อาคาร ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ReadyPlanet.com
bullet กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙
dot
Group Menu
dot
bulletวุฒิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง
dot
Newsletter

dot
bulletโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
bulletวิศวกร งานโลหะ และ เหล็ก
bulletสารพัดปัญหาของวิศวกรโยธา ก่อสร้าง
bulletรับรองความมั่นคงอาคาร โรงเรียนกวดวิชา วุฒิวิศวกร
bulletคณภาพของ วิศวกร
bulletไฟไหม้ กับ งาน วิศวกร โยธา
bulletPower Plant Job กับ งาน วิศวกร
bulletวิศวกรโยธา กับ ตลาด รับสร้าง บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป
bulletวิศวกร กำหนด มาตราฐาน ออกแบบ แผนผังโรงงาน
bulletวิศวกร กับ การเลือกทำเล ที่ตั้งโรงงาน
bulletขอบเขตงานที่วิศวกร ระดับต่างๆ ทำได้ แก้ไขใหม่
bulletมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน วิศวกรรมโยธา
bulletน้ำ และ สารผสม คอนกรีต
bulletgooglebc0321ea4a8e3495.html
อาคารที่ได้รับผลกระทบ ฟองสบู่

รับ ออกแบบ งาน อาคาร

 

รับรองรายการคำนวณ

 

วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

 

ตรวจสอบอาคาร  โดย วุฒิวิศวกร

 

ปรึกษา ได้ที่ อีเมลย์ 4we@4wengineering.com

 บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทีมงาน วุฒิวิศวกร ไฟฟ้า วุฒิวิศวกร เครื่องกล วุฒิสถาปนิก วุฒิวิศวกร อุตสาหการ นำโดย วุฒิวิศวกรโยธา

โทร 0812974848

 

4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์

 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. ....

 

 

                        คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้ดำเนินการต่อไปได้ 

 

                        สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

 

                          1. แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวงฯ เป็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  พ.ศ. ....   เพื่อให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาของร่างกฎกระทรวงฯ ยิ่งขึ้น 

 

                        2. กำหนดให้กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับสำหรับอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารในระหว่างวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ถึงก่อนวันที่         กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ (ร่างข้อ 1)

                                  3. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารใหม่ สรุปได้ดังนี้ 

                                     3.1 อาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและได้ตอกเสาเข็มหรือทำฐานแผ่ของอาคารหลังเดียวหรือ               หลายหลังรวมกันแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ฯ หากผู้ได้รับอนุญาตหรือรับโอนอาคารประสงค์จะทำการก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารดังกล่าวต่อไป  ให้ยื่นคำขออนุญาตใหม่โดยต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ยังก่อสร้าง           ไม่แล้วเสร็จของผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการที่จะก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารต่อไปได้  เสนอมาพร้อมคำขออนุญาตด้วย (ร่างข้อ 2 วรรคหนึ่ง)

                                    3.2 การพิจารณาออกใบอนุญาตใหม่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ         ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับในขณะเคยได้รับอนุญาต เว้นแต่เรื่องระบบการป้องกันภัยและระบบความปลอดภัยภายในอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับในขณะยื่นคำขออนุญาตใหม่ (ร่างข้อ 2 วรรคสอง)

                                    3.3 หนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสร้างอาคารของวุฒิวิศวกรตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ          ท้ายกฎกระทรวง (ร่างข้อ 2 วรรคสาม)

                        4. ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับโอนอาคารยื่นคำขออนุญาตภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ                  (ร่างข้อ 3)

"สถาบันที่เชื่อถือได้" หมายความว่า ส่วนราชการ หรือ

นิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร ประเภท วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม