ที่ไม่มีคนคุมงานตรวจงานดีๆ ก็คงต้องวัดดวงกัน เหมือนข่าวอะไรๆ บน หลังคาที่ร่วงลงมาบ่อยๆ มีเยอะมากแต่ จะเป็นข่าวก็เฉพาะที่มีคนเสียชีวิตเท่านั้น

14/12/14 ได้ความรู้ไปอีกแบบ ในการ ไปตัดต้นไม้สูงที่ใกล้เสาหม้อแปลงไฟฟ้า หน้าบ้าน ให้ลุงคนสวน เขามาช่วยทำให้ แกมีวิธีการผ่อนแรงโดยใช้เชือก และ บันไดไม้ไผ่ และ มีด ขวาน และเลื่อยมือ เท่านั้น มีเทคนิคที่จะไม่ให้ต้นที่ตัดแล้วล้มลงมาทับตัวเราเอง ใช้วิธีตัดแล้วดึงลงมาหน่อย เป็นขั้นๆ ไม่ได้ใจร้อน ทำให้ล้มทีเดียวเลย

 

ทักษะในด้านนี้เราสู้เขาไม่ได้เลย แม้ว่าเราจะทำงานออกแบบ คำนวณ เซ็นแบบ คุมงานก่อสร้างมานานแล้่วก็ตาม เป็นดัง ภาษิตโบราณ ที่ว่า คน3คนเดินมา คนหนึ่งจะเป็นครูของอีก2 คนเสมอ


10/12/14 ลองใช้โปรแกรมเขียนแบบของคนไทย ที่เป็น Plugin ของโปรแกรมดังๆ ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เลย ยากกว่าที่คิดไว้เยอะเลย ฝรั่งมันทำอะไรเป็นระบบง่ายๆ ได้ดีกว่าเราเยอะ การบริการแบบนิสัยคนไทยๆ ก็หายไปแล้วในสังคมสมัยใหม่ ทำอะไรไม่ได้มากเลย ตอบเมลนิดหน่อยแล้วก็ อ่านหนังสือ จัดเอกสารเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ทิ้ง

 

เดี๋ยวนี้ ชักจะขี้ลืม แม้แต่สมุดบัญชีธนาคาร ก็ทำหายไปได้  ดีที่มี ระบบ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ก็เลยยังทำอะไรได้ แต่ก็ต้องไปแจ้งความหาย และทำเล่มใหม่อยู่ดี แต่ก็ไม่รีบร้อนอะไรมาก

9/12/14 ไปดูงาน ก่อสร้างที่ ออกแบบ ไว้ บางทีคนควบคุมงานก่อสร้าง ก็ไม่ได้เป็นวิศวกร เขาก็มาถามว่าเสาที่เทปูนแล้วมีน้ำปูนรั่วออกนิดหน่อยไม่สวย จะแก้ไขยังไง มีส่วนน้อยจริงๆ ที่ต้องใส่ Nonshrink เข้าไป เจ้าของส่วนใหญ่ก็ต้องการราคาถูกๆ เขาก็แค่ต้องการแค่ให้มี คนคอยดูผรม.ทำงานบ้าง ไม่ให้งานน่าเกลี่ยดจนเกินไป บ้านเรา ผรม.เล็กๆ บ้านเราก็ยังทำงานไม่ได้มาตราฐานของฝรั่ง อยู่ดี เห็นที่เขาขึ้นคอนโดกันเยอะแยะ ก็มีพลาดถล่มลงมาเรื่อยๆ

4/12/14 เจองานนึง แค่ตึก 3 ชั้นหลังเดียว เราก็ทำแบบง่ายๆ ใช้คาน Simple Beam และพื้นคอร. ถ่ายน้ำหนักด้วยมือ ลงเสา ส่งแบบและรายการคำนวณ ให้เขาไป

เขาตรวจละเอียดยิบแบบจ้องจับผิดเลย เจอตีกลับชุดใหญเลย จะเอาให้ได้รายการคำนวณ เหมือน งานแบบ เหมือนงาน อินเตอร์ เลย ช่วงนี้ก็ยังยุ่งๆ เดี๋ยวลองใช้มือคำนวณ ส่งไปเพิ่มเติมอีก หน่อย เด็กสมัยนี้ เดี๋ยวนี้มันบ้า คิดว่าทำโปรแกรมออกแบบ ของเมืองนอกกันได้แล้วจะดีกว่า คนอื่น จะเอารายการคำนวณแบบที่วิเคราะห์ทั้งหมดเป็นสามมิติ แล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นปึกๆ เสาทุกต้น คานทุกตัว

 

ทั้งที่เวลาเขียนแบบ งานเล็ก ทั่วไปเขาก็ใช้ เบอร์ เสาหรือ คาน ตัวมากที่สุด 3,4 ตัวมาใส่ ให้สร้างได้ ไม่มีใครใส่ไป หลายสิบตัว

25/11/14 นั่งทำรายงานรูปภาพ ความเสียหายของอาคาร ต่อ เป็นการเก็บรายละเอียดเพื่อ ปรับปรุงให้รายงานดูดีมากขึ้นได้ ข้อมูลแน่นขึ้น ตรงกับจุดประสงค์การใช้งาน มากขึ้น แต่ก็มีงานอื่นเข้ามาจุกๆจิก บ้าง งานก็มีเข้ามาให้เสนอราคา เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ง่าย ต้องเหนื่อยสมอง หรือ เหนื่อยกาย อยู่ดี และการแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นด้วย ต้องไปสัมมนา ติดตามงานที่ เราไม่ได้ทำบ่อย ให้ทำงานใหม่ๆได้ดี

 

และว่าถ้าเคลียงานต่างๆ จบ เดือนหน้า ได้จะไปพักผ่อนอีกรอบนึง

23/11/14 นั่ง ทำรายงานรูปภาพ ความเสียหายของอาคาร ที่วัดความหนารอยร้าวออกมา ได้ 0.20 mm แต่เวลามาพิมพ์ลงกระดาษ ก็จะเปลืองมากๆ เลย เพราะตั้งพิมพ์แผ่นใหญ่แค่รูปเดียว หน่วยความจำในคอม ถูกกว่าในกระดาษเยอะ แต่งานบางอย่างก็ยังต้องส่ง รายงานกระดาษ อยู่ดี เช่นงานที่ต้องฟ้องศาล  ผู้พิพากษา เค้าไม่มาอ่านจากคอมพิวเตอร์ มั้ง สรุปแล้วก็เลยใส่แค่รูปตัวอย่าง ไม่กี่รูป ก็พอ ไม่งั้นรายงานก็หนามากเกินไป ไว้ไปว่ากันรายละเอียด ตอนให้การ หรือ ไกล่เกลี่ยกัน ก็คงได้

อีก งานไปสำรวจ โรงงานแถวสำโรง ไม่ไหวเลย กลิ่นที่ออกมาแรงมากๆ เขาไม่ได้กำจัดให้ถูกต้องกันเลย และไม่ได้ทำปล่องสูงๆ ให้กระจายไปได้เจือจางอีก บ้านเราก็ยังโบราณเหมือนเดิม

น้ำเสียที่สมุทรปราการ ก็ไม่ได้บำบัดกัน ปล่อยลงคลองลงท่อ ลงทะเลกันไปเลย

อุตสาห์ใช้งบประมาณ สร้างบ่อบำบัดไป 23000 ล้านบาท ได้ 98% แล้ว แต่ไม่ทำต่อ กรมควบคุมมลพิษ เจ้าของงาน สะเอะไปเลิกสัญญากับ ผรม. เจอเขาฟ้องกลับ ศาลปกครองสั่งให้ เสียค่าโง่ อีก 9000 ล้านบาท แล้วที่ทำไปก็กลายเป็นขยะ ไม่ได้ใช้งานอีกต่างหาก ไม่รู้ว่าโง่มากขนาดไหนเลย

21/11/14 งงมากๆ เลย ที่นึงใช้ตึกแถวหลายๆห้อง มาทำเป็นที่จอดรถ ได้ด้วย เขาใช้ระบบลิฟท์ยกรถขึ้นไปใส่ไว้ในชั้นเหล็ก   ผนังข้างนอกดูไม่ออกเลยว่าเป็นที่จอดรถ  แต่สำหรับที่ๆ หนาแน่นมากๆ ไม่มีที่จอดรถก็ต้องทำ เพราะขยายทางราบไม่ได้แล้ว 

18/11/14 บางทีก็คิดราคางานถูกเกินไป เพราะเขาจงใจไม่ให้เราเห็นภาพรวมของงานอาคาร ที่ต้องไปตรวจ แต่ก็คิดว่าดีกว่าอยู่เปล่าๆ ก็แล้วกัน บางทีถ้าคิดราคาแบบเต็มที่ก็ไม่ได้งาน มารู้ เรื่อง เพราะ ลองตอบไม่รับงานไปแล้ว เขาก็มาง้อให้ไปทำให้ได้ แต่บางงานก็ลดสโคป งานเหลือทำแบบ น้อย ลง  เพราะงบประมาณจำกัดก็มี  โลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลย 

15/11/14 เดี๋ยวนี้ในกทม. เขาเริ่มโอนอำนาจการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ขึ้น8ชั้น ไปที่เขตต่างๆแล้ว เรื่องกฎระเบียบต่างๆ แต่ละเขตก็ยังไม่ค่อยจะใช้เหมือนกันกับที่ เคยทำกันที่กทม.ใหญ่ ก็คงต้องปรับแก้ให้เข้าใจ พอรับกันได้ แต่ช่วงแรก ความรวดเร็วในการอนุญาต ที่คาดหวังกันไว้ ก็ไม่ได้เร็วขึ้นอย่างที่คาดกัน ลองดูกันไป งานก็ต้องเดินต่อไปกันทุกคน

4/11/14 ไปที่เขต เพื่อยกเลิกงานที่ตัวเอง ทำงานแบบและ เซ็นออกแบบไว้แล้ว แต่โดนเจ้าของงาน เบี้ยวเงินงวดสุดท้ายเฉยเลย ไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ มานานยี่สิบปีกว่าแล้ว สมัยก่อน การลงทะเบียนลงบันทึกรับเรื่องที่สำนักงานเขต ยังใช้ปากกาเขียนลงในสมุดบันทึกธรรมดา สมัยนี้เค้าลงบันทึก ที่เรายื่นเรื่องไว้ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว ก็เห็นพัฒนาการไปเยอะ

แต่เรื่อง การทำงานระหว่างหน่วยราชการยังโบราณเหมือนเดิม ทั้งจะติดตั้งหลังคาแผ่นโซล่าแซลบนหลังคาบ้าน กระทรวงพลังงาน ก็โยนมาที่โยธา และ จะเปิดโรงเรียนกวดวิชา กระทรวงศึกษา ก็โยนมาที่โยธา แล้วก็เกี่ยงให้ทำเป็นเรื่องดัดแปลงอาคาร ต้องทำแบบเยอะแยะ เหมือนสร้างใหม่หมดเลย 

3/11/14 ไปทำความสะอาดห้องพัก แล้วก็แวะไป มีงานหลังคาบ้าน ติดตั้งแผ่นโซล่าแซล ที่ขออนุญาตกับเขต ใน กทม.ไป 11 เดือน เพิ่งจะตอบกลับมา ว่ารายการคำนวณ ไม่ผ่าน แต่เขา ก็ติดตั้งใช้งานมาเกือบ ปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย  

งานเบาๆ แค่นี้พอทำต้องขายไฟให้ การไฟฟ้า ก็เป็นเรื่อง ต้องผ่านขออนุญาต ก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ แล้วก็ไม่ให้เขาขายไฟ ให้ไปแก้ไขส่งมาใหม่ กระบวนการล่าช้าเป็นปีแบบนี้ ต่างชาติเขารับไม่ได้กันหรอก

 

เขาพัฒนาไปยกทั้งกล่องมีห้องเครื่องด้านล่างแผงโซล่า ขึ้นไปติดตั้งวางบนดาดฟ้า เหมือนตู้คอนเทนเนอร์ กันแล้ว

1/11/14 ไม่ได้ไปไหน ร่างสัญญา ส่งไปให้เจ้าของงานดู จะได้ตกลงกันก่อนเริ่มงาน แต่ไม่รู้จะช่วยได้สักเท่าไร คนบางส่วน ที่เขาคิดว่าเราช่วยเขาได้ เขาก็จะยินดีจ่าย แต่ถ้าหมดประโยชน์แล้ว ก็พร้อมที่จะชักดาบงวดสุดท้ายนี่ ก็เป็นปกติของคนที่ไม่มีศีล5 

29/10/14 ไปดูงานทดสอบรับน้ำหนักพื้นสำเร็จรูป ใส่น้ำหนักไป 150% ของน้ำหนักบรรทุกจร แล้วพื้น ช่วง 6 เมตร แอ่นแค่ 1 มม.เอง

ช่วงนี้ มีงานสระว่ายน้ำ ทั้ง 2 สระเทพื้นพร้อมกัน เดี๋ยวนี้ เขาเดินท่อร้อยสายไฟ ไปในพื้นสระว่ายน้ำเลย เหรอ งงจริงๆ ทำเหมือนเป็นเหล็กเส้นเลย ตลกดี ระบบสระว่ายน้ำ ถ้าผู้ออกแบบไม่กำหนดวิธีการเดินท่อต่างๆให้ เขา ประมูลแข่งกันมา ก็จะใส่ท่อให้ประหยัดที่สุด สั้นที่สุด ไม่ได้สนใจเรื่องพื้นโครงสร้างจะแตกร้าวรั่วซึมเลย มีบริษัทที่รับสร้างบ้านมาเยอะๆ ถึงจะตามทัน บ.รับติดตั้งสระว่ายน้ำเหล่านี้ เพราะเจอปัญหามาเยอะ 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ชง 7 ข้อแก้ขอใบก่อสร้างอืด

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทนไม่ไหวและรับไม่ได้กับการออกใบอนุญาตก่อสร้างของหน่วยงานราชการที่ล่าช้า ซึ่งแต่ละปีงานก่อสร้างภาคราชการมีมูลค่าสูงถึงประมาณปีละ 600,000 ล้านบาท ยังไม่นับรวมการก่อสร้างภาคเอกชนอีกมากที่ต้องล่าช้า

ดังนั้น 8 องค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ วสท. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นต้น เตรียมเสนอ 7 ข้อแก้ไขปัญการออกใบอนุญาตก่อสร้างต่อนายกรัฐมนตรีเดือนพฤศจิกายนนี้ และยินดีรับข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับ 7 ข้อเสนอมีดังนี้ 1.กำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตถมดิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระบุการใช้เวลา จำนวนวันการอนุมัติให้ชัดเจน ตามประเภทของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาให้แจ้งสาเหตุความล่าช้า สำหรับหน่วยงานอนุญาต ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (กทม.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด

2.กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง แบ่งตามชนิดและประเภทของอาคาร ประเภทของโรงงานและใบอนุญาตถมดิน โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานแก่หน่วยงานของรัฐในส่วนความรับผิดชอบทั่วประเทศ และห้ามไม่ให้มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีก

3.ยกเลิกมาตรา 39 ทวิ ในการให้วุฒิวิศวกรหรือวุฒิสถาปนิกเซ็นรับรองการขอใบอนุญาตก่อสร้างในการออกแบบและคุมงานก่อสร้าง เพื่อจะได้มาซึ่งหน่วยงานราชการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างในโครงการนั้น

4.ให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก ห้ามไม่ให้ข้าราชการ วิศวกรและสถาปนิก ที่ทำงานในเขต กทม. อบจ. อบต.เทศบาล ออกแบบ คุมงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่ที่เขตการปกครองของตนทำงานอยู่ เพื่อปกป้องวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิก

5.เจ้าหน้าที่รัฐของ กทม. อบจ. อบต. เทศบาล ทำหน้าที่ทุกระดับชั้นในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทุกปีแก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแสดงความมีคุณธรรม

6.กรณีหน่วยของรัฐขอใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐ กทม. อบจ. อบต. เทศบาล ให้หน่วยงานของรัฐขอโดยตรง โดยไม่ต้องรอผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างแทน และ

 

7.ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงและ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ล้าสมัย

25/10/14 ไปช่วยดูด้านเทคนิค งานที่ตอกเสาเข็ม เสร็จไปแล้ว แต่ว่า พอมาเช็คไลน์ใหม่ เทียบกับพื้นที่เทไปแล้ว ถึงได้รู้ว่า วิศวกรที่หน้างานยังไม่เข้าใจ เรื่องศูนย์กลางเสา และ ขนาดเสาตอม่อ และเสาชั้นบนที่ลดขนาดลง ทั้งที่มีผนังรั้วให้ทำเป็น ที่ส่องหา Grid line ง่ายๆ ก็ยัง วางเสาไม่ตรงตำแหน่ง Grid line กันได้ กลายเป็นว่าต้องปรับผังทั้งหมดใหม่ ให้เข้ากับ ตำแหน่งเสาที่เทไปแล้ว ดีที่เป็นงานโรงงานยังพอปรับอะไรกันได้บ้าง  คุณภาพงานก่อสร้าง ที่ออกมาให้ เห็น ก็ตกต่ำลงเหมือนคุณภาพการศึกษาด้วย

 

แล้วก้มาประชุมคุยงานใหม่ที่ต้องไปตรวจงานและ รายงานความเสียหายของอาคาร ที่ทรุดตัวเพราะงานขุดดิน ข้างเคียง เพื่อไปฟ้องศาล อีกงาน

22/10/14 ไปประชุม งานบ้าน สระว่ายน้ำเล็กๆ ก็ใช้เวลาประสานงาน ให้คนติดตั้งสระว่ายน้ำเข้ามาเดินท่อ เป็น2 สัปดาห์ เขาก็ใส่ท่อน้ำเข้า และ น้ำออก อะไรเยอะไป ใต้พื้นสระว่ายน้ำ เลยให้ไปแก้ไข ให้เอาเท่าที่จำเป็นก็พอ ไซต์นี้ใช้เวลา 8 เดือนตั้งแต่ตอกเสาเข็ม ขณะนี้ ยังไม่ได้เทพื้นชั้นหนึ่งเลย ก็เริ่มมาเร่งงานให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง เพราะไม่ได้เบิกเงินมา 4 เดือนแล้ว แต่ในวิธีการทำงานก็ ยังเคลียแบบ และแผนงานไม่ขาด แม้จะเป็นบริษัท รับสร้างบ้านชื่อดัง ก็ตาม ไม่แตกต่างจาก เด็กจบใหม่เลย เพียงแต่มีระบบการเงินที่แข็งแกร่งรองรับอยู่

 

อีกไซต์นึง ต้องตามทวงค่าออกแบบ โทรไปก็ไม่รับ บางทีพอใจดีไม่เก็บค่ามัดจำ ก็ลำบาก ตามทวงยากมาก ต้องใจแข็งๆ เบิกล่วงหน้าก่อนจะสบายใจกว่า 

19/10/14 มีไปดูงานโรงงาน ที่นึงที่ ผรม.เพิ่มฟอร์มทีมใหม่ๆ ทำฐานราก และ ไปได้ ครึ่ง ชั้นนึงแล้ว วิศวกรทำทุกอย่าง และก็ไม่ได้ดีสักอย่าง ทั้งการทำแบบ Shop Drawing การหนีศูนย์ของเสาเข็ม และคุณภาพคอนกรีตหน้างานที่เทไว้ ทำไปไม่ได้คิดรายละเอียดอะไร เอางานหน้าใหญ่ไปก่อน พอติดปัญหาก็ต้องรอ ผรม.ช่วงก็ทำไป เหมือนไม่มีคนคุมงาน ระยะหุ้มคอนกรีตก็ไม่ค่อยได้ โฟร์แมนก็เอาไม่อยู่ทำงาน ดูเหมือนเด็กจบใหม่ออกมาทำงานทั้งที่ก็ทำงานมาได้ 5 ปีแล้ว แผนงานก็ต้องล่าช้าออกไป แต่สภาพที่เป็นอยู่ ก็หาคนมาทำลูกจ้าง ได้แค่นี้เอง คนเก่งๆก็ทำธุรกิจของตัวเองหมดแล้ว เวลาออกแบบก็เลยต้องเผื่อไว้จะดีกว่า

16/10/14 มีไปประชุมงาน สร้างบ้าน เจอเสาเข็มหนีศูนย์ ว่าจะไปให้แก้ไขในที่ประชุม ที่ไหนได้เทเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว เพราะอยากจะรีบเบิกเงินงวด คนคุมงานที่อยู่หน้างาน ที่แก่แล้วก็ไม่เคยดูแบบอะไรเลย ที่เด็กๆก็ทำงานไม่เป็น พอจะเทคาน เพิ่งมาเห็น คานไม่เข้าแนวเสา ถึงได้รู้ว่าเสาเข็มหนีศูนย์ไปเกือบเมตร ทั้งที่ตอนเทฐานรากก็ต้องรู้แล้ว แต่ก็ไม่ดูอะไรกัน สักแต่ว่าเทไปตามที่ช่างนีแบบไว้ให้ ทำไปแก้ไกันไป พอดี ผรม.เจ้านี้ได้ราคามาดีมาก ถึงได้อยู่ได้ทุกฝ่าย

 

ว่างๆก็มาวางแผนเขียนหนังสือเป็น อีบุ๊ค ถ่ายทอดประสพการณ์ของเรา สักเล่มดีกว่า เป็นการสร้างลูกค้าที่ตรงเป้าหมายได้มากกว่า และไม่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี่ มีแต่เพิ่มคุณค่า มีลูกค้าที่ตรงกับงานเรา เข้ามาหา เมื่อเวลาผ่านไป

14/10/14 มีทำงานเสนอราคา งานใหม่ ได้ 1 งาน แล้วไปนวดแผนโบราณ ร้านนี้เปิดบรรยาย ธรรมมะ ที่สอนโดยยึดหลัก คำสอน จากพระไตรปิฎก ที่ตรัสจากปากของพระพุทธเจ้า ไม่ผิดเพี้ยน เพิ่มเติมอะไรเลย  ฟังแล้วชอบมากๆ คนนวดเป็นผู้ชายก็นวดช้ามากๆ มีสติตลอด เราก็ได้ตามลมหายใจไปด้วย เสร็จแล้วทางร้านยังแถมซีดี ของ อ.ที่บรรยายให้ฟรีๆ  ได้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลย นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราบ้างก็ดีนะ

13/10/14 มีงานออกแบบ รับรอง อาคารเก่า เป็นโกดัง เก็บเหล็ก กำลังคิดดูอยู่ว่า จะทำดีไหม เพราะพื้นที่เขาให้ออกแบบแค่ 2 ตันต่อตรม. แต่ดูน้ำหนัก เหล็ก มัน ไม่น่าจะต่ำกว่า 5 ตันต่อตรม. เวลานักลงทุนใช้งานมักจะให้ออกแบบไว้น้อย กว่าความเป็นจริงเสมอ

 

แล้วก็มีงานเก่า ต้องติดตาม จุกๆ จิกๆ บางทีให้แก้ไขแบบ ไปแล้ว ก็แก้ไขไม่ถูก กลับมาตรวจ ก็ผิดไปหลายจุด คนรุ่นใหม่ สมัยนี้ทำงานแล้วไว้ใจได้มีน้อยมากๆ ต้องเสียเวลามากกว่า ที่ควรจะเป็นเยอะเลย

9/10/14 มีงานออกแบบ เล็กๆ อยู่งาน แต่ไม่เหมือนกันสักชั้นเลย บันไดก็ต้องมี 2 ตัว เหมือนทำงานใหญ่ๆ เลย พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยพอทำได้ ถ้าเป็นช่วงยุ่งๆ ก็คงลำบาก อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงมาก หนาว ร้อน ฝน มีครบเลย พยายามไม่ออกไปขับรถบนถนนในเมือง ถ้าไม่จำเป็น

6/10/14 ไม่ได้ไปไหน ดู จี้กง ตอนจบ ฝนก็ตกทั้งวัน ทำงานจุกจิกๆ หลายๆ งานก็หมดเวลาเป็นชั่วโมง ดีไม่มีใครนัดมาวันนี้คงรถติดมาก หุ้นก็ตก ทองก็ลง ไม่มีอะไรแน่นอนเลย เล่นเฟสเข้าไปในกลุ่มใหม่ๆ  ก็มีอะไรแปลกใหม่ให้ดู ทำให้ทันสมัยขึ้น พอสมควร

5/10/14 ไปดูงานที่เจ้าของตึกอยากทดสอบพื้นให้รับน้ำหนักทั้งชั้นเลย ทั้งที่พื้นก็ดูปกติ เพียงแต่ตอนที่เอาแผ่นพื้นสำเร็จรูป ลงจากรถขนส่งมากองไว้ พบว่ากองแผ่นหนุดผิดวิธีมีแผ่นแตก แต่ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก็ได้คัดออกไปหมดแล้ว แต่เจ้าของ เขาคิดว่าอาจมีแผ่นแตกที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ จึงบังคับ ผู้รับเหมาให้ทำการทดสอบ ทั้งชั้นเลย ซึ่งก็ผิดหลักการตรวจรับงานทั่วไป ผู้รับเหมาก็ต้องคิดราคาค่าใช้จ่ายต่างๆในการทดสอบพื้น คงต้องต่อรองกันอีกสักพักนึง ดูแล้วถ้าให้ทดสอบก็น่าจะผ่าน ผิดกับบางงานที่มองไม่เห็นอะไร ต้องใช้ประสพการณ์ในการดูสภาพที่เป็นอยู่และก็รับรองให้ติดตั้งน้ำหนักต่างๆ ในการใช้งาน

25/9/14 วันนี้ไปดูงานเสาเข็มหนีศูนย์ ไซต์หนี่ง เจอวิศวกรทำแบบแล้ว ไม่ได้พล็อตออกมาดู เลยกะจะพิมพ์วันนี้ที่เรามา ตัวหนังสือเล็กมากๆ มองไม่เห็น ต้องแก้ไขอีก แต่ก็ดีได้เรียนรู้คำสั่งของโปรแกรมเขียนแบบ AutoCad ไปด้วย พอแก้ไขไฟล์ได้แล้ว ปรากฎกว่าเครื่องพิมพ์เสียอีก ก็เลยต้องไปจ้างร้านที่รับพิมพ์งาน กว่าจะได้ทำงานออกแบบ แก้ไขเสาเข็มหนีศูนย์ได้ เริ่มงานงานจริงๆ ก็บ่าย ทั้งที่ถ้าเตรียมงานดีๆ ก็ทำเดี๋ยวเดียวเสร็จ บ่ายมากๆเสร็จก็กลับมาคอนโดที่ให้เช่าไว้ คนเช่าเขาลืมปิดพัดลม 2 ตัว ดีที่ไฟไม่ไหม้

23/9/14 วันนี้ตอนแรกว่า จะไปดูงานที่โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ของ บางจาก แต่เมื่อคืน เร่งทำแบบ และรายการคำนวณ โรงงาน หลังนึง แต่ตื่นไม่ไหว เลยพักผ่อนดีกว่า อีกหน่อยก็คงต้องใช้พลังงานทดแทน น้ำมัน ที่คิดค้นกัน ทุกอย่าง เช่น เลี้ยงสาหร่ายพันธุ์ที่โตเร็วและสกัดน้ำมันออกมาได้ด้วย ตรวจแบบเตรียมไปประชุมวันพรุ่งนี้ ก็ยังงงๆ แบบล่าสุดหรือป่าว ส่งมาให้ครบ หรือ ไม่ครบ ก็ไม่รู้ ไม่มีระบบกำกับเอกสารทางอีเมลย์กันเลย สอนไป 4 เดือนแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้น วิศวกรที่ีมาประชุมด้วยสมัยนี้มันก็ไม่สนใจกัน ไม่ใช่บริษัทของมัน คิดแบบนี้ก็เป็นได้แค่ลูกจ้างเขาไปตลอด เหมือนกีฬา เอเชียนเกมส์ ที่แข่งขันกันอยู่ ระดับเหรียญที่ได้ของไทย คงตกลงๆไปเทียบในอาเซียนยังไม่ได้นำเขาแล้ว

19/9/14 เจอไซต์งานอีกที่ตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว เสาเข็ม หนีศูนย์ไปเยอะเลย พอจะทำงานฐานราก ช่างไม่มีงานทำต่อแล้วค่อยมา แก้ไข

ข้อมูลที่ให้มา คำนวณก็ยังไม่ได้ใส่ลงไปในผังฐานรากเลย กว่าจะไล่ระยะทั้งสองแกน ใส่ครบ แล้วใส่คานคอดินยึดเอาไว้ได้ ทั้ง2แกน

 

ครึ่งวันกว่า ทำไปได้แค่ 12 ฐาน ที่เหลือ วิศวกรหน้างาน ก็หมดแรงทำไม่ไหวแล้ว ตอนแรก กะจะทำให้เสร็จภายในวันนี้ คนงานจะได้ทำงานต่อไปได้สบายๆ ก็ต้องเลื่อนออกไปอีก

17/9/14 เจอแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง แค่งานบ้านรับน้ำหนักไม่มาก แต่ก็งงๆ ที่ผู้ออกแบบติดตั้งลวดก็แก้ไขแบบมาหลายรอบ ล่าสุดก็มาเพิ่มความหนาพื้นที่หัวเสา ดื้อๆเลย หน้างานหล่อตอม่อถึงระดับพื้นไปนานแล้ว  ก็มีจุดที่สงสัย ว่าจะถามเขาในที่ประชุม แต่ก็ไม่เข้าประชุมอีกประชุมกันแบบไทยๆ ใครอยากหยุดก็หยุด ไม่ต้องสนใจหน้างาน รอก็รอไป ถ้าเป็นบริษัทฝรั่งที่เคยทำงานมา เป็นเรื่องเปลี่ยนคนรับผิดชอบกันไปนานแล้ว จะมาอ้างว่าคิดค่าแบบถูกๆ แล้วก็ทำแบบสมัครเล่น มันก็ไม่ค่อยถูก ไม่แปลกที่ยังคงเห็นตึกถล่มกันในบ้านเราต่อไป

16/9/14 เจอแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง มาตรวจพร้อมๆ กัน 2 งาน ก็มีจุดที่สงสัยบ้าง คงต้องถามเขา วิธีคิดมันมีหลายวิธี มีหลายฝ่ายก็ต้องคิดต่างกันบ้าง ประชุมกันบางทีเขาก็หยุดๆ กัน ถ้าจำเป็นก็คงต้องหยุดบ้าง เพราะทุกอย่างมันก็ต้องรอได้บ้าง

 

14/9/14 ไปเจอแบบที่ทำฐานรากเครื่องจักรจากจีน มาจะให้ออกแบบพื้น โรงงานเก่าให้ติดตั้งฐานเข้าไปใหม่ให้ได้ ดูแล้วคงจะยากต้องสกัดพื้นเดิมออก และเจาะเสาเข็มทำฐานรากใหม่ ไม่ง่ายเลย แบบก็ไม่ละเอียด ดูไม่ค่อยออกเลย น่าจะมีแบบ สามมิติมาให้ ถึงพอจะทำได้ดี ต้องมีรูปเครื่องจักรเต็มๆ ตัวมาให้ด้วย คนซื้อก็คงคิดว่า ยังไง หาคนทำให้ได้ แต่ไม่ได้หาง่ายๆ อย่างที่คิด

9/9/14 ทำงานได้นิดๆหน่อยๆ วิศวกรสมัยนี้เขียนแบบ แล้ว ไม่ลองพิมพ์ออกมาดู เลย ตัวหนังสือ ตัวเลข อ่านไม่ออกก็ส่งมาให้เราพิมพ์ ก็เลยไม่ได้พิมพ์ รอมาจะเป็นเดือนแล้ว ให้เขาแก้ไขไป ก็เฉื่อยๆ เพราะติดที่หน่วยราชการ เขตและเทศบาลต่างๆ ยังไม่ออกใบอนุญาตให้ใช้งานหลังคาที่ติดตั้งแผงโซล่าแซล จะเอาแบบเหมือนขอก่อสร้างบ้านใหม่เลย รอมาเป็นปีแร่ะ ก็รอกันต่อไป

8/9/14 ไปเดี๋ยวนี้ทำแบบ เสร็จต้องแปลงเป็น pdf และ รูปภาพ ไว้ส่ง Line ไปให้ในกลุ่ม เพราะบางคน ไม่มีอีเมลย์ ไม่มีตัวเปิดไฟล์แคด งานบางงานก็ไม่อยากส่งเป็นไฟล์แคดอีก ดูเหมือนไฟล์ข้อมูลมันชักจะซ้ำซ้อนกัน ดูรกๆมากเกินไป กำลังหาวิธีจัดการอยู่

 

ดูวอลเลยบอลหญิง เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนุกเลย ไทยแพ้ตลอดเลย มีชนะในบ้านแค่คู่เดียว คนเราไม่สมบูรณ์จริงๆ บางทีคิดได้แต่ทำไม่ได้

6/9/14 ไปดูงานต่างจังหวัด ที่โคราช ผ่านเส้นมอเตอร์เวย ปรับปรุงถนนครั้งใหญ่อีกแล้ว มาทำหน้าฝน ก็ทำได้ไม่ดีอีก ใช้ได้ไม่นานก็พังอีก กว่าจะไปถึง ก็เที่ยงแล้ว ดูงาน อาคารเก่าที่ ผนังแตกร้าว คิดว่าจากการทรุดตัวของฐานราก และการแอ่นตัวของคาน ต้องรื้อฝ้าออก แล้วสำรวจว่าตัว คานและหัว เสา ร้าวบ้างหรือป่าว จึงจะกำหนดวิธีซ่อมได้

 

แล้วก็ไปดูโรงงานสร้างใหม่ ทั้ง งาน เสาเข็มและ เหล็กโครงสร้าง ก็ออกแบบประหยัดสุดๆ แต่งานคอนกรีตก็เปลืองไปบ้าง มีแก้ไข หน้างาน เพราะแบบ สถาปัตย์ ไม่ตรงกับแบบโครงสร้าง และผู้ออกแบบโครงสร้างก็มี2 รายไม่ตรงกันพอสมควร มีขาดตกหล่นไปพอสมควร แต่ต้องลองใช้งานดูแล้วปรับๆ กันไป

3/9/14 มีงานเอกสาร กับ ทีมวิศวกรผู้รับเหมาใหม่ ส่งเข้ามา ดูแล้วระบบการทำงาน ยิ่งแย่ กว่าที่เดิม ที่ว่าแย่แล้ว (ที่ทำอยู่ก่อน)เข้าไปอีก คงต้องค่อยๆ เริ่มกันใหม่ เมืองไทย บริษัทฯเล็กๆ ยังขาดความรู้เรื่อง วิธีการทำงาน ติดตาม เอกสาร ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่มากเลย น่าจะเปิดคอร์สเรียน วิชาเลือก กันไปเลย แม้แต่งานเพิ่มลด ไม่เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต ก็ยังมั่วๆ ไม่เข้าใจจะเริ่มคิดกันยังไงอีก ที่ประชุมติดตามงาน ส่งอีเมลย์ให้ หลังประชุม ผ่านไป 1 สัปดาห์ มาตามกันในที่ประชุม ไม่ได้เปิดอีเมล์กันเลยก็มี กลายเป็นคนมาประชุมไม่ได้ทำงาน เสียเวลาไป 1-2 สัปดาห์ ถ้าเป็นงานอินเตอร์ เสียหายเยอะไปแล้ว

2/9/14 มีแบบหลังนีงหลังเล็กๆ วิศวกรผู้ออกแบบใส่คานมาเต็มไปหมดเลย ผู้รับเหมาดูแล้ว ขอเอามาให้แก้ไข ลดจำนวนคานลง ทำเป็นพื้น คอนกรีตอัดแรง แทน ดูแล้ว ก็พอเป็นไปได้ มองในแง่การทำงานแล้ว สมัยนี้เขาไม่ชอบทำคานกันแล้ว ทำแบบพื้นใส่เหล็กมากหน่อยยังดีกว่า แต่มองในแง่ความทนทาน นี่ระบบคานมันก็คงทนทานกว่ากันเยอะเลย

 

ไปดูโทรศัพท์ใหม่ มีให้เลือกหลายยี่ห้อเลย สมัยนี้ ของจีนกำลังตีตลาดเพราะราคาถูกกว่าของเกาหลีเยอะเลย

31/8/14 ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ ก็ยังงงๆ วิศวกรก็ใช้ให้สถาปนิกช่วยเขียนแบบโครงสร้างให้ กว่าจะทำแบบเสร็จ บางทีก็หายไปเลย เป็นเดือน มาดูอีกทียังไม่ได้แก้ไขอะไรที่เคยส่งเมลไปให้เลย แล้วก็เงียบหายไปอีก อาจจะเพราะเขาทำงานประจำที่ไซต์อยู่ งานทำแบบโครงสร้างเป็นงานรองของเขา แล้วก็ใช้ให้สถาปนิกส่งแบบที่พื้น Post ร่างมาให้ดู เขาก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยอีกแล้ว 

29/8/14 ทำงานอาคารยังไง ก็ต้องพ่วงเกี่ยวข้องกับ ระบบต่างๆ ในอาคาร ก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหา ให้ได้ทั้งความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้งานปกติ และตอนที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย ความยากง่ายของงานก่อสร้าง และ งบประมาณค่าก่อสร้าง พอทุกอย่างมารวมกันแล้ว ข้อจำกัดต่างๆ ก็จะมีมากมาย ต้องเลือกเอาที่เหมาะสมกับสภาพตอนนั้นๆมากที่สุด

 

วิศวกรกรที่มี ประสพการณ์ที่ทำงานมามาก ประเภท หลากหลายชนิด และตำแหน่งงานในส่วนต่างๆ จะได้เปรียบมากกว่า วิศวกรที่ทำงานด้านเดียวมาตลอด แต่บางงานก็ต้องการประสพการณ์ด้านเดียวนานๆเช่นพวกรถไฟฟ้า ที่ศึกษากันเรื่องเดียวเลยจะดีกว่า

26/8/14 ยัง ไม่หายเลย ไข้หวัด ทั้งที่พักมาหลายวัน แล้วมีนัดหมายก็เลื่อนไปพรุ่งนี้ดีกว่า รอให้หายดี ค่อยไปเริ่มทำงานใหม่ดีกว่า งานเก่าๆ มีการแก้ไขจุกจิกๆ นิดหน่อย บางงานนัดหมายแล้ว แต่ก็อาจจะยกเลิก ไม่มีอะไรแน่นอนเลย

19/8/14 ขับรถ พาแม่ไปหาหมอ ตั้งแต่เช้ามืด กลัวรถติด และ กว่าจะกลับบ้านได้ก็บ่ายแล้ว ทำงานอะไรจุกจิกๆ แก้ไขรายงานประชุม และเสก็ตแบบให้หน้างาน สร้างตัวอย่าง ผนังกันไฟ ให้ช่างไปวัดขนาดคาน เสา หน้างาน มาเขียนแบบ แล้วก็เจอคนเฉื่อย ทำไม่เสร็จ ที่เดียว ต้องตามหลายๆ รอบ ยังไม่ถึงไหนเลย ต้องให้ตัวกระดาษที่ เสก็ตมือ เขาไปทำงานก่อน รอเขียนแบบเสร็จ เดี๋ยวจะไม่ทัน

18/8/14 ไปเซ็นคุมงานอาคารเก่าที่ไม่ได้สร้างต่อ รอทุบทิ้ง และแก้ไขแบบสร้างใหม่ แต่ต้องการต่อใบอนุญาตก่อสร้างออกไป ก่อน ไม่ได้เสี่ยงอะไร อิจฉา เขาเป็น ระดับ เศรษฐี ซื้อโครงการ เป็นพันล้าน เขามาแล้ว รอเป็นปีๆ ยังไม่รีบทำอะไรก็ได้ ช่วงนี้ จะจบงานเลยใช้ วิธี เสก็ตแบบด้วยมือ บนกระดาษกราฟ ได้อารมณ์ย้อนยุคดีกว่า เขียนบนคอม ให้หน้างานแก้ไขงาน ส่งเป็นรูปภาพ แทนที่จะเป็นไฟล์แคด ดีกว่า

14/8/14 ไปดูหน้างาน สถานที่ทำงาน เพื่อเสนอราคา ปัญหาคือ จะติดตั้งเครื่องจักรบนอาคารเก่า แต่แบบAs-Built ที่มีเก่ามาก 30 ปี อ่านไม่ออกเลย แต่การใช้งานเหมือนกันหลายตัว เหมือนจะเตรียมการไว้แล้ว แต่ทางวิศวกรผู้ออกแบบ คงกำหนดให้ทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างไว้ด้วย เพื่อป้องกันตัว นอกนั้นก็เป็นงานเอกสารจุกจิกๆ 

 

13/8/14 ไปประชุมงานก่อสร้าง เหลือเชื่อเลย วิศวกร ผรม.สมัยนี้ ทำงานกัน ทั้งที่ประชุมเรื่องตรวจสอบหนีศูนย์ เสาเข็มกันไปตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้ว ตอนนั้นก็เจาะเสาเข็มเพิ่มไป 1 รอบแล้ว เพิ่งเสร้จ ก็นึกว่าทงานสำรวจกันำจบไปแล้ว ตั้งแต่เสาเข็มโผล่อยู่พอเปิดดินทำฐานรากจริง เข็มผิดตำแหน่งไป 50 ซม. ต้องกลับมาเจาะเสาเข็มใหม่อีก 1 รอบ ต้องฝึกกันอีกเยอะเลย บ่ายก็มีเซ็นแก้ไขงานเก่า เขาเขียนแบบไม่เป็นเขียนยังไงก็ผิดไม่เหมือนหน้างานจริง ต้องแก้ไขสดๆในกระดาษไปเลย

12/8/14 ทำ อะไรนิดๆหน่อยๆ แล้วก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งไว้ 2 ปี อะไรๆ ไม่ว่าต้นอะไรๆ ก็โตขึ้นมากมายจนต้องตัดทิ้ง เพราะมันเกะกะ และอาจโดนลมพัดลงมาล้มทับสายไฟฟ้าได้ งานที่คุมงานอยู่ เจอเด็กวิศวกร รุ่นใหม่ๆ แล้วเห็นเลยว่าตึกมันถล่มกันได้บ่อยๆ เพราะอะไร คนที่รู้มันก็งานเยอะมากจนไม่มีเวลาเอาใจใส่ อาจจะตกหล่นอนุมัติไปชุ่ยๆ ผู้รับเหมา คนน้อยเกินไป หรือไม่ก็ประสพการณ์ไม่พอ และก็ไม่เข้าใจงานออกแบบเลย Shop Drawing และวิธีการก่อสร้างต่างๆ ก็ไม่มีเวลาทำ ศูนย์เสากับศูนย์ฐานรากไม่ตรงกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร ทำแบบองค์รวมงานต่างๆ ไม่เป็น ทำแต่งานหน้าเดียวดูคนงาน ดัดเหล็กก็ทำมั่วๆ ไม่ได้เอาเหล็กทุกอย่างที่มี มารวมกันให้ได้ในแบบ อะไรก็อยู่ใน แคด หาอะไรRevision No.ไหนๆ ก็ไม่เจอ Asbuilt ก็ทำไม่เป็น เวลาเจอปัญหาโครงสร้างที่ทำผิดไว้ ที่ต้องเสียเงินแก้ไขก็ไม่อยากทำ คิดว่าไม่เป็นไร ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ ที่เห็นมามันไม่ได้ดีขึ้นเลย

11/8/14 ทำงานเอกสารนิดหน่อยดูแบบประกอบไปด้วย และเขียนรายงานการไปตรวจตึกมาด้วย และ ช่วงมืดๆ ก็ได้ข่าวเศร้า ตึกถล่มรังสิต คลอง 6 ขณะที่คนงานกว่า 50 ชีวิตกำลังทำงาน สุดสลดพบศพแม่ลูกใต้ซากตึกถล่ม

วันนี้มีรายงานว่า อาคารพาณิชย์  ความสูง 6 ชั้นแห่งหนึ่ง อยู่ในซอยรังสิต คลอง 6 ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ถล่มลงมาทั้งหมด ขณะที่คนงานประมาณ 50 ชีวิตกำลังทำงาน

 

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นอาคารพาณิชย์  โดยทั้งอาคารเริ่มถล่มจากชั้น 6 ช่วงการเทคาน แล้วเกิดยุบตัว ลงมาทั้ง 6 ชั้น ทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่ สาเหตุยังไม่รู้แน่ แต่วิศวกรที่ควบคุมงานอยู่ คงจะลำบากแน่ๆ เลย ไม่รู้ว่า เซ็นชื่อคุมงานไว้แล้วไม่ได้ดูแล หรือฝีมือไม่ถึงดูไม่ออกว่ามันอันตราย แต่แปลกที่ มี 2ตึก อีก ตึกนึงที่เห็นยังตั้งอยู่ข้างหลังไม่พัง แต่คงต้องตรวจสอบด้วย

10/8/14 หลัง จากยุ่งๆกับทั้งแก้ไขฐานรากงานเก่าและงานใหม่ช่วงก่อนวันหยุดมาแล้ว ช่วงนี้มีทั้งสาทสจีน วันแม่ ส่วนใหญ่เค้าหยุดยาวออกจาก กทม.ไปหมดเลย โล่งๆ อยู่บ้านพักผ่อน กินข้าวกัน ถ้าไปเที่ยวเหมือนเขาก็รถติด อะไรแน่นไปหมด เก็บแรงไว้ทำงานต่อหลังช่วงวันหยุดนี้ก็ดีเหมือนกัน เอาไว้ช่วงว่างงานค่อยไปเที่ยวใหม่หลังช่วงวันหยุดยาว จะดีกว่า

6/8/14 ทำ ไปประชุมประจำสัปดาห์งาน บ้าน ก็คืบหน้าไปพอสมควร แต่ระบบเอกสาร และแบบที่ส่งอนุมัติ ต่างๆ ก็ยังไม่เข้าที่เลย กลายเป็นว่าพอใช้ อีเมล แล้ว ระบบกระดาษ นี่กลับแย่ไปเลย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ก็เปลี่ยนคนเข้ามาประชุมใหม่ ต้องมาเรียนรู้กันใหม่อีก ระบบ บริษัทฯ บ้านเรา ก็เป็นอย่างนี้ เปลี่ยนคนเข้าๆ ออกๆ เป็นว่าเล่น เหมือนเป็นการฝึกงาน พอรู้งานดีแล้ว ก็ลาออกเพิ่มค่าตัวอีก  บางทีเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะรับวิศวกรจบใหม่ๆกัน ไม่เหมือน บริษัท ฝรั่งที่มันใหญ่โต สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆ มีเรื่องให้เรียนรู้ไม่จบ

5/8/14 ทำ ใบเสนอราคา งานควบคุมงาน ที่เป็นงานเล็กๆ ตอนแรก คิดว่าเจ้าของคงไม่ซีเรียส เรื่องเอกสาร แต่พอเจ้าของงานเอาไป เทียบกับ เจ้าอื่นๆแล้ว บริษัทฯเขาคงเสนอเอกสารมาละเอียดเหมือนงานคุมงานอาคารใหญ่ๆ ก็เลยต้องมาแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมให้ใหม่ แต่คงไม่ได้งาน เพราะ ส่วนใหญ่ บ.ที่อื่นเขา ใช้เด็กๆทำเอกสารสวยๆ เอาราคาถูกเข้าว่า แต่ทำงานคุมงานก่อสร้างไม่ได้เรื่อง ก็ต้องปล่อยๆไป

 

อีกงานเป็นบ้านที่สถาปนิกออกแบบยากๆ เห็นเป็นเพื่อนก็ไปช่วยทำแบบโครงสร้างให้ ก็ทำเราปวดหัวมากๆเลย ผู้รับเหมาที่ไม่มีความสามารถพอ แล้วมาทำงานยากๆ ต้องคอยแก้ไขแทบจะทุกจุด ทำมาปี กว่าแล้ว ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลย

4/8/14 ทำแบบเสริมเหล็กพอกนอกเสา อาคารเก่า ที่ต่อเติม และหน้างานมีปัญหา บางต้น พอกไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งกันใหม่ และ ดูรูปหน้างานแล้วก็ปรับให้ทำงานง่ายขึ้น เหมือนไปคุมงานด้วยเลย บางทีเจ้าของก็ไม่เข้าใจว่าทำไม เราต้องคิดค่าออกแบบแพง ก็ความรับผิดชอบที่คนทั้งตึก สมัยนี้ใช้ ไลน์ ส่งรูปไปมา ดีมากๆ เลย ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปดูหน้างานเลย

 

2/8/14 ไป ทำบุญ ให้เพื่อนรุ่นเดียวกัน ที่เรียน วิศวกรรม มาด้วยกัน แต่เสียชีวิตไปแล้ว มีถึง 10 คนแล้ว แล้วเย็นก็แวะไปกินเลี้ยง รวมรุ่น กัน เพื่อนบางคนที่ไม่ได้เจอกันเลย ต้องได้คุยกันสักพัก ถึงพอจะนึกออก ว่าสมัยก่อนหน้าตานิสัยเป็นยังไง

30/7/14 ไป ประชุมติดตามงานก่อสร้างบ้าน บ.ผรม พอผู้จัดการโครงการ ลากลับไปตจว. วิศวกรที่เหลือในไซต์ ก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรที่ตอบโต้กันทางอีเมลย์เลย เหมือนหายไปเลยทั้งอาทิตย์ หน้างานก็ต้องรอ มีส่วนที่ปัญหาที่ต้องเคลียร์กับพื้นคอนกรีตอัดแรง ก็เพิ่งจะมาเริ่มคุยกัน ไม่ได้เร็ว เหมือนงานการเดินเอกสารในโครงการใหญ่ๆ ที่เขาวางระบบเอาไว้ดีๆ เลย คนที่ทำงานเป็น ก็เงินเดือนมากจนทำเป็นผู้บริหารไปแล้ว เด็กๆก็ต้องมางมเข็มกันใหม่ 

อีกงานที่เพิ่งไปเริ่มคุย มีปัญหาวิศวกรควบคุมงานคนเดิม ก็ไม่ตามเรื่อง การตรวจงวดงาน ในการเบิกเงินงวดกับธนาคาร ทำให้มีปัญหาเบิกเงินมาหมุนไม่ได้ เจ้าของงานก็เลยเสียหาย ต้องเปลี่ยนไปกู้ ธนาคารกันใหม่อีก งานก็หยุดรอไป 2 เดือน

28/7/14 ฝนตกทั้งวันเลย ไม่มีอะไรเร่งด่วน ต้องรอเขาส่งข้อมูลมาให้ถึงจะทำงานต่อได้ เลยไม่ได้ทำอะไร รอช่วงบ่ายฝนหยุด ค่อยออกไป ทำธุระ นิดๆ หน่อยๆ มีงานที่ติดต่อมา แต่พอให้ส่งข้อมูลมา หรือ รูปถ่าย ให้เพิ่มเติม เพื่อเสนอราคาได้ ตามขนาดงาน มักจะหายไป ก็ต้องปล่อยๆไป เพราะแค่คุยกันแล้วจะรู้ขนาดงาน ความยากง่าย ความเสี่ยง มันเป็นไปไม่ได้ บางงานขนาดดูรูปเสกลเล็กยังประมาณความยากพลาดก็มี

26/7/14 หลังจากเปลี่ยนบรรยากาศ ไปเที่ยวตจว.มา 2 วัน ก็ต้องกลับมาทำงานต่อ ยังสงสัย สมัยนี้ยังมี อาคารในกทม ที่พื้นชั้นล่างเป็นพื้นคอนกรีตวาง บนดินอีกอยู่เหรอ ไม่ค่อยอยากเซ็นรับรองตรวจสอบเลย มันใช้งานได้ไม่กี่ปีก็ต้องซ่อมพื้นใหม่แล้ว แต่ ต้องลองถามเขาดู

 

บางทีเขาก็อาจจะตั้งใจใช้งานแค่ ไม่กี่ปีก็ได้นะ สมัยนี้ ตึกโครงสร้างเหล็ก ใช้คุ้มแล้วก็ขายเหล็กต่อได้ราคาอีก 

23/7/14 เช้าไปประชุม งานบ้าน เจอคานที่เทพร้อมพื้นคอนกรีตอัดแรง แต่จะต้องให้มันสไลด์บนบ่าของตอม่อให้ได้ด้วย เลยต้องตาม ผู้ออกแบบมาทำรายละเอียดส่วนนี้ให้ แล้วว่าจะไปดูหนัง เดี๋ยวนี้โรงหนังในห้างเมกา ไม่มีพนักงานขายตั๋วด้วยเงินสดแล้ว พยายามยัดเยียดให้เราเสียเงินทำบัตรสมาชิก แล้วไปกดซื้อตั๋วกับตู้เอง เลยเลิกดูเลยดีกว่า พวกนักลงทุนที่หาช่องทางทำกำไร อย่างเดียว แม้แต่พนักงานเก็บเงินยังไม่จ้างเลย

 

22/7/14 เช้าได้ ออกกำลังกาย แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะ ทำให้มีความสงบได้ทั้งวัน งานก็มีเข้ามา ก็ทำไปตามปัญญา ไม่ต้องไปติดยึดมันให้มาก หิวก็กิน ง่วงก็นอน หมดความเป็นตัวตนลงไปได้เท่าไรก็พ้นทุกข์มากเท่านั้น

21/7/14 นานๆที เจอเจ้าของงาน ขอบัญชีจะโอนเงินค่าจ้างให้ก่อน โดยไม่ต้องทวง งานที่ทำส่วนใหญ่เขามักจะจ่ายช้าที่สุดที่เป็นเป็นไปได้ หรือไม่ก็ต่อราคาลงมามาก เลยว่าจะทำแต่งานที่สบายใจดีกว่า ไม่ต้องปวดหัว

17/7/14 เป็น ผรม.นานๆทำแบบที เจอแบบการนิคมฯ ให้พิมพ์แบบเป็นกระดาษขนาด A1 ก็ต้องแก้ไขแล้วมาให้เราเซ็นต์ใหม่ ยังไม่จบ คราวนี้กลับมาให้เซ็นต์แบบ โดยให้วงเน้นๆวงเมฑ ส่วนที่เป็นเหล็กทาสีกันไฟอีก 1 รอบ ทั้งที่มีคนเซ็นต์เป็นคนเดียวกัน แต่ก็จะเอา 2 ลายเซ็นต์ นานๆเจอแบบนี้ที แก้กันหลายรอบเลยกว่าจะผ่าน นี่ไม่นับเรื่องใบ รง.4 ที่เป็นปัญหาจานใหญ่อีกนะนี่ กว่าจะเปิดโรงงานได้บ้านเราเสียหลายต่อเลย

16/7/14 โดนตามงานแบบ เจ้าของงาน จะเอาโน่นจะเอานี่ ให้ได้ผลประโยชน์จากพื้นที่การใช้สอย อาคารให้มากที่สุด ของเดิมก็ต่อเติมไว้เยอะกว่า ชาวบ้านแล้ว ยังไม่พอ ต้องการต่อเติมเพิ่มอีกให้มากที่สุด งานเสา และฐานราก จะเพิ่มเติม ก็ติดยังมีผู้เช่าใช้สอยพื้นที่ ให้ทำอะไรให้น้อยที่สุดอีก งานก็เลยยากตามไปด้วย แต่เขาก็จ่ายเงินง่ายดี

 

 ไม่เหมือนอีกงานที่ทั้งที่เป็นงานมั่วๆ เราเอาเพื่อนสาขาต่างๆอีก 4 คนไปช่วยเขา แต่กลับมองเราเป็นลูกจ้าง กว่าจะเบิกเงินได้ต้องเซ็นต์สัญญากัน และจะนัดคุยกันยังยาก เลยเลิกกันไปดีกว่า

13/7/14 ดูทีวี เป็นหนัง 2 เรื่องเลย มีทำงานสแกน แบบ และ คุยงานนีิดหน่อย ไม่ได้ทำอะไรมากรอดูบอลโลกคู่ชิงแชมป์ เยอรมันนีและ อเจนตินา

12/7/14 พัก ผ่อน ไม่ได้ไปไหน มีแก้ไขโมเดล แบบอาคารเก่าที่ แก้ไขตัดเสาออกไป 1 แนว เราชอบโปรแกรมแบบที่ให้ป้อนค่าตัวเลขอยู่ในรูปแบบ Text File ที่แก้ไขบางจุดง่ายๆเหมือนกัน บอลโลกคู่ชิงที่3 ก็ไม่ได้ดู เพราะไม่รู้จะดูไปทำไม

11/7/14 วันนี้ไปตรวจอาคารเก่า ซ้ำอีกวันนึง ได้รื้อฝ้าออกหมดแล้ว ไปตรวจแนวเสา งงเลยมีอยู่ชั้นบนก่อนดาดฟ้า มีเสาเพิ่มขึ้นมา เฉยๆ อยู่แค่ชั้นเดียว และมีการต่อพื้นยื่นออกไปจากแนวเดิมด้วยสิ พอตึก พื้นแนวมันเอียงๆ ไม่ตั้งฉากกัน นี่มันสวย แต่ดูแล้วงงจริงๆเลย กว่าจะไล่ตรวจเสร็จก็เย็นพอดี ต้องไปเปิดห้องนอน ห้องทำงานของสถานพยาบาลที่เช่าอยู่ชั้นล่างๆ ด้วย ดูแล้วเสาขนาดเล็กไป คงต้องตรวจค่ากำลังอัดคอนกรีต และเหล็กเส้นในเสาเพิ่มเติมอีกหน่อย  

10/7/14 วันนี้ไปตรวจอาคารเก่า ที่เขาจะปรับปรุงใหม่ เจ้าของก็บอกว่ารื้อฝ้าออกหมดแล้ว ให้เราเข้าไปตรวจสอบ คาน ได้เลย ช่างสมัยนี้ก็ทำให้ดูเป็ฯตัวอย่างแค่ชั้นเดียว เปิดฝ้าทำเป็นพิธีนิดหน่อย ดูแล้วต้องเปิดใหม่อีกเยอะเลย และที่ว่าเขียนแบบเอง จะเขียนได้ยังไง ในเมื่อยังมองไม่เห็นแนวคานเลย ห้องน้ำเก่า ก็ก่ออิฐขึ้นมาดื้อๆ แนวยาว หลายแนวเลย ไม่มีคานรับสักตัว แล้วยังมาบอกว่าเดี๋ยวทำแค่ 2 ชั่วโมงเสร็จ เราไม่เชื่อแล้วกลับเลย ไม่รอแล้ว

 

9/7/14  เช้าอุอกไปประชุมงานก่อสร้างบ้าน งานก็ไม่ได้คืบหน้าเท่าไร ผู้รับเหมาดูไม่ค่อยมีอะไร เร่งรัดเท่าไร ก็สร้างกันไปเรื่อยๆ แล้วก็ว่าง เลยดูหนังไป เรื่องหนังเพลง ไม่ได้มีสาระอะไร แต่เพลินดีมากๆ เป็นเรื่องของนักดนตรี และโพรดิวเซอร์  ออกจะเวอร์ๆ ไปหน่อยๆ แล้วก็จบแบบดิจิตอล แล้วก็เลยไปงานศพเพื่อน ขับรถแล้วก็รถติดมากๆ  ที่จอดรถในวัด ก็ไม่มี เพื่อนก็เสียเพราะโดนรถชน ทั้งที่เป็นมะเร็ง เป็นโรคหัวใจ เสียเงินเสียเวลา่รักษาจนหายดีแล้ว แต่ก็ไม่รอด

8/7/14  เช้าก็ยุ่งเลย ทั้งงานเก่า งานใหม่ รีบๆเคลีย ไปแล้วก็ไป ตรวจแบบและรายการคำนวณป้าย ต้องเสริมเพิ่มอีกเยอะเลย เขียนสดลงไปในไขเลย แม้จะดูไม่สวย แต่เข้าใจได้สร้างแล้วมั่นใจ แต่ก็ไม่รู้ว่าจนท.เทศบาล เขาจะยอมรับหรือป่าว บางทีต้องให้เขียนสวยๆ ก็มี ค่อยมาว่ากันอีกที ต้องหาวิธีลดงานลง แต่ไม่รู้ว่าจะลดได้สักเท่าไร

7/7/14  เช้าไปงานแต่งงานเพื่อน ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ไปลง BTS จำผิดป้าย ต้องนั่งรถมอเตอร์อ้อมกลับมาอีก 1 สถานี ก็ดีนะไม่ได้หรูหราอะไร แต่ก็มีครบสำหรับงานแต่งแบบไทยๆ และยังได้เอาเงินค่าเช่าสถานที่ไปทำบุญกับพระสงฆ์ป่วยได้ด้วย และก็ได้ทำบุญค่ายา ส่วนตัวเพิ่มเติมอีก สบายใจดีกว่าไปงานโรงแรมหรูๆซะอีก กลับมาซ่อมแอร์ แล้วก็ติดต่องานสำรวจอาคารเก่า บางทีลูกค้าต้องการเร็ว ส่วนไหนคนงานเราไม่พร้อมจะเข้าไปรื้อ เขาก็จัดหามาให้เองเลย

 

อีกงานเป็นตึกเก่าเป็นร้อยปี คงไม่ได้แล้วเพราะเราไม่อยากทำด้วยเลยเสนอราคาแพงๆไป จริงๆตึกเก่าขนาดนี้มันน่าจะรื้อ แล้วสร้างใหม่ ดีกว่าเอางานตกแต่งภายในใช้ ของสวยๆมาโป๊ะปกปิดโครงสร้างเก่าเข้าไป ให้ อาคารดูหรูหรา หรือถ้าจะซ่อม ก็ซ่อม เสา คาน มันใหม่ ทุกต้นทุกตัว เลย ไม่ใช่ซ่อมแค่ 2 ต้น เป็นพิธี

6/7/14  เช้า ดูเทปบอลคู่ตึก ที่อยู่ดูไม่ไหว จึงมาดูเช้าดีกว่า ไม่เสียสุขภาพ งานตรวจสอบอาคารที่ไปดูมาเมื่อวาน วันนี้เจ้าของเค้าคิดแล้ว ลงทุนต่อเติมให้พื้นที่มากขึ้นดีกว่า บางทีเจ้าของตึกเค้าก็ไม่รู้ คิดว่าจะต่อเติมแล้วทำเป็นระเบียง ยังไงก็ได้ แต่ด้านนั้นติดถนน คงจะขออนุญาติไม่ผ่านแน่

5/7/14 ไปดูงานบ้านหลังนึง สถาปนิก ก็ออกแบบให้ไม่เหมือนใครอีกแล้ว ท่าจะยากน่าดู พวกนี้อยากทำให้เป็นงานโชว์ แล้วเรียกค่าแบบแพงๆ แต่วิศวกรก็ไม่ได้อะไรเท่าไร สร้างให้เขาเสร็จแล้วเขาก็ลืมหมดแล้ว

 

เสร็จแล้วไปดูอีกงาน ที่เขาให้ตรวจสอบโครงสร้างเพื่อปรับปรุงเป็นโรงแรม ยากตรงที่ต้องรื้อฝ้าออกถึงจะเห็นแนวคาน มาใช้ออกแบบปรับปรุงใหม่ได้ 

4/7/14 ไม่ได้กินตือฮวนมานานมากเลย หากินไม่ค่อยได้ง่ายๆ มีแต่อาหารสำเร็จง่ายๆ อยู่ไม่กี่อย่าง ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว ก็คงต้องหาที่กินหน่อยถึงจะได้กินอาหารแปลกๆ งานที่เสนอราคาไปแล้วไม่ได้ก็ต้องตัดใจปล่อยไป คงไม่ไปง้อ มีเท่าไรก็ใช้เท่านั้น รอเสนองานใหม่ๆดีกว่า งานบางอย่างก็ต้องทนใจแข็งๆ

3/7/14 ไปซ่อมแอร์รถยนต์ แล้วก็รอ แวะนวดไป2 ชม. ก็ยังซ่อมไม่เสร็จ แวะไปดู ช่างต้องถอดคอนโซลออกมาหมดเลย เพราะตู้แอร์รั่วต้องเปลี่ยนใหม่ กว่าจะได้ก็บ่ายสี่โมงเลย หมดไปสี่พัน ทำงานพิมพ์เอกสารจุกจิกๆ และตอบอีเมลย์ ไปช่วงนี้อยากจะพักสักหน่อย

 

2/7/14  ไปประชุม งานก่อสร้าง ไม่ค่อยคืบหน้าเลย หลังจากทดสอบเสาเข็มผ่านไปแล้ว ก็มารอเรื่องสำรวจ เสาเข็มหนีศูนย์อีก และเพิ่มเสาเข็มเจาะอีก ยังไม่ได้เทฐานรากเลย บ่ายก็ไปประชุมอีกงานนึง ที่อยู่ใกล้แต่ แอร์เสีย เลยนั่งแท็กซี่ ไป ไซต์นั้น ตอนแรกนึกว่า จะสรุปแบบสถาปัตย์เสร็จ จะได้เริ่มออกแบบได้ แต่เจ้าของ ยังอยากมีเพิ่มมาอีก 1 ชั้น เลยต้องรอ

 

 

8/8/11 งานก่อสร้างที่ เลือกแบ่งงานให้ผู้รับเหมา หลายเจ้า ก็มาหนักที่ วิศวกรควบคุมงาน อีก แม้แต่เรื่อง ตอกเสาเข็ม ใกล้ๆ กับ สระน้ำที่เสร็จไปแล้ว ทำยังไงถึงไม่ให้เสียหาย ก็ยังต้องเข้าไปยุ่ง อีก บางที วิศวกรผู้รับเหมาย่อย ก็พยายาม ประหยัดมากที่สุด หรือ อาจจะไม่รู้ก็ได้จึง ไม่ยอมขุดคูลึกๆ ดักไว้ข้างอาคาร ใกล้จุดตอกเสาเข็ม

4/7/11 บางทีไปตรวจสอบอาคารสร้างเสร็จแล้วแต่ส่งงานเจ้าของงานไม่ได้ จำเป็นต้องเก็บงานเอกสาร และ งานปรับแก้ไขส่งมอบห้อง ก็ต้องช่วยหาผู้รับเหมางานเหให้อีก ช่วยๆกันไป เราก็บอกเพื่อนๆ ที่ว่างๆ ให้หาให้

3/7/11 ไป เลือกตั้ง แล้วก็กินข้าว บ่าย สามโมง ฟังโพลแล้วก็งง ต้องรอนับคะแนนจริง ผลโพลในกรุงเทพ ผิดไปมากเลย ไม่ควรให้ทำเลย ชอบโม้บอกว่าแม่นยำ99% พวกดารา นักกีฬา ตลก นักร้อง สอบตกเป็นแถว

 29/6/11 เรื่องความสวยงาม ความปลอดภัย กับการป้องกันความเสียหายในการใช้งานในขณะที่กำลังก่อสร้าง และก็ใช้งานไปด้วย เป็นปัญหาโลกแตกที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงานก่อสร้าง

15/6/11 เพิ่งจะมีสัญญาณเน็ตให้ แก้ไขเวบ ก็คงเป็นไปตามกฎที่ไม่มีอะไรเที่ยง มีก็ใช้ ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ ดีใจที่หายไป สองเดือน ยังมีคนไม่หา วิศวกรคนอื่่น ที่ตัดราคากัน เค้าตามมาให้เราไปทำงาน

14/6/11 เรื่องเสาเข็มก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาตัดสินใจว่า จะเอาหรือไม่ ทั้งที่รู้ว่า มีมันดีกว่าแน่ แต่ราคาฐานบนดินมันยั่วให้ วิศวกรสาขาอื่่นก็ใช้คนที่คิดยอมอะไรง่ายๆ ทำไปแบบไม่มีเข็ม แต่เราไม่ยอม ทั้งที่ บางทีก็มาซ่อมทีหลังได้ เรื่องความปลอดภัยของชุมชน ค่อยมาว่ากันทีหลัง คงเหมือนกับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นเสียหายกว่าจะแก้กันได้ยังทำเป็นปี ก็ยังไม่เสร็จ แล้วบ้านเราแค่เรือน้ำตาลล่ม ยังแก้กัน 2 อาทิตย์ จึงไม่เชื่อในวิธีแก้ไขของคนไทย

 

12/6/11 ดูทีวี เห็นเขาสอนเด็กตาบอดให้ได้ว่ายน้ำเป็น แล้วก็รู้สึกดี คนพิการมีโอาสน้อยมาก แค่เค้าเล่นน้ำกันในสระเล็กๆ ก็มีความสุ ขได้แล้ว ไม่ต้องสระใหญ่โด


11/6/11 แค่ตัวเราไปเข้าเฝือกที่นิ้วมา ว่ายน้ำไม่แล้ว เราก็รู้สึกสงสารคนพิการที่เป็นมากกว่าเรา  ถ้าไม่โดนอะไรเข้ากับตัวเองก็คงไม่รู้สึก

9/6/11 เวลาเหนื่อยมากๆ ก็ต้องนอน อย่างเดียว ทิ้ง งานอย่างอื่นไปก่อน เสร็จแล้วก็ตื่นมาว่ายน้ำเล่นก็จะรู้สึกดีมาก ไปทำงานต่อได้

5/6/11 ได้นั่งรถไฟฟ้า 2 ต่อ สายแอร์พอร์ท ดูงานก่อสร้าง ช่วงลาดกระบัง ยังเป็น บ้าน และช่วงในเมืองก็เป็นคอนโด  ผุดขึ้นตลอด ข้างทาง ส่วนใหญ่เป็นระบบ คอนกรีตสำเร็จรูป แม้ทางเชื่อมต่อ จะจัดให้เดินไป ต่อรถใต้ดินจะไกล แต่ดีที่ช่วงเดินผ่าน ที่สถานีมักกะสัน ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน มีตึกสูงที่กำลังสร้างอยู่ให้ดูก่อน ไปดูงาน มือถือ ที่ศูนย์ สิริกิตย์ ได้ตัวเก็บไฟ ไว้ใช้กับ เครื่องมือถือ และ แท็บเล็ต อีกวัน ไม่เห็นค่ายแอ็ปเปิ้ล มาเลย เพราะ ขายไม่ทันอยู่แล้ว ปล่อยให้พวกรายใหม่ๆ LG, Sumsung,Sony หรือ เก่าๆ HTC,Nokia,BlackBerry มาออกงานแข่งกันกัน

4/6/11 เจอ งานออกแบบ โหดอีกแล้ว ชั้นล่างสุดเป็นเสา เพื่อใช้เป็นที่จอดรถได้ แต่ชั้นบนเป็นผนังสำเร็จรูปต่อกับพื้นเทกับที่ ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นเรื่องแบบรายละเอียดต้องดี ทำงานได้จริงๆ สำคัญน้ำไม่รั่วซึมเข้าห้องง่ายๆ แต่ก็ยังมีเวลาไปดูงาน มหกรรมมือถือ ฟังคนที่เค้าใช้อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน ที่ใช้แอพแปลกๆ ดีๆ มีความรู้เรื่อง การนำเสนองาน โดยใช้ แท๊บเล็ป และที่เก็บข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต มากขึ้น

3/6/11 เจอลูกค้า ใจร้อนมากขึ้น อะไรก็จะให้ไปพบเลย ถ้าเราไปทุกงานที่ติดต่อมาก็คงไม่มีเวลาทำงาน แน่นอน บางงาน เราทำไม่ได้ หรือ ไม่สะดวกบางประการ เราก็แนะนำเพื่อน ผู้รับเหมาสระว่ายน้ำ อื่น ให้ไปทำได้ แค่ใช้เวลาติดต่อทางโทรศัพท์ และ ส่งรูป หรือ แบบ ทาง อีเมลย์ ก็จะสแกนว่า จะทำงานนี้หรือไม่ได้ ดีขึ้น

2/6/11 ได้ไปดู ไซต์งาน ที่ต้องปิดงานที่บกพร่อง ก็ยังมีที่ต้องแก้ไข ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ฝีมือช่างที่ไม่ได้ ทำความสะอาด ก่อนปิด ยางตัวกันน้ำ สระว่ายน้ำ รอยร้าว ที่ซ่อมไม่ถูกต้องก็ร่อนอีก งานพื้นกระเบื้อง และ ผนังกระเบื้อง บางทีทำเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพราะทำงานไม่ได้ระวังรอย ซ่อมไม่ได้ ก็ต้องให้ ช่างเก่งๆ ไปตรวจว่าแผ่นไหนใช้ได้ แผ่นไหน ใช้ไม่ได้

1/6/11  งานก่อสร้าง สระว่ายน้ำ และ ห้องเครื่อง แม้เราจะเห็นเป็นงานง่ายๆ แต่พอมาทำในพื้นที่คอนโด แล้วก็ต้องใช้คนประสานงานเยอะเลย มิน่า มูลค่างานจึงได้แพงมาก แต่ เขาก็ใช้กันแบบนี้ แผนงาน ความแน่นอน ชื่อเสียงบริษัทฯ และ ระบบความปลอดภัย สำคัญที่สุด

31/5/11 บางทีก็โมโหอยากที่ลาออกจาก งานวันนี้เลย ก็คงเหมือนกับ สถาปนิก ฝรั่งที่ออกไปเร็วๆนี้ งานตรวจสอบอาคารไม่มีต่อเนื่องและก็ยังไม่ค่อยได้ราคาเลย จริงๆแล้วมีงาน ปรับปรุง แก้ไข ตกแต่ง  สร้างสระว่ายน้ำ เก็บเล็กๆ น้อยๆ เยอะเลย แต่ไม่มีคนไปทำ ถ้าทำให้ได้แบบ ระบบ Cloud ก็น่าจะดี แต่ปัญหางานก่อสร้างมัน ซับซ้อนและจุกจิก เยอะมากกว่าการขายของ แต่ถ้ามีความเชื่อถือก็น่าจะทำได้

30/5/11 ทำแบบ ผนังลิฟท์ที่ มีเสาล้อมรอบ จึงไม่ได้ประโยชน์จากการรับแรงอัดของคอนกรีต เสียเหล็กเสริมมาก ทั้งที่เสา และที่ผนังลิฟท์ เป็นอาคารแค่ 20 ชั้น แต่การจัดพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ระหว่างเสาและผนังลิฟท์เป็นห้องเครื่อง ดูเหมือนจะลงตัวดี แต่ถ้าประหยัดว่าทำเป็นผนังยาวเลยไม่มีเสา

29/5/11 ดูงานบ้านที่จะ ทำสระว่ายน้ำ เหนือที่จอดรถ ขนาดก็กำลังดี สำหรับเด็กๆ เล่นน้ำ ได้สบายๆ แต่เจ้าของบ้านมีเงิน และอยู่ในสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านที่ดีมากๆ อยู่แล้ว ทำแต่งานจึงไม่มีเวลา เฝ้าบ้านช่วงเวลาที่ช่าง ทำงานก่อสร้างสระว่ายน้ำใช้เวลา ประมาณ 1 เดือน

28/5/11 ดู ตึกเดิม 4 ชั้น ดาดฟ้าเป็นคอนกรีต ที่เจ้าของโรงเรียนจะ ใช้ดาดฟ้าเดิมทำเป็นห้องเรียน ต่อเติมเพิ่มอีก 1 ชั้นเป็นห้องเรียนเหมือนกัน และ หลังคาเหล็ก 1 ชั้น ดูรายการคำนวณเดิม และ สภาพหน้างานจริงๆ แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร อาคารเดิมมีเสาคอนกรีต แต่ใช้คานเหล็ก แต่มีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมที่รอยต่อเหล็กกับคอนกรีต  พื้นใหม่จึงทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา พื้นฐาน แต่ใช้ได้ดีกับสภาพเมืองไทย แต่สระว่ายน้ำที่อยู่ชั้นบนและ ชั้นล่างใช้จอดรถ ดูดีมากๆ

27/5/11 บาง ช่วงก็มีงานให้เลือก หลายงาน แต่บางทีก็ไม่ชอบบ้าง ไม่ถนัดบ้าง หรือเป็นงานบริการบ้าง เช่นต้องไปปรับปรุงฐานราก ถังเก็บน้ำที่เอียงจะล้ม ก่อนจะมีงานตรวจสอบบ้านที่จะสร้างสระว่ายน้ำบนบ้าน

26/5/11 แค่ในองค์กรเล็กๆ อย่าง กลุ่มบริษัทสถาปนิกออกแบบ และวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน ยังยุ่งๆ ไม่พอใจกัน แล้ว องค์กรใหญ่ขึ้นไป เช่น รัฐบาล พรรคการเมือง กระทรวง ผู้รับสัมปทานงาน ผู้รับเหมาหลัก บริษัทรับจ้างสร้างสระว่ายน้ำ เจ้าของโครงการที่มีสระว่ายน้ำ ก็คงยุ่งน่าดู และ แต่ละฝ่าย ก็พยายามรักษา ผลประโยชน์ ของตัวเอง และ หน้าตาของตัวเองด้วย  ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ประสพการ์ณ ในการเอาตัวรอดกันไป ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาออกไป ซึ่งอาจจะได้ไปอยู่ที่ดีกว่า หรือ แย่กว่าที่เดิม ช่วงนี้เพิ่งคิดว่าจะได้ว่ายน้ำ แต่ก็อดอีก

25/5/11 ที่ โรงงานไม้อัด ใกล้เสร็จมากแล้ว   บริษัทที่เพิ่งโต ไม่มี วิศวกร เลย บางงานก็ให้ ธุรการ และ ช่างคุมงาน มาคุยเรื่อง แบบ จัดวางเครื่องจักรในการทำงาน ๆ ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง เลยจำเป็นต้องเรียก วิศวกรที่ทำงานจริงๆ มาทำแบบ เพื่อขอเสนอ ขยายโรงงาน เพราะก่อนที่จะให้ วิศวกรอุตสาหการ รับรองแบบ และวิศวกรเครื่องกลตรวจความแข็งแรงของหม้อไอน้ำ

 24/5/11 มี โรงแรม  20 ชั้น แต่จัดสระว่ายน้ำอยู่ที่ ชั้น 3  แต่ก็เป็นความชอบ และ แสดงจุดเด่นให้คนที่มาใช้ หอประชุมที่ชั้น 3 เพื่อสร้างความคุ้นเคยของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ พอดีตึกก็รูปร่างสมดุลย์ดี มีลิฟท์ และ บันไดเลื่อน ให้ พอสมควร กับความสูง จึงน่าจะพอใช้ได้ดี

23/5/11 ทำอะไรไม่ได้เลย มัวแต่คุยกับฝ่ายไอที เพื่อขอเขาเข้าระบบ อินเตอร์เน็ต อีเมล เซิรฟเวอร์ แต่ก็งานก่อสร้างมากไม่มีอะไรมากต้องค่อยๆ ทำไปทีละเมล รับเมลส่งเมล ฝ่านข้อมูลที่ แต่ละฝ่าย ต้องการ บางทีสถาปนิกก็อยากได้รายละเอียดของงานติดตั้งแผ่นสำเร็จรูป เราส่งต่อให้เพื่อนๆ ใช้ข้อมูลฝ่านมือถือ ก็ช้าจนไม่อยากทำอะไรอีก บางทีก็เหนื่อยมาต้องรอ พักผ่อนทำให้ ว่ายน้ำไม่ได้

22/5/11 ดูงานอากาคขนาดเล็ก 3 ชั้น สร้างไว้นานแล้ว จะทำปรับปรุงตกแต่งใหม่ ก็ควรมี สถาปนิกเข้าไปดูงานเพิ่มเติมลายละเอียดให้เรียบร้อย ตกแต่งให้ดูเป็นระบบ มีดีไซน์ หน่อยๆ ก่อนใช้งาน และ มีสระว่ายน้ำด้วย ก็มีราคาเวลาเปิดใช้งาน

21/5/11 ดูงานคอมมาร์ต ก็นึกว่าจะมี แท็บเล็ปอะไรใหม่ มากมาย แต่ดูแล้ว ที่ใหม่จริงๆ เป็นพวก ทีวีอินเตอร์เน็ต อะไรทำนองนี้ คนขายของ คนดูงานก็น้อยลง รู้สึกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวยังไงไม่รู้ เราก็ได้แต่ซื้อ แมมโมรี่ และ หูฟังบูลทูซดีๆ ค่ายมือถือ ก็ไม่ค่อยไปทำโปรโมชั่น 3G เงียบๆผิดปกติ ยุ่งๆ ไม่ได้ว่ายน้ำเลย

20/5/11 ปัจจัยที่จะทำให้ ประสบความสำเร็จ ในการทำอะไรก็ตาม คื่อ มวยวัด ให้ เริ่มเลย ,กัดไม่ปล่อย, อย่าคอยโอกาส, ใช้ อำนาจของคำพูดทุกเช้า, ดึงดูดสิ่งดีๆ ลักษณะเด่นๆ เข้ามา ก็จริง ถ้าไม่ได้เริ่มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น งาน สถาปัตย์ ที่เราทำให้โครงการ รีสอร์ท แม้จะดี เช่น ซ่อมแซมน้ำรั่วที่ผนังสระว่ายน้ำ งานออกแบบ รั้ว เสริมประตูให้แข็งแรง  แต่ก็เหมือนปิดทองหลังพระ เพราะสุดท้าย ความสำเร็จอยู่ที่ เปิดโครงการ ขาย หรือ ให้เช่าได้ เท่านั้น

19/5/11 บางทีงานโครงการใหญ่ๆ ต่างๆ ที่วางแผนว่าจะทำ ก็ต้องรอธนาคารอนุมัติ หรือ เปลี่ยน วิธีการขออนุญาติ งานที่เตรียมการไว้แล้วก็เลยไม่ได้เบิกเงินเลย ทั้งที่เสียเวลาไปพอสมควร การทดสอบที่ยากๆสำคัญจะใช้ ของคนขายของเองก็ไม่เหมาะ เพราะทำเอง ก็มีแนวโน้มให้ผ่านได้ง่าย ถ้าจ้าง บุคคลที่สาม มาก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงอีก กว่าจะเคลียร์งานเสร็จ ก็ ทุ่มนึงไม่ได้ว่ายน้ำเลย

18/5/11 มีงานจุกๆ จิกๆ เข้ามา เช่นสระว่ายน้ำ บนดิน บนบ้าน แก้ไขถังเก็บน้ำล้ม ก็เลยต้องกระจายให้ เพื่อนๆ รับผิดชอบ กันไป บางทีไปดูทุกงานไม่ไหว รอให้เขาส่งรูปมาให้ดูก่อน เพื่อดูว่าพอจะทำได้หรือป่าว งานที่ไซต์ยังไม่ได้ดูเลย ฝนก็ตกเอกๆ ไปไหนก็ไม่สะดวก แต่งานเอกสาร ที่ต้องตอบ ผู้รับเหมา ก็ยังให้แก้ไข อยู่ เพราะดูเหมือน เขาก็ไม่มีคนทำแบบละเอียดๆ พอที่จะก่อสร้างได้ ทำเป็นพิธี พองานใกล้เสร็จ เหมือน ล้าๆ แล้ว ได้ว่ายน้ำก็ดีขึ้นหน่อย แต่รู้สึกว่าจะหลับดีไปหน่อย ตื่นสายเลย

สระว่ายน้ำที่เวียดนาม

17/5/11 ทำโน่นทำนี่ บางทีเป็นเรื่องงานจรที่เข้ามาบ้าง เรื่องรถ บ้าง ภาษีบ้าง เก็บเข้าคอมไปเรื่อยๆ เพื่อกันหายและกันลืม กว่าจะเสร็จก็บ่ายแล้ว ลืมว่ายน้ำอีกแล้วและ วันวิสาขะ ไม่ได้ไปไหว้พระเลย แต่จริงๆแล้ว ไหว้วันไหนก็ได้ ขอให้มีสติดีกว่า ไปนวดแผนโบราณ เกือบหลับหลายรอบ ผ่อนคลายดี

16/5/11 การ ทำอะไรที่ต้องรอคนอื่่น บางทีก็ต้องฝึกความอดทน เขาก็อาจจะติดภาระกิจ เรื่องงาน เรื่องครอบครัว ไม่ได้ดังใจเสมอ แต่จะต้องทำ ส่วนที่เราทำได้ให้ดีที่สุดก่อน ทีเหลือก็ต้องแล้วแต่เหตุและผล งานที่ลูกค้าต้องการ สร้างสระว่ายน้ำ มักจะ คิดว่ามีแบบสำเร็จรูป ทำอะไรได้ง่ายๆ ส่วนใหญ่ วิศวกรที่ดี มักจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะมักจะรับงานที่ต้องประทับใจ ดูความต้องการของลูกค้า เพิ่มพูนประสพการณ์  ไม่ใช่ช่างแอร์แขวนที่ทำแต่งานติดตั้งแอร์แบบแยกส่วน อย่างเดียวทุกวันๆ

15/5/11 ทำ อะไรจุกจิก เตรียมงาน วิศวกรรม ที่ไปรับมา เห็นเงียบๆ ไป ลองตามงานลูกค้าดู เค้าเกรงใจว่าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ เลยไม่กล้าโทรหาเรา หลังจากวิ่งทำงานมามาก มาต้องมารักษาตัวเองด้วยการนวดแผนไทย คลายเส้น บ้างไม่งั้นไม่ไหว แม้จะได้ว่ายน้ำช่วยบริหารร่างกายบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สมดุลย์ เพราะงานที่นั่งทำบนโต๊ะ ไม่ถูกท่าทาง ธรรมชาติของมนุษย์

14/5/11 โดน ลูกค้าตามงานแต่เช้าเลย ต้องเร่งหาข้อมูล ส่งไปให้ก่อน เพราะเขาจะเป็นพวกไฮเปอร์ ต้องตอบสนองไวๆ เค้าถึงจะประทับใจ เป็นงานวางผังระบบน้ำ และ อาจจะเป็นแบบประยุกต์ให้เข้ากับงบประมาณแบบไทยๆ ด้วย  บ่ายไปดูงานรื้อถอนอาคารพาณิชย์เก่าติดถนนใหญ่ เพื่อทำเป็นสำนักงานขายส่วยหรูหน่อย จะได้ขาย ทาวเฮ้าส์ ด้านหลัง ได้หมดเร็วๆ แต่มันก็ท้าทาย ถ้าเขาจ่าย คุ้มกับค่าตัว ก็จะได้ระสพการณ์ดี กลับมาตามเรื่องเครื่อง แท๊บเล็ป ที่จะใช้ 3G ไว้ทำงานง่ายๆ ส่วนตัว หน่อย แต่พนักงานของทรู ก็ทำพลาด ไม่ได้ลงทะเบียนซิมใหม่ให้เรา   เราก็กลับบ้านมารอจนดึกก็ยังใช้ซิมไม่ได้  ความผิดพลาด เกิดขึ้นได้เสมอ วันนี้ใช้บริการ รถเมลย์ รถสองแถว นานๆมากใช้รถแมลย์บ้างทีก็ดี จะได้รู้จักการรอคอย และระลึกความทรงจำ สมัยเด็กๆ

