บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดก...
ReadyPlanet.com


บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ประจำป


บริการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ประจำปี2558 ส่งก่อนวันที่31มีนาคม2559 จำนวนจำกัด 

สนใจติดต่อผม ได้ครับ

 

วีระ 0812974848

 

 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง ขอ ๘ วรรคสอง ขอ ๙ ขอ ๑๐ วรรคสอง และ ขอ ๑๑ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหง กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ ขอ ๑ ในประกาศนี้ “โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม ตามมาตรา ๘ “เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย “อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุมตาม มาตรา ๑๘ “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย “ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน “องคกร” หมายความรวมถึง โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี “ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล - ๒ - “คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน” หมายความวา กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของก  ับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม “อุปกรณ” หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม “การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร ระบบ หรืออุปกรณนั้น หมวด ๑ การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน ไดแกขนาดการ ใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงาน ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ หรือบริการ และระดับอุปกรณ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่กีําหนดดังตอไปนี้ (๑) การประเมินระดับองคกร ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน ธันวาคมของปที่ผานมา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตตางๆ ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร (๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ ผลิตและบริการ ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของ - ๓ – การผลิตสินคาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใช พลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ (ก) โรงงานควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของ ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต (ข) อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณ การใชพลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวนหองพักที่จําหนายไดใน กรณีของโรงแรม หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง ในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน (๓) การประเมินระดับอุปกรณ ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละ อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ หมวด ๒ เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมายและ แผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ ๗ และขอ ๘ ตามลําดับ ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการ จัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล เกี่ยวกับปจจัยอ่นทื ี่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน และ - ๔ - มาตรการอนุรักษพลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด ๑ มาใชประกอบการกําหนดเปาหมายและแผน อนุรักษพลังงานดวย ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษ พลังงานแตละมาตรการ ซึ่งกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช พลังงานรวมของปที่ผานมา (๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละ มาตรการ ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน โดยอยาง นอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และ วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ (๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุ ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ (๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอย ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม (๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน - ๕ - (๔) ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรมและ กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง หมวด ๓ การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏบิัติตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ ตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้น ตามหมวด ๒ ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษ พลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดาน การจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๒ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบและ วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยสาม เดือนตอครั้ง และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาการ ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม - ๖ - บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือไดและเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผลการ ดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ พลังงานตามขอ ๑๓ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการใหคณะทํางานดานการ จัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามที่กําหนดใน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมี รายละเอียดดังตอไปนี้ (๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี รายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และปญหาและอุปสรรคในการ ดําเนินการ(ถามี) (๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน สําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลาที่ เกิดขึ้นจริง (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ(ถามี) และ จํานวนผูเขาอบรม ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ พลังงาน ที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตาม หมวด ๖ ของประกาศนี้ - ๗ - หมวด ๔ การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลงงาน ั การทบทวน วเคราะห ิ  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน สวนที่ ๑ การตรวจติดตามและประเมินการจดการพล ั ังงาน ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ ประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน  ี้ (๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือ เจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล อยางนอยสองคนซึ่งมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปนกลาง และเปนอิสระในการ ดําเนินการ (๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําสั่งแตงตั้ง คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมทราบอยางทั่วถึง (๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวา โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ (ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธีการจัด การพลังงานมาใชเปนครั้งแรก (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อโดย เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน - ๘ - (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจน กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน (ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงใหคณะผูตรวจประเมินการจัด การพลังงานภายในองคกร ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ ๑๖ วามีและครบถวนหรือไมซึ่งอาจรวมถึงการสอบถาม หรือสัมภาษณบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทําสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ จัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร สงให คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งรวมเปนสวน หนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ สวนที่ ๒ การทบทวน วเคราะห ิ และแกไขขอบกพรองของการจดการพล ั งงาน ั ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม ชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยนําผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน - ๙ - ตามขอ ๑๗ มาวิเคราะหความเหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน ควบคุมหรืออาคารควบคุม ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมี ความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรองแตละ ขั้นตอน การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองนั้นโดยเร็ว ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจนผล การทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมทราบอยางทั่วถึง ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน วิเคราะหและแกไข ขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัดขึ้นตามขอ ๑๘ เปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตอง จัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ หมวด ๕ วิธการตรวจสอบและร ี ับรองการจัดการพลังงาน ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป - ๑๐ - ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงานซึ่ง จัดทําขึ้นตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสงใหแก อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึง การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังตอไปนี้ (๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน (๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน (๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน (๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน (๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพล ังงาน (๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน (๘) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๓ มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ - ๑๑ - (๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ บุคลากรที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา ผานการตรวจสอบ (๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานใน กรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ หรือครบทุกขอแตมี ขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด โดยแบงความไมสอดคลอง ออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ (ก) ประเภทรายแรง(Major) หมายถึง การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ พลังงาน หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน กฎกระทรวง การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก (ก.๑) การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนดไวใน กฎกระทรวง (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงาน ยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการจัดการพลังงาน มาใชเปนครั้งแรก (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดนโยบาย อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้ - ๑๒ - (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้การไมติดตามผลการดําเนินการของ การฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสร  ิมการอนุรักษพลังงาน (ก.๖) การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน องคกรเปนเอกสาร การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน ประกาศนี้การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอคณะทํางานดานการจัด การพลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบปการไมมีผลการ ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน (ก.๗) การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การ ไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงการไมเผยแพรในเรื่องของ นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดๆ ให บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานไม สอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ (ข) ประเภทไมรายแรง(minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่ ปฏิบัติจริง ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก (ข.๑) การมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การมีคําสั่งแตงตั้ง คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสารแตยังไมได ลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม - ๑๓ - (ข.๒) การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด การพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพการจัด การพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือการ ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด การกําหนดนโยบาย อนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ พลังงาน การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด การพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการ อนุรักษพลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดาน ไฟฟาและดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม การอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว (ข.๔) มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําสั่ง แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและ กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว แตบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง เปนตน ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานไม สอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบแต ตองแกไขในปตอไป ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมตามขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานในกรณี ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัด การพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง แตมีโอกาสที่จะปรับปรุงการดําเนินการ ในแตละขั้นตอนใหดยีิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม - ๑๔ - ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดําเนินการ ตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินวา มีหรือไมมีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐาน กับขอกําหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไมสอดคลองในกรณีรายแรง หรือไมรายแรง และขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานแตละขั้นตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่ จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสง ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตาม ขอ ๒๖ มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ทั้งนี้การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ รับรอง พรอมทั้งผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการที่ดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใน โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น หมวด ๖ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและร  ับรองการจดการพล ั งงาน ั ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงานตามขอ ๒๗ ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปการจัดสงรายงานดังกลาวตอง ประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑ และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ ๒๖ ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน เอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวธิีการหนึ่งดังตอไปนี้ - ๑๕ - (๑) นําสงดวยตนเอง (๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสง รายงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (นาย วรรณรัตน ชาญนุกูล) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานผู้ตั้งกระทู้ ผู้ตรวจสอบพลังงาน (wbk123-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-01-24 23:42:49 IP : 171.96.183.124


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล