ขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
ขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่

วุฒิวิศวกรโยธา รับเซ็นแบบออกแบบขออนุญาต งาน วิศวกรรมโยธา

รับรองรายการคำนวณ

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

ตรวจสอบรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ

ทดสอบการรับน้ำหนักของพื้น

รวมทั้งงานแก้ไขปัญหาวิศวกรรม  โดย วุฒิวิศวกร 

ปรึกษา ได้ที่ อีเมลย์ wbk123@gmail.com โทร 0812974848

 

ขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่

NewRegulationCOE2551.pdf

ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดงานใน สาขา วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ซึ่งเหมือนกันทุกสาขา วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่รายละเอียดปลีกย่อยเป็นไปตามที่สภาวิศวกร กำหนดตามสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขานั้นๆ มีดังนี้คือ

                              1. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือ การตรวจรับรองงาน

                              2. งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือ การวางแผนของโครงการ

                              3. งานออกแบบและคำนวณ หมาย ถึง การใช้หลักวิชา และ ความชำนาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือ การวางผังโรงงานและเครื่องจัก โดยมี รายการคำนวณ แสดงเป็นรูปแบบ ข้อกำหนด หรือ ประมาณการ

                              4. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมาย ถึง การอำนวยการการควบคุม หรือ การควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ และข้อกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

                              5. งานพิจารณาตรวจสอบ หมาย ถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูล และ สถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือ ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน

                              6. งานอำนวยการใช้ หมาย ถึง การอำนวยการดูแลการใช้ การบำรุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงาน หรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ และข้อกำหนด ของหลักวิชาชีพ วิศวกรรม

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑํและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ

สาขาวิศวกรรมโยธา พ.. ๒๕๕๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ () () และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากั ดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญั ติ ให้กระทํ าได้ โดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออก ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑํและคุณสมบัติของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขา วิศวกรรมโยธา พ.. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.. ๒๕๕๐

ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ สามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองาน อํานวยการใช้ ทุกประเภทและทุกขนาด หน้า ๒๔ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ ภาคี วิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดดังนี้

(๑) งานออกแบบและคํานวณ (ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔ ชั้น หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมี ความสูง ไม่เกิน ๕ เมตร หรืออาคารที่มีช่วงคานยาวทุกขนาด

(ข) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางที่มีความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(ค) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร

(ง) นั่งร้านหรือค้ํายันชั่วคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๒๕ เมตร

(จ) แบบหล่อคอนกรีตสําหรับเสาที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร หรือคานที่มีช่วงคานยาว ทุกขนาด

(ฉ) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว กําแพงกันดิน คันดินป้องกันน้ํา หรือคลอง ส่งน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร

(ช) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้ํา หรือระบบชลประทานที่มี ความสูงไม่ เกิ น ๒.๕๐ เมตร หรือมีความจุ ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่มีอัตราการไหลของน้ําไม่เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

(ซ) โครงสร้างที่ มี การกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ํา ถังเก็บน้ำมัน อุโมงคํ ส่งน้ํ า หรือสระว่ายน้ําที่มีความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(ฌ) ท่อส่งน้ํา ท่อระบายน้ํา หรือช่องระบายน้ําที่มีเส้นผ่าศูนยํกลางไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่หนาตัดไม่เกิน ๒.๐๐ ตารางเมตร และมีโครงสร้างรองรับ

(ญ) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานไม่เกิน ๕,๐๐๐ ไร่ต่อโครงการ

(๒) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น

(ข) อาคารสาธารณะที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น

(ค) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางทุกขนาด

 (ง) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง ที่มีความสูงไม่เกิน ๔๐ เมตร หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร

(จ) โครงสร้างสะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์ กลางตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร (ฉ) ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสําเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสําเร็จรูปทุกชนิด ที่มีความยาวทุกขนาด

(ช) เสาเข็มคอนกรีตทุกขนาด

(ซ) นั่งร้านหรือค้ํายันชั่วคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๔๒ เมตร

(ฌ) โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว กําแพงกันดิน คันดินป้องกันน้ํา หรือคลอง ส่งน้ําที่มีความสูงหรือความลึกไมเกิน ๒.๕ เมตร

(ญ) ทางสาธารณะทุกขนาด

(ฎ) เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้ํา หรือระบบชลประทาน ทุกขนาด

(ฏ) โครงสร้างที่ มี การกักของไหล เช่น ถั งเก็ บน้ํ า ถั งเก็บน้ํ ามั น อุโมงค์ ส่งน้ำ หรือสระว่ายน้ําทุกขนาด

(ฐ) ท่อส่งน้ํา ท่อระบายน้ํา หรือช่องระบายน้ําทุกขนาด และมีโครงสร้างรองรับ

(ฑ) ระบบชลประทานทุกขนาด

(ฒ) ป้ายหรือสิ่งที่ สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย มี ความสูงจากพื้นดินไม่ เกิ น ๒๓ เมตร หรือป้าย หรือสิ่งที่ สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่ มีพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร

(ณ) อัฒจันทร์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(ด) โครงสร้างสําหรับใช้ ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์ รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างไม่เกิน ๕๐ เมตร

(๓) งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอํานวยการใช้ ทุกประเภทและทุกขนาด

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หน้า ๒๖ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ข้อ ๘ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามประเภท และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกํ าหนดและเงื่อนไขตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อยู่ก่อน วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นประกอบการงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วิระ มาวิจักขณ นายกสภาวิศวกร

 

หน้า ๒๓ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

บทสรุป

 

วิศวกร ที่จบใหม่ๆ ต้องอาศัยประสพการณ จากรุ่นพี่ๆ เพื่อที่ทำให้ตัวเองมี ชำนาญและมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานที่ยากขึ้น เพื่อตัวของท่านเองจะได้ไม่เป็นตกข่าวดังๆ เพราะ งานที่ทำมีปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆ ซ้ำๆทุกปี เป็นข้อผิดพลาดเดิมๆ คนใหม่ๆ มักจะพลาดเพราะไม่เคยทำมาก่อน

ภาคีวิศวกรโยธา ผู้ใดทำงานเกินความสามารถของตนเองอาจเ้ข้าข่าย ความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ดังนั้น ในงาน วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมโยธา ภาคีวิศวกร อาจทำงานภายใต้การควบคุมของ สามัญวิศวกร ขึ้นไปได้ เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมในสาขา วิศวกรรมอื่นๆ หรือ เป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรรมควบคุมจะทำการใดในงาน วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขา วิศกรรมโยธา ไม่ได้ตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542