13/5/11 วันนี้ แทบจะวิ่งทำงานเลย ขับรถจากต่างจังหวัดเข้า กทม แล้ว เปลี่ยนต่อเข้าสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอรท ลิ้งค์ ไปต่อ BTS ไปลงสถานีพร้อมพงษ์ และ ต่อมอเตอร์ไซต์ ไปติดต่อบริษัท สถาปนิก และเจ้าของสระว่ายน้ำ 2 ไซต์ เพื่อให้ทันเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน มองอะไรไม่เห็น บางทีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสระว่ายน้ำ ข้างอาคารก็ต้อง ใช้ระดับ วุฒิวิศวกรโยธา และ วุฒิสถาปนิก ทำแบบและรายการคำนวณขออนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ แต่ทางเจ้าหน้าที่ กองอาคาร ก็ยังไปขู่ เจ้าของสระน้ำ ที่ถูกร้อถอนไปแล้ว พอจะทำให้ถูกต้อง ก็ขู่ว่าจะตรวจว่าทั้งอาคารมีส่วนอื่นทั้งหลังก่อสร้างผิดแบบหรือป่าว ถ้าผิดนิดหน่อย ต้องขออนุญาติดัดแปลงอาคารใหม่หมดเลย  ค่าบริกาณวิชาชีพในการรับรองแบบ ก็จะแพงเกินไป เพราะเราต้องไปรับผิดชอบอาคารทั้งอาคาร แทนที่จะเป็นสระว่ายน้ำเล็กๆ จนเจ้าของสระเขาอาจจะ เลิกทำ  เอาสระน้ำแบบเป่าลมมาวาง ง่ายกว่า  (ทีห้างสรรพสินค้าดังๆ ที่สุขุมวิท 24 ทำอะไรก่อสร้างผิดกฎหมายตั้งเยอะ แต่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องเลย)

12/5/11 บางทีก็ต้องดูงาน จัดภูมิสถาปัตย์  งานรั่้ว ซืี่งถ้าอยู่ในโรงงาน ก็ต้องเน้นเรื่อง ความปลอดภัย และความเหมาะสมในการ กำหนดจุดขนถ่ายวัสดุต่างๆ มากกว่า ความสวยงาม ต้องให้ฝ่ายเจ้าของโรงงาน เค้ามีส่วนร่วมในการ อนุมัติแบบก่อสร้าง จาก ผู้รับเหมา ซึ่งเจ้าของโรงงานทีมี สำนักงาน หรือ ที่พักในโรงงาน ชอบที่จะสร้างสระว่ายน้ำไว้ต่างหากชั้นบน ไม่เปลืองพื้นที่

 

11/5/11 ต้องมาแย่งพื้นที่ก่อสร้างกัน ระหว่างผู้รับเหมาบ่อน้ำ กับ ผู้รับเหมาอาคาร และ ผู้รับเหมาถนน ใครๆ ก็ต้องการพื้นที่ของตัวเองเยอะๆ กันทั้งนั้น แต่เดี่ยวก็จบไปอีกงาน ฟัง อ.หนูดี ออกรายการ เช้าดูวู๊ดดี้ บอกว่า การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังการยที่ดีที่สุดเพราะ เพิ่มอ๊อกซิเจนให้สมองได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ปิงปอง

10/5/11 ลองปล่อยน้ำ เป็นครั้งแรกเพราะ ระบบบำบัดต่างๆของสระน้ำ ยังไม่เสร็จ เต็มที่ ทดสอบ งานก่อสร้าง เป็นส่วนๆ ส่งงานให้ฝ่าย Commissioning ไปเรื่อยๆ ไปเจอหน้างานที่มีปัญหา น้ำรั่วซึม มีแต่บันไดลิงให้ปีนขึ้นลง ยากต่อการเข้าออกเพื่อบำรุงรักษาอีก เราก็ไม่กล้าลง คงจะต้องทะเลาะกันอีก แม้ทำงานเสร็จจะปวดหัวมา แต่พอได้ว่ายน้ำ ก็รู้สึกสดชึ่นขึ้นมาดีกว่าเดิมเยอะเลย

9/5/11 ตอบเอกสารขออนุมัติ วิธีซ่อมแซมผนังสระน้ำรั่ว ผู้รับเหมาก็จะซ่อมไปตามอาการ แต่ต้องเสริมความแข็งแรงส่วนที่มีรอยร้าวด้วย และ ต้องทาสารกันซึมทั้งผืนด้วย จึงจะอยู่ได้ทนทาน ยังไม่รวมเรื่องบันไดการเข้าออกเพื่อบำรุงรักษาอีก  มีอีกงานเป็นงานแก้ไขอาคารเก่าทั้งหลังยังไม่รู้ว่าจะทำไหวหรือป่าว ตอนเที่ยงยังไม่ค่อยสบาย แต่ตอนเย็นแข็งใจไปว่ายน้ำก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้น ช่วงนี้น้ำอุ่นกำลังดี เพราะแดดแรง

8/5/11 พัก ผ่อน แต่ก็มีต่อเติมพื้นยื่นงานระเบียงสระว่ายน้ำ ที่เจ้าของอยากแก้ไข ทั้งที่ แบบที่ทำเสร็จไปแล้ว ก็ไม่ได้คิดเงินค่าออกแบบเพิ่ม เพราะ ไม่ได้ยากเย็นอะไร สเก็ตแล้วให้ผู้รับเหมา ไปคิดราคาได้เลย

7/5/11 พักผ่อน แต่ก็มีไฟล์งานสระน้ำ ที่ต้องดู เยอะเหมือนกัน เค้าก็ไม่ได้ให้ไฟล์รายการคำนวณมา สงสัยจะ คิดค่าบริการ วิชาชีพวิศวกรรม งานทำสระบนตึก แพงไป เค้าเลยไม่สนใจ บางที เรา ก็สู้ราคาที่ วิศวกรอื่นๆ เค้าทำกันในตลาดมืดไม่ได้ ต้องทำใจ 

6/5/11 ทำงานเอกสาร ตอบ วิศวกรผู้รับเหมา เรื่องความปลอดภัยใน สระต่างๆ ที่มีการใช้สารเคมี ที่ต้องมีฝักบัวและอ่างล้างหน้า ไว้เผื่่อถูก น้ำร้อน หรือ สารเคมี และยังต้องมีตัวส่งสัญญานต่อไปแจ้งที่ห้องควบคุมให้ทราบด้วย เพื่อให้พนักงานประจำในห้อง รู้ว่า มีคนกำลังใช้ฝักบัวอยู่ อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ต้องไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนทันเวลา บ่ายๆได้ว่ายน้ำ ก่อนที่จะ ขับรถกลับตอนเย็นจากต่างจังหวัดเข้า กทม. แม้จะรถติดนานๆ ก็พอจะรู้สึกไม่เครียดมาก

 

 

5/5/11 นอนพักอีกครึ่งวัน ถึงจะเริ่มทำงาน เอกสารวิชาการที่แก้ไขแล้วแก้ไขอีก มีงาน ตรวจสอบสระว่ายน้ำ ต่างจังหวัดมาอีก ก็ยังเหนื่อยๆ คิดว่า อีก 2 อาทิตย์ค่อยไปดีกว่า

4/5/11 ทำงานเอกสาร ตรวจแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ต่อไปจนยังไง เอกสารก็ต้องรอ ลองให้เดินเครื่องดูก่อนว่ามีปัญหา เรื่องระบบบำบัดน้ำหรือไม่ 

 

3/5/11 ต้องมาทำงานแต่เช้าอีก ดีที่งานไม่มาก มีแต่เรื่องจุกจิกๆ อะไรก็ไม่รู้ ผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้มีอะไรตอบกลับคำถามที่ส่งอีเมลย์ไป เงียบไปเลยแต่ได้ดูไซต์งานมี งานติดตั้งกระจกใหญ่ทั้งแผง และ โครงสร้างชั่วคราว อะไรคืบหน้าไปเรื่อยๆ

 

2/5/11 แวะวัดร่องขุน อีกที่ที่ศิลปินดัง สร้างงานปฎิมากรรม ใหญ่มากพอกัน มีงานภาพวาดแนวพุทธ ดีๆให้ดูฟรีๆ มี สระน้ำ ใหญ่หน้าวัด ให้ปลาสีขาวและสีดำตัวโตๆ ดูแล้วเข้ากับ วัดที่เป็นสีขาวทั้งหลัง มากๆ อีกหลังทำเป็นสีทองทั้งหลังกำลังสร้างอยู่ก็มีอีก มีโอกาส แวะ กว้านพะเยา ร้านอาหารและ ผับขึ้นเต็มไปหมด ดูแล้วรกไปหมด น่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ และได้ไหว้พระธาตุช่อแฮที่แพร่ ยังเป็นธรรมชาติ สงบมากกว่าพระธาตุดอยสุเทพ คงเป็นเพราะมายากกว่า แต่ก็เห็นว่าเริ่มเจริญมากขึ้นๆ แล้วก็ถึงเวลากลับเข้าเมือง ทำงานต่อ

1/5/11 ได้ไปเที่ยวสวนที่ดอยตุง มีหมอกเยอะเลย เพราะฝนตก ก็ดีอย่างไม่ร้อน แต่ก็อาจจะเป้นหวัดได้เพราะตากฝนตลอด ไปที่รีสอรท์บนภูเขาทำได้สวยเห็นวิวทั้งภูเขาเลย ทำสระว่ายน้ำใหญ่ เป็นจุดเด่นให้เห็น ในหุบเขา บ้านเราก็ มีแต่การถนนตัดใหม่4เลนใหม่ ไปที่ท่าเรื่อที่แม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำ อย่างอื่นไม่เห็นมีอะไรเลย ด้านฝั่งตรงข้ามประเทศ ลาว ยังพัฒนาไปมากกว่าด้านของเราอีก มี คาสิโนใหญ่โต กลับเข้าเมือง กินอาหารเหนือขันโตก พร้อมการแสดงแบบไทยเหนือ ก็เพลินๆ แล้วเดินดูตลาดไนต์บาร์ซ่า ดูไพ่ยิบซี ก็จะดีตอนปลายทุกที 

 

29/4/11 วันนี้ เก็บซองผ้าป่าได้เพิ่มจากคนที่ศรัทธาจริงๆ คนเดียวก็ได้หลายคน และแปลกที่เขายิ่งทำบุญ กลับยิ่งรวย   มีตระกูลที่รู้จัก ร่ำรวย มีชื่อเสียง ทำบุญมาก ทำคอนโดที่มีสระว่ายน้ำอยู่ในทุก ยูนิตเลย แกทำตึกแรก ก็ขายหมด เลยทำตึกที่สอง  ทั้งสูงกว่า และ ใหญ่กว่าคอนโดเดิมอีก พอดีรับลูกค้าที่หนีแผ่นดินไหวจากญี่ปุ่นมาได้สบายๆ เลย

28/4/11 วันนี้  ได้ติดต่อกับ เจ้าของอาคารโรงงาน แห่งหนึ่ง แถว บางนา ตราด ที่มีดาดฟ้าของโรงงาน ออกแบบเผื่อไว้วางเครื่องจักรหนัก ดีที่มีแบบพิมพ์เขียว อย่างดี และ ได้เคยส่งแบบ และ ขนาดสระว่ายน้ำที่ต้องการสร้าง ให้ดู ทางอีเมลย์ ก่อนแล้ว จึงได้โทรศัีพท์ คุยกับเจ้าของโรงงาน เรื่อง ของเขตงานที่ต้องการให้ เข้าไปตรวจสอบงานโครงสร้างเดิม ว่าจะรับน้ำหนัก สระว่ายน้ำ ได้หรือไม่ รวมทั้งงานออกแบบ สระว่ายน้ำ และ งานก่อสร้าง สระว่ายน้ำด้วย

 

 

27/4/11 วันนี้เรื่อยๆ พอจะมีเวลาเก็บซองผ้าป่า ทำเต็มที่ได้แค่ไหน ก็แค่นั้น ทำงาน ที่เหลือก็มีงานที่เกี่ยวกับ ฝ่ายซ่อมบำรุง และ ฝ่ายความปลอดภัย ป้องกันเพลิงไหม้  ทั้งนั้นเลย เพราะงานก่อสร้าง งานโยธา ที่ทำใกล้เสร็จแล้ว เตรียมทดสอบระบบ บำบัดน้ำเสีย ได้แล้ว

26/4/11 เจองานรีบๆ เข้ามาให้ดู4อย่าง ดูแล้วก็พอใช้ได้ มันจะเหมือนๆ กันหมด ทางเจ้าของงานจะรีบยื่่นขอนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.39 ทวิ  แม้จะทำงานรับส่ง รายการคำนวณ แบบ ทางอีเมล ก็ยังไม่ค่อยจะทันใจเขาอีก ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว  เค้าเป็นลูกค้า ถึงแม้งานจะช้าที่เขามานานเป็นเดือน วิศวกร เราก็บ่นไม่ได้

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด