ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ

รับตรวจสอบความมั่นคงแุข็งแรง เพื่อต่อใบอนุญาตท่าเรือโดยสาร ท่าเรือสินค้า 

เราสามารถ ช่วยท่าน ขออนุญาต กับกรมเจ้าท่า ได้

โดย วุฒิวิศวกรโยธา


ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต โดย วุฒิวิศวกรโยธา https://www.facebook.com/APEC.Engineer

 

ปรึกษา  ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com โทร 0812974848  

 

 ระเบียบ การใหม่ๆ งานตรวจสอบ ท่าเทียบเรือ 

 

ตรวจท่าเรือตรวจท่าเทียบเรือสินค้าตรวจท่าเรือโดยสาร

 

หน้า ๔

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

ระเบียบกรมเจ้าท่า

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ

พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่กรมเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลการคมนาคมและการสัญจรทางน้ำ รวมตลอดถึง

ดูแลสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงวางระเบียบ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือไว้

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง

การตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้

บังคับแทน

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า

ท่าเทียบเรือ ให้ยื่นคำร้องตามแบบ ก.๕ ที่สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หรือสำนักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

(๒) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ

ผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคลให้ยื่นคำขอพร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

มีอายุไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล

(๔) สำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนั้น ๆ หรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองของท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ

(๕) หนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ควบคุมสาขา วิศวกรรม โยธา ตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพ วิศวกรรม ที่ออกให้ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ เพื่อแสดงว่าโครงสร้าง

มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและเหมาะสมแก่การใช้ ตามแบบหนังสือรับรองที่แนบท้ายระเบียบนี้

โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง

หน้า ๕

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

ข้อ ๕ เมื่อสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

แล้วแต่กรณี ได้รับคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้มอบหมายให้เจ้าพนักงานตรวจท่า

ไปดำเนินการตรวจสภาพท่าให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับคำร้อง

ข้อ ๖ ในการตรวจสภาพท่า ให้เจ้าพนักงานตรวจท่าพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมเจ้าท่า

ประกาศกำหนด แล้วให้รายงานผลเพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรอง

ข้อ ๗ ให้ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เจ้าท่าภูมิภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณา

ออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า ตามแบบหนังสือรับรองที่แนบท้ายระเบียบนี้ ดังนี้

(๑) ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส

ให้ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

แล้วแต่กรณี มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง

(๒) ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส

ให้ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

แล้วแต่กรณี มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เจ้าท่าภูมิภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่ออกหนังสือรับรองสามารถกำหนดเงื่อนไข

แนบท้ายหนังสือรับรองได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ข้อ ๙ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๑๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ตรวจพบว่า ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ มีสภาพ

ไม่ปลอดภัยในการใช้ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือแก่การเดินเรือ ให้เจ้าพนักงานตรวจท่า

รายงานผล และให้ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เจ้าท่าภูมิภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา แล้วแต่กรณี พิจารณาออกคำสั่งห้ามใช้

และให้แก้ไขท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ ตามนัยมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ

การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐

ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุฬา สุขมานพ

อธิบดีกรมเจ้าท่า

 

 

 

 

                                                             หนังสือรับรอง

                                               วิศวกรผู้รับรองความมั่นคงของอาคาร

                                                                                    เขียนที่......................................................................

                                                                                               .....................................................................

วันที่................. เดือน.......................................... พ.ศ. .................

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า........................................................................................อายุ................ปี

เชื้อชาติ......................... สัญชาติ................................ อยู่บ้านเลขที่................................................. หมู่ที่....................

ซอย................................... ถนน.................................... อำเภอ/เขต............................... จังหวัด.................................

โทร................................ ที่ทำงานเลขที่........................................... ถนน......................... อำเภอ/เขต.........................

จังหวัด................................. โทร .............................

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม โยธา ตามใบอนุญาต

เลขทะเบียน ที่ วย....................................... และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

๑. ขอรับรองว่าข้าพเจ้า เป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงของอาคารซึ่งมีลักษณะดังนี้

เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด...................................................................... จำนวน.........................หลัง

เพื่อใช้เป็น.....................................................................................................................................................................

พื้นที่/ความยาว .....................................................

เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด...................................................................... จำนวน.........................หลัง

เพื่อใช้เป็น.....................................................................................................................................................................

พื้นที่/ความยาว .....................................................

เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด...................................................................... จำนวน.........................หลัง

เพื่อใช้เป็น.....................................................................................................................................................................

พื้นที่/ความยาว .....................................................

ของ....................................................................................................................................................

ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน........................................ หมู่ที่............................ ซอย.............................................................

ถนน........................................ ตำบล.......................... อำเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................

ตามแผนผังบริเวณที่แนบ และข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า อาคารตาม ๑. ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารในเรื่องที่สำคัญ

ตามความจำเป็นแล้ว ดังนี้

(๑) การชำรุดสึกหรอของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

(๒) การวิบัติของส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร

(๓) การแตกร้าวของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

(๔) การทรุดหรือเอียงตัวของอาคาร

(๕) การผุกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

-๒-

(๖) ระบบกันกระแทก

(๗) อื่น ๆ (ถ้ามี) ......................................................................................................................

รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่แนบมา

พร้อมกับหนังสือรับรองนี้ รวมจำนวน ......................... แผ่น

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จากรายงานผลการตรวจสอบตาม ๒. อาคารที่ได้ทำการตรวจสอบมีความ

มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ........................................................... วิศวกรผู้รับรอง

(...........................................................)

ลงชื่อ......................................................... ผู้ขออนุญาต

(...........................................................)

ลงชื่อ........................................................... พยาน

(...........................................................)

ลงชื่อ........................................................... พยาน

(...........................................................)

หมายเหตุ ๑. วิศวกรผู้รับรองความมั่นคงจะต้องเป็น วุฒิวิศวกร เท่านั้น

๒. ใบรับรองทุกฉบับต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น

๓. ได้แนบสำเนาบัตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปด้วย โดยวิศวกรผู้รับรอง

จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

๔. วิศวกรผู้รับรองจะต้องเซ็นชื่อในแบบและแผนผังทุกแผ่น

๕. จะต้องระบุสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้

เลขที่ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

(หรือ) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

(หรือ) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา...........

หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ/

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่.... / สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา.........................ได้ตรวจสอบ................................

ซึ่งตั้งอยู่.........................................................................ตามคำร้องของ...............................................................

ปรากฏว่า มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับรองในหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่.............เดือน................................ พ.ศ. ................

 

(ลงชื่อ)....................................................

(....................................................)

หมายเหตุ กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ เมื่อปรากฏว่าท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ

มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้

บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วุฒิวิศวกรเครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกรอุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา